Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2018 z dne 14. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2018 z dne 14. 12. 2018

Kazalo

3898. Statut Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije, stran 12897.

  
Na podlagi 36. člena Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17) je skupščina Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije na 48. seji dne 23. 10. 2018 sprejela
S T A T U T 
Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije 
1. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(namen delovanja ZAPS) 
(1) Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZAPS) je poklicna zbornica pooblaščenih arhitektov, pooblaščenih krajinskih arhitektov in pooblaščenih prostorskih načrtovalcev (v nadaljnjem besedilu: člani ZAPS). ZAPS opravlja z zakonom in tem statutom določene naloge za zagotavljanje strokovnosti in varovanja javnega interesa na področju urejanja prostora in graditve objektov ter varstva tretjih oseb.
(2) ZAPS uresničuje cilje ustanovitve iz prejšnjega odstavka kot poklicno zastopstvo stanovskih interesov, na svojem področju spremlja in obravnava problematiko dela članov ZAPS, določa strokovna načela na področju prostorskega načrtovanja in graditve objektov, spodbuja in zastopa poklicne, socialne in gospodarske interese svojih članov ter jim svetuje, skrbi za skladen razvoj stroke in varstvo stanovskega ugleda, sprejema kodeks, nadzoruje izpolnjevanje poklicnih dolžnosti članov in opravlja druge z zakonom in statutom določene naloge.
(3) V ZAPS se združujejo posamezniki, ki imajo v skladu z zakonom, ki ureja arhitekturno in inženirsko dejavnost (v nadaljnjem besedilu: ZAID), poklicni naziv pooblaščenega arhitekta, poklicni naziv pooblaščenega krajinskega arhitekta ali poklicni naziv pooblaščenega prostorskega načrtovalca in drugi, če to tako določa zakon ali statut.
2. člen 
(pravna osebnost) 
(1) ZAPS je nepridobitna pravna oseba javnega prava z imenom »Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije«.
(2) Poleg imena lahko Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije uporablja tudi skrajšano ime »ZAPS«.
(3) Pri poslovanju s tujino lahko ZAPS uporablja tudi angleško obliko imena: »Chamber of Architecture and Spatial Planning of Slovenia«.
(4) Sedež ZAPS je v Ljubljani.
(5) ZAPS uporablja žig, na katerem je napis »Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije«. Obliko in podrobnejšo vsebino žiga določi skupščina s splošnim aktom.
(6) ZAPS je zastopnica javnega interesa v skladu s cilji ustanovitve, določenimi v prejšnjem členu.
3. člen 
(odgovornost za obveznosti) 
(1) ZAPS odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.
(2) Člani ZAPS za obveznosti ZAPS ne odgovarjajo.
4. člen 
(sodelovanje z drugimi organizacijami) 
(1) ZAPS sodeluje z Inženirsko zbornico Slovenije (v nadaljnjem besedilu: IZS) in poklicnimi zbornicami arhitektov, krajinskih arhitektov in prostorskih načrtovalcev iz drugih držav ter se povezuje v mednarodne organizacije arhitektov, krajinskih arhitektov in prostorskih načrtovalcev.
(2) ZAPS sodeluje z društvi arhitektov, krajinskih arhitektov in prostorskih načrtovalcev in drugimi organizacijami ter skrbi za povezovanje in sodelovanje vseh strokovnih, izobraževalnih in znanstvenih institucij s področja arhitekture, krajinske arhitekture in urejanja prostora.
5. člen 
(naloge ZAPS) 
(1) ZAPS opravlja naslednje naloge:
1. izvaja strokovne izpite,
2. izvaja vpis in izbris iz imenika pooblaščenih arhitektov, pooblaščenih krajinskih arhitektov in pooblaščenih prostorskih načrtovalcev (v nadaljnjem besedilu: imenik),
3. vodi imenik,
4. vodi disciplinske postopke zoper pooblaščene arhitekte, pooblaščene krajinske arhitekte in pooblaščene prostorske načrtovalce,
5. izvaja nadzor nad stalnim poklicnim usposabljanjem pooblaščenih arhitektov, pooblaščenih krajinskih arhitektov in pooblaščenih prostorskih načrtovalcev,
6. izvaja strokovni nadzor nad delom pooblaščenih arhitektov, pooblaščenih krajinskih arhitektov in pooblaščenih prostorskih načrtovalcev,
7. vodi postopke za priznavanje poklicnih kvalifikacij po ZAID,
8. organizira, izvaja in spodbuja poklicno usposabljanje pooblaščenih arhitektov, pooblaščenih krajinskih arhitektov in pooblaščenih prostorskih načrtovalcev,
9. skrbi za strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje na področju arhitekture, krajinske arhitekture in prostorskega načrtovanja ter sodeluje pri pripravi univerzitetnih izobraževalnih programov na teh področjih,
10. sprejema splošne akte za izvajanje javnih pooblastil in druge splošne akte, določene z ZAID in tem statutom,
11. izdeluje poročila ali strokovna mnenja, daje pobude in sodeluje z državnimi organi in organi lokalnih skupnosti ter zastopa stroko v razmerju do državnih organov,
12. krepi odnose z drugimi domačimi in tujimi poklicnimi organizacijami,
13. nadzoruje skladnost ravnanja pooblaščenih arhitektov, pooblaščenih krajinskih arhitektov in pooblaščenih prostorskih načrtovalcev s pravili kodeksa in drugih aktov ZAPS,
14. izvaja postopke mediacij in arbitraž s ciljem reševanja sporov med pooblaščenimi arhitekti, pooblaščenimi krajinskimi arhitekti, pooblaščenimi prostorskimi načrtovalci in gospodarskimi subjekti ter tretjimi osebami,
15. pripravlja in organizira javne natečaje za investitorje,
16. nastopa kot posvetovalni organ državnih organov, državne uprave in univerz,
17. ureja kolektivno zavarovanje za odgovornost pred škodo,
18. spremlja postopke javnega naročanja na področju arhitekturnih, krajinskoarhitekturnih in prostorskonačrtovalskih storitev ter opozarja na pomanjkljivosti,
19. skrbi za razvoj, neodvisnost in ugled dejavnosti arhitekture, krajinske arhitekture in prostorskega načrtovanja ter določa strokovna načela na teh področjih,
20. sodeluje z državnimi organi in organi lokalnih skupnosti ter zastopa poklicne in strokovne interese svojih članov v razmerju do teh organov, mednarodnih organizacij in delodajalcev,
21. daje pobude za sprejem predpisov in standardov s področja arhitekture, krajinske arhitekture in prostorskega načrtovanja, ter nudi pomoč pri njihovi pripravi,
22. zagotavlja uveljavljanje pravil dobre prakse ter spodbuja strokovno in etično poklicno ravnanje članov ZAPS,
23. sprejema ukrepe za preprečevanje opravljanja dejavnosti arhitekturnega in krajinskoarhitekturnega projektiranja ter prostorskega načrtovanja nepooblaščenim osebam,
24. skrbi za enakopravne pogoje delovanja poslovnih subjektov članov ZAPS v poslovnem okolju,
25. obvešča člane ZAPS o dogajanju na evropskem in mednarodnem področju ter o poklicno-političnih vprašanjih,
26. skrbi za enotno podobo in delovanje poklica (vzorci pogodb, priročniki za opravljanje dejavnosti in podobno),
27. spodbuja razvoj in promocijo stroke z razstavami, natečaji in posvetovanji,
28. vzpostavlja in vodi prostovoljne imenike ZAPS,
29. izvaja založniško dejavnost s področja arhitekture, krajinske arhitekture in prostorskega načrtovanja ter
30. opravlja druge naloge v skladu s tem statutom, zakonom in drugimi predpisi.
(2) Naloge iz 1. do 7. točke prejšnjega odstavka ZAPS izvaja kot javno pooblastilo.
6. člen 
(nevtralna uporaba izrazov v tem statutu) 
V tem statutu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moški in ženski spol.
2. ČLANI ZAPS TER NJIHOVE PRAVICE IN OBVEZNOSTI 
2.1. Člani ZAPS
7. člen 
(člani ZAPS) 
(1) Člani ZAPS so posamezniki, ki izpolnjujejo pogoje za poklicni naziv pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega krajinskega arhitekta oziroma pooblaščenega prostorskega načrtovalca po ZAID ter drugi posamezniki, če tako določa zakon ali ta statut.
(2) Posameznik postane član ZAPS z dnem vpisa v imenik pri ZAPS, članstvo pa mu preneha z dnem izbrisa iz imenika.
(3) Poklicni naziv člana ZAPS je lahko aktiven ali v mirovanju. Članu ZAPS s poklicnim nazivom v mirovanju evidenčna služba ZAPS na njegovo zahtevo izda potrdilo o mirovanju statusa.
(4) Pooblaščeni arhitekt, pooblaščeni krajinski arhitekt in pooblaščeni prostorski načrtovalec s poklicnim nazivom v mirovanju ne sme uporabljati žiga pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega krajinskega arhitekta oziroma pooblaščenega prostorskega načrtovalca in ga deponira pri službah ZAPS ter s tem doseže mirovanje poklicnega naziva.
(5) Pogoje za vpis v imenik, izbris iz imenika, uporabo poklicnega naziva, mirovanje poklicnega naziva in druge zadeve, neposredno povezane z opravljanjem poklicnih nalog pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega krajinskega arhitekta oziroma pooblaščenega prostorskega načrtovalca, podrobno določajo ZAID in splošni akti ZAPS.
8. člen 
(začasni člani ZAPS) 
(1) Začasni član ZAPS je posameznik, ki si je v skladu z ZAID pridobil odločbo o priznanju poklicne kvalifikacije za začasno ali občasno opravljanje poklica pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega krajinskega arhitekta oziroma pooblaščenega prostorskega načrtovalca v Republiki Sloveniji in je začasno vpisan v imenik.
(2) Pogoji za začasni vpis v imenik in izbris iz njega, uporabo poklicnega naziva ob začasnem vpisu v imenik in druge zadeve, neposredno povezane z začasnim opravljanjem dejavnosti pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega krajinskega arhitekta in pooblaščenega prostorskega načrtovalca, so podrobno določeni z ZAID in splošnimi akti ZAPS.
9. člen 
(častni člani ZAPS) 
(1) Skupščina ZAPS lahko posamezniku, ki je s svojim delom prispeval k strokovnosti in vsebinski kakovosti arhitekture, krajinske arhitekture ali prostorskega načrtovanja, podeli naziv častnega člana ZAPS. Častnemu članu ta status ne prinaša obveznosti.
(2) Častni člani se ne vpišejo v imenik in ne pridobijo poklicnega naziva pooblaščeni arhitekt, pooblaščeni krajinski arhitekt oziroma pooblaščeni prostorski načrtovalec. Častni člani ZAPS ne morejo predlagati kandidatov za organe ZAPS in jih voliti. Častni člani ZAPS ne morejo biti izvoljeni oziroma imenovani v tiste organe ZAPS, katerih funkcionarji so lahko le člani ZAPS iz 7. člena tega statuta.
(3) Določbe prejšnjega odstavka ne veljajo za častne člane, ki so vpisani v imenik v skladu z določbami ZAID.
(4) Evidenčna služba vodi evidenco častnih članov ZAPS. Skupščina s splošnim aktom uredi merila in postopke za sprejemanje častnih članov v ZAPS in izključitev iz nje.
(5) Če ta statut izrecno ne določa drugače, se izraz »član ZAPS« ne nanaša na častne člane ZAPS.
2.2. Pravice in obveznosti članov ZAPS
10. člen 
(pravice članov ZAPS) 
(1) Člani ZAPS imajo pravico, da jih ZAPS s svojimi dejavnostmi podpira pri opravljanju poklicnih nalog arhitekturnega in krajinskoarhitekturnega projektiranja ter prostorskega načrtovanja, da jim svetuje v zvezi z opravljanjem teh dejavnosti, da zagotavlja red in primerno poslovno okolje za opravljanje teh dejavnosti, da varuje in zastopa strokovne in socialne interese članov ZAPS ter jih podpira pri priznavanju njihovih rezultatov dela.
(2) Člani ZAPS imajo tudi pravico:
– voliti in biti voljeni v organe in telesa ZAPS,
– biti deležni storitev in dejavnosti ZAPS,
– biti obveščeni o dejavnosti ZAPS in
– naslavljati na ZAPS pobude in zahteve v zvezi s položajem članov ZAPS ali z izvajanjem poklicnih nalog arhitekturnega in krajinskoarhitekturnega projektiranja ter prostorskega načrtovanja.
(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka začasni člani ZAPS nimajo pravice voliti in biti voljeni. Prav tako ne morejo voliti in biti voljeni člani ZAPS, ki jim je bila izrečena disciplinska sankcija odvzema aktivne in pasivne volilne pravice za zbornične volitve in sankcija še ni potekla.
11. člen 
(obveznosti članov ZAPS) 
(1) Člani ZAPS so dolžni spoštovati kodeks poklicne etike in druge akte, ki jih sprejemajo organi ZAPS, in ravnati v skladu z določbami teh aktov.
(2) Član ZAPS, ki je bil v skladu s tem statutom in splošnim aktom o volitvah in imenovanjih funkcionarjev ZAPS s svojim soglasjem izvoljen oziroma imenovan v organ ZAPS, je dolžan prevzeti to funkcijo in jo opravljati vestno in pošteno. Član ZAPS je lahko na lastno zahtevo začasno ali trajno oproščen ali razvezan dolžnosti opravljanja funkcije.
(3) Člani ZAPS morajo redno plačevati članarino in druge prispevke, ki jih določa splošni akt o finančnem poslovanju ZAPS.
12. člen 
(disciplinska odgovornost člana ZAPS) 
(1) Posledica kršitve kodeksa poklicne etike oziroma drugih splošnih aktov ter javno objavljenih sklepov organov ZAPS je lahko disciplinska odgovornost člana ZAPS.
(2) Disciplinske sankcije podrobneje ureja disciplinski pravilnik.
13. člen 
(dolžnost sporočanja podatkov) 
Član ZAPS je dolžan ZAPS sporočiti vsako spremembo podatkov, ki se vodijo v imeniku. Član ZAPS je dolžan ZAPS na njeno zahtevo sporočiti pomembne podatke v zvezi s preverjanjem spoštovanja kodeksov, ZAID, splošnih aktov ZAPS, minimalnih tarifnih pogojev ter javno objavljenih sklepov organov ZAPS.
2.3 Organiziranost članov v matične sekcije in regije
14. člen 
(strokovna in regijska organiziranost članov) 
Člani ZAPS so glede na svojo strokovno pripadnost organizirani v matičnih sekcijah, teritorialno pa v regijah.
15. člen 
(matične sekcije) 
(1) Matične sekcije združujejo člane ZAPS glede na njihovo strokovno izobrazbo oziroma poklicno pripadnost. V okviru ZAPS delujejo naslednje matične sekcije:
– matična sekcija pooblaščenih arhitektov,
– matična sekcija pooblaščenih krajinskih arhitektov in
– matična sekcija pooblaščenih prostorskih načrtovalcev.
(2) V matični sekciji arhitektov so vsi člani ZAPS, ki so vpisani v imenik kot pooblaščeni arhitekti.
(3) V matični sekciji krajinskih arhitektov so vsi člani ZAPS, ki so vpisani v imenik kot pooblaščeni krajinski arhitekti.
(4) V matični sekciji prostorskih načrtovalcev so vsi člani, ki so vpisani v imenik kot pooblaščeni prostorski načrtovalci.
(5) Član ZAPS je lahko član več matičnih sekcij.
16. člen 
(regije) 
(1) Regije se ustanovijo s ciljem zagotavljanja enakomernega zastopstva članov ZAPS z ozemlja celotne države v skupščini in zaradi lažjega uveljavljanja interesov članov ZAPS iz različnih delov države v organih ZAPS. V regijo so združeni vsi člani ZAPS, ki živijo na območju regije.
(2) Regije so:
1. Ljubljana,
2. Maribor,
3. Celje,
4. Kranj,
5. Nova Gorica,
6. Koper in
7. Novo mesto.
(3) Območja regij ter kriterij za pripadnost članov ZAPS v regije določi splošni akt ZAPS, ki ureja volitve.
3. ORGANI IN ORGANIZACIJA ZAPS 
3.1. Skupne določbe
17. člen 
(organi, telesa in službe ZAPS) 
(1) Organi ZAPS so:
– skupščina,
– predsednik ZAPS,
– upravni odbor,
– disciplinski tožilec in
– disciplinsko sodišče.
(2) Predstavniška telesa skupščine ZAPS so:
– predstavništva matičnih sekcij in
– predstavništva regij.
(3) Delovna telesa skupščine ZAPS so:
– skupščinski svet,
– nadzorni odbor in
– volilna komisija.
(4) Delovna telesa ZAPS so:
– komisije upravnega odbora,
– izpitna komisija,
– komisija za izobraževanje,
– komisija za strokovni nadzor,
– arbitražni svet ZAPS in
– strokovni svet ZAPS.
(5) Strokovne službe ZAPS so:
– služba za strokovne izpite,
– evidenčna služba ZAPS in
– natečajna služba ZAPS.
(6) Upravni odbor lahko za opravljanje nalog iz svojih pristojnosti imenuje generalnega sekretarja ZAPS.
(7) Skupščina in upravni odbor lahko za opravljanje nalog iz svojih pristojnosti ustanovita tudi druga stalna ali začasna predstavniška, delovna ali strokovna telesa ali službe.
(8) ZAPS in IZS ustanovita skupno koordinacijsko telo kot skupno posvetovalno telo.
18. člen 
(funkcionarji ZAPS) 
(1) Člani organov ZAPS in njihovih delovnih in predstavniških teles so funkcionarji ZAPS.
(2) Funkcionarji ZAPS so lahko le člani ZAPS, ki so vpisani v imenik. Ne glede na to določbo so funkcionarji disciplinskih organov in arbitražnega sveta lahko tudi posamezniki, ki niso člani ZAPS.
(3) Član ZAPS, ki mu status miruje, ne more kandidirati za predsednika ZAPS, člana skupščine ali člana upravnega odbora ZAPS.
(4) Funkcija predsednika ZAPS in člana disciplinskega organa ni združljiva z opravljanjem funkcije v kakšnem drugem organu ZAPS. Član upravnega odbora ne sme biti hkrati tudi član skupščine. Član volilne komisije ne sme kandidirati za organ ZAPS, kadar kandidacijski ali volilni postopek vodi volilna komisija. Član ZAPS, ki istočasno kandidira za več medsebojno nezdružljivih funkcij, mora v kandidaturi navesti, kateri mandat bo sprejel v primeru izvolitve oziroma imenovanja na več funkcij.
19. člen 
(mandatna doba organov ZAPS) 
(1) Skupščino ZAPS izvolijo člani ZAPS za štiri leta.
(2) Mandat organov ZAPS je enak mandatu skupščine ZAPS.
(3) Mandat strokovnih svetov matičnih sekcij, regijskih odborov, skupščinskega sveta, komisij upravnega odbora in strokovnega sveta je enak mandatu skupščine ZAPS.
(4) Mandat volilne komisije se začne in konča z zamikom enega leta glede na mandat skupščine. Mandat izpitne komisije je šest let. Mandat komisije za izobraževanje in komisije za strokovni nadzor je štiri leta.
(5) Po izteku mandata funkcionarji opravljajo svoje naloge do imenovanja novih funkcionarjev.
(6) Vsi funkcionarji ZAPS so lahko večkrat ponovno izvoljeni v isti organ oziroma delovno telo ZAPS.
(7) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je član ZAPS lahko izvoljen za predsednika ZAPS največ dvakrat zaporedoma.
20. člen 
(volitve in imenovanja funkcionarjev ZAPS) 
(1) Predsednik ZAPS in člani skupščine so izvoljeni na splošnih in neposrednih volitvah.
(2) Člane upravnega odbora imenuje skupščina.
(3) Skupščina na podlagi kandidacijskega postopka s tajnim glasovanjem:
– voli in razrešuje člane disciplinskih organov,
– imenuje in razrešuje člane volilne komisije in drugih delovnih teles skupščine,
– imenuje predstavnike ZAPS v volilno telo za izvolitev člana državnega sveta – predstavnika samostojnih poklicev in
– imenuje kandidata za člana državnega sveta – predstavnika samostojnih poklicev.
(4) Volitve in imenovanja funkcionarjev iz prejšnjega odstavka razpisuje predsednik ZAPS. Poziv h kandidiranju se objavi na spletni strani ZAPS, lahko pa se pošlje tudi pisno vsem članom ZAPS. Postopek kandidiranja in volitev vodi volilna komisija. Rok za kandidiranje traja najmanj 20 dni. Kandidati vlagajo kandidature sami, lahko pa jih predlagajo tudi strokovni sveti matičnih sekcij ali upravni odbor.
(5) Volilna komisija na podlagi vseh prejetih kandidatur za funkcionarje iz tretjega odstavka tega člena sestavi kandidatno listo in jo razglasi najmanj 15 dni pred volitvami. Glasuje se lahko za največ toliko kandidatov, kolikor jih je treba izvoliti. Izvoljeni so kandidati, ki so prejeli največ glasov.
(6) Postopek kandidiranja in imenovanja članov delovnih teles upravnega odbora se določi s poslovnikom upravnega odbora.
(7) V kolikor ZAID, ta statut ali splošni akt ne določa drugače, velja splošno načelo, da v primeru enakega števila prejetih glasov dveh ali več kandidatov o uvrstitvi odloča žreb.
21. člen 
(predčasno prenehanje mandata) 
(1) Funkcionarju ZAPS mandat predčasno preneha:
1. če odstopi,
2. če je izvoljen ali imenovan v drug organ ZAPS, katerega članstvo ni združljivo z njegovim mandatom,
3. če je izbrisan iz imenika,
4. če mu je izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica,
5. če je razrešen ali
6. če umre.
(2) V primeru predčasnega prenehanja mandata funkcionar ZAPS opravlja tekoče naloge, dokler ni izvoljen oziroma imenovan nov funkcionar, razen če se s sklepom o razrešitvi ne določi drugače oziroma če zaradi narave predčasnega prenehanja mandata to ni možno.
(3) Nov funkcionar se izvoli po enakem postopku, kot je bil izvoljen funkcionar, ki mu je prenehala funkcija. Mandat novega funkcionarja poteče z dnem, ko bi potekel mandat funkcionarja, ki ga je nadomestil.
(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka člana skupščine nadomesti tisti kandidat, ki bi bil izvoljen, če ne bi bil izvoljen kandidat, ki mu je prenehala funkcija. Če ni kandidata, ki bi nastopil funkcijo, se nadomestne volitve ne opravijo.
(5) V primeru, da mandat funkcionarja predčasno poteče manj kot leto dni pred rednim zaključkom mandata, se lahko organ, ki bi moral imenovati nadomestnega funkcionarja, odloči tudi, da nadomestnega funkcionarja ne izvoli oziroma ne imenuje.
(6) V času, ko je mesto v organu ali delovnem telesu zaradi predčasnega prenehanja mandata nezasedeno, organ ali delovno telo z običajnimi pooblastili nadaljuje svoje delo. Pri ugotavljanju sklepčnosti in potrebne večine za sprejem sklepov se v tem primeru upošteva predpostavka, kot da je mesto zasedeno, član pa pri glasovanju ni prisoten.
22. člen 
(razrešitev funkcionarja ZAPS in člana delovnega telesa) 
(1) Funkcionar ZAPS je lahko razrešen, če organ, ki ga razreši, presodi, da svoje funkcije ne opravlja zadovoljivo, ali če organ, ki ga razreši, ugotovi, da ni več opravilno sposoben.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je generalni sekretar lahko razrešen tudi, če funkcija, ki jo opravlja, ni več potrebna.
(3) Razrešitev funkcionarja ZAPS, razen razrešitve predsednika ZAPS, lahko predlaga deset članov ZAPS, upravni odbor in vsak član tistega organa, ki je izvolil oziroma imenoval funkcionarja. Razrešitev predsednika ZAPS lahko predlaga najmanj 20 članov ZAPS, upravni odbor ali pet članov skupščine.
(4) Predlog za razrešitev mora biti obrazložen. Funkcionar, katerega razrešitev je predlagana, mora biti seznanjen s predlogom in mora imeti priložnost, da se pred odločanjem o razrešitvi o njem izjavi.
(5) Razrešitev predsednika ZAPS sprejme skupščina z dvotretjinsko večino vseh članov skupščine na tajnem glasovanju.
(6) Člana delovnega telesa razreši organ, ki je imenoval delovno telo, z navadno večino vseh članov organa na tajnem glasovanju.
23. člen 
(finančna nadomestila za delo funkcionarjev) 
(1) Funkcionarji ZAPS opravljajo svoje delo nepoklicno.
(2) Za udeležbo na sejah organov in delovnih teles ZAPS prejemajo funkcionarji in drugi člani ZAPS sejnino ter nadomestilo za materialne stroške. Za pripravo gradiv za seje organov ZAPS ter za opravljanje strokovnih in drugih nalog so člani ZAPS plačani po merilih za konkretno delo, ki ga opravljajo.
(3) Sejnine in druga finančna nadomestila iz prejšnjega odstavka določa splošni akt o finančnem poslovanju.
3.2. Skupščina
3.2.1. Sestava in naloge skupščine 
24. člen 
(skupščina) 
(1) Skupščina je najvišji organ odločanja v ZAPS.
(2) Skupščino sestavljajo predstavniki matičnih sekcij in predstavniki regij. Vsaka matična sekcija ima v skupščini zagotovljene tri sedeže. Regije so zastopane s po enim predstavnikom na 50 članov regije, pri čemer ima vsaka regija zagotovljena najmanj dva sedeža.
25. člen 
(naloge skupščine) 
Naloge skupščine so:
1. sprejetje statuta ZAPS in drugih splošnih aktov ZAPS, če ta statut ali ZAID ne določata drugače,
2. sprejetje kodeksa,
3. sprejetje disciplinskega pravilnika,
4. sprejetje programa dela, finančnega načrta in določitev višine letne članarine in drugih prispevkov ZAPS ter finančnih nadomestil,
5. sprejetje letnega poročila in zaključnega računa ZAPS,
6. volitve in razrešitev disciplinskih organov,
7. imenovanje in razrešitev članov upravnega odbora in predsednika ZAPS,
8. nadzor delovanja predsednika in upravnega odbora ZAPS,
9. obravnava poročil o delu predsednika ZAPS, upravnega odbora in disciplinskih organov ZAPS ter seznanitev s poročili delovnih teles skupščine,
10. volitve predstavnika ZAPS v volilno telo za izvolitev člana državnega sveta kot predstavnika samostojnih poklicev in predlaganje kandidata za to funkcijo,
11. ustanovitev skupščinskega sveta in volilne komisije kot obveznih stalnih delovnih teles skupščine ter imenovanje in razrešitev njunih članov,
12. imenovanje članov komisije za strokovni nadzor,
13. ustanovitev arbitražnega sveta, strokovnega sveta ZAPS in drugih stalnih in začasnih delovnih teles skupščine ter imenovanje in razrešitev njihovih članov,
14. vzpostavitev prostovoljnih imenikov ZAPS in sprejetje splošnih aktov, ki urejajo z njimi povezane zadeve,
15. odločanje o vstopu v mednarodne organizacije in zveze ter o izstopu iz njih,
16. obravnavanje vprašanj, povezana z delom, pogoji za delo in strokovno problematiko na področju opravljanja storitev svojih članov ter v zvezi s temi vprašanji zavzetje stališč in sprejetje sklepov ter
17. druge naloge v skladu s tem statutom, zakonom in drugimi predpisi.
26. člen 
(predsedstvo skupščine) 
(1) Delo skupščine vodi predsedstvo, ki ga sestavljajo predsednik skupščine in dva člana skupščine.
(2) Predsednika skupščine imenujejo člani skupščine izmed sebe s tajnim glasovanjem. Mandat predsednika skupščine je enak mandatu skupščine.
(3) Člana predsedstva ter zapisnikarja in dva overitelja zapisnika imenuje skupščina na predlog predsednika skupščine za vsak sklic skupščine posebej.
27. člen 
(sklic skupščine) 
(1) Skupščina zaseda, kadar je potrebno, vendar najmanj enkrat letno.
(2) Skupščino skliče predsednik ZAPS:
– na lastno pobudo,
– na zahtevo predsednika skupščine,
– na zahtevo upravnega odbora,
– na zahtevo najmanj desetih članov skupščine,
– na zahtevo skupščinskega sveta,
– na zahtevo najmanj 30 članov ZAPS.
(3) Upravičeni predlagatelji zahteve za sklic morajo le-to obrazložiti, razen v primeru sklica redne letne skupščine. Zahtevi za sklic mora biti priložen tudi predlog dnevnega reda.
(4) Predsednik ZAPS mora sklicati skupščino najpozneje v 30 dneh po prejemu zahteve za sklic. Po preteku tega roka lahko skupščino skliče upravičeni predlagatelj, ki je zahteval sklic.
(5) Sklic skupščine mora biti poslan članom skupščine najmanj 15 dni pred dnevom zasedanja skupščine. Sklicu skupščine morata biti priložena dnevni red ter gradivo za delo skupščine. Če je predmet sklica skupščine izvedba volitev oziroma imenovanje funkcionarja ZAPS, mora biti sklicu priložena tudi ustrezna kandidatna lista.
(6) Sklic s prilogami se objavi na spletni strani ZAPS, lahko pa tudi v njenem internem glasilu.
28. člen 
(odločanje skupščine) 
(1) Skupščina je sklepčna, če je navzoča večina članov skupščine.
(2) Udeležba na skupščini je za člane skupščine obvezna.
(3) Skupščina odloča z večino opredeljenih glasov navzočih članov skupščine, razen če je z ZAID ali tem statutom določeno drugače. Glasovanje je javno, razen če ta statut ali poslovnik skupščine določa drugače.
(4) Katerakoli matična sekcija lahko zahteva, da se o določenem sklepu odloča z večino vseh članov skupščine. Zahteva se upošteva, če jo podpišeta najmanj dve tretjini članov strokovnega sveta te matične sekcije, če je predana pred začetkom zasedanja skupščine in če sta predsednik skupščine in upravni odbor obveščena o zbiranju podpisov za to zahtevo najmanj en teden pred zasedanjem skupščine.
(5) Skupščina o svojem delu ter svojih odločitvah obvešča člane ZAPS na spletni strani ZAPS, lahko pa tudi v zborničnem glasilu.
3.2.2. Volitve v skupščino 
29. člen 
(razpis volitev) 
(1) Člani ZAPS izvolijo člane skupščine na splošnih, neposrednih in tajnih volitvah. Postopke kandidiranja, izvedbo volitev ter ugotavljanja rezultatov volitev v skupščino vodi volilna komisija.
(2) Volitve v skupščino razpiše predsednik ZAPS vsaj 60 dni pred izvedbo volitev. Kandidati za člane skupščine vlagajo kandidature v roku, določenem za vlaganje kandidatur. Ta rok ne sme biti krajši od 30 dni.
30. člen 
(število predstavnikov regij) 
(1) Število vseh predstavnikov regij in število predstavnikov vsake regije v skladu s tem statutom in splošnim aktom o volitvah in imenovanjih funkcionarjev ZAPS določi volilna komisija. Število predstavnikov posameznih regij se določi tako, da se število članov ZAPS v regiji deli s 50. Če dobljeni rezultat ni celo število, se ta pri regiji, ki ima največ članov, zaokroži navzdol, pri drugih regijah pa navzgor. Vsaka regija ima najmanj dva predstavnika, vendar ne več kot 10 predstavnikov.
(2) Podrobna pravila za izračun števila predstavnikov posameznih regij v skupščini določi splošni akt o volitvah in imenovanjih funkcionarjev ZAPS.
31. člen 
(kandidiranje) 
(1) Za člana skupščine lahko kandidira vsak član ZAPS, razen članov, opredeljenih v tretjem odstavku 10. člena tega statuta.
(2) Član ZAPS lahko kandidira na kandidatni listi regije ali na kandidatni listi matične sekcije. Kandidat za predstavnika določene regije je lahko le član ZAPS iz te regije. Kandidat za predstavnika določene matične sekcije je lahko le član te matične sekcije.
(3) Član ZAPS lahko kandidira le na eni kandidatni listi.
(4) Po koncu kandidacijskega postopka volilna komisija na podlagi pravočasno prispelih in veljavnih kandidatur sestavi kandidatne liste matičnih sekcij ter regij.
(5) Če za predstavnike določene matične sekcije ali regije kandidira manj kandidatov, kot ima ta matična sekcija ali regija zagotovljenih sedežev v skupščini, vendar kandidira vsaj en kandidat, se kandidacijski postopek v teh regijah oziroma matičnih sekcijah ne ponovi.
(6) Če za predstavnike določene matične sekcije ali regije ne kandidira noben kandidat, se kandidacijski postopek in volitve za to matično sekcijo oziroma regijo ponovijo. V tem primeru skupščina vsa pooblastila in prične z delom takoj po končanih rednih volitvah, ne glede na postopek ponovnih volitev za predstavnike manjkajoče matične sekcije oziroma regije. Če se ponovne volitve uspešno izvedejo, izvoljeni kandidati postanejo polnopravni člani skupščine, njihov mandat pa se konča hkrati z mandatom ostalih članov skupščine.
(7) Če se kljub ponovljenemu kandidacijskemu postopku v skladu s predhodnim odstavkom tega člena na kandidatno listo ponovno ne prijavi noben kandidat, se šteje, da se je matična sekcija oziroma regija odpovedala svojemu predstavniku v skupščini, volitve pa se ne ponovijo.
32. člen 
(volitve) 
(1) Glasovanje na volitvah v skupščino je tajno in se izvaja na način, ki ga določa splošni akt o volitvah in imenovanjih funkcionarjev ZAPS.
(2) Član ZAPS voli predstavnike tiste regije, v katero spada, ter predstavnike tistih matičnih sekcij, katerih član je.
(3) Pri glasovanju o predstavnikih regije ima vsak član ZAPS največ toliko glasov, kolikor predstavnikov v skupščini ima regija. Član ZAPS ima največ tri glasove za glasovanje o kandidatih vsake matične sekcije.
(4) Po izpeljanih volitvah volilna komisija prešteje glasove ter razglasi rezultate volitev v skupščino.
3.3. Predsednik ZAPS
33. člen 
(predsednik ZAPS) 
Predsednik ZAPS je član ZAPS, ki je na splošnih, neposrednih in tajnih volitvah izvoljen za predsednika ZAPS.
34. člen 
(naloge predsednika ZAPS) 
(1) Predsednik ZAPS:
1. predstavlja, vodi in zastopa ZAPS,
2. sklicuje in vodi seje upravnega odbora ter podpisuje akte, ki jih sprejema upravni odbor,
3. podpisuje pogodbe, ki jih sklepa ZAPS,
4. razpisuje volitve in imenovanja funkcionarjev ZAPS, razen če je s tem statutom določeno drugače,
5. podpisuje odločbe vpisne komisije ter potrdila izpitnih komisij skupaj s predsedniki teh komisij,
6. sklicuje skupščino in upravni odbor,
7. izvršuje sklepe skupščine in upravnega odbora,
8. v nujnih primerih ukrepa v zadevah, ki so sicer v pristojnosti upravnega odbora, o čemer je dolžan obvestiti člane upravnega odbora v 15 dneh po izvršitvi ukrepa,
9. samostojno odloča o sklenitvi pravnih poslov do zneska 6.000 eurov,
10. odloča o sklenitvi delovnih razmerij ter o pravicah in obveznostih iz delovnega razmerja,
11. do izvolitve predsednika skupščine opravlja naloge predsednika skupščine,
12. opravlja druge naloge, za katere ga pooblastita skupščina ali upravni odbor ZAPS, in
13. opravlja druge naloge v skladu s tem statutom, zakonom in drugimi predpisi.
(2) Predsednik ZAPS za svoje delo odgovarja skupščini ter ji enkrat letno poroča o svojem delu in delu upravnega odbora.
(3) Predsednika ZAPS v primeru odsotnosti na podlagi pisnega pooblastila in v obsegu dodeljenih pooblastil nadomešča član upravnega odbora, ki ga določi predsednik ZAPS.
35. člen 
(izvolitev predsednika ZAPS) 
(1) Za predsednika ZAPS lahko kandidira vsak član ZAPS, ki je vpisan v imenik in ima aktiven poklicni naziv, če mu ni s pravnomočno odločbo izrečena disciplinska sankcija in sankcija še traja.
(2) Volitve predsednika ZAPS razpiše predsednik skupščine s sklepom vsaj 60 dni pred izvedbo volitev.
(3) Člani ZAPS vlagajo kandidature v roku, ki ne sme biti krajši od 30 dni. Kandidaturo lahko vloži vsak član ZAPS, ki ga je podprlo vsaj 20 članov ZAPS. Po potrditvi kandidatne liste kandidat ne more odstopiti od svoje kandidature.
(4) Volitve predsednika ZAPS se izvajajo po dvokrožnem sistemu.
(5) Če eden izmed kandidatov že v prvem krogu volitev prejme večino vseh glasov, postane ta kandidat predsednik ZAPS in se drugi krog volitev ne izvede.
(6) Če nobeden izmed kandidatov v prvem krogu volitev ne prejme večine vseh glasov, se v drugi krog uvrstita tista kandidata, ki sta v prvem krogu prejela največje število glasov. Če so dva ali več kandidatov prejeli enako število glasov, o njihovi uvrstitvi odloči žreb.
(7) Drugi krog volitev se razpiše takoj po potrditvi rezultatov prvega kroga, volitve v drugem krogu pa morajo biti izvedene v roku največ treh tednov po potrditvi rezultatov prvega kroga.
(8) Kandidat, ki je v drugem krogu prejel večje število glasov, postane predsednik ZAPS. Če sta oba kandidata prejela enako število glasov, o njuni uvrstitvi odloči skupščina s tajnim glasovanjem.
(9) Postopek kandidiranja in volitev predsednika ZAPS podrobno ureja splošni akt o volitvah in imenovanjih funkcionarjev ZAPS.
3.4. Upravni odbor
36. člen 
(upravni odbor) 
(1) Upravni odbor je izvršilni organ ZAPS. Upravni odbor sestavljajo predsednik ZAPS in trije člani.
(2) Upravni odbor vodi delo in poslovanje ZAPS. Delo upravnega odbora vodi predsednik ZAPS.
37. člen 
(naloge upravnega odbora) 
Upravni odbor:
1. vodi delo in poslovanje ZAPS,
2. skrbi za izvrševanje programa dela in finančnega načrta, pripravo letnega poročila in zaključnega računa, splošnih aktov in sklepov skupščine ZAPS,
3. skrbi za izvajanje javnih pooblastil,
4. izda akt o notranji organizaciji ZAPS ter o sistemizaciji delovnih mest,
5. skupščini ZAPS predlaga v sprejetje statut, kodeks, pravila stroke, disciplinski pravilnik, druge splošne akte, program dela, finančni načrt in druge odločitve,
6. vodi in nadzoruje delovanje disciplinskih organov in strokovnih služb ZAPS ter jim nudi ustrezno tehnično, strokovno in finančno podporo,
7. odloča o sklenitvi pravnih poslov nad zneskom 6.000 eurov,
8. ustanavlja delovna telesa upravnega odbora ter imenuje in razrešuje člane teh delovnih teles, če ta statut ali drugi predpis ne določa drugače,
9. imenuje in razrešuje predstavnike ZAPS v strokovna telesa na lokalni, regionalni, državni in meddržavni ravni,
10. imenuje in razrešuje generalnega sekretarja ZAPS,
11. na predlog matičnih sekcij imenuje izpitne komisije, nadzira delo izpitnih komisij in izpitnega odbora ter odloča o ugovorih kandidatov zoper postopek opravljanja izpita,
12. na predlog izpitnih komisij potrdi programe strokovnih izpitov,
13. na predlog strokovnih svetov matičnih sekcij imenuje komisijo za izobraževanje in jo razrešuje,
14. na predlog komisije za izobraževanje potrdi letni program poklicnega usposabljanja,
15. na predlog strokovnih svetov matičnih sekcij imenuje strokovni svet,
16. odreja objave splošnih aktov v uradnem glasilu ZAPS ter vodi uredniško politiko uradnega glasila,
17. sklene pogodbo z ministrstvom, pristojnim za prostorske in gradbene zadeve, o medsebojnih razmerjih pri uresničevanju javnih pooblastil ZAPS,
18. obravnava vprašanja, povezana z delom, pogoji za delo in strokovno problematiko na področju opravljanja storitev svojih članov ter v zvezi s temi vprašanji zavzame stališča ter sprejme sklepe,
19. pripravlja pobude in strokovne podlage za sprejetje oziroma spremembo zakonov in drugih predpisov s področja arhitekture, krajinske arhitekture in urejanja prostora,
20. oblikuje stališča in predloge ZAPS v zvezi z normativnimi in drugimi dejavnostmi občinskih, regionalnih in državnih organov ter institucij in organov Evropske unije, ki se tičejo arhitekture, krajinske arhitekture ter urejanja prostora,
21. spremlja in obravnava problematiko matičnih sekcij in regij, usklajuje njihove dejavnosti ter omogoča pogoje za njihovo delovanje,
22. imenuje člane žirije za projektne natečaje oziroma za to pooblasti natečajno službo ali komisijo upravnega odbora, ki jo imenuje za ta namen,
23. sklepa kolektivne pogodbe s področij delovanja svojih članov,
24. daje predloge za oblikovanje univerzitetnih programov ter zagotavlja dodatno izobraževanje članov ZAPS,
25. spodbuja sodelovanje med člani ZAPS, strokovno, kulturno in družabno dejavnost članov ZAPS ter organizira ustrezne prireditve in srečanja,
26. skrbi za obveščanje članov ZAPS,
27. daje soglasje k poslovniku skupnega koordinacijskega telesa,
28. skrbi za povezovanje in sodelovanje vseh strokovnih, izobraževalnih in znanstvenih institucij s področja arhitekture, krajinske arhitekture in urejanja prostora,
29. skrbi za promocijo stroke, ustanavljanje in podeljevanje nagrad ipd.,
30. opravlja druge naloge v skladu s tem statutom, zakonom in drugimi predpisi.
38. člen 
(seje upravnega odbora) 
(1) Seje upravnega odbora sklicuje predsednik ZAPS.
(2) Upravni odbor je sklepčen, če je na seji navzoča večina njegovih članov.
(3) Upravni odbor odloča z večino glasov navzočih članov. Če je število glasov neodločeno, odloči predsednikov glas.
(4) Če je to potrebno zaradi poenotenja stališč ZAPS, upravni odbor na svoje seje vabi tudi člane strokovnih svetov matičnih sekcij ali funkcionarje organov ZAPS.
(5) Upravni odbor mora predsednika skupščinskega sveta predhodno obveščati o svojih sejah ter ga seznanjati s svojimi odločitvami.
39. člen 
(imenovanje in razrešitev članov upravnega odbora) 
(1) Člane upravnega odbora imenuje in razrešuje skupščina na tajnem glasovanju z večino glasov vseh članov skupščine.
(2) Predsednik ZAPS mora po potrditvi svojega mandata skupščini predlagati tri kandidate za člane upravnega odbora. Predlagani kandidati se morajo predstaviti pred skupščino. Če je kandidat za člana upravnega odbora upravičeno odsoten, njegovo pisno predstavitev prebere predsednik ZAPS. Skupščina po predstavitvi glasuje o vsakem predlaganem kandidatu posebej. Če kateri izmed predlaganih kandidatov ni imenovan, lahko predsednik ZAPS namesto njega predlaga drugega kandidata. Predsednik ZAPS lahko skupaj predlaga največ šest kandidatov.
(3) Če kljub glasovanju o vseh kandidatih, ki jih je predlagal predsednik ZAPS, skupščina ni imenovala vseh treh članov upravnega odbora, lahko skupščina imenuje za člane upravnega odbora tudi člane ZAPS, ki jih predlaga bodisi pet članov skupščine bodisi deset članov ZAPS. Skupščina glasuje o teh kandidatih po vrstnem redu vloženih kandidatur.
(4) V upravnem odboru morajo biti zastopani predstavniki obeh spolov, praviloma pa tudi predstavniki vseh treh matičnih sekcij.
3.5. Disciplinski organi
40. člen 
(disciplinski organi ZAPS) 
(1) Disciplinska organa ZAPS sta disciplinski tožilec in disciplinsko sodišče.
(2) Za funkcionarja disciplinskega organa lahko kandidira vsak član ZAPS, ki poleg izpolnjevanja drugih pogojev ni s pravnomočno odločbo disciplinsko sankcioniran.
41. člen 
(disciplinski tožilec) 
(1) Disciplinski tožilec je samostojen in neodvisen organ ZAPS, ki zahteva uvedbo disciplinskega postopka in zastopa disciplinsko obtožbo pred disciplinskim sodiščem.
(2) Zunaj disciplinskega postopka lahko disciplinski tožilec vlaga prijave na pristojne državne organe, organe lokalnih skupnosti, nosilce javnih pooblastil ali druge zbornice zoper osebe, ki niso člani ZAPS, če v zvezi z vodenjem disciplinskega postopka ugotovi kršitve predpisov.
(3) Delo, pristojnosti, sestavo in način imenovanja disciplinskega tožilca ureja Disciplinski pravilnik.
42. člen 
(disciplinsko sodišče) 
(1) Disciplinsko sodišče odloča v disciplinskih zadevah o kršitvah članov ZAPS, pooblaščenih arhitektov, pooblaščenih krajinskih arhitektov in pooblaščenih prostorskih načrtovalcev, kandidatov za pridobitev poklicnega naziva in začasnih članov ZAPS.
(2) Delo, pristojnosti, sestavo in način imenovanja disciplinskega sodišča ureja Disciplinski pravilnik.
3.6. Predstavništva matičnih sekcij v skupščini
43. člen 
(predsednik matične sekcije) 
Predsednik matične sekcije vodi delo strokovnega sveta matične sekcije ter predstavlja in zastopa matično sekcijo v skupščini in skupščinskem svetu.
44. člen 
(strokovni svet matične sekcije) 
(1) Strokovni svet matične sekcije je strokovno in izvršilno telo matične sekcije, ki vodi delovanje matične sekcije, obravnava probleme, povezane z opravljanjem dejavnosti članov sekcije, ter pripravlja in izvaja program dela matične sekcije.
(2) Strokovni svet matične sekcije sestavljajo predsednik matične sekcije in dva člana.
(3) Strokovni svet matične sekcije zlasti:
1. vodi delovanje matične sekcije,
2. sprejema program dela matične sekcije,
3. sprejema predlog financiranja delovanja matične sekcije,
4. predlaga kandidate za izpitne komisije,
5. izvaja druge naloge v zvezi z izpiti ter člani izpitnih komisij,
6. predlaga kandidate za funkcionarje ZAPS iz tretjega odstavka 20. člena in druge kandidate, če tako določajo splošni akti,
7. obravnava problematiko delovanja svojih članov, obvešča o teh vprašanjih upravni odbor in skupščino ter jima daje predloge in pobude za sprejem posameznih ukrepov za reševanje teh problemov,
8. sodeluje pri izvajanju programov ZAPS za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje članov matične sekcije,
9. posreduje disciplinskemu tožilcu v nadaljnje obravnavanje ovadbe zoper člane matične sekcije,
10. skrbi za regijsko delovanje matične sekcije,
11. enkrat letno o svojem delu poroča upravnemu odboru in skupščini ter
12. opravlja druge naloge, določene s tem statutom in z drugimi akti ZAPS.
(4) Strokovni svet matične sekcije lahko upravnemu odboru predlaga ustanovitev stalnih ali začasnih delovnih teles upravnega odbora.
45. člen 
(imenovanje organov matične sekcije) 
(1) Predsednik matične sekcije in člana strokovnega sveta so tisti člani skupščine, ki so na volitvah v skupščino izvoljeni na kandidatni listi matične sekcije.
(2) Predsednik matične sekcije je tisti član skupščine, ki na volitvah v skupščino prejme najvišje število glasov na kandidatni listi matične sekcije, razen če se člani matične sekcije v skupščini dogovorijo drugače.
(3) Člana strokovnega sveta matične sekcije sta tista člana skupščine, ki se po številu glasov na volitvah v skupščino uvrstita na drugo in tretje mesto na kandidatni listi matične sekcije, razen če se člani matične sekcije v skupščini dogovorijo drugače.
(4) Predsednik matične sekcije lahko za čas svoje odsotnosti imenuje svojega namestnika. Namestnik zastopa matično sekcijo v skupščinskem svetu in opravlja druge naloge predsednika matične sekcije.
3.7. Predstavništva regij v skupščini
46. člen 
(predstavništvo regije) 
(1) Predsednik regije in namestnik predsednika regije predstavljata člane ZAPS iz regije, zastopata njihove interese v skupščini, jih obveščata o dejavnosti ZAPS in organizirata delovanje ZAPS v regiji. Predsednik regije tudi zastopa in predstavlja regijo v skupščinskem svetu.
(2) Predsednik regije in namestnik predsednika regije sta tista člana skupščine, ki na volitvah v skupščino na kandidatni listi regije prejmeta najvišje oziroma drugo najvišje število glasov.
(3) Če predsedniku regije ali namestniku predsednika regije mandat za člana skupščine predčasno poteče ali pa se svoji funkciji predsednika regije oziroma namestnika predsednika regije odpove, se novega predstavnika regije oziroma namestnika predstavnika regije izbere smiselno po postopku iz prejšnjega odstavka.
(4) Predsednik regije mora vsaj enkrat letno sklicati vse člane ZAPS z območja regije na regijski zbor. Člani ZAPS na regijskem zboru obravnavajo problematiko članov ZAPS v regiji, na njem se predstavljajo kandidati iz regije za volitve v skupščino in podobno.
(5) Člani ZAPS lahko na regijskem zboru ustanovijo regijsko pisarno. Regijska pisarna skrbi za organiziranost dejavnosti članov ZAPS v regiji in njihovo obveščanje o dejavnosti ZAPS. Če člani ZAPS na regijskem zboru ne določijo drugače, je vodja regijske pisarne predsednik regije.
(6) Namestnik predsednika regije v času odsotnosti predsednika regije zastopa regijo v skupščinskem svetu in opravlja druge naloge predsednika regije.
3.8. Delovna telesa skupščine
47. člen 
(skupščinski svet) 
(1) Skupščinski svet je stalno delovno telo skupščine, ki skrbi za večjo povezanost med člani in organi ZAPS ter stalno spremlja delo upravnega odbora in predsednika ZAPS.
(2) Skupščinski svet sestavljajo predsedniki matičnih sekcij, predsedniki regij in predsednik skupščine.
(3) Predsednik skupščinskega sveta je predsednik skupščine, razen če člani skupščinskega sveta z večino glasov vseh članov odločijo drugače. Predsednik skupščinskega sveta sklicuje in vodi seje skupščinskega sveta.
48. člen 
(naloge skupščinskega sveta) 
(1) Skupščinski svet:
– obravnava aktualna vprašanja ZAPS in dejavnosti članov ZAPS,
– spremlja in ocenjuje delo predsednika ZAPS in upravnega odbora,
– daje mnenja, predloge in pobude za delo predsednika ZAPS in upravnega odbora,
– spremlja in nadzoruje finančno poslovanje ZAPS,
– obravnava skupščinska gradiva ter daje mnenje o njih,
– lahko zahteva sklic skupščine.
(2) Upravni odbor mora skupščinskemu svetu poslati v mnenje vsa gradiva za skupščino.
(3) Predsedniki matičnih sekcij in regij v skupščinskem svetu zastopajo vse predstavnike svojih matičnih sekcij oziroma regij v skupščini. Člani skupščinskega sveta morajo člane skupščine, ki jih zastopajo, redno informirati o dogajanju v skupščinskem svetu in se z njimi posvetovati o posameznih vsebinah in vprašanjih.
49. člen 
(sklic seje skupščinskega sveta) 
(1) Skupščinski svet zaseda, kadar je potrebno, vendar najmanj štirikrat letno. Skupščinski svet o svojem delu najmanj enkrat letno poroča skupščini.
(2) Skupščinski svet skliče predsednik skupščinskega sveta:
– na lastno pobudo,
– na zahtevo predsednika ZAPS,
– na zahtevo upravnega odbora,
– na zahtevo najmanj treh članov skupščinskega sveta,
– na zahtevo skupščinskega sveta.
(3) Predsednik skupščinskega sveta mora sklicati skupščinski svet najpozneje v 15 dneh po prejemu zahteve za sklic. Po preteku tega roka lahko skupščinski svet skliče upravičeni predlagatelj, ki je zahteval sklic.
(4) Predsednik skupščinskega sveta mora o sejah skupščinskega sveta predhodno obveščati upravni odbor. Člani upravnega odbora se lahko udeležujejo sej skupščinskega sveta, obvezno pa mora biti predstavnik upravnega odbora navzoč na tisti seji skupščinskega sveta, na kateri se obravnavajo gradiva upravnega odbora za skupščino.
50. člen 
(odločanje skupščinskega sveta) 
(1) Skupščinski svet je sklepčen, če je navzoča večina članov sveta. Vsak član skupščinskega sveta ima pri odločanju skupščinskega sveta po en glas, razen predstavnikov matičnih sekcij, katerih glasovi se štejejo dvojno.
(2) Skupščinski svet odloča z večino opredeljenih glasov navzočih članov sveta.
(3) Skupščinski svet z glasovanjem poda mnenje o gradivu za skupščino, ki ga je pripravil upravni odbor. Gradivu za skupščino se po glasovanju skupščinskega sveta doda poročilo o tem glasovanju. Pozitivno mnenje skupščinskega sveta ni zavezujoče za obravnavo gradiva na skupščini.
51. člen 
(nadzorni odbor) 
(1) Nadzorni odbor spremlja finančno poslovanje ZAPS in o njem obvešča skupščinski svet.
(2) Nadzorni odbor ima tri člane, ki jih imenuje skupščinski svet izmed svojih članov ali članov skupščine.
(3) Člani nadzornega odbora izmed sebe imenujejo predsednika, ki sklicuje seje in vodi delo nadzornega odbora.
52. člen 
(volilna komisija) 
(1) Volilna komisija je stalno delovno telo skupščine, ki vodi postopke kandidiranja in volitev oziroma imenovanj članov skupščine, predsednika ZAPS ter drugih funkcionarjev ZAPS.
(2) Volilno komisijo imenuje skupščina. Volilna komisija ima tri člane, ki izmed sebe izvolijo predsednika.
(3) Volilna komisija odloča z večino vseh članov.
3.9. Delovna telesa ZAPS
53. člen 
(komisije upravnega odbora) 
(1) Upravni odbor lahko za opravljanje nalog iz svojih pristojnosti za posamezna področja ustanovi komisije.
(2) Komisijo vodi komisar, ki ga določi upravni odbor. Komisar lahko ob soglasju upravnega odbora imenuje tudi druge člane komisije.
(3) Način delovanja komisij in njihove pristojnosti določi poslovnik upravnega odbora.
54. člen 
(izpitna komisija) 
(1) Izpitne komisije ugotavljajo usposobljenost kandidatov na izpitih.
(2) Člane izpitnih komisij predlagajo strokovni sveti matičnih sekcij, in sicer:
– strokovni svet matične sekcije pooblaščenih arhitektov: izpitno komisijo za preverjanje znanja s področja arhitekture;
– strokovni svet matične sekcije pooblaščenih krajinskih arhitektov: izpitno komisijo za preverjanje znanja s področja krajinske arhitekture;
– strokovni svet matične sekcije pooblaščenih prostorskih načrtovalcev: izpitno komisijo za preverjanje znanja s področja prostorskega načrtovanja.
(3) Izpitna komisija koordinira in vodi delo izpitnih komisij za opravljanje izpitov. Člani izpitnega odbora so predsedniki izpitnih komisij.
55. člen 
(komisija za izobraževanje) 
(1) Komisija za izobraževanje pripravlja letni program poklicnega usposabljanja in sprejema program usposabljanj, ki jih organizira ZAPS, ter izvaja druge naloge skladno z določbami ZAID, splošnim aktom, ki ureja stalno poklicno usposabljanje pooblaščenih arhitektov, pooblaščenih krajinskih arhitektov in pooblaščenih prostorskih načrtovalcev, tem statutom ter sklepi upravnega odbora ZAPS.
(2) Delo, sestavo in način imenovanja komisije za izobraževanje podrobneje ureja splošni akt o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih arhitektov, pooblaščenih krajinskih arhitektov in pooblaščenih prostorskih načrtovalcev.
56. člen 
(komisija za strokovni nadzor) 
(1) Komisija za strokovni nadzor izvaja strokovni nadzor nad delom pooblaščenih arhitektov, pooblaščenih krajinskih arhitektov in pooblaščenih prostorskih načrtovalcev.
(2) Delo, sestavo in način imenovanja komisije za strokovni nadzor podrobneje ureja splošni akt o strokovnem nadzoru nad delom pooblaščenih arhitektov, pooblaščenih krajinskih arhitektov in pooblaščenih prostorskih načrtovalcev.
57. člen 
(arbitražni svet ZAPS) 
(1) Arbitražni svet ZAPS je neodvisno strokovno telo ZAPS, ki izvaja postopke mediacij in arbitraž s ciljem reševanja sporov med pooblaščenimi arhitekti, pooblaščenimi krajinskimi arhitekti, pooblaščenimi prostorskimi načrtovalci in gospodarskimi subjekti ter tretjimi osebami.
(2) Delovanje, sestavo in način imenovanja članov arbitražnega sveta ZAPS podrobneje določa splošni akt o izvajanju postopkov mediacij in arbitraž.
58. člen 
(strokovni svet ZAPS) 
(1) Strokovni svet ZAPS je neodvisno strokovno posvetovalno telo ZAPS.
(2) Naloga strokovnega sveta je oblikovanje stališč ZAPS do tistih strokovnih vprašanj, ki terjajo javno obravnavo.
(3) Delovanje, sestavo in način imenovanja članov strokovnega sveta ZAPS podrobneje določa poslovnik strokovnega sveta ZAPS.
3.10. Strokovne in druge službe ZAPS
59. člen 
(službe ZAPS) 
(1) Organizacijo strokovnih in drugih služb ZAPS, sistemizacijo delovnih mest in delovna razmerja delavcev v strokovnih in drugih službah ZAPS podrobneje ureja splošni akt, ki ga sprejme upravni odbor ZAPS.
(2) Glede delovnega razmerja delavcev v strokovnih in drugih službah ZAPS se smiselno uporabljajo določbe iz splošne kolektivne pogodbe za gospodarske dejavnosti.
(3) O sklenitvi delovnih ali pogodbenih razmerij z delavci služb ZAPS odloča predsednik ZAPS ob predhodnem soglasju upravnega odbora.
60. člen 
(obvezne strokovne službe) 
(1) V okviru strokovnih služb ZAPS se obvezno ustanovijo služba za strokovne izpite, evidenčna služba in natečajna služba.
(2) Služba za strokovne izpite opravlja administrativne, organizacijske in tehnične naloge v zvezi s strokovnimi izpiti.
(3) Evidenčna služba opravlja administrativne in z njimi povezane organizacijsko-tehnične zadeve, ki se nanašajo na vzpostavitev, vzdrževanje in vodenje imenika ter knjige izpitov. Poleg nalog, povezanih z javnimi pooblastili ZAPS, opravlja evidenčna služba tudi druge naloge v zvezi z evidencami in zbirkami podatkov ZAPS, predvsem:
– vodi evidenco članov ZAPS po regijah in matičnih sekcijah, evidenco častnih članov ZAPS, evidenco funkcionarjev ZAPS in druge evidence, potrebne za delovanje ZAPS, ter
– izdaja potrdila o članstvu v matičnih sekcijah.
(4) Natečajna služba opravlja administrativne, organizacijske in tehnične naloge v zvezi z natečaji.
(5) Organizacija in naloge strokovnih služb iz prvega odstavka tega člena ter drugih strokovnih služb, ki jih ustanovi upravni odbor, se podrobneje opredelijo v splošnem aktu o organizaciji strokovnih služb ZAPS.
3.11. Generalni sekretar
61. člen 
(generalni sekretar) 
(1) Upravni odbor lahko za vodenje dela strokovnih služb ZAPS, pripravo gradiv za seje upravnega odbora, koordinacijo dela ZAPS, skrb za objavljanje v strokovnem glasilu in za opravljanje drugih tekočih nalog poslovanja ZAPS imenuje generalnega sekretarja ZAPS.
(2) Za generalnega sekretarja je lahko imenovana oseba, ki ima univerzitetno izobrazbo pravne ali ekonomske smeri ali univerzitetno izobrazbo s področja arhitekture, krajinske arhitekture oziroma prostorskega načrtovanja in ki ima izkazane organizacijske sposobnosti. Generalni sekretar ne more biti član organov in teles ZAPS, razen član volilne komisije ali skupnega koordinacijskega telesa.
3.12. Skupno koordinacijsko telo
62. člen 
(skupno koordinacijsko telo) 
(1) Skupno koordinacijsko telo je posvetovalno telo ZAPS in IZS, pristojno za reševanje zadev, ki se posredno ali neposredno nanašajo na naloge obeh zbornic. Opravlja tudi druge naloge, ki so povezane z delovanjem drugih poklicnih zbornic.
(2) Sedež skupnega koordinacijskega telesa je na sedežu ZAPS.
(3) Skupno koordinacijsko telo ima štiri člane, po dva iz vsake zbornice.
(4) Predstavnika ZAPS v skupnem koordinacijskem telesu določi upravni odbor s sklepom; prvi predstavnik je praviloma predsednik, drugi predstavnik pa bodisi član upravnega odbora ali generalni sekretar.
(5) Mandat članov je enak mandatu upravnega odbora ZAPS.
(6) Delo skupnega koordinacijskega telesa podrobneje ureja poslovnik o delu skupnega koordinacijskega telesa, ki ga sprejme koordinacijsko telo, z njim pa morata predhodno soglašati upravna odbora obeh poklicnih zbornic.
63. člen 
(naloge skupnega koordinacijskega telesa) 
Skupno koordinacijsko telo:
1. skrbi za sodelovanje in usklajevanje stališč med obema zbornicama na področju javnih pooblastil in drugih skupnih nalog po zakonu,
2. sodeluje pri določitvi vsebine kodeksov pooblaščenih arhitektov, pooblaščenih krajinskih arhitektov in pooblaščenih prostorskih načrtovalcev ter inženirjev, določitvi kršitev, ki pomenijo razlog za uvedbo disciplinskega postopka, ter določitvi ukrepov in kazni,
3. sodeluje pri vzpostavitvi in priznanju ustreznega statusa inženirja, arhitekta, krajinskega arhitekta in prostorskega načrtovalca v strokovni in civilni javnosti doma in v tujini,
4. pripravlja skupna strokovna izobraževanja, posvete, delavnice, ekskurzije, kulturna in družabna srečanja članov obeh poklicnih zbornic,
5. pripravlja skupne izdaje revij, publikacij, navodil, smernic in pravil dobre prakse in podobno,
6. koordinira sodelovanje obeh zbornic na področju projektnih natečajev po zakonodaji o javnem naročanju, pravilniku o natečajih in statutih obeh zbornic.
64. člen 
(odločanje skupnega koordinacijskega telesa) 
(1) Skupno koordinacijsko telo je sklepčno, če je navzoč najmanj en član iz vsake zbornice.
(2) Skupno koordinacijsko telo odloča soglasno.
(3) Skupno koordinacijsko telo o svojem delu in svojih odločitvah obvešča upravna odbora obeh zbornic.
4. SPLOŠNI AKTI ZAPS 
65. člen 
(splošni akti ZAPS) 
(1) Splošni akti, ki jih sprejme skupščina, so:
1. Statut ZAPS,
2. Splošni akt o strokovnem izpitu za pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega krajinskega arhitekta in pooblaščenega prostorskega načrtovalca,
3. Splošni akt o postopkih vpisa in izbrisa iz imenika pooblaščenih arhitektov, pooblaščenih krajinskih arhitektov in pooblaščenih prostorskih načrtovalcev,
4. Splošni akt o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih arhitektov, pooblaščenih krajinskih arhitektov in pooblaščenih prostorskih načrtovalcev,
5. Splošni akt o strokovnem nadzoru nad delom pooblaščenih arhitektov, pooblaščenih krajinskih arhitektov in pooblaščenih prostorskih načrtovalcev,
6. Kodeks poklicne etike članov ZAPS,
7. Disciplinski pravilnik ZAPS,
8. Splošni akt o obliki in vsebini enotnega žiga pooblaščenih arhitektov, pooblaščenih krajinskih arhitektov in pooblaščenih prostorskih načrtovalcev,
9. Splošni akt o volitvah in imenovanjih funkcionarjev ZAPS,
10. Splošni akt o plačevanju članarine in drugih prispevkov ZAPS,
11. Splošni akt o finančnem poslovanju ZAPS,
12. Splošni akt o izvajanju postopkov mediacij in arbitraž,
13. Splošni akt o podeljevanju priznanj ZAPS,
14. Poslovnik skupščine ZAPS,
15. Poslovnik delovnih in predstavniških teles ZAPS,
16. Poslovnik strokovnega sveta ZAPS,
17. Splošni akt o podrobnejši obliki in sestavinah žiga in logotipa ZAPS,
18. Splošni akt o varovanju osebnih podatkov in poslovne tajnosti ZAPS in
19. drugi splošni akti ZAPS.
(2) Splošni akti, ki jih sprejme upravni odbor, so:
1. Splošni akt o organizaciji strokovnih služb ZAPS,
2. Splošni akt o sistemizaciji delovnih mest ZAPS in
3. Poslovnik upravnega odbora ZAPS.
(3) Skupno koordinacijsko telo sprejme Poslovnik o delu skupnega koordinacijskega telesa, z njim pa morata predhodno soglašati upravna odbora obeh zbornic.
66. člen 
(statut) 
Statut je temeljni akt ZAPS. Z njim morajo biti usklajeni vsi drugi splošni akti ZAPS.
67. člen 
(pobude za sprejem splošnih aktov) 
Pobudo za sprejetje ali spremembo splošnega akta ZAPS lahko da vsak član ZAPS, organ ZAPS ali njegovo delovno telo. Organ, ki je zadolžen za sprejetje akta, katerega sprejetje ali sprememba je predlagana, mora o pobudi razpravljati in o njej zavzeti mnenje na svoji prvi naslednji seji po prejemu pobude.
68. člen 
(sprejem statuta in splošnih aktov) 
(1) Statut, kodeks poklicne etike in disciplinski pravilnik skupščina ZAPS sprejme z dvotretjinsko večino vseh svojih članov.
(2) Druge splošne akte, katerih sprejem je v pristojnosti skupščine ZAPS, skupščina ZAPS sprejme z navadno večino vseh prisotnih članov.
(3) Splošne akte, katerih sprejem je v pristojnosti upravnega odbora, upravni odbor sprejme z dvotretjinsko večino vseh svojih članov.
(4) Določbe tega člena se uporabljajo tudi za spremembe in dopolnitve statuta in splošnih aktov ZAPS.
69. člen 
(objava statuta in splošnih aktov) 
Statut in splošni akti ZAPS se objavljajo na uradni spletni strani ZAPS, v uradnem glasilu ZAPS, če se to izdaja, in v Uradnem listu Republike Slovenije, če tako določa ZAID.
5. FINANČNO POSLOVANJE ZAPS 
70. člen 
(splošni akt o finančnem poslovanju) 
(1) Finančno poslovanje ZAPS ureja splošni akt o finančnem poslovanju, ki ga sprejme skupščina.
(2) S splošnim aktom o finančnem poslovanju se določijo zlasti:
– pogoji in merila za finančno samostojno poslovanje posameznih organov ZAPS, njihovih delovnih teles in strokovnih služb v okviru enotnega računa ZAPS,
– merila in cenik za delo v ZAPS in za ZAPS ter
– finančna nadomestila funkcionarjem ZAPS.
71. člen 
(članarina in pristojbine) 
(1) Članarina je redna letna dajatev, ki jo plačujejo člani ZAPS z aktivnim poklicnim nazivom. Znižana članarina je redna letna dajatev, ki jo plačujejo člani ZAPS s poklicnim nazivom v mirovanju. Pristojbine so drugi prispevki, ki jih za opravljanje svoje dejavnosti lahko zaračunava ZAPS.
(2) Merila za odmerjanje in pobiranje članarine, znižane članarine in pristojbin, razen meril, ki so določena z ZAID, določi splošni akt o plačevanju članarine in drugih prispevkov ZAPS.
(3) Višino članarine, znižane članarine in pristojbin, katerih višino določa ZAPS, določi skupščina zbornice za vsako leto posebej..
(4) Sankcije v primeru neplačevanja članarine ureja disciplinski pravilnik.
(4) Člani, ki nimajo poravnanih vseh finančnih obveznosti do ZAPS, ne morejo uporabljati storitev, ki jih ZAPS nudi svojim članom.
6. JAVNOST DELOVANJA ZAPS 
72. člen 
(javnost delovanja ZAPS) 
(1) Delovanje ZAPS je javno, razen če zakon, ta statut ali drugi splošni akt določajo drugače.
(2) Evidenčna služba ter drugi organi in službe ZAPS morajo skrbeti za spoštovanje tajnosti osebnih podatkov iz evidenc o izpitih, spisov o opravljanih izpitih, imenika in drugih evidenc, ki jih vodi ZAPS, ter preprečevati nepooblaščen dostop do njih.
(3) Skupščina sprejme splošni akt o varovanju osebnih podatkov in poslovne tajnosti ZAPS. Splošni akt določa način ravnanja z osebnimi podatki, vrste podatkov, ki so poslovna tajnost, ter način ravnanja s temi podatki in dostopa do njih.
(4) Vsak član ZAPS je dolžan varovati poslovno tajnost ZAPS.
73. člen 
(obveščanje članov ZAPS) 
(1) ZAPS ima uradno spletno stran.
(2) ZAPS lahko izdaja tudi uradno glasilo. Uradno glasilo se izdaja v tiskani obliki ali se objavlja na spletni strani ZAPS.
(3) ZAPS lahko člane obvešča tudi z elektronskimi sporočili.
(4) Namen spletne strani, revije in elektronskih sporočil je obveščanje članov ZAPS o dejavnosti ZAPS in poklicu. Na uradni spletni strani in v uradnem glasilu, če to izhaja, ZAPS objavlja svoje splošne akte in izpitni katalog ter obvešča članstvo o sklepih skupščine in delu drugih organov.
(5) Za vodenje uradne spletne strani in uradne revije ZAPS je odgovoren upravni odbor ZAPS, ki lahko imenuje glavnega urednika.
74. člen 
(obvestila o dogodkih) 
O razpisu volitev in rokih volilnih opravil mora ZAPS svoje člane obvestiti s pisnim obvestilom v roku, ki je določen s splošnim aktom o volitvah in imenovanjih funkcionarjev ZAPS.
7. PRENEHANJE ZAPS 
75. člen 
(prenehanje ZAPS) 
(1) ZAPS lahko preneha:
– zaradi uvedbe stečajnega postopka v skladu s predpisi, ki urejajo stečaj pravnih oseb,
– zaradi uvedbe likvidacijskega postopka v skladu s predpisi, ki urejajo likvidacijo pravnih oseb,
– z združitvijo s kakšno drugo zbornico.
(2) V primerih iz druge in tretje alineje prejšnjega odstavka izvede postopek prenehanja ZAPS sodišče.
(3) Za postopek prenehanja ZAPS se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, in zakona, ki ureja postopke prisilnega prenehanja gospodarskih družb.
(4) V primeru prenehanja ZAPS se ministrstvu, pristojnemu za prostorske in gradbene zadeve, vrnejo evidence in druga gradiva, ki jih je ZAPS uporabljala pri izvajanju javnih pooblastil po določbah ZAID.
76. člen 
(razdelitev premoženja ZAPS) 
Če ZAPS preneha obstajati, pripada premoženje, ki preostane po poplačilu upnikov in vračilu deležev v likvidacijskem ali stečajnem postopku, članom ZAPS. Ta sredstva se med člane razdelijo sorazmerno glede na čas trajanja njihovega aktivnega članstva.
8. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
77. člen 
(žig pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega krajinskega arhitekta in pooblaščenega prostorskega načrtovalca) 
Žigi pooblaščenih arhitektov, pooblaščenih krajinskih arhitektov in pooblaščenih prostorskih načrtovalcev, izdani v skladu s Pravilnikom o obliki in vsebini izkaznice in enotnega žiga pooblaščenih arhitektov, pooblaščenih krajinskih arhitektov in pooblaščenih prostorskih načrtovalcev (Uradni list RS, št. 114/04 in 53/05), veljajo do dneva uveljavitve Splošnega akta o obliki in vsebini enotnega žiga pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega krajinskega arhitekta in pooblaščenega prostorskega načrtovalca in jih lahko uporabljajo pooblaščeni arhitekti, pooblaščeni krajinski arhitekti in pooblaščeni prostorski načrtovalci, pri čemer so njihova pooblastila razvidna iz imenika, v katerega so vpisani.
78. člen 
(veljavnost mandatov) 
(1) Do konstituiranja organov in delovnih teles ZAPS v skladu s tem statutom opravljajo svoje funkcije naslednji organi, delovna telesa in funkcionarji ZAPS, izvoljeni oziroma imenovani po določbah Statuta zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (Uradni list RS, št. 13/04 in 45/05): skupščina, predsednik ZAPS, upravni odbor, disciplinski tožilec, disciplinsko sodišče, izpitna komisija, volilna komisija in druge komisije, skupščinski svet, nadzorni odbor, strokovni sveti matičnih sekcij, predsedniki regij in strokovni svet.
(2) Dosedanji funkcionarji disciplinske komisije postanejo z uveljavitvijo tega statuta funkcionarji disciplinskega sodišča. Dosedanji predsednik disciplinske komisije z uveljavitvijo tega statuta preneha opravljati naloge predsednika disciplinske komisije.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek opravljajo člani disciplinske komisije in člani disciplinskega sodišča, izvoljeni v skladu s Statutom zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (Uradni list RS, št. 13/04 in 45/05), svoje funkcije v disciplinskih postopkih, začetih na podlagi določb Disciplinskega pravilnika (Uradni list RS, št. 69/10, 95/12), do zaključka teh disciplinskih postopkov.
(4) Upravni odbor ZAPS imenuje svoja predstavnika v skupnem koordinacijskem telesu v treh mesecih od uveljavitve tega statuta.
(5) Člani vpisne komisije opravljajo svoje funkcije do naslednjih volitev.
79. člen 
(veljavnost, sprejem in uskladitev drugih splošnih aktov) 
(1) Kot splošni akti, izdani na podlagi 65. člena tega statuta, veljajo še naprej naslednji splošni akti:
1. Pravilnik o finančnem poslovanju z dne 4. 3. 2015,
2. Pravilnik o plačevanju članarine in prispevkov za leto 2018 z dne 29. 3. 2018,
3. Pravilnik o podeljevanju priznanj ZAPS – 2017 z dne 24. 1. 2017,
4. Pravilnik o organizaciji in delu službe za evidence in strokovne izpite in drugih služb ZAPS z dne 29. 6. 2004,
5. Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest in o pravicah in obveznostih iz delovnega razmerja z dne 13. 2. 2017,
6. Poslovnik o delu skupnega koordinacijskega telesa z dne 18. 11. 2004.
(2) ZAPS v roku enega leta od objave tega statuta v Uradnem listu sprejme naslednje splošne akte:
1. Splošni akt o volitvah in imenovanjih funkcionarjev ZAPS,
2. Splošni akt ZAPS o izvajanju postopkov mediacij in arbitraž,
3. Poslovnik skupščine ZAPS,
4. Poslovnik delovnih in predstavniških teles ZAPS,
5. Poslovnik upravnega odbora ZAPS,
6. Poslovnik strokovnega sveta ZAPS,
7. Splošni akt o varovanju osebnih podatkov in poslovne tajnosti ZAPS,
8. Splošni akt o obliki in vsebini enotnega žiga pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega krajinskega arhitekta in pooblaščenega prostorskega načrtovalca, ter
9. Splošni akt o podrobnejši obliki in sestavinah žiga in logotipa ZAPS.
(3) Z dnem uveljavitve tega statuta prenehajo veljati naslednji akti, ki pa se do uveljavitve aktov iz prejšnjih dveh odstavkov uporabljajo še naprej, v kolikor niso v nasprotju z zakonom in tem statutom:
1. Poslovnik skupščine ZAPS z dne 5. 2. 2009,
2. Pravilnik o ustanovitvi in poslovanju strokovnega sveta ZAPS in ožjega strokovnega sveta ZAPS z dne 5. 3. 2010,
3. Pravilnik o ukrepih in postopkih za zavarovanje osebnih podatkov z dne 3. 7. 2007 in
4. Pravilnik o obliki in vsebini izkaznice in enotnega žiga pooblaščenih arhitektov, pooblaščenih krajinskih arhitektov in pooblaščenih prostorskih načrtovalcev (Uradni list RS, št. 114/04 in 53/05).
(4) Z dnem uveljavitve tega statuta preneha veljati Statut Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (Uradni list RS, št. 13/04 in 45/06).
80. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta statut se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-498/2018
Ljubljana, dne 23. oktobra 2018
EVA 2018-2550-0075
Tomaž Krištof l.r.
v. d. predsednika 
Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije 
K temu statutu je dal soglasje minister za okolje in prostor pod št. 007-498/2018/4 z dne 4. 12. 2018

AAA Zlata odličnost