Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2018 z dne 24. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2018 z dne 24. 12. 2018

Kazalo

4078. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Idrija II (2018–2027), stran 13309.

  
Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K 
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Idrija II (2018–2027) 
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Idrija II (2018–2027) št. 01-11/18 z dne 6. 9. 2018, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2018do 31. decembra 2027 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Tolmin.
2. člen 
Gozdnogospodarska enota Idrija II, ki meri 4.167,83 ha, se nahaja v gozdnogospodarskem območju Tolmin, v občini Idrija oziroma v katastrskih občinah Vojsko, Čekovnik, Idrijski log, Zadlog in Kovk.
3. člen 
V gozdnogospodarski enoti Idrija II je 1. januarja 2018 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 2,5 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb in 97,5 % državnih gozdov;
2. površina: 4.113,97 ha, od katere je 589,91 ha večnamenskih, 233,21 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih ukrepi niso dovoljeni, 2.268,96 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih so ukrepi dovoljeni, ter 1.021,89 ha varovalnih gozdov;
3. lesna zaloga: 194,8 m3/ha, od tega 36,7 m3/ha iglavcev in 158,1 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 4,03 m3/ha, od tega 0,82 m3/ha iglavcev in 3,20 m3/ha listavcev.
4. člen 
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Idrija II (2018–2027) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja Tolmin, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Idrija II določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 1.668,44 ha,
– ekološke funkcije na površini 1.169,9 ha ter
– socialne funkcije na površini 582,41 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Idrija II (2018–2027) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen 
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Idrija II za obdobje od 1. januarja 2018 do 31. decembra 2027 določeni naslednji ukrepi:
1. najvišji možni posek v višini 115.746 m3, od tega 21.560 m3 iglavcev in 94.186 m3 listavcev;
2. gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 802,91 ha;
3. nega drogovnjaka na površini 225,28 ha;
4. premazi vršičkov na 14,36 ha;
5. vzdrževanje grmišč na površini 0,71 ha ter
6. vzdrževanje travinja na površini 2,09 ha.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Idrija II (2018–2027) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen 
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Idrija II v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2027 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Idrija II (2018–2027).
7. člen 
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Idrija II (2018–2027) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Idrija, Trg Svetega Ahacija 2, 5280 Idrija, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Tolmin, Tumov drevored 17, 5220 Tolmin, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Idrija II (2018–2027).
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-247/2018
Ljubljana, dne 18. decembra 2018
EVA 2018-2330-0005
dr. Aleksandra Pivec l.r.
Ministrica 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti