Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2018 z dne 21. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2018 z dne 21. 12. 2018

Kazalo

3988. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, stran 13123.

  
Na podlagi 13. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava 
1. člen
V Pravilniku o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16 in 75/17) se v Prilogi I Enotni kontni načrt, v okviru konta 4034 Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu, doda nov podkonto, ki se glasi:
»403411 Obresti od izvedenih finančnih instrumentov«.
V okviru konta 4135 Tekoča izplačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki, se doda nov podkonto, ki se glasi:
»413504 Tekoča izplačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki, na podlagi zakonodaje EU in sporazumov o socialnem zavarovanju«.
V okviru konta 7000 Dohodnina, se podkonto 700006 Akontacija dohodnine od dohodka iz osnovne kmetijske dejavnosti, in podkonto 700007 Akontacija dohodnine od dohodka iz osnovne gozdarske dejavnosti, črtata. Doda se nov podkonto, ki se glasi:
»700023 Akontacija dohodnine od katastrskega dohodka in pavšalne ocene dohodka na panj«.
V okviru konta 7032 Davki na dediščine in darila, se doda nov podkonto, ki se glasi:
»703202 Zamudne obresti od davka na dediščine in darila«.
V okviru konta 7032 Davki na dediščine in darila, se črta podkonto 703201 Zamudne obresti davkov občanov.
V okviru konta 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev, se dodajo novi podkonti, ki se glasijo:
»704734 Pribitek k cestnini
704735 Zamudne obresti iz naslova pribitka k cestnini
704736 Taksa na pretovor v koprskem tovornem pristanišču
704737 Zamudne obresti od takse na pretovor v koprskem tovornem pristanišču«.
V okviru konta 7141 Drugi nedavčni prihodki, se doda nov podkonto, ki se glasi:
»714122 Prihodki iz naslova prejetih provizij za dana poroštva RS«.
V okviru konta 7504 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij, se doda nov podkonto, ki se glasi:
»750402 Prejete obresti od danih posojil privatnim podjetjem iz naslova kupnin«.
KONČNA DOLOČBA 
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-752/2018
Ljubljana, dne 18. decembra 2018
EVA 2018-1611-0084
dr. Andrej Bertoncelj l.r.
Minister 
za finance