Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2018 z dne 24. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2018 z dne 24. 12. 2018

Kazalo

4087. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Gorjanci (2018–2027), stran 13316.

  
Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K 
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Gorjanci (2018–2027) 
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Gorjanci (2018–2027) št. 08-03/18 z dne 1. 9. 2018, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2018do 31. decembra 2027 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Brežice.
2. člen 
Gozdnogospodarska enota Gorjanci, ki meri 10.344,74 ha, se nahaja v gozdnogospodarskem območju Brežice, v občinah Krško, Šentjernej in Kostanjevica na Krki, oziroma v katastrskih občinah Podbočje, Planina, Črneča vas, Oštrc, Orehovec, Ostrog, Kostanjevica, Gradišče, Šentjernej in Vrhpolje.
3. člen 
V gozdnogospodarski enoti Gorjanci je 1. januarja 2018 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 97,45 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb, 1,95 % državnih gozdov ter 0,60 % gozdov lokalnih skupnosti;
2. površina: 5.405,35 ha, od katere je 5.360,15 ha večnamenskih, 23,50 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih ukrepi niso dovoljeni, ter 21,70 varovalnih gozdov;
3. lesna zaloga: 300,4 m3/ha, od tega 47,1 m3/ha iglavcev in 253,3 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 8,13 m3/ha, od tega 1,73 m3/ha iglavcev in 6,40 m3/ha listavcev.
4. člen 
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Gorjanci (2018–2027) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja Brežice, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Gorjanci določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 4.944,32 ha,
– ekološke funkcije na površini 335,02 ha ter
– socialne funkcije na površini 211,28 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Gorjanci (2018–2027) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen 
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Gorjanci za obdobje od 1. januarja 2018 do 31. decembra 2027 določeni naslednji ukrepi:
1. najvišji možni posek v višini 312.263 m3, od tega 50.392 m3 iglavcev in 261.871 m3 listavcev,
2. gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 311,08 ha,
3. nega drogovnjaka na površini 111,49 ha,
4. zaščita s 1.000 m in vzdrževanje 300 m ograje,
5. vzdrževanje dejanske površine 21,75 ha travinja,
6. 100 dni varstva pred žuželkami ter
7. 11 dni varstva pred boleznimi.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Gorjanci (2018–2027) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen 
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Gorjanci v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2027 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Gorjanci (2018–2027).
7. člen 
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Gorjanci (2018–2027) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Kostanjevica, Oražnova 3, 8311 Kostanjevica na Krki, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Brežice, C. bratov Milavcev 61, 8250 Brežice, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Gorjanci (2018–2027).
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-258/2018
Ljubljana, dne 18. decembra 2018
EVA 2018-2330-0018
dr. Aleksandra Pivec l.r.
Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti