Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2018 z dne 14. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2018 z dne 14. 12. 2018

Kazalo

3939. Sklep o začasnem financiranju Občine Sevnica v obdobju januar–marec 2019, stran 12971.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17 in 44/18) je župan Občine Sevnica dne 22. 11. 2018 sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Sevnica v obdobju januar–marec 2019 
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen 
(vsebina sklepa) 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Sevnica (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2019 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen 
(podlaga za začasno financiranje) 
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2018. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Sevnica za leto 2018 (Uradni list RS, št. 69/17; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
skupina
podsk.
konto
 
znesek v EUR
I. PRIHODKI
3.318.329
70
 
 
DAVČNI PRIHODKI
2.872.755
700
 
davki na dohodek in dobiček
2.731.911
 
7000
dohodnina
2.731.911
703
 
davki na premoženje
56.741
 
7030
davki na nepremičnine
11.252
 
7032
davki na dediščine in darila
36.586
 
7033
davki na promet nepremičnin in finančno premoženje
8.903
704
 
domači davki na blago in storitve
82.747
 
7044
davki na posebne storitve
634
 
7047
drugi davki na uporabo blaga in storitev
82.113
706
drugi davki in prispevki
1.356
7060
Drugi davki in prispevki
1.356
71
 
 
NEDAVČNI PRIHODKI
443.293
710
 
udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
289.654
 
7103
prihodki od premoženja
289.654
711
 
takse in pristojbine
2.563
 
7111
upravne takse in pristojbine
2.563
712
 
denarne kazni
4.018
 
7120
globe in druge denarne kazni
4.018
713
 
prihodki od prodaje blaga in storitev
28.796
 
7130
prihodki od prodaje blaga in storitev
28.796
714
 
drugi nedavčni prihodki
118.262
 
7141
drugi nedavčni prihodki
118.262
74
 
 
TRANSFERNI PRIHODKI
2.281
740
 
transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
2.281
741
 
prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev Evropske unije
2.281
II. ODHODKI
3.081.907
40
 
 
TEKOČI ODHODKI
915.429
400
 
plače in drugi izdatki zaposlenim
196.942
 
4000
plače in dodatki
187.082
 
4002
povračila in nadomestila
8.552
 
4004
sredstva za nadurno delo
1.308
401
 
prispevki delodajalcev za socialno varnost
32.817
 
4010
prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
16.672
 
4011
prispevek za zdravstveno zavarovanje
13.356
 
4012
prispevek za zaposlovanje
114
 
4013
prispevek za starševsko varstvo
189
 
4015
premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU
2.486
402
 
izdatki za blago in storitve
622.919
 
4020
pisarniški in splošni material in storitve
56.429
 
4021
posebni material in storitve
11.632
 
4022
energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
68.293
 
4023
prevozni stroški in storitve
6.957
 
4024
izdatki za službena potovanja
1.857
 
4025
tekoče vzdrževanje
412.657
 
4026
poslovne najemnine in zakupnine
4.580
 
4029
drugi operativni odhodki
60.514
403
 
plačila domačih obresti
12.751
 
4031
plačila obresti od kreditov-p. bankam
12.751
409
 
rezerve
50.000
 
4091
proračunska rezerva
50.000
41
 
 
TEKOČI TRANSFERI
1.761.509
410
 
subvencije
125.909
411
 
transferi posameznikom in gospodinjstvom
1.070.451
 
4111
družinski prejemki in starševska nadomestila
15.780
 
4112
transferi za zagotavljanje socialne varnosti
12.712
 
4117
štipendije
4.200
 
4119
drugi transferi posameznikom
1.037.759
412
 
Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
38.324
413
 
drugi tekoči transferi
526.825
 
4130
tekoči transferi občinam
11.796
 
4131
tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja
38.128
 
4133
tekoči transferi v javne zavode
475.582
 
4135
tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki
1.319
42
 
 
INVESTICIJSKI ODHODKI
404.969
420
 
nakup in gradnja osnovnih sredstev
404.969
 
4202
nakup opreme
33.778
 
4204
novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
229.528
4205
investicijsko vzdrževanje in obnove
55.993
4206
nakup zemljišč in naravnih bogastev
53.920
 
4208
študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
31.750
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
236.421
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
 
 
prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev
0
750
 
prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov
0
751
 
prodaja kapitalskih deležev
0
752
 
kupnine iz naslova privatizacije
0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0
44
 
 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440
 
dana posojila
0
441
 
povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
442
 
poraba sredstev iz naslova privatizacije
0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
0
50
 
 
ZADOLŽEVANJE
0
500
 
domače zadolževanje
0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
236.421
55
 
 
ODPLAČILA DOLGA
236.421
550
 
odplačila kreditov poslovnim bankam
236.421
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII-II.-V.-VIII.)
0
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–236.421
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–236.421
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
3. člen 
(posebni del proračuna) 
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – podkontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
4. člen 
(uporaba predpisov) 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
5. člen 
(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
6. člen 
(obseg zadolževanja občine) 
V obdobju začasnega financiranja se občina ne sme zadolžiti.
5. KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2019 dalje.
Št. 410-0035/2018
Sevnica, dne 22. novembra 2018
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk l.r.