Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2018 z dne 24. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2018 z dne 24. 12. 2018

Kazalo

4091. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Vzhodno Pohorje (2018–2027), stran 13319.

  
Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K 
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Vzhodno Pohorje (2018–2027) 
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Vzhodno Pohorje (2018–2027) št. 12–02/18 z dne 18. 9. 2018, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2018do 31. decembra 2027 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Maribor.
2. člen 
Gozdnogospodarska enota Vzhodno Pohorje, ki meri 6.114,42 ha, se nahaja v gozdnogospodarskem območju Maribor, v občinah Hoče-Slivnica in Rače-Fram oziroma v katastrskih občinah Spodnje Hoče, Zgornje Hoče, Pivola, Hočko Pohorje, Slivniško, Pohorje, Polana, Radizel, Čreta, Ranče, Fram, Kopivnik, Planica, Loka pri Framu in Morje.
3. člen 
V gozdnogospodarski enoti Vzhodno Pohorje je 1. januarja 2018 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 87,7 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb, 10,6 % državnih gozdov ter 1,7 % gozdov lokalnih skupnosti;
2. površina: 2.985,65 ha, od katere je 2.845,08 ha večnamenskih gozdov, ter 140,57 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih so ukrepi dovoljeni;
3. lesna zaloga: 360,1 m3/ha, od tega 173,7 m3/ha iglavcev in 186,4 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 9,09 m3/ha, od tega 4,14 m3/ha iglavcev in 4,95 m3/ha listavcev.
4. člen 
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Vzhodno Pohorje (2018–2027) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja Maribor, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Vzhodno Pohorje določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 2.985,65 ha,
– ekološke funkcije na površini 426 ha ter
– socialne funkcije na površini 637 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Vzhodno Pohorje (2018–2027) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen 
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Vzhodno Pohorje za obdobje od 1. januarja 2018 do 31. decembra 2027 določeni naslednji ukrepi:
1. najvišji možni posek v višini 211.794 m3, od tega 100.609 m3 iglavcev in 111.185 m3 listavcev;
2. gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na dejanski površini 228,1 ha;
3. nega drogovnjaka na površini 29,26 ha;
4. zaščita s premazom na 2,7 ha;
5. zaščita z 41.824 količki ali tulci ter
6. zaščita s 1.650 m ograje.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Vzhodno Pohorje (2018–2027) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen 
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Vzhodno Pohorje v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2027 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Vzhodno Pohorje (2018–2027).
7. člen 
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Vzhodno Pohorje (2018–2027) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Maribor, Tyrševa 15, 2000 Maribor, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Maribor, Tyrševa 15, 2000 Maribor, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Vzhodno Pohorje (2018–2027).
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-264/2018
Ljubljana, dne 18. decembra 2018
EVA 2018-2330-0024
dr. Aleksandra Pivec l.r.
Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti