Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2018 z dne 21. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2018 z dne 21. 12. 2018, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

3971. Odlok o spremembah Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2018 do 2020 (OdPSD18–20-C)

Sklepi

3972. Sklep o imenovanju ministra
3973. Sklep o ponovnem opravljanju funkcije poslanca
3974. Sklep o prenehanju opravljanja funkcije poslanca
3975. Sklep o imenovanju guvernerja – člana Sveta Banke Slovenije
3976. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
3977. Sklep o imenovanju predsednice in dveh članov Upravnega odbora Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško
3978. Sklep o imenovanju članice Slovenske nacionalne komisije za UNESCO
3979. Sklep o imenovanju članice Nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga, d.d.

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3980. Uredba o izvajanju državne javne službe na osuševalnih in namakalnih sistemih
3981. Uredba o spremembah Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva
3982. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
3983. Uredba o spremembah Uredbe o cestnini za uporabo cestnega predora Karavanke
3984. Uredba o spremembi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže

Odloki

3985. Odlok o načrtu za kakovost zraka za aglomeracijo Maribor

Sklepi

3986. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi deležev prevzemanja odpadne embalaže pri izvajalcih javne službe za leto 2018

MINISTRSTVA

3987. Pravilnik o pogojih za izvajanje radiofarmacevtske lekarniške dejavnosti
3988. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
3989. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava
3990. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o oddaji vlog v sistem za podporo poslovnim subjektom
3991. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prijavi in odjavi iz evidenc, zaposlitvenem načrtu, pravicah in obveznostih pri iskanju zaposlitve ter nadzoru nad osebami, prijavljenimi v evidencah
3992. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja
3993. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o živalskih stranskih proizvodih, ki niso namenjeni prehrani ljudi
3994. Odredba o določitvi višine nadomestila na hektar za kritje stroškov za vzdrževanje osuševalnih sistemov in delovanje ter vzdrževanje namakalnih sistemov v letu 2019
3995. Odredba o spremembi vzgojno-izobraževalnega programa osnovna šola
3996. Odredba o spremembi Odredbe o določitvi poklicev, v katerih zaposlitev tujca ni vezana na trg dela
3997. Obvestilo o začetku izvajanja pripravljalnih del projekta drugi tir železniške proge Divača–Koper
3998. Naznanilo o prejetju sklepa Evropske komisije o združljivosti državne pomoči s Pogodbo o delovanju EU
4064. Pravilnik o podrobnejši vsebini in načinu predložitve obračuna pribitka k cestnini in vodenju evidence podatkov o pribitku k cestnini
4065. Odredba o izvajanju sistematičnega spremljanja zdravstvenega stanja živali, programov izkoreninjenja bolezni živali ter cepljenj živali v letu 2019

USTAVNO SODIŠČE

3999. Odločba o ugotovitvi, da je 4. člen Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v Državni zbor v neskladju z Ustavo in da prvi odstavek 7. člena, 42., 43. in 44. člen ter drugi odstavek 91. člena Zakona o volitvah v Državni zbor niso v neskladju z Ustavo
4000. Odločba o ugotovitvi, da prvi odstavek 12. člena Zakona o odvetniški tarifi ni bil v neskladju z Ustavo
4001. Odločba o ugotovitvi, da 371. in 390. člen Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju nista v neskladju z Ustavo
4002. Razpored dela Ustavnega sodišča za čas pomladanskega zasedanja od 10. 1. 2019 do 15. 7. 2019

SODNI SVET

4003. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto
4004. Odločba o imenovanju na sodniško mesto
4005. Odločba o imenovanju na sodniško mesto
4006. Odločba o prenehanju sodniške službe
4007. Odločba o prenehanju sodniške službe
4008. Odločba o prenehanju sodniške službe

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

4009. Končni izid nadomestnih volitev člana državnega sveta – predstavnika negospodarskih dejavnosti za področje socialnega varstava

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4010. Sklep o spremembi Sklepa o kapitalu družbe za upravljanje
4011. Tarifne postavke za omrežnine elektrooperaterjev za regulativno obdobje 2019–2021
4012. Odločba o imenovanju vodje Oddelka za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili pri Specializiranem državnem tožilstvu RS
4013. Odločba o imenovanju namestnika vodje Okrožnega državnega tožilstva v Slovenj Gradcu

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4014. Pravilnik o postopku javnega razpisa Radiotelevizije Slovenija za izdelavo filmov neodvisnih producentov za javno kinematografsko prikazovanje
4015. Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence
4016. Dodatek št. 3 h Kolektivni pogodbi za kovinsko industrijo Slovenije

OBČINE

Beltinci

4017. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko naselje v severovzhodnem delu Beltincev

Borovnica

4018. Sklep o začasnem financiranju Občine Borovnica v obdobju januar–marec 2019

Cerkno

4019. Sklep o začasnem financiranju Občine Cerkno v obdobju januar–marec 2019

Črenšovci

4020. Ugotovitveni sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Črenšovci za leto 2019

Dobje

4021. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Dobje – prvi krog, izvedenih dne 18. novembra 2018
4022. Poročilo o izidu volitev za člane Občinskega sveta Občine Dobje, izvedenih dne 18. 11. 2018

Dobrna

4056. Sklep o javni razgrnitvi osnutka Odloka o občinskem podrobnem načrtu za del enote urejanja prostora Dobrna 27 (DO 27) – zunanja bivalna enota Dobrna

Gorenja vas-Poljane

4023. Sklep o začasnem financiranju Občine Gorenja vas - Poljane v obdobju januar–marec 2019

Idrija

4024. Ugotovitvena odločba

Ilirska Bistrica

4025. Sklep o določitvi vrednosti točke za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Ivančna Gorica

4026. Sklep o začasnem financiranju Občine Ivančna Gorica v obdobju januar–marec 2019
4027. Sklep o imenovanju predsednika in članov Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica

Kočevje

4028. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Kočevje v obdobju januar–marec 2019

Komen

4029. Sklep o začasnem financiranju Občine Komen v obdobju januar–marec 2019

Koper

4030. Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Koper v obdobju januar–marec 2019
4031. Poročilo o izidu rednih volitev župana in članov Občinskega sveta Mestne občine Koper z dne 18. novembra 2018
4032. Poročilo o izidu rednih volitev članov Občinskega sveta Mestne občine Koper – predstavnikov italijanske narodne skupnosti, dne 18. novembra 2018
4033. Poročilo o izidu volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Mestne občine Koper, z dne 18. novembra 2018
4034. Poročilo o izidu drugega kroga volitev za župana Mestne občine Koper z dne 2. decembra 2018
4035. Poročilo o izidu nadomestnih in ponovnih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Mestne občine Koper, z dne 2. decembra 2018

Kranj

4036. Sklep o ugotovitvi revalorizirane vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Kranj za leto 2019

Krško

4037. Sklep o začasnem financiranju Občine Krško v obdobju januar–marec 2019

Lendava

4038. Poročilo o izidu glasovanja v drugem krogu na volitvah za župana Občine Lendava 2. decembra 2018
4039. Poročilo o izidu naknadnih volitev članov sveta krajevnih skupnosti Občine Lendava 2. decembra 2018

Litija

4040. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Litija

Loški Potok

4041. Sklep o imenovanju podžupana Občine Loški Potok
4042. Sklep o začasnem financiranju Občine Loški Potok v obdobju januar–marec 2019

Mežica

4043. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Mežica
4044. Poročilo o izidu volitev za Občinski svet Občine Mežica

Miren-Kostanjevica

4045. Sklep o začasnem financiranju Občine Miren - Kostanjevica v obdobju januar–marec 2019

Odranci

4046. Ugotovitveni sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Odranci za leto 2019

Pivka

4047. Sklep o začasnem financiranju Občine Pivka v obdobju januar–marec 2019

Podčetrtek

4048. Sklep o začasnem financiranju Občine Podčetrtek v obdobju januar–marec 2019
4049. Ugotovitveni sklep o valorizaciji točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Podčetrtek za leto 2019

Sežana

4050. Sklep o začasnem financiranju Občine Sežana v obdobju januar–marec 2019

Slovenska Bistrica

4051. Sklep o začasnem financiranju Občine Slovenska Bistrica v obdobju januar–marec 2019

Sveti Jurij ob Ščavnici

4052. Sklep o začasnem financiranju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici v obdobju januar–marec 2019

Šempeter-Vrtojba

4053. Sklep o začasnem financiranju Občine Šempeter - Vrtojba v obdobju januar–marec 2019

Šmarješke Toplice

4054. Sklep o začasnem financiranju Občine Šmarješke Toplice v obdobju januar–marec 2019

Tržič

4057. Sklep o začasnem financiranju Občine Tržič v obdobju januar–marec 2019

Velike Lašče

4058. Sklep o začasnem financiranju proračuna Občine Velike Lašče v obdobju januar–marec 2019

Zagorje ob Savi

4059. Sklep o začasnem financiranju Občine Zagorje ob Savi v obdobju januar–marec 2019

Žalec

4060. Sklep o začasnem financiranju Občine Žalec v obdobju januar–marec 2019
4061. Sklep o valorizaciji točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2019

Žiri

4062. Sklep o začasnem financiranju proračuna Občine Žiri v obdobju 1. 1. 2019–31. 3. 2019

Žirovnica

4055. Sklep o začasnem financiranju Občine Žirovnica v obdobju januar–marec 2019

Žužemberk

4063. Sklep o začasnem financiranju Občine Žužemberk v obdobju januar–marec 2019

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o evidentiranju nepremičnin

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti