Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2018 z dne 24. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2018 z dne 24. 12. 2018

Kazalo

4076. Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o ustanovitvi Sklada Republike Slovenije za nasledstvo, javnega sklada, stran 13305.

  
Na podlagi drugega odstavka 2. člena Zakona o Skladu Republike Slovenije za nasledstvo in visokem predstavniku Republike Slovenije za nasledstvo (Uradni list RS, št. 29/06, 105/09 – odl. US in 59/10) je Vlada Republike Slovenije sprejela
A K T 
o spremembah in dopolnitvah Akta o ustanovitvi Sklada Republike Slovenije za nasledstvo, javnega sklada 
1. člen 
V Aktu o ustanovitvi Sklada Republike Slovenije za nasledstvo, javnega sklada (Uradni list RS, št. 40/06 in 3/18) se v 2. členu beseda »finančni« črta.
2. člen 
Za 3. členom se doda nov 3.a člen, ki se glasi:
»3.a člen 
(1) Sklad odgovarja upnikom za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.
(2) Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti sklada, če zakon ali ta akt ne določa drugače.«.
3. člen 
V tretjem odstavku 4. člena se besedi »Trg republike« nadomestita z besedo »Župančičeva«.
4. člen 
V 6. členu se doda nova prva alineja, ki se glasi:
»‒ upravlja namensko premoženje in razpolaga z njim,«.
Dosedanje prva do peta alineja postanejo druga do šesta alineja.
Na koncu dosedanje šeste alineje, ki postane sedma alineja, se pika nadomesti z vejico in dodata osma in deveta alineja, ki se glasita:
»‒ v skladu z Zakonom o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15, v nadaljnjem besedilu: ZNISESČP) v imenu in za račun Republike Slovenije odloča v postopku verifikacije in opravlja druge naloge v skladu z določbami ZNISESČP,
‒ v skladu z Zakonom za zaščito vrednosti kapitalske naložbe Republike Slovenije v Novi Ljubljanski banki d.d., Ljubljana (Uradni list RS, št. 52/18, v nadaljnjem besedilu: ZVKNNLB), skrbi za nadomestitev negativnih finančnih posledic, ki nastanejo Novi Ljubljanski banki d.d., Ljubljana, zaradi prisilne izpolnitve na podlagi pravnomočnih sodnih odločb sodišč Republike Hrvaške, ki se nanašajo na prenesene devizne vloge, in opravlja druge naloge v skladu z določbami ZVKNNLB.«.
5. člen 
Za 6. členom se doda nov 6.a člen, ki se glasi:
»6.a člen 
(1) Za izpolnitev obveznosti sklada iz devete alineje prejšnjega člena poleg sklada odgovarja ustanovitelj, ki v ta namen namensko premoženje sklada poveča tako, da lahko sklad v roku poravna te obveznosti.
(2) Za zagotovitev pravočasnega povečanja namenskega premoženja iz prejšnjega odstavka se sklad in ministrstvo, pristojno za finance, dogovorita o aktivnostih in rokih za njihovo izvedbo.«.
6. člen 
V 7. členu se v prvi alineji besedilo »L / 75.11« nadomesti z besedilom »O84.11«.
V drugi alineji se besedilo »L / 75.13« nadomesti z besedilom »O84.13«.
7. člen 
V prvem odstavku 8. člena se besedilo »in drugo premoženje« nadomesti z besedilom »premoženje, ki ga sklad prejme vrnjenega v skladu z določbami ZVKNNLB, in drugo premoženje«.
8. člen 
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»9. člen 
(1) Namensko premoženje in kapital sklada se sočasno povečata:
‒ z ustanoviteljevim vplačilom dodatnega namenskega premoženja v kapital sklada,
‒ z razporeditvijo presežka prihodkov nad odhodki v kapital sklada,
‒ z vplačilom zneskov, ki jih sklad prejme vrnjene v skladu z določbami ZVKNNLB.
(2) Namensko premoženje in kapital sklada se zmanjšata:
‒ z izplačilom dela namenskega premoženja ustanovitelju in sočasnim zmanjšanjem kapitala sklada v enaki vrednosti,
‒ s pokritjem presežka odhodkov nad prihodki v rezultatu poslovanja sklada,
‒ z izplačilom nadomestitve negativnih finančnih posledic v skladu z določbami ZVKNNLB.«.
9. člen 
Prvi odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Vrednost namenskega premoženja se vpiše v sodni register.«.
V drugem odstavku se besedi »vrste in« črtata.
10. člen 
Prvi odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Nadzorni svet ima predsednika in štiri člane. Člani nadzornega sveta ne morejo biti osebe, zaposlene v javnem skladu, in druge osebe, katerih funkcija ali dejavnost je po zakonu nezdružljiva s članstvom v nadzornem svetu.«.
KONČNA DOLOČBA 
11. člen 
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00712-29/2018
Ljubljana, dne 20. decembra 2018
EVA 2018-1611-0088
Vlada Republike Slovenije 
Marjan Šarec l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti