Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2018 z dne 14. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2018 z dne 14. 12. 2018, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

3885. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3962. Uredba o izvajanju uredb (EU) o dostopnosti biocidnih proizvodov na trgu in njihovi uporabi
3963. Uredba o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2019
3964. Uredba o načinu opravljanja obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja, obratovanja in obnavljanja javne železniške infrastrukture
3965. Uredba o določitvi višine dnevnega nadomestila za čas zadržanosti od dela zaradi bolezni za samozaposlene v kulturi za polni delovni čas za leto 2019
3966. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o navzkrižni skladnosti
3967. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

Sklepi

3968. Sklep o uvedbi pribitka k cestnini na določenih odsekih cestninskih cest

MINISTRSTVA

3886. Pravilnik o izvrševanju nalog in pooblastil pravosodnih policistov
3887. Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje atipične kokošje kuge
3888. Pravilnik o spremembah Pravilnika o nekaterih ukrepih za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje transmisivnih spongiformnih encefalopatij

USTAVNO SODIŠČE

3889. Odločba o ugotovitvi, da je 50. člen Zakona o Državnem svetu v neskladju z Ustavo in zavrnitvi pritožb zoper sklep Državnega sveta

BANKA SLOVENIJE

3890. Sklep o razveljavitvi Sklepa o uporabi Smernic organa EBA o notranjem upravljanju in Sklepa o uporabi Smernic o ocenjevanju primernosti članov organov vodenja ali nadzora in nosilcev ključnih funkcij
3891. Sklep o uporabi Smernic o obravnavanju pritožb za sektorja vrednostnih papirjev (ESMA) in bančništva (EBA)
3892. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ureditvi notranjega upravljanja, upravljalnem organu in procesu ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za banke in hranilnice
3893. Sklep o spremembah Sklepa o uporabi Smernic o uporabi opredelitve neplačila iz člena 178 Uredbe (EU) št. 575/2013
3894. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izvajanju opcij in diskrecijskih pravic iz prava Unije
3895. Sklep o spremembi Sklepa o tarifi za zaračunavanje nadomestil za storitve Banke Slovenije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3896. Operativno-tehnična zahteva o spremembah in dopolnitvah Operativno-tehnične zahteve za izvajanje del v zraku in uvodnih letov z ultralahkimi letalnimi napravami
3897. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za november 2018

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3898. Statut Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije
3899. Skupni sporazum o pogojih in višini tarife pri uporabi avtorsko varovanih del iz repertoarja IPF, k.o. za področje trgovskih centrov, blagovnih centrov, prodajaln, tržnic in bencinskih črpalk (v nadaljevanju: sporazum)
3900. Pojasnilo 1 k Slovenskemu računovodskemu standardu 11 (2016) – Računovodsko izkazovanje žetonov začetne ponudbe
3901. Spremembe slovenskih računovodskih standardov 2016

OBČINE

Ajdovščina

3902. Sklep o začasnem financiranju Občine Ajdovščina v obdobju januar–marec 2019
3903. Poročilo Občinske volilne komisije Občine Ajdovščina o izidu volitev za župana Občine Ajdovščina dne 18. 11. 2018
3904. Poročilo Občinske volilne komisije Občine Ajdovščina o izidu rednih volitev za občinski svet dne 18. 11. 2018

Bled

3905. Sklep o začasnem financiranju Občine Bled v obdobju januar–marec 2019

Braslovče

3906. Poročilo o izidu glasovanja za župana Občine Braslovče v 2. krogu volitev 2. 12. 2018
3907. Poročilo o izidu glasovanja za Občinski svet Občine Braslovče na lokalnih volitvah 18. 11. 2018

Brežice

3908. Sklep o začasnem financiranju Občine Brežice v obdobju januar–marec 2019
3909. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Brežice
3910. Poročilo o izidu ponovnih volitev za člana sveta krajevne skupnosti Pišece

Cankova

3911. Poročilo o izidu volitev župana Občine Cankova na lokalnih volitvah, dne 18. novembra 2018
3912. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Cankova na lokalnih volitvah, dne 18. novembra 2018
3913. Poročilo o izidu volitev predstavnika romske skupnosti za člana Občinskega sveta Občine Cankova na lokalnih volitvah, dne 18. novembra 2018
3914. Poročilo o izidu volitev župana Občine Cankova na lokalnih volitvah, dne 2. decembra 2018 – 2. krog

Celje

3915. Izid lokalnih volitev v Mestni občini Celje za mandatno obdobje 2018–2022

Črenšovci

3916. Sklep o začasnem financiranju Občine Črenšovci v obdobju januar–marec 2019

Črnomelj

3917. Poročilo o izidu volitev župana v Občini Črnomelj

Dobje

3918. Statut Občine Dobje
3919. Poslovnik Občinskega sveta Občine Dobje

Dolenjske Toplice

3920. Poročilo o izidu lokalnih volitev 2018 v Občini Dolenjske Toplice

Idrija

3921. Sklep o začasnem financiranju Občine Idrija v obdobju januar–marec 2019

Kočevje

3922. Razpis naknadnih volitev članov sveta krajevne skupnosti Šalka vas in Stara Cerkev na območju Občine Kočevje

Kranj

3923. Poročilo o izidu drugega kroga rednih volitev župana Mestne občine Kranj

Kranjska Gora

3924. Ugotovitveni sklep Občinske volilne komisije Občine Kranjska Gora

Litija

3925. Sklep o začasnem financiranju Občine Litija v obdobju od 1. januarja 2019 do 31. marca 2019
3926. Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
3927. Sklep o spremembi Sklepa o preoblikovanju zavoda Center za razvoj Litija v družbo z omejeno odgovornostjo
3928. Akt o spremembi Akta o ustanovitvi družbe Izobraževalni center GEOSS d.o.o.

Metlika

3929. Ugotovitveni sklep o prehodu mandata člana Občinskega sveta Občine Metlika na naslednjega člana

Odranci

3930. Sklep o začasnem financiranju Občine Odranci v obdobju januar–marec 2019

Piran

3931. Sklep o začasnem financiranju Občine Piran v obdobju januar–marec 2019

Postojna

3932. Poročilo o izidu volitev župana Občine Postojna 18. novembra 2018
3933. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Postojna 18. novembra 2018
3934. Poročilo o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Postojna 18. novembra 2018

Radeče

3935. Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na volitvah za župana Občine Radeče dne 18. novembra 2018
3936. Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na volitvah za člane Občinskega sveta Občine Radeče dne 18. novembra 2018
3937. Sklep o imenovanju podžupana Občine Radeče

Sevnica

3938. Ugotovitveni sklep o izvolitvi župana Občine Sevnica
3939. Sklep o začasnem financiranju Občine Sevnica v obdobju januar–marec 2019
3940. Sklep o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Sevnica za leto 2019
3941. Sklep o vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stavb, delov stavb, stanovanj in garaž ter prostorov za počitek oziroma rekreacijo na območju Občine Sevnica za leto 2019
3942. Sklep o primerljivi gradbeni ceni stanovanj in vrednost stavbnega zemljišča v Občini Sevnica za leto 2019

Slovenj Gradec

3943. Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Slovenj Gradec v obdobju januar–marec 2019

Slovenske Konjice

3944. Poročilo o izidu rednih volitev župana Občine Slovenske Konjice dne 18. novembra 2018
3945. Poročilo o izidu rednih volitev članov Občinskega sveta Občine Slovenske Konjice dne 18. novembra 2018
3946. Poročilo o izidu rednih volitev župana Občine Slovenske Konjice dne 2. decembra 2018

Sodražica

3960. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2018

Šentjur

3947. Sklep o začasnem financiranju Občine Šentjur v obdobju januar–marec 2019

Šmarje pri Jelšah

3948. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Šmarje pri Jelšah

Šmartno pri Litiji

3949. Poročilo o izidu volitev v Občini Šmartno pri Litiji, na lokalnih volitvah dne 18. 11. 2018
3950. Poročilo o izidu rednih volitev za župana Občine Šmartno pri Litiji, v drugem krogu, na lokalnih volitvah dne 2. decembra 2018

Tržič

3951. Poročilo o izidu drugega kroga volitev za župana Občine Tržič na lokalnih volitvah, dne 2. decembra 2018

Vipava

3952. Poročilo o izidu glasovanja na ponovnih volitvah dveh članov sveta krajevne skupnosti Podnanos

Zagorje ob Savi

3953. Odlok o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Zasavske lekarne Trbovlje

Zavrč

3961. Sklep o razpisu nadomestnih volitev v Občinski svet Občine Zavrč

Žalec

3954. Ugotovitev o prehodu mandata na naslednjega kandidata z liste

Železniki

3955. Sklep o začasnem financiranju Občine Železniki v obdobju januar–marec 2019

Žirovnica

3956. Sklep o potrditvi mandata županu
3957. Sklep o prenehanju mandata občinskega svetnika
3958. Sklep o prehodu mandata na naslednjega kandidata – Nino Rejc
3959. Sklep o imenovanju novoizvoljenega občinskega sveta

POPRAVKI

3969. Popravek poročila o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Osilnica
3970. Popravek Odloka o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2018

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti