Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2018 z dne 24. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2018 z dne 24. 12. 2018

Kazalo

4106. Tarifa 2019 o vrednosti točke in o višini deleža glede na zaračunano uporabnino za uporabo javne železniške infrastrukture, za delovanje regulatornega organa na področju železniškega prometa, stran 13332.

  
Na podlagi 18.e člena Zakona o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 99/15 – uradno prečiščeno besedilo in 30/18) v zvezi s prvim odstavkom 184. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17) izdaja Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
T A R I F O  2 0 1 9 
o vrednosti točke in o višini deleža glede na zaračunano uporabnino za uporabo javne železniške infrastrukture, za delovanje regulatornega organa na področju železniškega prometa 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta tarifa določa vrednost točke za izračun letnega plačila prevoznikov in plačila upravljavca javne železniške infrastrukture Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljnjemu besedilu: agencija) za leto 2019.
(2) Ta tarifa določa tudi višino deleža glede na zaračunano uporabnino za uporabo javne železniške infrastrukture v letu 2017, za katerega se prevozniku poveča znesek plačila agenciji.
2. člen 
(vrednost točke) 
(1) Vrednost točke za izračun plačila agenciji znaša 16,91 EUR.
(2) Število točk za posamezne skupine zavezancev je določeno v drugem odstavku 18.e člena Zakona o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 99/15 – uradno prečiščeno besedilo in 30/18).
3. člen 
(višina deleža glede na zaračunano uporabnino) 
Višina deleža glede na zaračunano uporabnino za uporabo javne železniške infrastrukture v letu 2017 znaša 1,79 odstotka.
4. člen 
(priloga k tarifi) 
Obrazložitev tarife v Prilogi, ki je sestavni del te tarife, določa razloge za sprejem tarife in cilje, ki jih zasleduje agencija.
5. člen 
(začetek veljavnosti in uporabe) 
Ta tarifa začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2019.
Št. 0100-4/2018/44
Ljubljana, dne 6. decembra 2018
EVA 2018-2430-0063
mag. Tanja Muha l.r.
Direktorica 
K tej tarifi je dala soglasje Vlada Republike Slovenije s sklepom št. 47601-15/2018/3, z dne 20. 12. 2018.
Priloga k Tarifi 2019 o vrednosti točke in o višini deleža glede na zaračunano uporabnino za uporabo javne železniške infrastrukture, za delovanje regulatornega organa na področju železniškega prometa:
PRILOGA 
Posebna obrazložitev tarife 
Tarifa 2019 o vrednosti točke in o višini deleža glede na zaračunano uporabnino za uporabo javne železniške infrastrukture, za delovanje regulatornega organa na področju železniškega prometa (v nadaljnjem besedilu: tarifa) predvideva neposredno plačevanje plačil agenciji za opravljanje nalog v okviru njenih pooblastil in pristojnosti.
Pravna podlaga in razlogi za sprejem te tarife so:
1. Agencija se financira z letnimi plačili zavezancev v višini sredstev, ki so potrebna za pokrije stroškov, ki jih ima agencija z izvrševanjem nalog opredeljenih v Zakonu o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 99/15 – uradno prečiščeno besedilo in 30/18; v nadaljnjem besedilu: ZZelP) in za sorazmerni delež stroškov delovanja skupnih služb agencije.
2. Vir financiranja agencije so plačila prevoznikov in plačilo upravljavca javne železniške infrastrukture, na podlagi drugega odstavka 18.e člena ZZelP.
3. Za navedeni vir financiranja mora agencija določiti vrednost točke za tekoče leto in višino deleža glede na zaračunano uporabnino za uporabo javne železniške infrastrukture v preteklem obdobju.
4. Naloge agencije so podrobneje opredeljene v programu dela in finančnem načrtu za leto 2019. Integralni element programa dela in finančnega načrta so tudi tarife.
5. Z načrtovanimi sredstvi, ki jih bo agencija na podlagi te tarife pobrala od zavezancev, namerava doseči naslednje cilje, ki so natančneje opisani v programu dela za leto 2019:
– zagotavljanje enakopravnega dostopa do železniške infrastrukture, pravičnega zaračunavanja uporabnine in nediskriminatornega dostopa do dodatnih storitev;
– spodbujanje konkurence med prevozniki;
– aktivno sodelovanje pri nastajanju in implementaciji morebitnega novega regulatornega okvirja;
– aktivno sodelovanje z deležniki na trgu pri reševanju aktualnih problemov;
– mednarodno udejstvovanje pri oblikovanju evropskega regulatornega okvirja.
6. Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 30/18; v nadaljevanju ZZelP-K) so agenciji naložene nove, zahtevne naloge nadzora finančnega poslovanja upravljavca javne železniške infrastrukture. Poleg tega pa se je z ZZelP-K razširil obseg dovoljenih pritožb reguliranih subjektov še na področje v zvezi z upravljanjem prometa, načrtovanjem obnavljanja in vzdrževanja javne železniške infrastrukture. Na ta področja se je hkrati razširila še dolžnost agencije glede spremljanja stanja na tem trgu. Pristojnost agencije glede revizije poslovanja se je z upravljavca javne železniške infrastrukture razširila na vse subjekte v vertikalno povezanem podjetju. Agenciji je naložena tudi naloga prekrškovnega organa za prekrške na področju njenih nalog in pristojnosti po ZZelP. Za izvajanje teh novih nalog je predvidena zaposlitev treh dodatnih uslužbencev.
7. Zaradi planirane kadrovske okrepitve in s tem povezanega povečanja stroškov, je bilo potrebno izvesti bistveno povišanje tarife za leto 2019 v primerjavi z letom 2018. Pri tem agencija načrtuje postopno zaposlovanje in s tem postopno obremenitev zavezancev. Vrednost točke za izračun plačila agenciji se iz 10,41 EUR poviša na 16,91 EUR, delež glede na zaračunano uporabnino za uporabo javne železniške infrastrukture v letu 2017, za katerega se prevoznikom poveča znesek plačila agenciji, pa se iz 1,21 odstotka poviša na 1,79 odstotka.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti