Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2018 z dne 14. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2018 z dne 14. 12. 2018

Kazalo

3960. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2018, stran 12993.

  
Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 – ZDT-B, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 13/28) ter 15. in 93. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 32/11) je Občinski svet Občine Sodražica na 1. izredni seji dne 13. 12. 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2018 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Sodražica za leto 2018 (Uradni list RS, št. 23/17, dalje odlok) in Odloku o spremembi Odloka o proračunu Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 13/18), se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov 
rebalans 18
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
3.102.574
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.796.065
70
DAVČNI PRIHODKI 
1.645.968
700
Davki na dohodek in dobiček 
1.509.006
703
Davki na premoženje 
91.962
704
Domači davki na blago in storitve 
45.000
706
Drugi davki 
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
150.097
710
Udeležba na dobičku in prihodki od premoženja 
120.889
711
Takse in pristojbine 
2.800
712
Globe in druge denarne kazni
13.560
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev 
1.700
714
Drugi nedavčni prihodki 
11.148
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
62.478
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolg. sredstev
62.478
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
1.244.031
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
325.011
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU
919.020
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
3.127.108
40
TEKOČI ODHODKI 
638.999
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim 
148.381
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
24.212
402
Izdatki za blago in storitve 
459.575
403
Plačila domačih obresti 
3.831
409
Rezerve 
3.000
41
TEKOČI TRANSFERI 
866.540
410
Subvencije 
10.519
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
649.156
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
84.081
413
Drugi tekoči domači transferi 
122.784
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
1.576.121
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
1.576.121
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
45.448
431
Investicijski transferi pravnim osebam, ki niso proračunski upor.
17.010
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
28.438
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–24.534
III/1.
PRIMARNI PRESEŽEK PRIMANJKLJAJ
–20.703
III./2
TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
290.526
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
80.330
50
ZADOLŽEVANJE
80.330
500
Domače zadolževanje
80.330
VIII. 
ODPLAČILA DOLGA (550)
77.819
55
ODPLAČILA DOLGA
77.819
550
Odplačila domačega dolga
77.819
IX. 
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–22.023
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE 
2.511
(VII.-VIII.)
2.511
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
24.534
XII. 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
23.484
« 
2. člen 
V Odloku o proračunu Občine Sodražica za leto 2018 (Uradni list RS, št. 23/17, 13/18), se drugi odstavek 19. člena spremeni tako, da se glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2018 lahko zadolži do višine 80.330,00 EUR.«
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2018.
Št. 410-3/17
Sodražica, dne 13. decembra 2018
Župan 
Občine Sodražica 
Blaž Milavec l.r.