Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2018 z dne 24. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2018 z dne 24. 12. 2018

Kazalo

4089. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Velenje (2018–2027), stran 13318.

  
Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K 
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Velenje (2018–2027) 
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Velenje (2018–2027) št. 10-13/18 z dne 19. 9. 2018, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2018do 31. decembra 2027 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Nazarje.
2. člen 
Gozdnogospodarska enota Velenje, ki meri 10.368,2 ha, se nahaja v gozdnogospodarskem območju Nazarje, v občinah Šmartno ob Paki, Šoštanj in Velenje oziroma v katastrskih občinah Gorenje, Veliki Vrh, Gavce, Paška vas, Šmartno ob Paki, Rečica ob Paki, Gaberke, Šoštanj, Lokovica, Plešivec, Hrastovec, Cirkovce, Paka, Bevče, Škale, Velenje, Laze, Ložnica, Kavče, Podkraj in Paški Kozjak.
3. člen 
V gozdnogospodarski enoti Velenje je 1. januarja 2018 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 92,40 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb, 6,90 % državnih gozdov ter 0,70 % gozdov lokalnih skupnosti;
2. površina: 5.026,93 ha, od katere je 4.379,86 ha večnamenskih, 463,54 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih so ukrepi dovoljeni, ter 183,53 varovalnih gozdov;
3. lesna zaloga: 366,8 m3/ha, od tega 200,8 m3/ha iglavcev in 166,0 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 8,87 m3/ha, od tega 4,40 m3/ha iglavcev in 4,47 m3/ha listavcev.
4. člen 
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Velenje (2018–2027) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja Nazarje, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Velenje določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 3.380,45 ha,
– ekološke funkcije na površini 1.762 ha ter
– socialne funkcije na površini 1.069 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Velenje (2018–2027) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen 
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Velenje za obdobje od 1. januarja 2018 do 31. decembra 2027 določeni naslednji ukrepi:
1. najvišji možni posek v višini 394.507 m3, od tega 229.400 m3 iglavcev in 165.107 m3 listavcev,
2. gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 245,3 ha,
3. nega drogovnjaka na površini 3,68 ha,
4. obžagovanje vej na 0,3 ha,
5. premazovanje vršičkov na dejanski površini 1,4 ha,
6. zaščita s 27.475 kosi količkov ali tulcev,
7. zaščita z 800 m ograje,
8. vzdrževanje 0,7 ha travinja,
9. sadnja plodonosnega drevja v trajanju 11,38 dni ter
10. en dan postavitve in vzdrževanja valilnic.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Velenje (2018–2027) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen 
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Velenje v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2027 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Velenje (2018–2027).
7. člen 
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Velenje (2018–2027) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Šoštanj, Metleče 7, 3325 Šoštanj, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Velenje (2018–2027).
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-262/2018
Ljubljana, dne 18. decembra 2018
EVA 2018-2330-0022
dr. Aleksandra Pivec l.r.
Ministrica 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti