Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2018 z dne 24. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2018 z dne 24. 12. 2018

Kazalo

4077. Pravilnik o razvrščanju in označevanju govejih in prašičjih trupov, stran 13306.

  
Na podlagi 8. člena, četrtega odstavka 64. člena in prvega odstavka 92. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K 
o razvrščanju in označevanju govejih in prašičjih trupov 
SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina pravilnika) 
(1) Ta pravilnik določa kategorije, razvrščanje po mesnatosti in zamaščenosti in označevanje trupov goveda, starega osem mesecev ali več, ter ocenjevanje mesnatosti trupov prašičev na klavni liniji, podrobnejše pogoje za kontrolne organizacije, naloge kontrolorjev, nadzor oziroma preverjanje označevanja, razvrščanja in obdelave trupov ter kriterije, ki jih morajo izpolnjevati kontrolorji za ocenjevanje ter izdajanje dokazil, da izvoženi proizvodi izvirajo iz odraslega moškega goveda za izvajanje:
– Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 671), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2017/2393 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2017 o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), (EU) št. 1306/2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike, (EU) št. 1307/2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike, (EU) št. 1308/2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in (EU) št. 652/2014 o določbah za upravljanje odhodkov v zvezi s prehransko verigo, zdravjem in dobrobitjo živali ter v zvezi z zdravjem rastlin in rastlinskim razmnoževalnim materialom (UL L št. 350 z dne 29. 12. 2017, str. 15), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1308/2013/EU);
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2017/1184 z dne 20. aprila 2017 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede lestvic Unije za razvrščanje trupov goved, prašičev in ovac ter sporočanja tržnih cen nekaterih kategorij trupov in živih živali (UL L št. 171 z dne 4. 7. 2017, str. 103) in
– Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/1182 z dne 20. aprila 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z lestvicami Unije za razvrščanje trupov goved, prašičev in ovac ter sporočanjem tržnih cen nekaterih kategorij trupov in živih živali (UL L št. 171 z dne 4. 7. 2017, str. 74; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2017/1182/EU).
(2) Ta pravilnik določa tudi kategorije prašičjih trupov, natančnost in tariranje tehnic, naloge kontrolorjev, organizacije za usposabljanje kontrolorjev, vsebino zapisnika kontrolorja, plačevanje stroškov kontrolni organizaciji, pogoje za ponovno oceno mesnatosti, strokovna srečanja, nadzor nad razvrščanjem trupov goveda in nadzor nad razvrščanjem garanih trupov prašičev.
2. člen 
(izrazi) 
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:
– trup goveda je trup zaklanega in izkrvavljenega goveda, obdelanega v skladu s 6. členom Uredbe 2017/1182/EU;
– trup garanega (mavžanega) prašiča je trup zaklanega in izkrvavljenega prašiča s kožo brez ščetin in z glavo ter repom, brez parkljev, drobovja, spolnih organov, jezika, trebušnega sala, ledvic in trebušne prepone;
– trup izkoženega (odrtega) prašiča je trup zaklanega in izkrvavljenega prašiča brez kože, brez glave, nogic, repa, parkljev, drobovja, spolnih organov, jezika, trebušnega sala, ledvic in trebušne prepone. Glava je odstranjena z ravnim rezom med prvim vratnim vretencem (atlas) in zatilnico, nogice pa v skočnem (tarzalnem) oziroma zapestnem (karpalnem) sklepu;
– polovica prašiča je po dolgem in po sredini razpolovljen trup prašiča brez možganov in hrbtenjače. Na vzdolžnem prerezu polovice prašiča ne sme biti zdrobljenih kosti in mehanskih poškodb. Polovici prašiča morata biti čisti, brez deformacij in brez večjih krvnih podplutb;
– masa hladnega trupa oziroma hladnih polovic trupa je masa, ki se dobi z odbitkom dveh odstotkov od tople mase trupa oziroma polovic.
POSEBNE DOLOČBE 
3. člen 
(kategorije prašičjih trupov) 
Garani in izkoženi prašičji trupi se razvrščajo v naslednje kategorije:
a) kategorija 1 – trupi prašičkov so trupi prašičkov obeh spolov, katerih masa toplega trupa znaša od 5 do 25 kg;
b) kategorija 2 – trupi pitanih prašičev so trupi svinj in kastratov, katerih masa obeh toplih polovic znaša od 50 kg do 120 kg pri garanih in od 37 kg do 100 kg pri izkoženih prašičih;
c) kategorija 3 – trupi drugih prašičev:
– trupi lahkih prašičev so trupi prašičev obeh spolov in kastratov, katerih masa obeh toplih polovic znaša več kot 25 kg in manj kot 50 kg pri garanih prašičih in manj kot 37 kg pri izkoženih prašičih,
– trupi težkih prašičev so trupi svinj in kastratov, katerih masa obeh toplih polovic znaša več kot 120 kg pri garanih prašičih in več kot 100 kg pri izkoženih prašičih,
– trupi izločenih plemenskih svinj so trupi svinj, ki so že prasile, ne glede na maso,
– trupi izločenih plemenskih merjascev so trupi merjascev z maso obeh toplih polovic več kot 80 kg za garane prašiče in več kot 64 kg za izkožene prašiče;
č) kategorija 4 – trupi mladih merjascev so trupi nekastriranih merjascev z maso obeh toplih polovic skupaj od 50 kg do 80 kg pri garanih in od 37 kg do 64 kg pri izkoženih prašičih. V to kategorijo spadajo tudi monorhidi in kriptorhidi.
4. člen 
(razvrščanje) 
(1) Razvrščanje trupov goveda in prašičev na klavni liniji v kategorije in tržne razrede je obvezno v vseh klavnicah, ki povprečno letno zakoljejo:
– 50 ali več goved, starih 8 mesecev ali več, na teden kot letno povprečje in
– 200 ali več pitanih prašičev na teden kot letno povprečje.
(2) V klavnicah, ki povprečno letno zakoljejo manj kot 50 goved oziroma manj kot 200 pitanih prašičev na teden in se prostovoljno odločijo za razvrščanje trupov, se lahko ocenjevanje opravi najpozneje v 24 urah po zakolu. Kontrolor mora ob ocenjevanju preveriti maso trupov na najmanj 30 % naključno izbranih trupih. Pri tem mora upoštevati naslednja koeficienta za izgubo teže po klanju:
– za prašiče: kot je določeno v točki (a) četrtega odstavka 7. člena Uredbe 2017/1182/EU;
– za govedo: 0,1 % za vsako začeto uro, vendar ne več kot 2 %.
(3) Maksimalno zmanjšanje mase od tople mase trupov lahko znaša največ 2 % v 24 urah. Če kontrolor ugotovi odstopanje mase pri trupu, mora o tem takoj obvestiti pristojni inšpektorat. V takšnem primeru morajo trupi ocenjene serije ostati v hladilnici do prihoda pristojnega inšpektorja.
(4) Za pravilnost tehtanja trupov iz prejšnjih odstavkov je odgovorna klavnica. Ne glede na določbe 13. člena tega pravilnika nosi stroške ponovnega tehtanja klavnica v celoti, če pristojni inšpektor ugotovi, da je bilo tehtanje nepravilno.
(5) Za izvajanje 4. člena Uredbe 2017/1182/EU se razred S za trupe goveda iz 1. točke Poglavja III pod A Priloge IV Uredbe 1308/2013/EU ne uporablja.
(6) Razvrščanje trupov goveda in prašičev ni obvezno za trupe:
a) goveda in prašičev, ki so v lasti klavnice, če pri nakupu teh živali ni sklenjen trgovinski posel in trupe po zakolu takoj razkosajo;
b) prašičev jasno opredeljenih lokalnih pasem ali za trupe prašičev s posebnimi načini trženja (npr. izkoženi trupi), če zaradi posebne anatomske sestave telesa homogeno in standardizirano razvrščanje trupov ni mogoče.
5. člen 
(ocenjevanje mesnatosti trupov pitanih prašičev in razvrščanje v tržne razrede) 
(1) Za ocenjevanje mesnatosti (v odstotkih izraženega deleža mesa v trupu) se uporabljajo metode, ki so določene v Prilogi I Odločbe Komisije št. 2005/879/ES z dne 8. decembra 2005 o odobritvi metod za razvrščanje prašičjih trupov v Sloveniji (UL L št. 324 z dne 10. 12. 2005, str. 87), zadnjič spremenjene z Odločbo Komisije z dne 18. februarja 2008 (UL L št. 56 z dne 29. 2. 2008, str 28).
(2) Glede na ocenjeno mesnatost se trup pitanega prašiča označi z enim od tržnih razredov iz točke B Priloge IV Uredbe 1308/2013/EU.
6. člen 
(podrazredi goveda) 
(1) Za izvajanje zadnjega stavka Poglavja III, pod A, Priloge IV Uredbe 1308/2013/EU se Kategorija D trupi samic, ki so že telile (krav), razdeli v tri podkategorije, in sicer:
a) D1: trupi samic, ki so že telile (krav), starih manj kot 30 mesecev,
b) D2: trupi samic, ki so že telile (krav) starih od 30 mesecev in manj kot 5 let,
c) D3: trupi samic, ki so že telile (krav), starih 5 let in več.
(2) Za izvajanje zadnjega stavka 2. točke Poglavja III pod A Priloge IV Uredbe 1308/2013/EU se razredi za ocenjevanje mesnatosti in zamaščenosti trupov razdelijo v tri podrazrede in se označijo tako, da je črki, ki določa razred mesnatosti ali zamaščenosti trupa, spredaj dodan še »+«, če je mesnatost ali zamaščenost trupa nekoliko boljša od čistega razreda, vendar se ga še ne more uvrstiti v višji razred, ali »-«, če je mesnatost ali zamaščenost trupa nekoliko slabša od čistega razreda, vendar se ga še ne more uvrstiti v nižji razred.
7. člen 
(delovni in tehnični pogoji) 
Klavnica mora zagotoviti ustrezne delovne in tehnične pogoje (prostor, elektriko, dostop do prostorov itd.) za opravljanje dejavnosti, ki jih opravlja kontrolor iz tega pravilnika.
8. člen 
(natančnost in tariranje) 
(1) Za tehtanje se uporabljajo neavtomatske tehtnice razreda točnosti III z največjim preskusnim razdelkom e = 0,5 kg, ki morajo biti overjene v skladu s predpisom, ki ureja meroslovne zahteve za neavtomatske tehtnice. Masa polovic se izraža z ločljivostjo, enako preskusnemu razdelku tehtnice.
(2) Kontrolna organizacija iz 11. člena tega pravilnika določi taro razpenjal oziroma kljuk, na katerih so polovice med tehtanjem obešene (v nadaljnjem besedilu: tara). Tara se določi tako, da se stehta 10 % oziroma najmanj 20 naključno izbranih kljuk ter kot tara upošteva najlažja izbrana kljuka. Postopek določanja tare za posamezno klavnico mora biti ustrezno dokumentiran.
(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka kontrolni organizaciji ni treba določati tare, če se uporablja avtomatski sistem odčitavanja tare.
(4) Ugotovljena tara se odbije od mase, ugotovljene s tehtanjem.
9. člen 
(kontrolna organizacija) 
(1) Ocenjevanje in razvrščanje trupov na klavni liniji opravljajo osebe, zaposlene pri kontrolnih organizacijah.
(2) Kontrolne organizacije morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– razpolagati z ustrezno merilno opremo za izvajanje razvrščanja prašičev;
– biti neodvisne ter imeti strokovno in tehnično usposobljene osebe (v nadaljnjem besedilu: kontrolor), ki ugotavljajo skladnost;
– biti akreditirane skladno s standardom SIST EN 17020.
(3) Na zahtevo stranke, ki uveljavlja posebno izvozno nadomestilo za goveje meso, kontrolna organizacija v skladu z 2. členom Uredbe Komisije (ES) št. 433/2007 z dne 20. aprila 2007 o določitvi pogojev za dodeljevanje posebnih izvoznih nadomestil za goveje in telečje meso (UL L št. 104 z dne 21. 4. 2007, str. 3; v nadaljnjem besedilu: Uredba 433/2007/ES) izda dokazilo, da izvoženi proizvodi izvirajo iz odraslega moškega goveda, na obrazcu iz Priloge I Uredbe 433/2007/ES.
(4) Kontrolna organizacija enkrat mesečno pošlje poročila o zakolu, razvrščanju in masah po klavnici ministrstvu, pristojnemu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
10. člen 
(kontrolor) 
(1) Kontrolor mora imeti najmanj srednješolsko strokovno izobrazbo V. stopnje kmetijske, veterinarske ali živilske smeri in dokazilo o usposobljenosti za kontrolorja, ki ga izda organizacija iz 11. člena tega pravilnika.
(2) Naloge kontrolorja so:
a) razvrščanje trupov v skladu z Uredbo 1308/2013/EU in s tem pravilnikom ter označevanje z ustreznimi žigi oziroma etiketami;
b) vodenje zapisnika iz 12. člena tega pravilnika o ugotovljeni kakovosti trupov;
c) dnevno evidentiranje trupov po dobaviteljih, rejcih in po klavnicah;
č) tehtanje trupov;
d) skrb za lastno strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje;
e) sodelovanje s strokovno organizacijo oziroma posamezniki, ki organizirajo usposabljanje za delo in strokovno izpopolnjevanje kontrolorjev, s predstavniki rejcev goveda in s pristojnimi upravnimi organi.
11. člen 
(organizacija za usposabljanja za delo kontrolorjev) 
(1) Usposabljanja za kontrolorja opravlja organizacija, ki je s strani ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, imenovana za usposabljanja za delo kontrolorjev in strokovno izpopolnjevanje kontrolorjev za ocenjevanje na klavni liniji (v nadaljnjem besedilu: organizacija).
(2) Organizacija mora biti registrirana za opravljanje dejavnosti izvajanja izobraževanja iz zootehnične oziroma živilske stroke.
(3) Vloga za imenovanje organizacije mora vsebovati naslednja dokazila:
a) o formalno-pravnem statusu pravne oziroma fizične osebe in dejavnosti, za katero je registrirana (kopija izpiska iz sodnega registra, ki je star največ dva meseca). Če so vlagatelji tuje pravne osebe, morajo predložiti dokazila v slovenščini in dati izjavo, da bodo vsi postopki in vodenje dokumentacije potekali v slovenskem jeziku;
b) o najemu ali lastništvu ustreznih poslovnih prostorov za opravljanje pedagoške dejavnosti za usposabljanje kontrolorjev;
c) natančen program po urah izobraževanja v skladu z zahtevami iz tega pravilnika;
č) o strokovni usposobljenosti – da:
– opravljajo pedagoško dejavnost s področja klavne kakovosti,
– strokovno delujejo na področju klavne kakovosti,
– razvijajo nove metode ali sodelujejo pri razvijanju novih metod za ocenjevanje in razvrščanje,
– sodelujejo s Komisijo Evropske unije.
(4) Za ustrezna dokazila iz točke č) prejšnjega odstavka se štejejo tudi dokazila strokovnih kadrov, s katerimi ima vlagatelj sklenjeo pogodbo (v tem primeru je treba priložiti veljavno pogodbo).
(5) Usposabljanje kontrolorjev je sestavljeno iz teoretičnega in praktičnega dela. Vsak del se zaključi s preizkusom znanja. Teoretični del obsega predstavitev zakonodaje, ki določa ocenjevanje trupov, ter predstavitev osnovnih dejavnikov, ki vplivajo na rast živali, klavne lastnosti in lastnosti mesa ter njihove medsebojne povezanosti. Pri praktičnem delu je treba oceniti najmanj 500 govejih trupov in najmanj 2000 prašičjih trupov.
(6) Po uspešnem zaključku izobraževanja organizacija za usposabljanja za delo kontrolorjev izda potrdilo o opravljenjem izpitu za delo kontrolorja.
12. člen 
(zapisnik) 
(1) O ugotovljeni kakovosti trupov na klavni liniji kontrolor sestavi zapisnik. Na podlagi tega zapisnika morajo klavnice pisno dnevno obveščati rejca oziroma organizatorja odkupa o rezultatih razvrščanja ter o masi trupov. Klavnica mora zapisnik hraniti najmanj 24 mesecev od dne njegove sestave.
(2) Zapisnik iz prejšnjega odstavka mora vsebovati najmanj:
a) ime oziroma naziv (šifro) in naslov oziroma sedež klavnice;
b) ime oziroma naziv (šifro) in naslov oziroma sedež dobavitelja;
c) datum zakola;
č) identifikacijsko številko živali v skladu s predpisi, ki urejajo označevanje in registracijo živali v prometu;
d) kategorijo in kakovostni tržni razred;
e) ugotovljeno toplo maso trupa;
f) opombe s podatki o morebitnih delnih ali celotnih poškodbah, neustrezni predstavitvi trupa ter izgubah na transportu in v klavnici;
g) ime ali kodo pooblaščene osebe, ki je opravila razvrščanje v kategorije in tržne razrede.
13. člen 
(plačevanje stroškov kontrolni organizaciji) 
Stroške tehtanja, razvrščanja in označevanja trupov nosi klavnica, ki za 50 % stroškov obremeni rejca živali, razen če se klavnica in rejec živali dogovorita drugače.
14. člen 
(ponovna ocena) 
(1) Če se rejec živali, dobavitelj ali klavnica ne strinja z oceno oziroma razvrstitvijo ali tehtanjem trupov, lahko takoj, najpozneje pa v enem dnevu od prejema informacije o oceni, zahteva ponovno oceno ali tehtanje. Ponovna ocena ali tehtanje mora biti izvedena najpozneje v dveh dneh po zakolu in se šteje za dokončno.
(2) Ponovno oceno oziroma razvrstitev ali tehtanje opravi pristojni inšpektor.
(3) Če se s ponovno oceno ali tehtanjem ugotovi, da je bila prvotna ocena ali tehtanje pravilna, vse nastale stroške ponovne ocene ali tehtanja nosi stranka, ki je predlagala ponovno oceno ali tehtanje, v nasprotnem primeru pa kontrolna organizacija, ki opravlja ocenjevanje in razvrščanje trupov.
15. člen 
(strokovna srečanja) 
Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, dvakrat letno organizira strokovna srečanja med strokovno organizacijo za usposabljanja za delo kontrolorjev in strokovno izpopolnjevanje kontrolorjev, kontrolno organizacijo za razvrščanje trupov goveda na klavni liniji in Upravo Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, z namenom usklajevanja kriterijev za razvrstitev trupov goveda v kakovostne tržne razrede na podlagi vizualnega ocenjevanja mesnatosti in stopnje zamaščenosti.
16. člen 
(nadzor nad razvrščanjem trupov goveda) 
(1) Nadzor nad razvrščanjem trupov goveda opravi pristojni inšpektor najmanj dvakrat vsake tri mesece v klavnicah, ki zakoljejo na teden 150 ali več goved, starih osem mesecev ali več, kot letno povprečje, in najmanj enkrat vsake tri mesece v klavnicah, ki zakoljejo na teden 50 ali več in manj kot 150 goveda, starih osem mesecev ali več, kot letno povprečje. Preverjanje označevanja, ocenjevanja in razvrščanja ter predstavitve trupov goveda se opravi na najmanj 40 naključno izbranih trupih živali v vsaki posamezni klavnici. Če se zakolje manj živali, se preverjanje opravi na vseh zaklanih živalih, ki so na voljo. Pri preverjanju mase se stehta najmanj 10 % pregledanih živali. V klavnicah, kjer se ne izvaja razvrščanje trupov, se opravi nadzor nad obdelavo in označevanjem trupov dvakrat letno.
(2) Kot zadovoljivo ocenjevanje lahko inšpektor oceni kontrolorja, če je ta naredil manj kot 20 % napak pri ocenjevanju konformacije in manj kot 20 % napak pri ocenjevanju zamaščenosti. Če je ugotovljena napaka za en podrazred, se šteje za četrt napake. Če je ugotovljena napaka za dva podrazreda, se šteje za pol napake, če pa je ugotovljena napaka za tri podrazrede (cel razred) ali več, se šteje za eno napako. Pri tehtanju in določanju kategorije ne sme biti napak.
(3) Če ugotovi inšpektor pri prvem pregledu več kot 20 % napak pri ocenjevanju konformacije oziroma več kot 20 % napak pri ocenjevanju zamaščenosti oziroma kažejo odstopanja izrazit trend razvrščanja v nadrazrede oziroma podrazrede, opravi ponoven pregled v roku enega meseca. Če se tudi pri drugem pregledu ugotovi več kot 20 % napak oziroma izrazit trend razvrščanja v nadrazrede oziroma podrezrede pri posameznem parametru, se za kontrolorja zahteva dodatno izobraževanje. Če se pri kontrolorju tudi pri tretjem zaporednem pregledu ugotovi več kot 20 % napak oziroma izrazit trend razvrščanja v nadrazrede oziroma podrezrede, inšpektor prepove opravljati delo kontrolorju. Izrazit trend pri razvrščanju pomeni, da je več kot 30 % trupov razvrščeno enostransko v višje ali enostransko v nižje (pod)razrede.
(4) Predstavitev trupov goveda lahko inšpektor oceni kot zadovoljivo, če je klavnica ustrezno obdelala vsaj 80 % trupov goveda, ki jih je inšpektor preveril.
17. člen 
(nadzor nad razvrščanjem garanih trupov prašičev) 
(1) Nadzor nad razvrščanjem garanih trupov prašičev opravi pristojni inšpektor v vseh klavnicah, v katerih se na teden zakolje 500 ali več prašičev kot letno povprečje, najmanj dvakrat vsake tri mesece. V klavnicah, ki zakoljejo na teden več kot 200 in manj kot 500 prašičev kot letno povprečje, se opravi nadzor nad razvrščanjem garanih trupov najmanj enkrat vsake tri mesece. Preverjanje označevanja, merjenja in razvrščanja ter predstavitve trupa se opravi na najmanj 20 naključno izbranih trupih prašičev v vsaki posamezni klavnici.
(2) Kot zadovoljivo ocenjevanje lahko inšpektor oceni kontrolorja, če je ta naredil manj kot 10 % napak pri merjenju debeline mišice in manj kot 10 % napak pri merjenju debeline slanine.
(3) Za napako se šteje odstopanje pri merjenju debeline mišice za več kot +/- 3 mm in pri merjenju debeline slanine za več kot +/- 2 mm. Če inšpektor pri prvem pregledu ugotovi več kot 10 % napak pri merjenju debeline mišica oziroma slanine, opravi ponoven pregled v roku enega meseca. Če tudi pri drugem pregledu ugotovi več kot 10 % napak pri posameznem parametru, se za kontrolorja zahteva dodatno izobraževanje. Če se pri kontrolorju tudi pri tretjem zaporednem pregledu ugotovi več kot 10 % napak, se kontrolorju prepove opravljati delo kontrolorja.
(4) Predstavitev trupov garanih prašičev lahko inšpektor oceni kot zadovoljivo, če je klavnica ustrezno obdelala vsaj 80 % trupov prašičev, ki jih je inšpektor preveril.
PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI 
18. člen 
(imenovane organizacije in kontrolorji) 
Za organizacije za usposabljanja za delo kontrolorjev in strokovno izpopolnjevanje kontrolorjev in kontrolne organizacije, ki so ob uveljavitvi tega pravilnika imenovane s strani ministra, pristojnega za kmetijstvo, ter kontrolorje, ki imajo ob uveljavitvi tega pravilnika dokazilo o usposobljenosti za delo kontrolorja, se šteje, da izpolnjujejo pogoje iz tega pravilnika.
19. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehata veljati Pravilnik o razvrščanju prašičjih trupov (Uradni list RS, št. 50/06 in 45/08 – ZKme-1) in Pravilnik o razvrščanju in označevanju govejih trupov (Uradni list RS, št. 2/10, 4/12 in 26/14 – ZKme-1B).
20. člen 
(uveljavitev) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-317/2017
Ljubljana, dne 20. decembra 2018
EVA 2017-2330-0076
dr. Aleksandra Pivec l.r.
Ministrica 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti