Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2018 z dne 14. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2018 z dne 14. 12. 2018

Kazalo

Št. 8022-91/2018-3 Ob-3442/18, Stran 2410
Slovenski regionalno razvojni sklad (v nadaljevanju: Sklad) na podlagi Zakona o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 45/95, 34/96, 60/99 – ZSRR, 22/00 – ZJS, 67/01, 47/02), 10. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12, 46/16, v nadaljevanju: ZSRR-2), Zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10, 46/14 – ZON-C, 60/17), Uredbe o metodologiji za določitev razvitosti občin (Uradni list RS, št. 76/17), Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (Uradni list EU L, št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo komisije (EU) 2017/1084 z dne 14. junija 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014, kar zadeva pomoč za pristaniško in letališko infrastrukturo, pragove za priglasitev za pomoč za kulturo in ohranjanje kulturne dediščine in pomoč za športno in večnamensko rekreacijsko infrastrukturo ter sheme regionalne pomoči za tekoče poslovanje za najbolj oddaljene regije, in o spremembi uredbe (EU) št. 702/2014, kar zadeva izračun upravičenih stroškov (UL L št. 156 z dne 20. 6. 2017, str. 1) (v nadaljevanju: Uredba EU o skupinskih izjemah), Splošnih pogojev poslovanja sklada z dne 19. 3. 2015 s spremembami in dopolnitvami (v nadaljevanju: Splošni pogoji sklada), Pravilnika o dodeljevanju spodbud sklada z dne 19. 3. 2015 s spremembami in dopolnitvami ter Poslovnega in finančnega načrta Slovenskega regionalno razvojnega sklada za leti 2018 in 2019 (postavka za leto 2018 – v nadaljevanju PFN) objavlja
javni razpis 
za financiranje obratnih sredstev in opreme za obdelovalce in predelovalce lesa – B2 2018
Posamezni izrazi imajo naslednji pomen:
– podprogram B2 – spodbude projektov s področja obdelave ali predelave lesa,
– vlagatelj – se uporablja za gospodarsko družbo, samostojnega podjetnika, zadrugo, ki na javni razpis odda vlogo,
– ROM – veljavna referenčna obrestna mera za izračun državne pomoči,
– MSP – mikro, mala in srednje velika podjetja,
– UMZDRO – Uredba o metodologiji za določitev razvitosti občin,
– TNP – Triglavski narodni park.
1. Uvodna določila
1.1 Višina in vir sredstev
Skupni razpisani znesek posojil iz namenskega premoženja Sklada je 3.800.000,00 EUR.
1.2 Namen in cilj javnega razpisa
Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil Sklada projektom na področju obdelave in predelave lesa na območju Republike Slovenije, s ciljem spodbujanja razvoja slovenske lesno predelovalne industrije (podprogram B2) s sofinanciranjem nakupa hlodovine vseh vrst in kakovosti, ki je nastala kot posledica številnih ujm in neurij na območju Republike Slovenije, stroškov dela in nakupa opreme ali delovnih strojev. Namen razpisa je spodbujanje obdelave in predelave lesa, dviga konkurenčnosti, tržne naravnanosti in tehnološkega razvoja podjetij ter skladnega regionalnega razvoja.
1.3 Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija vsebuje:
– povabilo k oddaji vloge, ki povzema vsebino javnega razpisa,
– prijavni obrazec B2, ki se izpolnjen, skupaj z zahtevanimi prilogami po javnem razpisu, posreduje na Sklad,
– prilogo razpisne dokumentacije, ki vključuje podrobnejša merila za ocenjevanje, navodila za ureditev dokumentacije za prijavo na javni razpis ter vzorce dokumentacije, in sicer:
– vzorec posojilne pogodbe,
– vzorec zahtevka za nakazilo, ki je izdelan v elektronski obliki in ga je potrebno predložiti ob črpanju posojila in je dosegljiv na spletni strani Sklada http://www.regionalnisklad.si/razpisi/obrazci, skupaj z navodili za črpanje posojil,
– vzorec poročil o projektu, ki jih je potrebno po zaključku projekta ter za čas spremljanja projekta posredovati na Sklad in bo po zaprtju javnega razpisa dosegljiv na spletni strani Sklada http://www.regionalnisklad.si/razpisi/obrazci,
– vzorec ovojnice za prijavo na javni razpis.
Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani Sklada http://www.regionalnisklad.si, prav tako se ju lahko v času od objave do zaprtja javnega razpisa osebno pridobi na sedežu Sklada, vsak delovni dan, od 9. do 12. ure.
Zainteresirani lahko informacije pridobijo v času uradnih ur v Sektorju za izvajanje spodbud, na tel. 01/836-19-53.
2. Razpisni pogoji
Vlagatelj mora izpolnjevati vse razpisne pogoje, ki so vezani na prijavljeni projekt. Izpolnjevanje pogojev mora biti razvidno iz vsebine celotne vloge. Glede izpolnjevanja razpisnih pogojev vlagatelj podpiše izjavo, s katero pod kazensko pravno in materialno pravno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejemanje razpisnih pogojev.
2.1 Upravičeni vlagatelji so:
– gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki, registrirani z dejavnostjo po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB s spr. in dop.; v nadaljevanju: ZGD-1),
– zadruge, registrirane po Zakonu o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09 – UPB2, v nadaljevanju: ZZad).
Javni razpis dopušča, da na javnem razpisu kandidirajo tudi tuje gospodarske družbe, vendar bo Sklad sklenil posojilno pogodbo le s podjetjem (podružnico), ki je registrirano v Republiki Sloveniji.
Upravičeni vlagatelj morajo biti ustanovljeni pred 1. 7. 2018.
2.2 Upravičena velikost vlagatelja
Upravičeni vlagatelji so velika, srednje velika, mala in mikro podjetja.
Za opredelitev velikosti vlagateljev se uporabljajo določbe iz Priloge I Uredbe o skupinskih izjemah (v nadaljevanju: Priloga I). Vlagatelji morajo glede na določila Priloge I ob določanju velikosti podjetja upoštevati podatke vezane na status podjetja (neodvisno, povezano, partnersko) ter računovodsko obdobje zajema teh podatkov. Za povezane družbe se štejejo tudi podjetja, ki so povezana prek lastniških deležev fizičnih oseb z upoštevanjem določil Priloge I.
2.3 Do posojila niso upravičeni vlagatelji, ki:
– ki so bili ustanovljeni po 1. 7. 2018,
– so imeli delež skupnega kapitala v obveznostih do virov sredstev (po uradni objavi letnih poročil oziroma bilančnih izkazov) manjši od 20,00 % (omejitev ne velja za vlagatelje ustanovljene po 1. 7. 2017);
– imajo bonitetno oceno, določeno na podlagi podatkov iz EBONITET ob odpiranju vloge oziroma izračunano po metodologiji Sklada, 1, 2, 3 ali 4. Omejitev ne velja za vlagatelje, ustanovljene po 1. 7. 2017. Metodologija za izračun bonitete pri vlagateljih, ustanovljenih po 1. 7. 2018, je objavljena na spletni strani Sklada, v razdelku predpisi;
– prijavljajo projekt, ki je že bil sofinanciran s strani sredstev Sklada;
– nimajo poravnanih obveznosti do Sklada z zapadlostjo nad 90 dni, zaposlenih, Republike Slovenije oziroma do Finančne uprave RS;
– prijavljajo projekt z več kot dveletnim kumulativnim negativnim denarnim tokom ali ekološko sporen projekt;
– ne izkazujejo možnosti za zavarovanje posojila po presoji Sklada;
– so v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči na osnovi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom EU;
– delujejo v dejavnosti, povezani z izvozom, ko je pomoč neposredno vezana na izvožene količine, na vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge tekoče izdatke, povezane z izvozno dejavnostjo;
– prijavljajo projekt, ki daje prednost uporabi domačega blaga pred uporabo uvoženega;
– so insolventni glede na Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 ZFPPIPP – UPB8, s spremembami in dopolnitvami);
– so v težavah, kot jih opredeljuje zakonodaja s področja reševanja in prestrukturiranja gospodarskih subjektov v težavah po 18. točki 2. člena Uredbe EU o skupinskih izjemah ali v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih subjektov v težavah, oziroma je to pomoč prejel in še ni ali je neuspešno zaključil prestrukturiranje podjetja ali pa je v prestrukturiranju;
– Mala, mikro in srednja podjetja, ki delujejo manj kot 3 leta od vpisa v register, se ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij;
– so v postopku prisilne poravnave, poenostavljene prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije;
– prijavljajo projekt, ki ni v povezavi z obdelavo in predelavo lesa ali proizvodnjo izdelkov iz lesa (po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti, znotraj klasifikacije C 16 ter C 31, razen razreda C 31.03 – proizvodnja žimnic);
– ne izpolnjujejo ostalih pogojev, določenih v tem razpisu.
2.4 Upravičene dejavnosti
Razpisana posojila so namenjena vlagateljem, ki opravljajo registrirano dejavnost (glavno ali stransko) in prijavljeni projekt z registracijo skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07, 17/08) znotraj klasifikacije (v skupinah, razredih in podrazredih) C 16 ter C 31 (razen razreda C 31.03 – proizvodnja žimnic).
2.5 Upravičeno območje
Upravičeno območje projekta je območje Republike Slovenije.
2.6 Obdobje upravičenosti
Obdobje upravičenosti stroškov je od 1. 7. 2018 do 31. 12. 2019.
2.7 Stroški
2.7.1 Upravičeni stroški
Delež sofinanciranja projekta s strani Sklada je do vključno 75 % upravičenih stroškov projekta.
Lastni delež vlagatelja mora znašati najmanj 25 %.
Kategorije upravičenih stroškov so tabelarično prikazane v nadaljevanju, pri čemer je lahko pri posamezni pod/kategoriji stroškov opredeljena omejitev.
Kategorija stroškov
Omejitev na posamezni kategoriji stroškov
nakup hlodovine vseh vrst in kakovosti
– ki se je pojavila na tržišču kot posledica ujm in neurij na območju Republike Slovenije, 
– z namenom predelave in obdelave na območju Republike Slovenije.
stroški dela
– stroški plač in povračil v zvezi z delom na projektu, ki vključujejo stroške bruto plače, povečane za prispevke delodajalca (bruto bruto plača) za polno zaposleno osebo na projektu, če delodajalec ne povrne teh stroškov iz drugih virov (npr. boleznina nad 30 dni …)
nakup opreme in delovnih strojev z montažo in prevozom
– stroji in oprema so lahko ne glede na velikost podjetja tudi rabljeni, vendar proizvedeni po 1. 1. 2014
Skupne omejitve upravičenih stroškov:
– stroški nakupa hlodovine vseh vrst in kakovosti s stroški dela ne smejo presegati 50 % letnega prometa iz objavljenih letnih poročil oziroma bilančnih izkazov (vir: AJPES; v kolikor je iz navedenega vira Sklad ne bo mogel pridobiti, vlagatelj navedena dokazila priloži),
– stroški dela ter nakupa opreme in delovnih strojev z montažo in prevzemom ne smejo presegati 50 % upravičenih stroškov.
Upravičeni stroški iz kategorije osnovnih sredstev se morajo:
– vključiti v aktivo podjetja ter se obravnavati kot osnovna sredstva, ki se amortizirajo,
– kupiti od tretje osebe po tržnih pogojih od nepovezanih oseb (tretja oseba ne sme biti 25 % in več kapitalsko povezana z vlagateljem; lastniški deleži ali glasovalne pravice morajo biti manjše od 25 %). Nakup investicijskih sredstev tudi ni dovoljen v primerih, ko gre za nakup med sorodniki prvega, drugega in tretjega dednega reda ali med fizično osebo, ki je ustanovitelj s.p.-ja in ali med lastnikom gospodarske družbe in gospodarsko družbo ali med povezanimi družbami po Uredbi o skupinskih izjemah. Omejitve zaradi sorodstvenih povezav se upoštevajo tudi med prodajalcem in vlagateljem, katerih lastniki so v sorodstvenem razmerju in imajo več kot 25 % lastništvo v pravnih osebah, (navedeno velja tudi za obratna sredstva razen plač),
– ohraniti v statistični regiji in v lasti vlagatelja vsaj 5 let po zaključku projekta za velika podjetja, oziroma vsaj 3 leta za mikro, mala in srednja podjetja. Osnovna sredstva, ki so predmet sofinanciranja, se lahko prodajo tretji osebi pred potekom roka, pod pogojem, da podjetje nabavi druga osnovna sredstva, ki predstavljajo sodobnejšo tehnologijo za enak namen ter pod pogojem, da se ohrani gospodarska dejavnost na določenem območju za obdobje 5 let oziroma 3 leta, upoštevaje velikost podjetja. Vlagatelj mora o tem predhodno pridobiti soglasje Sklada.
Nakup hlodovine vseh vrst in kakovosti mora zadostiti pogoju iz druge alineje prejšnjega odstavka.
2.7.2 Neupravičeni stroški so:
– nakup rabljenih osnovnih sredstev, če so ta že bila sofinancirana z javnimi sredstvi,
– stroški davka na dodano vrednost ter drugih davkov in dajatev,
– stroški aktivnosti, povezanih z izvozom, ko je pomoč neposredno vezana na izvožene količine, na vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge tekoče izdatke, povezane z izvozno aktivnostjo,
– stroški nakupa cestnih vozil, razen traktorjev in drugih delovnih strojev,
– stroški dokumentacije,
– stroški zavarovanja,
– stroški pripravljalnih študij, usposabljanj,
– vlaganja za zasebno rabo in
– sredstva namenjena za refinanciranje oziroma nadomeščanje starih posojil in zakupov.
2.8 Višina zaprošenih sredstev
Najnižja zaprošena vrednost posojila je 5.000,00 EUR, najvišja vrednost zaprošenih sredstev pa 500.000,00 EUR.
2.9 Posojilni pogoji
– Obrestna mera za posojila je referenčna obrestna mera (ROM) + pribitek 0,5 % letno.
– ROM vključuje izhodiščno obrestno mero, kateri se doda 100 bazičnih točk oziroma 1,0 odstotno točko. V primeru, da je izhodiščna obrestna mera negativna, se zanjo uporabi vrednost 0,00 %.
– Posojilo se dodeli v EUR.
– Skupna doba vračanja posojila je največ do 60 mesecev.
– Znotraj skupne dobe vračanja posojila, ki je sestavljena iz moratorija na odplačevanje glavnice ter odplačilne dobe, lahko upravičenec pridobi največ 24 mesecev moratorija.
– Pred podpisom posojilne pogodbe se lahko upravičenec moratoriju odpove in skrajša skupno dobo vračanja posojila, vendar le-ta ne more znašati manj kot 1/3 prvotne skupne dobe vračanja. V kolikor se odpove moratoriju, mora biti črpanje celotnega posojila izvedeno v mesecu podpisa pogodbe.
– Skupna doba vračanja posojila v primeru nakupa opreme in delovnih strojev ne sme presegati ekonomske dobe projekta.
– Vlagatelj mora pri projektu izkazati zaprto finančno konstrukcijo in za dodeljeno posojilo izkazovati sposobnost izpolnjevanja obveznosti ves čas trajanja pogodbenega razmerja, kar dokazuje z ustrezno dokumentacijo o projektu.
– V kolikor ima vlagatelj v finančni konstrukciji poleg lastnih virov predvidene tudi druge vire, mora k vlogi priložiti ustrezna dokazila o zagotovitvi teh virov (npr. izjava banke) ter podati izjavo, da bo sredstva nadomestil iz lastnih virov, v kolikor ti viri dejansko ne bodo pridobljeni.
– Skupna višina zadolženosti vlagatelja do Sklada ne sme presegati 10 % vrednosti namenskega premoženja Sklada. Vrednost namenskega premoženja Sklada na dan 31. 12. 2017 znaša 98.397.792,08 EUR.
2.10 Cilji vlagatelja
1. Upravičenec mora opravljati dejavnost, ki je predmet projekta, še vsaj naslednjih 5 let po končanem projektu za velika podjetja oziroma še naslednja 3 leta v primeru mikro, malih in srednje velikih podjetij. Neizpolnjevanje te zahteve je mogoče le v izjemnih primerih s soglasjem Sklada.
2. Upravičenec mora z odobrenim projektom 2 leti po njegovem zaključku doseči pozitivne učinke na področju konkurenčnosti in izpolnjevati naslednja kvantitativna merila:
– ohraniti ali povečati število zaposlenih ali,
– vsaj ohraniti obseg poslovanja.
2.11 Pogoji zavarovanja
1. Posojilo mora biti zavarovano s petimi bianco podpisanimi menicami skupaj s petimi meničnimi izjavami s pooblastili za izpolnitev in unovčenje menic ter z izpolnjeno in notarsko ali upravno overjeno izvršnico.
2. Poleg predhodno navedene oblike zavarovanja mora vlagatelj izbrati eno ali več oblik zavarovanja, ki so skupaj z omejitvami tabelarično prikazane v nadaljevanju. Predlog zavarovanja je pogojen z višino zaprošenega posojila.
Oblika zavarovanja
Omejitev za posamezno obliko zavarovanja
Faktor
Delež
Znesek v EUR do
Boniteta
Kreditna sposobnost >1
od
do
Zastava nepremičnin in vpis na 1. hipotekarno mesto
1:2
do 1
500.000,00
5
10
Zastava nepremičnin in vpis na 2. hipotekarno mesto
1:2,7
do 1
500.000,00
5
10
Zastava premičnin in vpis na 1. hipotekarno mesto
1:3
do 1
500.000,00
5
10
Zavarovanje pri zavarovalnici
1:1
do 1
po dogovoru z zavarovalnico
5
10
Zavarovanje z bančno garancijo (glavnica s pripadki)
1:1
do 1
500.000,00
5
10
Zavarovanje z bančno vlogo
1:1,2
do 1
500.000,00
5
10
Osnovno ali dodatno zavarovanje s poroštvom tretje fizične osebe
1:1
do 1
30.000,00
5
10
večja od 1
Osnovno ali dodatno zavarovanje s poroštvom nepovezane pravne osebe, ki ima boniteto po EBONITETah vsaj 7
1:1
do 1
100.000,00
5
10
Zastava z vrednostnimi papirji
1:2
do 1
500.000
5
10
Drugi predlagani instrumenti
Razlaga tabele:
– »Faktor« je zahtevano razmerje med višino zaprošenega posojila in vrednostjo predlaganega zavarovanja.
– »Delež« je maksimalni delež posameznega oblike zavarovanja glede na višino zaprošenega posojila (1 pomeni zavarovanje posojila v celoti).
– »Znesek do« je numerično izražena omejitev pri posamezni obliki zavarovanja glede na višino zaprošenega posojila.
– »Boniteta od- do-« je omejitev, vezana glede na bonitetno oceno vlagatelja.
– »Kreditna sposobnost (K)« je razmerje med 1/3 letnih prihodkov poroka v zadnjem letu (prihodki, plače, nadomestila itd.) ali 1/3 letnih dohodkov (D) in letne višine že obstoječih posojilnih obveznosti poroka skupaj z letno obveznostjo iz glavnice pri posojilu Sklada (P) K=D/P.
Pogoji zavarovanja v skladu z 20. členom Splošnih pogojev sklada:
– Premičnine, ki so predmet nakupa, so lahko tudi predmet zavarovanja.
– Posojilo Sklada ne more biti zavarovano z jamstvom Republike Slovenije ali občine.
– Zavarovanje mora biti veljavno še najmanj 2 meseca po zapadlosti zadnjega obroka.
– Če upravičenec zavaruje obveznosti do sklada z več instrumenti hkrati, mora skupni seštevek vseh zavarovanj z zahtevanimi faktorji, zadoščati za pokritje celotne obveznosti do Sklada.
Dokazila, ki jih vlagatelj priloži pri posamezni obliki zavarovanja, so opredeljena v točki ZAV podpoglavja 3.1.1 tega javnega razpisa.
3. O ustreznosti zavarovanja odloča izključno Sklad, pred izdajo odločbe. Sklad ima pravico, da kadarkoli od vlagatelja zahteva dodatno dokumentacijo ali pojasnila v zvezi z zavarovanjem.
2.12 Pogoji sklepanja pogodb
1. Upravičenec, ki bo prejel odločbo o dodelitvi posojila, bo s Skladom sklenil posojilno pogodbo.
2. Rok sklenitve posojilne pogodbe je do 75 dni od datuma odločbe o dodelitvi posojila upravičencu. Ob utemeljenem razlogu lahko Sklad na prošnjo upravičenca rok tudi podaljša.
3. Sklad ne zaračunava stroškov postopka dodelitve posojila. Stroški sklepanja posojilne pogodbe, sklenitve dodatka k posojilni pogodbi, zavarovanja posojila in vodenja posojila bremenijo upravičenca ter so opredeljeni v povabilu k oddaji vloge in na povezavi http://www.regionalnisklad.si/predpisi – Izsek iz Tarifnega pravilnika Sklada.
4. V kolikor upravičenec predčasno vrne posojilo, plača stroške v skladu s cenikom (Tarifni pravilnik Sklada), veljavnim v času predčasnega vračila.
5. V kolikor upravičenec, ki mu je bilo dodeljeno posojilo, ne bo pristopil k podpisu posojilne pogodbe v določenem roku, se bo upoštevalo, da je upravičenec enostransko odstopil od dodelitve posojila in od sklenitve posojilne pogodbe.
2.13 Pogoji črpanja
1. Črpanje posojila:
– upravičenec mora dokumentacijo za črpanje posojila pred izvedbo črpanja čim prej in najkasneje 5 delovnih dni pred iztekom roka posredovati Skladu. Vsi predloženi dokumenti morajo biti v skladu z določili javnega razpisa in navodili za črpanje posojil, ki so objavljena na povezavi http://www.regionalnisklad.si/razpisi/obrazci;
– je dokumentarno z možnostjo nakazila posojila izvajalcem oziroma dobaviteljem ali v obliki refundacije ob predložitvi potrdil o že opravljenih plačilih iz lastnih virov;
– je možno izvesti tudi po fazah;
– se začne po ureditvi zavarovanja in podpisu posojilne pogodbe ter predložitvi:
– izpolnjenega in podpisanega zahtevka (original), ki vključuje tudi izjavo, da so vsa dokazila in izvedena dela v skladu z določili javnega razpisa, da so kopije priloženih dokumentov enake originalom in da so priloženi dokumenti verodostojni ter izdani skladno s pogodbami in/ali naročilom in/ali dobavo;
– kopije predračunov, ponudb, računov, situacij in plačilnih list oziroma druge ustrezne dokumentacije (pogodbe o zaposlitvi, dodatki) z datumom opravljene storitve oziroma odpreme blaga po 1. 7. 2018 naprej. V kolikor so dokazila v tujem jeziku, upravičenec priloži njihov prevod, ki ga potrdi s svojim podpisom. Dela pri projektu, kar vključuje tudi naročila ter plačila avansov, ne smejo biti pričeta pred 1. 7. 2018;
– potrdila o plačilih (npr: bančni izpiski, avansni računi, potrjene kompenzacije …) kot dokazila o zagotavljanju lastne udeležbe (najmanj 25 %) pri posameznem dokumentu za črpanje posojila oziroma kot dokazila o že opravljenih plačilih računov, situacij, pogodb in predračunov, ki so podlaga za izvršitev refundacije;
– v primeru izvajanja pogodbenih del kopija pogodb z izvajalci;
– upoštevajo se zneski brez DDV, in sicer največ do 75 % posameznega dokumenta za črpanje.
2. Upravičenec lahko izjemoma uveljavlja razširitev upravičenih stroškov, ki jih ob prijavi še ni bilo mogoče predvideti in so neposredno povezani s prijavljenim projektom, in sicer največ do 5 % od dodeljenega posojila, s predhodnim soglasjem Sklada.
3. Rok črpanja dodeljenega posojila je do 90 dni od dneva sklenitve posojilne pogodbe. Ob utemeljenem razlogu lahko Sklad na prošnjo upravičenca rok tudi podaljša.
4. V kolikor upravičenec v določenem roku in na dogovorjen način ne bo dostavil ustrezne dokumentacije za črpanje, se upošteva, da je enostransko odstopil od dodeljenega posojila.
2.14 Pogoji spremljanja in zaključka projekta
1. Rok zaključka projekta se točneje opredeli v odločbi o odobritvi sredstev in pogodbi. Skrajni rok zaključka projekta po javnem razpisu je do 31. 12. 2019.
2. Za zaključek projekta se šteje vključitev opreme v proizvodni proces ali črpanje sredstev v primeru nakupa hlodovine ali uveljavljanja stroškov dela.
3. Upravičenec mora v roku 2 mesecev po zaključku projekta Skladu posredovati izpolnjeno Poročilo o projektu.
4. Vlagatelj mora poročati tudi o doseženih ciljih, kar je podrobneje opredeljeno v pogodbi.
5. Upravičenec se v pogodbi zaveže, da bo omogočil nadzor nad porabo posojila tako, da je vsak čas možna kontrola realizacije projekta ter vpogled v poslovne knjige in listine, ki se nanašajo na projekt. Upravičenec mora hraniti dokumentacijo najmanj do dokončnega vračila posojila.
6. Sklad ima pravico odpovedati ali odložiti črpanje posojila in ne glede na pogodbeno dogovorjeni rok zapadlosti posojila odstopiti od posojilne pogodbe ter zahtevati predčasno vračilo posojila s pripadajočimi zamudnimi obrestmi po veljavnem Zakonu o predpisani obrestni meri zamudnih obresti, v kolikor ugotovi kršitve v skladu s 26. členom Splošnih pogojev Sklada ali določil javnega razpisa.
7. Upravičenec se v pogodbi zaveže, da bo zagotovil primeren prostor za namestitev oznake Sklada, pri čemer lahko upravičenec, po predhodnem soglasju Sklada, na svoje stroške namesti oznako ali označevalno tablo drugačnih dimenzij. Hkrati se zaveže, da bo Sklad obvestil o otvoritvi projekta ter ob informiranju širše javnosti (npr. v člankih, na tiskovnih konferencah …) podal informacijo o sodelovanju Sklada pri projektu.
3. Vsebina in oddaja vloge
3.1 Vsebina vloge
3.1.1 Obvezna dokumentacija:
Oznaka priloge
Opis priloge
1. OBR
Ustrezno izpolnjen in s strani odgovorne osebe podpisan in žigosan prijavni obrazec B2.
2. REG
PRIDOBI SKLAD! Dokazilo o registraciji dejavnosti vlagatelja
– Sklad bo iz baze AJPES-a za vlagatelja pridobil dokazila o njegovi registraciji. V kolikor podatki v AJPESU ne bodo dosegljivi oziroma bodo nepopolni ali neustrezni, jih bo moral vlagatelj predložiti sam, in sicer:
– izpisek iz sodnega/poslovnega registra za gospodarske družbe ali izpis iz poslovnega registra za samostojne podjetnike, ne starejši od 1. 12. 2018, z označbo registrirane dejavnosti vlagatelja oziroma projekta, skladne z javnim razpisom ter druga dokazila, iz katerih je razvidna registracija dejavnosti vlagatelja za prijavljeni projekt.
– Priloga REG-SOC: Dokazilo o pridobljenem statusu socialnega podjetja po Zakonu o socialnem podjetništvu (Uradni list RS, št. 20/11, 90/14 in 13/18 – ZSocP). Podatke bo Sklad pridobil iz Evidence socialnih podjetij, objavljene na spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, v kolikor pa podatki ne bodo dosegljivi, jih bo moral predložiti vlagatelj sam.
3. OBV
Potrdilo o plačanih davkih in drugih obveznostih, ki jim je potekel rok plačila, ki ga izda krajevno pristojna Finančna uprava RS, ki ni starejše od meseca dni od dneva oddaje vloge na javni razpis.
4. ZKL
V primeru, da vlagatelj ni lastnik prostorov oziroma nepremičnine, kjer je lokacija projekta, vlagatelj priloži kopijo pogodbe o najemu (z veljavnostjo najmanj do dokončanja vračila posojila) in soglasje lastnika(ov) k predvidenemu projektu.
PRIDOBI SKLAD! Zemljiško knjižni izpisek lokacije projekta. V kolikor Sklad zemljiško knjižnih izpiskov ne bo mogel pridobiti iz uradnih evidenc, bo k temu pozval vlagatelja.
5. NAK
Nezavezujoči predračuni, predpogodbe oziroma ponudbe, račune ali pogodbe za celotni prijavljeni projekt (upravičene ter neupravičene stroške pri projektu). Ustrezna dokazila za stroške dela, v kolikor so ti že nastali, so kopije pogodb o zaposlitvi, dokazila o nakazilih zaposlenih, dokazila o nakazilih prispevkov delodajalca. Dokazila se morajo glasiti na vlagatelja in morajo biti izdana po 1. 7. 2018. V primeru nakupa rabljenih strojev, opreme ali nepremičnin je potrebno opredeliti, ali gre za nakup rabljene ali nove opreme ter predložiti dokazilo, iz katerega bo razvidna starost opreme, v kolikor ta ni razvidna iz ponudb.
6. RAB
V primeru nakupa rabljenih strojev, opreme ali nepremičnin je potrebna tudi izjava prodajalca, da predmet nakupa v preteklosti ni bil kupljen s pomočjo nepovratnih sredstev ali drugih javnih virov.
7. TEH
Prospekt opreme ali strojev oziroma dokumentacija o prikazu projekta.
8. SKL
Kopija sklepa oziroma odločbe o prejemu drugih sredstev iz javnih virov pri projektu.
9. LAST
Izjava vlagatelja o zagotovitvi lastnih sredstev pri projektu z navedbo vira za ta sredstva. V primeru zapiranja finančne konstrukcije z drugimi viri, je potrebno priložiti dokazila, iz katerih bo zagotovljeno zaprtje finančne konstrukcije projekta (npr. izjava banke za odobreno posojilo) – glej prilogo POS.
10. BIL
PRIDOBI SKLAD! Sklad bo za vlagatelja iz baze AJPESa oziroma drugih ustreznih baz pridobil zadnje objavljene letne izkaze poslovanja. V kolikor podatki v AJPESU ne bodo dosegljivi oziroma bodo nepopolni ali neustrezni, jih bo moral vlagatelj predložiti sam.
11. POS
V kolikor ima vlagatelj v finančni konstrukciji poleg lastnih virov predvidene tudi druge posojilne vire, mora k vlogi priložiti ustrezna dokazila o zagotovitvi teh virov (npr. izjava banke) ter podati izjavo, da bo sredstva nadomestil iz lastnih virov, v kolikor ti viri dejansko ne bodo pridobljeni.
12. ZAV
Predlog ustreznega zavarovanja v skladu s Splošnimi pogoji sklada (bančna garancija, hipoteka, bančni depozit itd.), kar vlagatelj opredeli tudi v prijavnem obrazcu B2.
Predlagano zavarovanje posojila mora biti veljavno še najmanj 2 meseca po zapadlosti zadnjega obroka. Ob oddaji vloge mora vlagatelj predložiti verodostojna dokazila o zagotovitvi predlaganih instrumentov zavarovanja posojila, in sicer:
– v primeru, da vlagatelj kot predlog za zavarovanje posojila poda bančno garancijo, mora predložiti Skladu izjavo s strani banke. Garancija mora vključevati znesek glavnice posojila, povečan za pripadajoče obresti in druge stroške po posojilni pogodbi;
– v primeru zavarovanja posojila pri zavarovalnici predloži pismo o nameri oziroma soglasje zavarovalnice k zavarovanju posojila in splošne pogoje zavarovanja. Zavarovanje mora biti praviloma brez odbitne franšize;
– pri posojilu do 30.000,00 EUR za vlagatelje z bonitetno oceno najmanj 5, ki so bili ustanovljeni pred 1. 1. 2016, praviloma z osebnim solidarnim poroštvom. Porok mora razpolagati z neobremenjenimi nepremičninami v razmerju 1:1 (razmerje med zneskom posojila in vrednostjo nepremičnega premoženja po oceni GURS-a) ter izkazovati najmanj dobro kreditno sposobnost. Posojilo se pri tej obliki zavaruje še s 5 bianco podpisanimi menicami poroka skupaj s 5 meničnimi izjavami s pooblastili za izpolnitev in unovčenje menic, posojilna pogodba pa bo morala biti sklenjena v obliki notarskega zapisa s klavzulo neposredne izvršljivosti. Vlagatelj za poroka predloži dokazila o dohodkih, zadolžitvah in njegovem premoženju, skupaj z izpolnjenimi podatki o poroku v prijavnem obrazcu;
– pri posojilu do 100.000,00 EUR za vlagatelje z bonitetno oceno najmanj 5, ki so bili ustanovljeni pred 1. 1. 2016, praviloma s poroštvom pravne osebe. Porok mora razpolagati z neobremenjenimi nepremičninami v razmerju 1:1 (razmerje med zneskom posojila in vrednostjo nepremičnega premoženja po oceni GURS-a) ter izkazovati bonitetno oceno najmanj 7. Posojilo se pri tej obliki zavaruje še s 5 bianco podpisanimi menicami poroka skupaj s 5 meničnimi izjavami s pooblastili za izpolnitev in unovčenje menic ter notarsko ali upravno overjeno izvršnico. Posojilna pogodba pa bo morala biti sklenjena v obliki notarskega zapisa s klavzulo neposredne izvršljivosti. Vlagatelj za poroka predloži dokazila o zadolžitvah in njegovem premoženju, skupaj z izpolnjenimi podatki o poroku v prijavnem obrazcu;
– v primeru hipoteke na nepremičnini Sklad pridobi zemljiškoknjižne izpiske za predlagano nepremičnino. V kolikor Skladu podatki iz uradnih evidenc ne bodo dosegljivi, bo vlagatelj pozvan k dopolnitvi. V primeru višine posojila nad 100.000,00 EUR, vlagatelj priloži cenitev predmeta zavarovanja, ki ni starejša od 1 leta od oddaje vloge na razpis. Cenitev s celovito tržno analizo nepremičnine mora izdelati sodno zapriseženi cenilec ali pooblaščeni ocenjevalec vrednosti, vpisan v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, in sicer v skladu s trenutno veljavnimi Mednarodnimi standardi ocenjevanja vrednosti (MSOV) in Slovenskimi poslovno finančnimi standardi (SPS2). V cenitvi morajo biti navedeni ID znaki ocenjenih nepremičnin. V primeru zavarovanja posojil do 100.000,00 EUR lahko Sklad za dokazovanje vrednosti nepremičnin upošteva tudi ocenjeno vrednost nepremičnine s strani Geodetske uprave RS. Vlagatelj lahko predloži tudi obvestilo Geodetske uprave Republike Slovenije (GURS) o poskusnem izračunu posplošene tržne vrednosti v zavarovanje ponujenih nepremičnin, vendar je za Sklad nezavezujoče.
Razmerje med posojilom in vrednostjo nepremičnin mora biti, kot sledi: 
 
Oznaka priloge
Opis priloge
1. OBR
Ustrezno izpolnjen in s strani odgovorne osebe podpisan in žigosan prijavni obrazec B2.
2. REG
PRIDOBI SKLAD! Dokazilo o registraciji dejavnosti vlagatelja
– Sklad bo iz baze AJPES-a za vlagatelja pridobil dokazila o njegovi registraciji. V kolikor podatki v AJPESU ne bodo dosegljivi oziroma bodo nepopolni ali neustrezni, jih bo moral vlagatelj predložiti sam, in sicer:
– izpisek iz sodnega/poslovnega registra za gospodarske družbe ali izpis iz poslovnega registra za samostojne podjetnike, ne starejši od 1. 12. 2018, z označbo registrirane dejavnosti vlagatelja oziroma projekta, skladne z javnim razpisom ter druga dokazila, iz katerih je razvidna registracija dejavnosti vlagatelja za prijavljeni projekt.
– Priloga REG-SOC: Dokazilo o pridobljenem statusu socialnega podjetja po Zakonu o socialnem podjetništvu (Uradni list RS, št. 20/11, 90/14 in 13/18 – ZSocP). Podatke bo Sklad pridobil iz Evidence socialnih podjetij, objavljene na spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, v kolikor pa podatki ne bodo dosegljivi, jih bo moral predložiti vlagatelj sam.
3. OBV
Potrdilo o plačanih davkih in drugih obveznostih, ki jim je potekel rok plačila, ki ga izda krajevno pristojna Finančna uprava RS, ki ni starejše od meseca dni od dneva oddaje vloge na javni razpis.
4. ZKL
V primeru, da vlagatelj ni lastnik prostorov oziroma nepremičnine, kjer je lokacija projekta, vlagatelj priloži kopijo pogodbe o najemu (z veljavnostjo najmanj do dokončanja vračila posojila) in soglasje lastnika(ov) k predvidenemu projektu.
PRIDOBI SKLAD! Zemljiško knjižni izpisek lokacije projekta. V kolikor Sklad zemljiško knjižnih izpiskov ne bo mogel pridobiti iz uradnih evidenc, bo k temu pozval vlagatelja.
5. NAK
Nezavezujoči predračuni, predpogodbe oziroma ponudbe, račune ali pogodbe za celotni prijavljeni projekt (upravičene ter neupravičene stroške pri projektu). Ustrezna dokazila za stroške dela, v kolikor so ti že nastali, so kopije pogodb o zaposlitvi, dokazila o nakazilih zaposlenih, dokazila o nakazilih prispevkov delodajalca. Dokazila se morajo glasiti na vlagatelja in morajo biti izdana po 1. 7. 2018. V primeru nakupa rabljenih strojev, opreme ali nepremičnin je potrebno opredeliti, ali gre za nakup rabljene ali nove opreme ter predložiti dokazilo, iz katerega bo razvidna starost opreme, v kolikor ta ni razvidna iz ponudb.
6. RAB
V primeru nakupa rabljenih strojev, opreme ali nepremičnin je potrebna tudi izjava prodajalca, da predmet nakupa v preteklosti ni bil kupljen s pomočjo nepovratnih sredstev ali drugih javnih virov.
7. TEH
Prospekt opreme ali strojev oziroma dokumentacija o prikazu projekta.
8. SKL
Kopija sklepa oziroma odločbe o prejemu drugih sredstev iz javnih virov pri projektu.
9. LAST
Izjava vlagatelja o zagotovitvi lastnih sredstev pri projektu z navedbo vira za ta sredstva. V primeru zapiranja finančne konstrukcije z drugimi viri, je potrebno priložiti dokazila, iz katerih bo zagotovljeno zaprtje finančne konstrukcije projekta (npr. izjava banke za odobreno posojilo) – glej prilogo POS.
10. BIL
PRIDOBI SKLAD! Sklad bo za vlagatelja iz baze AJPESa oziroma drugih ustreznih baz pridobil zadnje objavljene letne izkaze poslovanja. V kolikor podatki v AJPESU ne bodo dosegljivi oziroma bodo nepopolni ali neustrezni, jih bo moral vlagatelj predložiti sam.
11. POS
V kolikor ima vlagatelj v finančni konstrukciji poleg lastnih virov predvidene tudi druge posojilne vire, mora k vlogi priložiti ustrezna dokazila o zagotovitvi teh virov (npr. izjava banke) ter podati izjavo, da bo sredstva nadomestil iz lastnih virov, v kolikor ti viri dejansko ne bodo pridobljeni.
12. ZAV
Predlog ustreznega zavarovanja v skladu s Splošnimi pogoji sklada (bančna garancija, hipoteka, bančni depozit itd.), kar vlagatelj opredeli tudi v prijavnem obrazcu B2.
Predlagano zavarovanje posojila mora biti veljavno še najmanj 2 meseca po zapadlosti zadnjega obroka. Ob oddaji vloge mora vlagatelj predložiti verodostojna dokazila o zagotovitvi predlaganih instrumentov zavarovanja posojila, in sicer:
– v primeru, da vlagatelj kot predlog za zavarovanje posojila poda bančno garancijo, mora predložiti Skladu izjavo s strani banke. Garancija mora vključevati znesek glavnice posojila, povečan za pripadajoče obresti in druge stroške po posojilni pogodbi;
– v primeru zavarovanja posojila pri zavarovalnici predloži pismo o nameri oziroma soglasje zavarovalnice k zavarovanju posojila in splošne pogoje zavarovanja. Zavarovanje mora biti praviloma brez odbitne franšize;
– pri posojilu do 30.000,00 EUR za vlagatelje z bonitetno oceno najmanj 5, ki so bili ustanovljeni pred 1. 1. 2016, praviloma z osebnim solidarnim poroštvom. Porok mora razpolagati z neobremenjenimi nepremičninami v razmerju 1:1 (razmerje med zneskom posojila in vrednostjo nepremičnega premoženja po oceni GURS-a) ter izkazovati najmanj dobro kreditno sposobnost. Posojilo se pri tej obliki zavaruje še s 5 bianco podpisanimi menicami poroka skupaj s 5 meničnimi izjavami s pooblastili za izpolnitev in unovčenje menic, posojilna pogodba pa bo morala biti sklenjena v obliki notarskega zapisa s klavzulo neposredne izvršljivosti. Vlagatelj za poroka predloži dokazila o dohodkih, zadolžitvah in njegovem premoženju, skupaj z izpolnjenimi podatki o poroku v prijavnem obrazcu;
– pri posojilu do 100.000,00 EUR za vlagatelje z bonitetno oceno najmanj 5, ki so bili ustanovljeni pred 1. 1. 2016, praviloma s poroštvom pravne osebe. Porok mora razpolagati z neobremenjenimi nepremičninami v razmerju 1:1 (razmerje med zneskom posojila in vrednostjo nepremičnega premoženja po oceni GURS-a) ter izkazovati bonitetno oceno najmanj 7. Posojilo se pri tej obliki zavaruje še s 5 bianco podpisanimi menicami poroka skupaj s 5 meničnimi izjavami s pooblastili za izpolnitev in unovčenje menic ter notarsko ali upravno overjeno izvršnico. Posojilna pogodba pa bo morala biti sklenjena v obliki notarskega zapisa s klavzulo neposredne izvršljivosti. Vlagatelj za poroka predloži dokazila o zadolžitvah in njegovem premoženju, skupaj z izpolnjenimi podatki o poroku v prijavnem obrazcu;
– v primeru hipoteke na nepremičnini Sklad pridobi zemljiškoknjižne izpiske za predlagano nepremičnino. V kolikor Skladu podatki iz uradnih evidenc ne bodo dosegljivi, bo vlagatelj pozvan k dopolnitvi. V primeru višine posojila nad 100.000,00 EUR, vlagatelj priloži cenitev predmeta zavarovanja, ki ni starejša od 1 leta od oddaje vloge na razpis. Cenitev s celovito tržno analizo nepremičnine mora izdelati sodno zapriseženi cenilec ali pooblaščeni ocenjevalec vrednosti, vpisan v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, in sicer v skladu s trenutno veljavnimi Mednarodnimi standardi ocenjevanja vrednosti (MSOV) in Slovenskimi poslovno finančnimi standardi (SPS2). V cenitvi morajo biti navedeni ID znaki ocenjenih nepremičnin. V primeru zavarovanja posojil do 100.000,00 EUR lahko Sklad za dokazovanje vrednosti nepremičnin upošteva tudi ocenjeno vrednost nepremičnine s strani Geodetske uprave RS. Vlagatelj lahko predloži tudi obvestilo Geodetske uprave Republike Slovenije (GURS) o poskusnem izračunu posplošene tržne vrednosti v zavarovanje ponujenih nepremičnin, vendar je za Sklad nezavezujoče.
Razmerje med posojilom in vrednostjo nepremičnin mora biti, kot sledi: 
 
Oznaka priloge
Opis priloge
1. OBR
Ustrezno izpolnjen in s strani odgovorne osebe podpisan in žigosan prijavni obrazec B2.
2. REG
PRIDOBI SKLAD! Dokazilo o registraciji dejavnosti vlagatelja
– Sklad bo iz baze AJPES-a za vlagatelja pridobil dokazila o njegovi registraciji. V kolikor podatki v AJPESU ne bodo dosegljivi oziroma bodo nepopolni ali neustrezni, jih bo moral vlagatelj predložiti sam, in sicer:
– izpisek iz sodnega/poslovnega registra za gospodarske družbe ali izpis iz poslovnega registra za samostojne podjetnike, ne starejši od 1. 12. 2018, z označbo registrirane dejavnosti vlagatelja oziroma projekta, skladne z javnim razpisom ter druga dokazila, iz katerih je razvidna registracija dejavnosti vlagatelja za prijavljeni projekt.
– Priloga REG-SOC: Dokazilo o pridobljenem statusu socialnega podjetja po Zakonu o socialnem podjetništvu (Uradni list RS, št. 20/11, 90/14 in 13/18 – ZSocP). Podatke bo Sklad pridobil iz Evidence socialnih podjetij, objavljene na spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, v kolikor pa podatki ne bodo dosegljivi, jih bo moral predložiti vlagatelj sam.
3. OBV
Potrdilo o plačanih davkih in drugih obveznostih, ki jim je potekel rok plačila, ki ga izda krajevno pristojna Finančna uprava RS, ki ni starejše od meseca dni od dneva oddaje vloge na javni razpis.
4. ZKL
V primeru, da vlagatelj ni lastnik prostorov oziroma nepremičnine, kjer je lokacija projekta, vlagatelj priloži kopijo pogodbe o najemu (z veljavnostjo najmanj do dokončanja vračila posojila) in soglasje lastnika(ov) k predvidenemu projektu.
PRIDOBI SKLAD! Zemljiško knjižni izpisek lokacije projekta. V kolikor Sklad zemljiško knjižnih izpiskov ne bo mogel pridobiti iz uradnih evidenc, bo k temu pozval vlagatelja.
5. NAK
Nezavezujoči predračuni, predpogodbe oziroma ponudbe, račune ali pogodbe za celotni prijavljeni projekt (upravičene ter neupravičene stroške pri projektu). Ustrezna dokazila za stroške dela, v kolikor so ti že nastali, so kopije pogodb o zaposlitvi, dokazila o nakazilih zaposlenih, dokazila o nakazilih prispevkov delodajalca. Dokazila se morajo glasiti na vlagatelja in morajo biti izdana po 1. 7. 2018. V primeru nakupa rabljenih strojev, opreme ali nepremičnin je potrebno opredeliti, ali gre za nakup rabljene ali nove opreme ter predložiti dokazilo, iz katerega bo razvidna starost opreme, v kolikor ta ni razvidna iz ponudb.
6. RAB
V primeru nakupa rabljenih strojev, opreme ali nepremičnin je potrebna tudi izjava prodajalca, da predmet nakupa v preteklosti ni bil kupljen s pomočjo nepovratnih sredstev ali drugih javnih virov.
7. TEH
Prospekt opreme ali strojev oziroma dokumentacija o prikazu projekta.
8. SKL
Kopija sklepa oziroma odločbe o prejemu drugih sredstev iz javnih virov pri projektu.
9. LAST
Izjava vlagatelja o zagotovitvi lastnih sredstev pri projektu z navedbo vira za ta sredstva. V primeru zapiranja finančne konstrukcije z drugimi viri, je potrebno priložiti dokazila, iz katerih bo zagotovljeno zaprtje finančne konstrukcije projekta (npr. izjava banke za odobreno posojilo) – glej prilogo POS.
10. BIL
PRIDOBI SKLAD! Sklad bo za vlagatelja iz baze AJPESa oziroma drugih ustreznih baz pridobil zadnje objavljene letne izkaze poslovanja. V kolikor podatki v AJPESU ne bodo dosegljivi oziroma bodo nepopolni ali neustrezni, jih bo moral vlagatelj predložiti sam.
11. POS
V kolikor ima vlagatelj v finančni konstrukciji poleg lastnih virov predvidene tudi druge posojilne vire, mora k vlogi priložiti ustrezna dokazila o zagotovitvi teh virov (npr. izjava banke) ter podati izjavo, da bo sredstva nadomestil iz lastnih virov, v kolikor ti viri dejansko ne bodo pridobljeni.
12. ZAV
Predlog ustreznega zavarovanja v skladu s Splošnimi pogoji sklada (bančna garancija, hipoteka, bančni depozit itd.), kar vlagatelj opredeli tudi v prijavnem obrazcu B2.
Predlagano zavarovanje posojila mora biti veljavno še najmanj 2 meseca po zapadlosti zadnjega obroka. Ob oddaji vloge mora vlagatelj predložiti verodostojna dokazila o zagotovitvi predlaganih instrumentov zavarovanja posojila, in sicer:
– v primeru, da vlagatelj kot predlog za zavarovanje posojila poda bančno garancijo, mora predložiti Skladu izjavo s strani banke. Garancija mora vključevati znesek glavnice posojila, povečan za pripadajoče obresti in druge stroške po posojilni pogodbi;
– v primeru zavarovanja posojila pri zavarovalnici predloži pismo o nameri oziroma soglasje zavarovalnice k zavarovanju posojila in splošne pogoje zavarovanja. Zavarovanje mora biti praviloma brez odbitne franšize;
– pri posojilu do 30.000,00 EUR za vlagatelje z bonitetno oceno najmanj 5, ki so bili ustanovljeni pred 1. 1. 2016, praviloma z osebnim solidarnim poroštvom. Porok mora razpolagati z neobremenjenimi nepremičninami v razmerju 1:1 (razmerje med zneskom posojila in vrednostjo nepremičnega premoženja po oceni GURS-a) ter izkazovati najmanj dobro kreditno sposobnost. Posojilo se pri tej obliki zavaruje še s 5 bianco podpisanimi menicami poroka skupaj s 5 meničnimi izjavami s pooblastili za izpolnitev in unovčenje menic, posojilna pogodba pa bo morala biti sklenjena v obliki notarskega zapisa s klavzulo neposredne izvršljivosti. Vlagatelj za poroka predloži dokazila o dohodkih, zadolžitvah in njegovem premoženju, skupaj z izpolnjenimi podatki o poroku v prijavnem obrazcu;
– pri posojilu do 100.000,00 EUR za vlagatelje z bonitetno oceno najmanj 5, ki so bili ustanovljeni pred 1. 1. 2016, praviloma s poroštvom pravne osebe. Porok mora razpolagati z neobremenjenimi nepremičninami v razmerju 1:1 (razmerje med zneskom posojila in vrednostjo nepremičnega premoženja po oceni GURS-a) ter izkazovati bonitetno oceno najmanj 7. Posojilo se pri tej obliki zavaruje še s 5 bianco podpisanimi menicami poroka skupaj s 5 meničnimi izjavami s pooblastili za izpolnitev in unovčenje menic ter notarsko ali upravno overjeno izvršnico. Posojilna pogodba pa bo morala biti sklenjena v obliki notarskega zapisa s klavzulo neposredne izvršljivosti. Vlagatelj za poroka predloži dokazila o zadolžitvah in njegovem premoženju, skupaj z izpolnjenimi podatki o poroku v prijavnem obrazcu;
– v primeru hipoteke na nepremičnini Sklad pridobi zemljiškoknjižne izpiske za predlagano nepremičnino. V kolikor Skladu podatki iz uradnih evidenc ne bodo dosegljivi, bo vlagatelj pozvan k dopolnitvi. V primeru višine posojila nad 100.000,00 EUR, vlagatelj priloži cenitev predmeta zavarovanja, ki ni starejša od 1 leta od oddaje vloge na razpis. Cenitev s celovito tržno analizo nepremičnine mora izdelati sodno zapriseženi cenilec ali pooblaščeni ocenjevalec vrednosti, vpisan v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, in sicer v skladu s trenutno veljavnimi Mednarodnimi standardi ocenjevanja vrednosti (MSOV) in Slovenskimi poslovno finančnimi standardi (SPS2). V cenitvi morajo biti navedeni ID znaki ocenjenih nepremičnin. V primeru zavarovanja posojil do 100.000,00 EUR lahko Sklad za dokazovanje vrednosti nepremičnin upošteva tudi ocenjeno vrednost nepremičnine s strani Geodetske uprave RS. Vlagatelj lahko predloži tudi obvestilo Geodetske uprave Republike Slovenije (GURS) o poskusnem izračunu posplošene tržne vrednosti v zavarovanje ponujenih nepremičnin, vendar je za Sklad nezavezujoče.
Razmerje med posojilom in vrednostjo nepremičnin mora biti, kot sledi: 
 
3.1.2 Neobvezna dokumentacija
(V primeru, da priloga ne bo priložena, vlagatelj s tega področja ne dobi točk pri oceni projekta):
Oznaka priloge
Opis priloge
14. POGp
Pogodbe, predpogodbe, pisma o nameri za prodajo končnih izdelkov, ki izhajajo iz poslovno-proizvodnega procesa vlagatelja, v povezavi s projektom.
15. CEK
Kopija veljavnih standardov kakovosti, registracije patenta, nagrad na sejmih ali drugih dogodkih (za izdelek, inovacijo) – v povezavi s projektom.
16. SOD
Dokazilo o sodelovanju in povezovanju v gozdno-lesni verigi (sodelovanja v združenjih, društvih, raziskovalnih projektih, skupna promocija idr.).
17. TNP
Kopija dokumenta, s katerim se dokazuje, da bo projekt na območju Triglavskega narodnega parka. V primeru, da priloga ne bo priložena, vlagatelj na ta račun ne dobi točk pri oceni projekta. Potrdilo vlagatelji pridobijo pri javnem zavodu Triglavski narodni park.
3.2 Oddaja vloge
Vlagatelj vloži vlogo na naslov Slovenski regionalno razvojni sklad, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica.
– Razpisni rok je odprt od ponedeljka, 14. januarja 2019 do petka, 31. maja 2019 oziroma do porabe sredstev. Vlagatelj odda vlogo priporočeno po pošti ali osebno na sedežu Sklada, pri čemer mora biti v primeru osebne oddaje vloge na sedežu Sklada, vloga oddana na delovni dan, do 14. ure. Izpolnjen prijavni obrazec B2 vlagatelj pošlje tudi v elektronski obliki na naslov info@regionalnisklad.si.
– Vlagatelj mora posamezno vlogo oddati v zaprti in skladno z razpisno dokumentacijo opremljeni ovojnici z oznako »ne odpiraj – vloga XB2«, iz katere mora biti jasno razviden naziv in naslov vlagatelja ter datum in čas (ura in minuta) oddaje vloge, označen ali s strani pošte, v kolikor se vloga odda priporočeno po pošti, ali tajništva Sklada, v kolikor je vloga oddana osebno na sedežu Sklada.
– Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani Sklada http://www.regionalnisklad.si, prav tako se ju lahko v času od objave do zaprtja javnega razpisa osebno pridobi na sedežu Sklada, vsak delovni dan od 8. do 14. ure.
– Zainteresirani lahko informacije pridobijo v času uradnih ur v Sektorju za izvajanje spodbud, na tel. 01/836-19-53 ali pošljejo pisno vprašanje na elektronski naslov info@regionalnisklad.si.
4. Obravnava vloge
4.1 Merila za ocenjevanje
1. Projekt lahko skupaj prejme 100 točk, po naslednjih skupinah meril:
– regionalni vidik lokacije investiranja – skupno največ 10 točk:
– tržni in ekonomski elementi projekta – skupno največ 40 točk:
– ocena vlagatelja – skupno največ 50 točk:
Podrobnejša razdelitev meril je objavljena v Prilogi razpisne dokumentacije.
2. Za odobritev mora vloga doseči najmanj 40 točk, od tega najmanj 30 točk iz ocene vlagatelja. Vlagatelj lahko pridobi dodatnih 10 točk v primeru, da se projekt nahaja na območju Triglavskega narodnega parka (v nadaljevanju: TNP), v kolikor je predhodno izpolnjen kriterij za uvrstitev projekta v nadaljnjo obravnavo.
4.2 Obravnava vloge
1. Obravnava vlog se izvaja v skladu s Splošnimi pogoji Sklada.
2. Sklad lahko kadarkoli od vlagatelja zahteva dodatno razjasnitev, dodatno dokumentacijo ali pa ga pozove na osebno predstavitev njegovega poslovanja in prijavljenega projekta.
3. Prispele vloge bo obravnavala Komisija za obravnavo vlog, ki jo imenuje direktor Sklada. Pri obravnavi vloge lahko sodeluje eden ali več zunanjih ocenjevalcev in/ali strokovnjakov iz delovnega področja razpisa, ki jih na podlagi soglasja direktorja k sodelovanju povabi Komisija za obravnavo vlog. O delu Komisije za obravnavo vlog se vodi zapisnik.
4. Odpiranje vlog ni javno. Poteka enkrat tedensko glede na datum dospelosti do porabe sredstev.
5. Prehitro in prepozno prispele vloge bodo zavržene in vrnjene vlagatelju.
6. Komisija za obravnavo bo vlagatelja nepopolne vloge v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno, s pozivom za dopolnitev, pozvala k dopolnitvi.
7. Vloga, ki v roku 8 dni od dneva prejema poziva za dopolnitev ne bo dopolnjena ali bo neustrezno dopolnjena, bo zavržena. Dopolnitev vloge mora biti oddana priporočeno po pošti.
8. Vloga, ki ne bo ustrezala razpisnim pogojem in/ali ne bo dosegla minimalnega števila točk, bo kot neutemeljena zavrnjena.
9. Popolna vloga bo ocenjena na podlagi meril s strani dveh neodvisnih ocenjevalcev po vrstnem redu uvrstitve na seznam popolnih vlog, na podlagi katerih bo Komisija za obravnavo vlog vlogi dodelila povprečno oceno. Prednost pri izboru za dodelitev sredstev bodo imele vloge, ki bodo prispele prej in dosegle minimalno število točk, do porabe razpisanih sredstev, ostale vloge se kot neutemeljene zavrnejo.
10. Pri dveh ali več istočasno oddanih popolnih vlogah bo imela prednost vloga z višjim številom točk. Pri dveh ali več istočasno oddanih popolnih vlog z enakim številom točk, bo imela prednost vloga, ki bo po koeficientu razvitosti občine dosegla višje število točk. Če je potrebno, Sklad na koncu določi vrstni red z žrebom ob možni navzočnosti zadevnih konkurentov.
V kolikor za zadnje uvrščeno vlogo po posameznem seznamu ne bo razpoložljivih sredstev v zaprošeni višini, bo Komisija za obravnavo vlog predlagala dodelitev posojila v obsegu še razpoložljivih sredstev, ob predpostavki, da se vlagatelj strinja in zagotovi druge vire za zaprtje finančne konstrukcije projekta.
4.3 Obveščanje o izboru
1. Na podlagi predloga Komisije za obravnavo vloge o izdaji odločb o ne/odobritvi sredstev odloči direktor Sklada.
2. Odločba bo vlagatelju osebno vročena po pošti, praviloma v roku do 45 dni od odpiranja vlog.
3. V skladu s prvim odstavkom 10. člena ZSRR-2 zoper izdano odločbo o odobritvi sredstev ni pritožbe, dovoljen pa je upravni spor. Tožbo je potrebno vložiti v roku 30 dni od vročitve odločbe. Tožba se vloži neposredno pri Upravnem sodišču RS, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana ali pa se jo pošlje po pošti. Predmet tožbe ne morejo biti merila za ocenjevanje vlog.
Slovenski regionalno razvojni sklad