Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2018 z dne 24. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2018 z dne 24. 12. 2018

Kazalo

4082. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Požarje (2018–2027), stran 13312.

  
Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K 
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Požarje (2018–2027) 
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Požarje (2018–2027) št. 05–27/18 z dne 5. 9. 2018, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2018 do 31. decembra 2027 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Postojna.
2. člen 
Gozdnogospodarska enota Požarje, ki meri 3.967,50 ha, se nahaja v gozdnogospodarskem območju Postojna, v občini Loška dolina oziroma v katastrskih občinah Babno Polje, Babna Polica, Vrh in Iga vas.
3. člen 
V gozdnogospodarski enoti Požarje je 1. januarja 2018 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 95,7 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb, 4,0 % državnih gozdov ter 0,6 % gozdov lokalnih skupnosti;
2. površina: 3.197,26 ha, od katere so vsi gozdovi večnamenski;
3. lesna zaloga: 352,1 m3/ha, od tega 171,9 m3/ha iglavcev in 180,2 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 6,72 m3/ha, od tega 4,03 m3/ha iglavcev in 2,69 m3/ha listavcev.
4. člen 
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Požarje (2018–2027) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja Postojna, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Požarje določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 3.257,44 ha,
– ekološke funkcije na površini 979,21 ha ter
– socialne funkcije na površini 297,16 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Požarje (2018–2027) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen 
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Požarje za obdobje od 1. januarja 2018 do 31. decembra 2027 določeni naslednji ukrepi:
1. najvišji možni posek v višini 238.216 m3, od tega 133.399 m3 iglavcev in 104.817 m3 listavcev;
2. gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na dejanski površini 508,4 ha;
3. nega drogovnjaka na površini 47,7 ha;
4. zaščita 330 m ograje;
5. vzdrževanje dejanske površine 58,31 ha travinja;
6. vzdrževanje 45 vodnih virov;
7. naravni razvoj biotopov z 837 m3 ter
8. 100 dni ostalega varstva gozdov.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Požarje (2018–2027) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen 
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Požarje v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2027 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Požarje (2018–2027).
7. člen 
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Požarje (2018–2027) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Stari trg, Cesta Notranjskega odreda 6, 1386 Stari trg pri Ložu, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Postojna, Vojkova 9, 6230 Postojna, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Požarje (2018–2027).
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-254/2018
Ljubljana, dne 18. decembra 2018
EVA 2018-2330-0012
dr. Aleksandra Pivec l.r.
Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti