Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2018 z dne 24. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2018 z dne 24. 12. 2018

Kazalo

4094. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Poljane (2018–2027), stran 13322.

  
Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K 
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Poljane (2018–2027) 
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Poljane (2018–2027) št. 03–16/18 z dne 2. 10. 2018, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2018do 31. decembra 2027 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kranj.
2. člen 
Gozdnogospodarska enota Poljane, ki meri 8.460,68 ha, se nahaja v gozdnogospodarskem območju Kranj, v občinah Gorenja vas-Poljane in Škofja Loka oziroma v katastrskih občinah Visoko, Kovski vrh, Dobje, Lučine, Dolenja Dobrava, Gorenja vas, Dolenje Brdo, Podobeno, Dolenčice in Podvrh.
3. člen 
V gozdnogospodarski enoti Poljane je 1. januarja 2018 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 98,2 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb, 1,7 % državnih gozdov ter 0,1 % gozdov lokalnih skupnosti;
2. površina: 5.517,73 ha, od katere je 5.288,05 ha večnamenskih gozdov, 141,99 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih so ukrepi dovoljeni, ter 87,69 ha varovalnih gozdov;
3. lesna zaloga: 354,6 m3/ha, od tega 192,4 m3/ha iglavcev in 162,2 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 7,74 m3/ha, od tega 4,09 m3/ha iglavcev in 3,65 m3/ha listavcev.
4. člen 
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Poljane (2018–2027) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja Kranj, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Poljane določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 5.481,74 ha,
– ekološke funkcije na površini 595,27 ha ter
– socialne funkcije na površini 127,83 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Poljane (2018–2027) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen 
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Poljane za obdobje od 1. januarja 2018 do 31. decembra 2027 določeni naslednji ukrepi:
1. najvišji možni posek v višini 395.845 m3, od tega 226.927 m3 iglavcev in 168.918 m3 listavcev;
2. gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na dejanski površini 372,84 ha;
3. nega mlajšega drogovnjaka na površini 96,80 ha;
4. zaščita s premazom s ponovitvami na 82,98 ha;
5. zaščita z 8.200 količki ali tulci;
6. 340 dni varstva pred žuželkami;
7. 50 dni varstva pred erozijo ter
8. dan varstva pred požari.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Poljane (2018–2027) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen 
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Poljane v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2027 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Poljane (2018–2027).
7. člen 
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Poljane (2018–2027) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Poljane, Poljane nad Škofjo Loko 41, 4223 Poljane nad Škofjo Loko, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Kranj, cesta Staneta Žagarja 27b, 4000 Kranj, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Poljane (2018–2027).
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-250/2018
Ljubljana, dne 18. decembra 2018
EVA 2018-2330-0008
dr. Aleksandra Pivec l.r.
Ministrica 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti