Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2018 z dne 14. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2018 z dne 14. 12. 2018

Kazalo

3964. Uredba o načinu opravljanja obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja, obratovanja in obnavljanja javne železniške infrastrukture, stran 13022.

  
Na podlagi šestega odstavka 11. člena Zakona o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 99/15 – uradno prečiščeno besedilo in 30/18) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o načinu opravljanja obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja, obratovanja in obnavljanja javne železniške infrastrukture 
1. člen 
(namen uredbe) 
Ta uredba določa opravljanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja, obratovanja in obnavljanja javne železniške infrastrukture (v nadaljnjem besedilu: OGJS).
2. člen 
(opredelitev obvezne gospodarske javne službe) 
(1) OGJS je opredeljena v zakonu, ki ureja železniški promet.
(2) OGJS iz prejšnjega odstavka zagotavlja država.
(3) OGJS opravlja upravljavec javne železniške infrastrukture (v nadaljnjem besedilu: upravljavec) pod pogoji, ki jih določata ta uredba ter pogodba, s katero se uredijo razmerja med državo in izvajalcem OGJS.
3. člen 
(vsebina pogodbe) 
S pogodbo iz tretjega odstavka prejšnjega člena država in upravljavec uredita medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem OGJS, zlasti pa:
– predmet pogodbe;
– vrednost pogodbe;
– obseg storitev;
– natančne parametre posameznih meril vzdrževanja obstoječe javne železniške infrastrukture in upravljanja prometa, ki jih zagotavlja upravljavec;
– način in roke izpolnjevanja medsebojnih pogodbenih obveznosti;
– dolžnost upravljavca poročati o vseh dejavnikih in pojavih, ki utegnejo vplivati na opravljanje OGJS, pristojnim organom;
– način finančnega in strokovnega nadzora nad opravljanjem OGJS, ki ga opravlja Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo (v nadaljnjem besedilu: direkcija);
– pogodbene sankcije zaradi neopravljanja ali nepravilnega opravljanja OGJS;
– medsebojna razmerja v zvezi z morebitno škodo, povzročeno z opravljanjem ali neopravljanjem OGJS;
– razmerja ob spremenjenih in nepredvidljivih okoliščinah;
– način spreminjanja pogodbe;
– čas trajanja pogodbe, prenehanje pogodbe in njeno morebitno podaljšanje.
4. člen 
(obveznost upravljavca) 
Upravljavec zagotavlja predvsem:
– strokovno usposobljeno osebje;
– opremo, material in druga tehnična sredstva, ki so potrebni za opravljanje OGJS.
5. člen 
(obseg storitev) 
Upravljavec zagotavlja organiziranje in opravljanje vzdrževalnih del na javni železniški infrastrukturi in upravljanje prometa tako, da je na njej omogočeno odvijanje prometa skladno z veljavnim voznim redom in v obsegu, ki ga določa pogodba iz 2. člena te uredbe.
6. člen 
(kakovost storitev) 
Upravljavec pri opravljanju OGJS zagotavlja izpolnjevanje meril varnega in sodobnega železniškega prometa, kot so varnost, zanesljivost in urejenost železniškega prometa, ki so določeni v pogodbi iz 2. člena te uredbe.
7. člen 
(pravice prevoznikov) 
Država zagotavlja prevoznikom uporabo javne železniške infrastrukture pod pogoji, ki jih določajo predpisi, ki urejajo varnost železniškega prometa. Te pogoje kot izvajalec OGJS zagotavlja upravljavec.
8. člen 
(objekti in naprave) 
(1) Za opravljanje OGJS zagotavlja država upravljavcu uporabo javne železniške infrastrukture v delu, ki je potreben za njeno nemoteno opravljanje.
(2) Objekte in naprave javne železniške infrastrukture ter pogoje za njihovo uporabo in s tem povezana razmerja med lastnikom javne železniške infrastrukture in upravljavcem določa pogodba iz 2. člena te uredbe.
9. člen 
(oblikovanje cen) 
(1) Upravljavec oblikuje cenik za opravljanje del, navedenih v pogodbi iz 2. člena te uredbe, tako da pokriva vsaj upravičene stroške materiala, storitev, dela, amortizacijo, odhodke financiranja in druge upravičene izredne odhodke. Ceniku morata biti priložena tudi podrobna specifikacija in izračun vseh stroškov.
(2) Cenik storitev iz prejšnjega odstavka potrdi direkcija.
10. člen 
(viri financiranja) 
OGJS iz te uredbe se financira iz:
– proračunskih sredstev;
– prihodkov od uporabnine, ki se zbirajo na posebnem računu upravljavca;
– drugih virov.
PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI 
11. člen 
(sklenitev pogodbe) 
Pogodba o opravljanju storitev upravljavca javne železniške infrastrukture za obdobje 2016–2020, sklenjena pred uveljavitvijo te uredbe, se do izteka njene veljavnosti šteje za pogodbo, sklenjeno po tej uredbi.
12. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o načinu opravljanja obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja javne železniške infrastrukture in vodenja železniškega prometa (Uradni list RS, št. 115/07).
13. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00710-31/2018
Ljubljana, dne 13. decembra 2018
EVA 2018-2430-0051
Vlada Republike Slovenije 
dr. Andrej Bertoncelj l.r.
Podpredsednik