Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2018 z dne 24. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2018 z dne 24. 12. 2018

Kazalo

4079. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Otlica (2018–2027), stran 13310.

  
Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K 
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Otlica (2018–2027) 
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Otlica (2018–2027) št. 01-14/18 z dne 6. 9. 2018, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2018do 31. decembra 2027 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Tolmin.
2. člen 
Gozdnogospodarska enota Otlica, ki meri 5.298,55 ha, se nahaja v gozdnogospodarskem območju Tolmin, v občini Ajdovščina oziroma v katastrskih občinah Dol-Otlica, Kovk, Križna Gora in Col.
3. člen 
V gozdnogospodarski enoti Otlica je 1. januarja 2018 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 97,23 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb, 2,63 % državnih gozdov ter 0,14 % gozdov lokalnih skupnosti;
2. površina: 3.653,89 ha, od katere je 3.473,36 ha večnamenskih, 133,43 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih so ukrepi dovoljeni, ter 47,10 ha varovalnih gozdov;
3. lesna zaloga: 222,2 m3/ha, od tega 42,7 m3/ha iglavcev in 179,6 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 5,44 m3/ha, od tega 1,02 m3/ha iglavcev in 4,42 m3/ha listavcev.
4. člen 
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Otlica (2018–2027) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja Tolmin, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Otlica določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 2.446,99 ha,
– ekološke funkcije na površini 82,16 ha ter
– socialne funkcije na površini 175,49 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Otlica (2018–2027) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen 
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Otlica za obdobje od 1. januarja 2018 do 31. decembra 2027 določeni naslednji ukrepi:
1. najvišji možni posek v višini 155.937 m3, od tega 36.675 m3 iglavcev in 119.262 m3 listavcev;
2. gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 679,64 ha;
3. nega drogovnjaka na površini 19,16 ha;
4. vzdrževanje protipožarnih objektov v dolžini 1 km;
5. varstvo pred žuželkami v trajanju 1,5 dni s ponovitvami;
6. 5,5 dni vzdrževanja vodnih površin;
7. premazovanje vršičkov na 6,52 ha;
8. vzdrževanje travinja na površini 2,34 ha ter
9. ostala biomeliorativna dela v trajanju 23,28 dni.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Otlica (2018–2027) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen 
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Otlica v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2027 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Otlica (2018–2027).
7. člen 
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Otlica (2018–2027) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Ajdovščina, Gregorčičeva 44, 5270 Ajdovščina, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Tolmin, Tumov drevored 17, 5220 Tolmin, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Otlica (2018–2027).
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-248/2018
Ljubljana, dne 18. decembra 2018
EVA 2018-2330-0006
dr. Aleksandra Pivec l.r.
Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti