Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2018 z dne 21. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2018 z dne 21. 12. 2018

Kazalo

4054. Sklep o začasnem financiranju Občine Šmarješke Toplice v obdobju januar–marec 2019, stran 13223.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami) in 35. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 17/18) je županja Občine Šmarješke Toplice dne 11. 12. 2018 sprejela
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Šmarješke Toplice v obdobju januar–marec 2019 
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen 
(vsebina sklepa) 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Šmarješke Toplice (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2019 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen 
(podlaga za začasno financiranje) 
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2018. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Šmarješke Toplice za leto 2018 (Uradni list RS, št. 79/17, 37/18; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina / Podskupina kontov
Proračun januar–marec 2019
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
644.612
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
631.112
70
DAVČNI PRIHODKI
557.430
700 Davki na dohodek in dobiček
518.188
703 Davki na premoženje
12.223
704 Domači davki na blago in storitve
27.019
71
NEDAVČNI PRIHODKI
73.682
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
53.512
711 Takse in pristojbine
1.200
712 Globe in druge denarne kazni
3.700
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
170
714 Drugi nedavčni prihodki
15.100
72
KAPITALSKI PRIHODKI
2.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
2.000
73
PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
11.500
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
6.500
741 Prejeta sredstva iz DP iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav
5.000
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
628.715
40
TEKOČI ODHODKI
284.372
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
76.320
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
10.710
402 Izdatki za blago in storitve
185.742
403 Plačila domačih obresti
1.600
409 Rezerve 
10.000
41
TEKOČI TRANSFERI
219.510
410 Subvencije
10.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
165.430
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
1.500
413 Drugi tekoči domači transferi
42.580
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
123.559
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
123.559
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
1.274
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
1.274
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
15.897
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII. 
ODPLAČILA DOLGA (550)
32.145
55
ODPLAČILA DOLGA
32.145
550 Odplačila domačega dolga
32.145
IX. 
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–16.248
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–32.145
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–15.897
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
+1.000.000
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
3. člen 
(posebni del proračuna) 
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – kontov (varianta: proračunskih postavk – podkontov) in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine (varianta: na oglasni deski občine).
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
4. člen 
(uporaba predpisov) 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
5. člen 
(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
6. člen 
(obseg zadolževanja občine) 
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži do višine 0 eurov, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu.
5. KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2019 dalje.
Št. 410-0016/2018-4
Šmarjeta, dne 11. decembra 2018
Županja 
Občine Šmarješke Toplice 
mag. Bernardka Krnc l.r.