Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2018 z dne 24. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2018 z dne 24. 12. 2018

Kazalo

4084. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Javornik (2018–2027), stran 13314.

  
Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K 
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Javornik (2018–2027) 
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Javornik (2018–2027) št. 05–03/18 z dne 5. 9. 2018, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2018do 31. decembra 2027 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Postojna.
2. člen 
Gozdnogospodarska enota Javornik, ki meri 1.949,49 ha, se nahaja v gozdnogospodarskem območju Postojna, v občinah Pivka, Postojna in Cerknica oziroma v katastrskih občinah Trnje, Postojna, Dolenja vas in Otok II.
3. člen 
V gozdnogospodarski enoti Javornik je 1. januarja 2018 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 0,02 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb ter 99,98 % državnih gozdov;
2. površina: 1.935,68 ha, od katere je 1.925,19 ha gozdov večnamenskih ter 10,49 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih ukrepi niso dovoljeni;
3. lesna zaloga: 403,4 m3/ha, od tega 200,3 m3/ha iglavcev in 203,1 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 6,99 m3/ha, od tega 4,67 m3/ha iglavcev in 2,32 m3/ha listavcev.
4. člen 
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Javornik (2018–2027) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja Postojna, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Javornik določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 1.929 ha,
– ekološke funkcije na površini 70 ha ter
– socialne funkcije na površini 2 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Javornik (2018–2027) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen 
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Javornik za obdobje od 1. januarja 2018 do 31. decembra 2027 določeni naslednji ukrepi:
1. najvišji možni posek v višini 173.733 m3, od tega 92.351 m3 iglavcev in 81.382 m3 listavcev;
2. gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na dejanski površini 572,44 ha;
3. nega drogovnjaka na površini 18,29 ha;
4. zaščita s premazom na dejanski površini 28,15 ha;
5. zaščita z 10.430 m ograje;
6. vzdrževanje 14.075 m ograj;
7. odstranitev 1.805 m ograj;
8. obeleževanje 44.760 sadik;
9. vzdrževanje 11,61 ha travinja;
10. naravni razvoj biotopov s 1.300 m3 ter
11. 300 dni varstva pred žuželkami.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Javornik (2018–2027) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen 
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Javornik v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2027 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Javornik (2018–2027).
7. člen 
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Javornik (2018–2027) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Postojna, Vojkova ulica 9, 6230 Postojna, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Postojna, Vojkova ulica 9, 6230 Postojna, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Javornik (2018–2027).
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-268/2018
Ljubljana, dne 18. decembra 2018
EVA 2018-2330-0014
dr. Aleksandra Pivec l.r.
Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti