Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2018 z dne 14. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2018 z dne 14. 12. 2018

Kazalo

3908. Sklep o začasnem financiranju Občine Brežice v obdobju januar–marec 2019, stran 12924.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 110/11 – ZDIU12, 14/13 – popr., 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819 in 13/18) in 33. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je župan Občine Brežice dne 23. 11. 2018 sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Brežice v obdobju januar–marec 2019 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Brežice (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2019 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen 
Začasno financiranje temelji na realiziranem proračunu občine v obdobju januar–marec 2018. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 110/11 – ZDIU12, 14/13 – popr., 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D in 55/15 – ZFisP; 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819 in 13/18; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Brežice za leto 2018 (Uradni list RS, št. 11/18; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
3. člen 
(1) V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Proračun januar– 
marec 2019
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
5.447.983
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
5.089.463
70
DAVČNI PRIHODKI
3.936.142
700 Davki na dohodek in dobiček
3.642.574
703 Davki na premoženje
97.997
704 Domači davki na blago in storitve
194.444
706 Drugi davki in prispevki
1.127
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.153.321
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
467.464
711 Takse in pristojbine
5.257
712 Globe in druge denarne kazni
10.238
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
13.105
714 Drugi nedavčni prihodki
657.257
72
KAPITALSKI PRIHODKI
339.083
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog 
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
339.083
73
PREJETE DONACIJE
8.077
730 Prejete donacije iz domačih virov
8.077
731 Prejete donacije iz tujine
74
TRANSFERNI PRIHODKI
11.360
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
11.360
741 Prejeta sredstva iz državnega poračuna iz sredstev proračuna EU
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
3.731.750
40
TEKOČI ODHODKI
1.342.468
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
315.039
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
51.490
402 Izdatki za blago in storitve
955.044
403 Plačila domačih obresti
20.895
409 Rezerve
41
TEKOČI TRANSFERI
1.975.408
410 Subvencije
107.776
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
1.270.251
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
51.466
413 Drugi tekoči domači transferi
545.915
414 Tekoči transferi v tujino
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
408.764
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
408.764
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
5.110
430 Investicijski transferi
5.110
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
1.716.233
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
-
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
370.000
55
ODPLAČILA DOLGA
370.000
550 Odplačila domačega dolga 
370.000
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) – ali 0 ali + 
1.346.233
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–370.000
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
–1.716.233
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2018
Splošni sklad za drugo – ali 0 ali +
0
(2) V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen 
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
5. člen 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen 
(1) V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
(2) Neposredni uporabniki ne smejo izvajati novih nalog in programov, ki jih niso izvajali že v preteklem letu razen v primerih iz 41. člena (nove naloge po zakonu ali odloku), 43. člena (vplačilo namenskih prejemkov) in 44. člena (prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta) ZJF. Za te primere neposredni uporabnik odpre nove postavke.
(3) Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna. Kadar sredstva ne zadoščajo, potem župan v dovoljenih okvirih začasnega financiranja, prerazporedi sredstva iz prostih proračunskih postavk.
7. člen 
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v plan proračuna tekočega leta.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
8. člen 
V obdobju začasnega financiranja se občina lahko likvidnostno zadolži v primeru, da bo obseg prihodkov in drugih prejemkov v obdobju začasnega financiranja manjši od obsega odhodkov in drugih izdatkov iz 3. člena tega sklepa.
5. KONČNA DOLOČBA 
9. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2019 dalje.
Št. 410-0413/2018
Brežice, dne 23. novembra 2018
Župan 
Občine Brežice 
Ivan Molan l.r.