Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2018 z dne 14. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2018 z dne 14. 12. 2018

Kazalo

3902. Sklep o začasnem financiranju Občine Ajdovščina v obdobju januar–marec 2019, stran 12916.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18 – v nadaljevanju: ZJF), 30. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12 in 85/15) je župan Občine Ajdovščina dne 10. 12. 2018 sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Ajdovščina v obdobju januar–marec 2019 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Ajdovščina (v nadaljevanju: občina) v obdobju začasnega financiranja od 1. januarja do 31. marca 2019 (v nadaljevanju: obdobje začasnega financiranja).
2. člen 
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2018. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z ZJF in Odlokom o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2018 (Uradni list RS, št. 82/16, 38/17, 55/17, 74/17 in 46/18 – v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
Skupina/podskupina kontov 
Proračun 
januar–marec 
A.
BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV
 
I. 
SKUPAJ PRIHODKI
4.476.500,69
70
DAVČNI PRIHODKI
3.273.492,23
700
davki na dohodek in dobiček
2.832.892,00
703
davki na premoženje
408.600,23
704
domači davki na blago in storitve
32.000,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
986.458,46
710
udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
513.556,17
711
takse in pristojbine
5.200,00
712
denarne kazni
9.090,00
713
prihodki od prodaje blaga in storitev
4.475,00
714
drugi nedavčni prihodki
454.137,29
72
KAPITALSKI PRIHODKI
200.000,00
720
prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0,00
722
prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih osnovnih sredstev
200.000,00
73
PREJETE DONACIJE
250,00
730
prejete donacije iz domačih virov
250,00
731
prejete donacije iz tujine
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
16.300,00
740
transferni prihodki iz drugih javnofinančih institucij
16.300,00
II.
SKUPAJ ODHODKI
4.252.035,20
40
TEKOČI ODHODKI
1.017.900,41
400
plače in drugi izdatki zaposlenim
166.678,77
401
prispevki delodajalcev za socialno varnost
26.794,00
402
izdatki za blago in storitve
791.277,64
403
plačila domačih obresti
17.500,00
409
sredstva, izločena v rezerve
15.650,00
41
TEKOČI TRANSFERI
1.713.565,11
410
subvencije
51.640,00
411
transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
1.105.450,19
412
transferi neprofitnim organizacijam
61.253,92
413
drugi tekoči domači transferi
495.144,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
1.508.809,68
420
nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.508.809,68
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
11.837,00
431
investicijski transferi fiz. in prav. osebam, ki niso proračunski uporabniki
0,00
432
investicijski transferi proračunskim uporabnikom
11.837,00
III.  
PRORAČUNSKI PRESEŽEK – PRIMANJKLJAJ
224.465,49
C.
RAČUN FINANCIRANJA
 
VIII. 
ODPLAČILA DOLGA
224.465,49
55
ODPLAČILO DOLGA
224.465,49
550
odplačilo domačega dolga
224.465,49
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH
0,00
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen 
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – podkontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
5. člen
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni proračunski uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. KONČNA DOLOČBA 
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2019 dalje.
Št. 4102-6/2010
Ajdovščina, dne 10. decembra 2018
 
Župan 
Občine Ajdovščina 
Tadej Beočanin l.r.