Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2018 z dne 24. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2018 z dne 24. 12. 2018

Kazalo

4109. Odlok o proračunu Občine Ankaran za leto 2019, stran 13338.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF, 14/15 ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) (v nadaljevanju ZJF) in drugega odstavka 17. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/15) je Občinski svet Občine Ankaran na 2. redni seji dne 18. 12. 2018 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Ankaran za leto 2019 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
S tem odlokom se za Občino Ankaran za leto 2019 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 
Proračun sestavljajo: splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Ankaran.
3. člen 
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
19.068.771,51
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
9.641.530,51
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
7.119.652,24
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
1.630.320,00
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
5.159.776,78
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
328.555,46
706
DRUGI DAVKI
1.000,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
2.521.878,27
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
2.201.978,27
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
3.000,00
712
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI
5.200,00
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA Ž IN STORITEV
310.000,00
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
1.700,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
9.304.441,00
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
0,00
721
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0,00
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
9.304.441,00
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0,00
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
0,00
731
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
122.800,00
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
122.800,00
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0,00
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (786+787)
0,00
786
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0,00
787
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0,00
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
19.168.771,36
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
3.617.428,88
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
685.856,89
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
104.168,15
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
2.630.403,84
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
0,00
409
REZERVE
197.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
3.135.157,63
410
SUBVENCIJE
106.567,20
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
367.686,82
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
427.098,78
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
2.233.804,83
414
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
12.102.625,13
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
12.102.625,13
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
313.559,72
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
1.500,00
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
312.059,72
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
–99.999,85
75
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0,00
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
752
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0,00
44
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0,00
440
DANA POSOJILA
0,00
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB
0,00
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
0,00
50
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
0,00
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
0,00
55
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
0,00
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
0,00
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.)
–99.999,85
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
0,00
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
99.999,85
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
99.999,85
– OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
4. člen 
Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, in tega odloka.
Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan je odredbodajalec za sredstva proračuna. Za izvrševanje proračuna občine lahko župan pooblasti posamezne delavce občinske uprave ali podžupana. Župan oziroma od njega pooblaščena oseba opravlja v okviru izvrševanja proračuna nadzor nad finančnim poslovanjem uporabnikov proračuna glede zakonitosti, učinkovitosti in gospodarnosti porabe proračunskih sredstev.
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
Neposredni uporabniki proračuna so občinski organi ter občinska uprava in njeni oddelki. Ti so odgovorni za porabo sredstev proračuna v skladu z namenom, ki je izkazan v posebnem delu proračuna.
5. člen 
Namenski prejemki proračuna so:
– požarna taksa,
– prihodki od lastne dejavnosti neposrednih uporabnikov,
– prihodki od okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
– prihodki od okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,
– sredstva sofinanciranja projektov,
– prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja,
– odškodnine iz naslova zavarovanj,
– donacije in druga namenska sofinanciranja,
– komunalni prispevki,
– sredstva turistične takse,
– sredstva koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo,
– sredstva koncesijskih dajatev od dejavnosti gospodarjenje z loviščem,
– sredstva koncesijskih dajatev od izkoriščanja gozdov.
6. člen 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna za leto izvrševanja.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna odloča na predlog neposrednega uporabnika župan.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna za prvo polletje do 30. 9. 2019 ter z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2019 in njegovi realizaciji.
V sprejetem proračunu lahko finančna služba proračuna občine znotraj proračunske postavke prerazporeja sredstva med konti v okviru iste proračunske postavke in odpira nove konte zaradi pravilnega knjiženja.
7. člen 
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s proračunom.
Proračunski uporabniki so dolžni koristiti sredstva le za namene, določene v posebnem delu proračuna in letnem načrtu razvojnih programov.
Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegle z občinskim proračunom določena sredstva za posamezne namene.
8. člen 
Sredstva proračuna se lahko uporabljajo le, če so izpolnjeni vsi z zakonom in tem odlokom predpisani pogoji za uporabo sredstev.
Pogodba za nabavo blaga, naročilo storitev in oddajo gradenj v breme proračunskih sredstev se lahko sklene samo skladno s predpisi o javnem naročanju.
9. člen 
Sredstva proračuna se proračunskim uporabnikom razporejajo s pogodbo ter se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki urejajo posamezno področje, s programi dela izvajalcev javnih služb in tem proračunom.
Drugi prejemniki proračunskih sredstev so fizične ali pravne osebe, ki na podlagi pogodbe, odločbe ali sklepa prejmejo proračunska sredstva. Poraba sredstev in sofinanciranje prejemnikov proračunskih sredstev za posamezno nalogo, ki ni izrecno opredeljena z drugimi predpisi, se razporedi z javnim razpisom oziroma s kriteriji, ki jih določi župan.
Vrednost programov izvajalcev javnih služb, ki niso posredni uporabniki določi župan v roku 30 dni po sprejemu proračuna in se oddajo s pogodbo.
10. člen 
Za zakonito in namensko uporabo sredstev, ki so proračunskemu uporabniku oziroma prejemniku proračunskih sredstev razporejena iz proračuna, je odgovoren predstojnik organa zavoda, javnega sklada, društva oziroma poslovodni organ prejemnika sredstev.
11. člen 
Ne glede na določbe 7. člena tega odloka se v breme proračuna lahko prevzema obveznosti s pogodbami, ki zahtevajo plačilo v prihodnjih letih, za posamezno tekočo ali investicijsko nalogo, skladno z veljavno zakonodajo in določbami tega odloka.
V breme proračuna se lahko prevzema obveznosti s pogodbami, ki zahtevajo plačilo v prihodnjih letih, za posamezno investicijsko nalogo, če je za to nalogo že odprta postavka v proračunu tekočega leta in je naloga predvidena v načrtu razvojnih programov. Skupaj prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih iz naslova investicijskih odhodkov in investicijskih transferov, ne smejo presegati 80 % sredstev skupine odhodkov 42 in 43 v bilanci proračuna za tekoče leto.
V breme proračuna se lahko prevzema obveznosti s pogodbami, ki zahtevajo plačilo v prihodnjih letih, iz naslova tekočih odhodkov (izdatkov za blago in storitev) in tekočih transferov, če je za take odhodke oziroma transfere že odprta postavka v proračunu tekočega leta. Skupaj prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih iz naslova tekočih odhodkov in tekočih transferov, ne smejo presegati 50 % sredstev, zagotovljenih v sprejetem letnem proračunu znotraj podprograma neposrednega uporabnika.
Omejitve iz drugega in tretjega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za pogodbe za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz namenskih sredstev EU, namenskih sredstev finančnih mehanizmov in sredstev drugih donatorjev.
Za posamezen investicijski projekt, za katerega je občinski svet potrdil investicijski program in se financira preko več let, je možno, razpisati javno naročilo in prevzeti obveznosti do višine sredstev določenih v načrtu razvojnih programov za ta projekt.
Obveznosti po prejšnjih odstavkih, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih, se prioritetno vključuje v proračun leta, na katerega se nanašajo.
12. člen 
Neposredni proračunski uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov.
O spremembi vrednosti veljavnih projektov v načrtu razvojnih programov odloča župan s sklepom. Občinski svet odloča o uvrstitvi projektov v veljavni načrt razvojnih programov s sklepom.
13. člen 
Proračunski sklad proračuna Občine Ankaran je proračunska rezerva, oblikovana skladno z zakonom, ki ureja javne finance.
Proračunska rezerva se v letu 2019 oblikuje v višini 20.000,00 eurov.
Na predlog za finance pristojnega oddelka občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
14. člen 
Med odhodki proračuna se predvidijo sredstva za splošno proračunsko rezervacijo. Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabijo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
Porabljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo pri uporabnikih po namenih, na katere se nanašajo.
15. člen 
Župan je pooblaščen, da:
– odloča o porabi sredstev proračunske rezerve, za namene, določene v veljavnem zakonu, ki ureja javne finance;
– o uporabi sredstev proračunske rezervacije;
– v primeru neenakomernega pritekanja prihodkov, odloča o kratkoročni zadolžitvi proračuna do največ 5 % sprejetega proračuna;
– odloča o zadržanju izvrševanja tekoče razporeditve sredstev proračuna skladno z zakonom;
– lahko odpiše plačilo dolga do višine 1.000,00 eurov v posamičnem primeru, če bi stroški postopka izterjave bili v nesorazmerju z višino dolga;
– lahko odpiše plačilo dolga ne glede na vrednost v primeru, da je dolg že zastaran;
– odloča o prerazporeditvah neporabljenih pravic porabe med posameznimi postavkami proračuna, če s tem ni ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila sredstva zagotovljena;
– v postopkih priprave dokumentacije za potrebe izvedbe projektov načrtovanih v veljavnem proračunu oziroma načrtu razvojnih programov, potrjuje investicijsko dokumentacijo oziroma vse potrebne akte;
– lahko spremeni vrednost projektov v načrtu razvojnih programov.
O odločitvi iz četrtee alineje prejšnjega odstavka tega člena, mora župan obvestiti občinski svet takoj po sprejemu take odločitve. Kolikor proračuna med izvajanjem ukrepov začasnega zadržanja izvrševanja proračuna ne bo mogoče uravnovesiti, mora župan predlagati rebalans proračuna.
16. člen 
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov proračun ne more uravnotežiti, se lahko za začasno kritje odhodkov najame posojilo, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta.
17. člen 
Posredni proračunski uporabniki občinskega proračuna so dolžni pristojnim organom občinske uprave predložiti program dela in finančni načrt za leto 2019 ter poročila o realizaciji programov in o porabi sredstev po namenih za leto 2018 v skladu s predpisi oziroma metodologijo ekonomske klasifikacije javnofinančnih tokov. Posredni proračunski uporabniki, ki se pretežno financirajo iz proračuna, uskladijo svoje finančne načrte s sprejetim proračunom v 30 dneh po uveljavitvi proračuna.
Posredni proračunski uporabniki so dolžni dodatno predložiti podatke za analizo poslovanja, ki jih zahteva župan, nadzorni odbor ali za finance pristojen organ občinske uprave.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
18. člen 
V obdobju začasnega financiranja Občine Ankaran v letu 2020, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
19. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. januarjem 2019.
Št. 011/2018.SVT
Ankaran, dne 18. decembra 2018
Župan 
Občine Ankaran 
Gregor Strmčnik 
 
Po pooblastilu župana 
Podžupanja 
Barbara Švagelj l.r.
Visto l’articolo 29 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta ufficiale della RS, n. 94/07 – testo riveduto ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10 e 40/12 – ZUJF, 14/15 ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 e 30/18), l’articolo 29 della Legge sulle finanze pubbliche (Gazzetta ufficiale della RS, n. 11/11 – testo riveduto ufficiale, 14/13 – corr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 e 13/18) (di seguito: ZJF) e il secondo comma dell’articolo 17 dello Statuto del Comune di Ancarano (Gazzetta ufficiale RS, n. 17/15), il Consiglio comunale del Comune di Ancarano, nella 2ª seduta ordinaria del 18/12/2018 ha approvato il
D E C R E T O 
sul bilancio di previsione del Comune di Ancarano per l’anno 2019 
I. DISPOSIZIONE GENERALE 
Articolo 1 
Il presente decreto definisce il bilancio di previsione per l’anno 2019 per il Comune di Ancarano, le procedure di attuazione del bilancio di previsione, nonché l’entità d’indebitamento e delle fideiussioni del comune e del settore pubblico a livello comunale (di seguito nel testo: bilancio di previsione).
II. AMMONTARE DELLA PARTE GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE E STRUTTURA DELLA PARTE SPECIFICA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 
Articolo 2 
Il bilancio di previsione è costituito da: una parte generale, una sezione particolare e il piano dei programmi di sviluppo.
La parte generale del bilancio di previsione prospetta il totale delle entrate e delle uscite in base alla ripartizione economica fino al livello dei conti.
La sezione particolare del bilancio è costituita dai piani finanziari dei fruitori diretti che sono suddivisi nelle seguenti parti del programma: i settori della spesa di bilancio, i programmi principali e sottoprogrammi previsti dalla classificazione pianificata delle uscite dei bilanci comunali. Il sottoprogramma è suddiviso nelle voci di bilancio, queste ultime invece nei sottogruppi dei conti e nei conti definiti dal piano dei conti previsto.
Il piano dei programmi di sviluppo è costituito dai progetti.
La sezione particolare del bilancio sino al livello delle partite di bilancio – dei conti ed il piano dei programmi di sviluppo è allegata al presente decreto e si pubblica sulle pagine internet del Comune di Ancarano.
Articolo 3 
La parte generale del bilancio al livello di sottogruppi di conti si determina nei seguenti importi:
I. TOTALE ENTRATE (70+71+72+73+74+78)
19.068.771,51
ENTRATE CORRENTI (70+71)
9.641.530,51
70
ENTRATE TRIBUTARIE (700+703+704+706)
7.119.652,24
700
IMPOSTE SUI REDDITI E SUGLI UTILI
1.630.320,00
703
IMPOSTE PATRIMONIALI
5.159.776,78
704
IMPOSTE LOCALI SU BENI E SERVIZI
328.555,46
706
ALTRE IMPOSTE
1.000,00
71
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (710+711+712+713+714)
2.521.878,27
710
PARTECIPAZIONE ALL’UTILE E RENDITE PATRIMONIALI
2.201.978,27
711
TASSE E ALTRI TRIBUTI
3.000,00
712
MULTE E ALTRE SANZIONI TRIBUTARIE
5.200,00
713
ENTRATE DA VENDITA DI BENI E SERVIZI
310.000,00
714
ALTRE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
1.700,00
72
ENTRATE DA CAPITALI (720+721+722)
9.304.441,00
720
ENTRATE DA VENDITA DI IMMOBILIZZAZIONI
0,00
721
ENTRATE RICAVATE DALLA VENDITA DI SCORTE
0,00
722
ENTRATE RICAVATE DALLA VENDITA DI TERRENI E IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
9.304.441,00
73
DONAZIONI RICEVUTE (730+731)
730
DONAZIONI RICEVUTE DA FONTI NAZIONALI
0,00
731
DONAZIONI RICEVUTE DALL’ESTERO
0,00
74
ENTRATE DA TRASFERIMENTI ERARIALI (740+741)
122.800,00
740
TRASFERIMENTI ERARIALI DA ALTRI ENTI DELLA SPESA PUBBLICA
122.800,00
741
FONDI PERCEPITI DAL BILANCIO DELLO STATO E DAL BILANCIO DELL’UNIONE EUROPEA
0,00
78
FONDI COMUNITARI PERCEPITI (786+787)
0,00
786
ALTRI FONDI PERCEPITI DAL BILANCIO DELL’UNIONE EUROPEA
0,00
787
FONDI PERCEPITI DA ALTRE ISTITUZIONI EUROPEE
0,00
II. TOTALE SPESE (40+41+42+43)
19.168.771,36
40
SPESE CORRENTI (400+401+402+403+409)
3.617.428,88
400
SALARI ED ALTRE EROGAZIONI AL PERSONALE
685.856,89
401
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DEI DATORI DI LAVORO
104.168,15
402
SPESE PER BENI E SERVIZI
2.630.403,84
403
PAGAMENTO INTERESSI IN AMBITO NAZIONALE
0,00
409
RISERVE
197.000,00
41
TRASFERIMENTI CORRENTI (410+411+412+413)
3.135.157,63
410
SOVVENZIONI
106.567,20
411
STANZIAMENTI A FAVORE DI SINGOLI E NUCLEI FAMILIARI
367.686,82
412
STANZIAMENTI A FAVORE DI ORGANIZZAZIONI ED ENTI NO PROFIT
427.098,78
413
ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI IN AMBITO NAZIONALE
2.233.804,83
414
TRASFERIMENTI CORRENTI ALL’ESTERO
0,00
42
SPESE A TITOLO DI INVESTIMENTI (420)
12.102.625,13
420
ACQUISTO E COSTRUZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI
12.102.625,13
43
TRASFERIMENTI A TITOLO DI INVESTIMENTI (431+432)
313.559,72
431
TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI A FAVORE DI PERSONE GIURIDICHE E FISICHE CHE NON SONO FRUITORI DEL BILANCIO
1.500,00
432
TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI A FAVORE DEI FRUITORI DEL BILANCIO
312.059,72
III. AVANZO DI BILANCIO (DISAVANZO) (I.–II.)
–99.999,85
75
IV. RESTITUZIONE CREDITI CONCESSI E ALIENAZIONE DI QUOTE DI CAPITALI (750+751+752)
0,00
750
RESTITUZIONE CREDITI CONCESSI
0,00
751
ALIENAZIONE DI QUOTE DI CAPITALI
0,00
752
RICAVO IN SEGUITO ALLA PRIVATIZZAZIONE
0,00
44
V. CONCESSIONE DI PRESTITI E AUMENTO DELLE QUOTE DI CAPITALI (440+441)
0,00
440
CONCESSIONE DI PRESTITI
0,00
441
AUMENTO DELLE QUOTE DI CAPITALI E DEGLI INVESTIMENTI FINANZIARI
0,00
VI. DIFFERENZA TRA I CREDITI RESTITUITI E QUELLI CONCESSI E MUTAMENTO DELLE QUOTE DI CAPITALI (IV.–V.)
0,00
50
VII. INDEBITAMENTO (500)
0,00
500
INDEBITAMENTO IN AMBITO NAZIONALE
0,00
55
VIII. RESTITUZIONE DEL DEBITO (550)
0,00
550
RESTITUZIONE DEL DEBITO IN AMBITO NAZIONALE
0,00
IX. INCREMENTO (RIDUZIONE) DEI FONDI SUI CONTI (III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.)
–99.999,85
X. INDEBITAMENTO NETTO (VII.–VIII.)
0,00
XI. FINANZIAMENTO NETTO (VI.+X.-IX.)
99.999,85
STATO DEI FONDI SUI CONTI ALLA FINE DEL PRECEDENTE ANNO
99.999,85
– DI CUI AVANZO DI CONGUAGLIO FINANZIARIO DELL’ANNO PRECEDENTE
III. PROCEDIMENTI DI ATTUAZIONE DEL BILANCIO 
Articolo 4 
Il bilancio viene attuato in conformità alle disposizioni della legge che disciplinano le finanze pubbliche ed alle derivanti norme attuative, nonché al presente decreto.
Il piano in vigore dei programmi di sviluppo per l’anno in corso deve essere armonizzato per l’anno in corso in linea con il bilancio in vigore.
Il Sindaco è responsabile dell’attuazione del bilancio. Il Sindaco è il mandante dell’utilizzo dei fondi del bilancio. Il Sindaco può autorizzare singoli dipendenti dell’amministrazione comunale o il vicesindaco per l’attuazione del bilancio. Il Sindaco, o la persona da lui autorizzata, svolge, nell’ambito dell’esercizio del bilancio, la supervisione sulla gestione finanziaria dei fruitori del bilancio per quanto riguarda la legittimità, l’efficienza e l’economia di utilizzo dei fondi di bilancio.
Il bilancio di previsione si attua a livello delle voci di bilancio – conti.
I fruitori diretti del bilancio sono gli organi comunali e l’amministrazione comunale, nonché i suoi dipartimenti, che sono responsabili per l’utilizzo dei fondi di bilancio in conformità alla finalità che è dimostrata nella sezione specifica del bilancio.
Articolo 5 
Sono entrate finalizzate del bilancio di previsione le seguenti entrate:
– la tassa per la prevenzione degli incendi,
– le entrate provenienti dall’attività in proprio dei fruitori diretti,
– le entrate provenienti dalle tasse per l’inquinamento dell’ambiente a causa del trattamento delle acque reflue,
– le entrate provenienti dalle tasse per l’inquinamento dell’ambiente a causa dello smaltimento dei rifiuti,
– i mezzi per il cofinanziamento dei progetti,
– le entrate provenienti dalla vendita o dalla permuta del patrimonio materiale comunale,
– gli indennizzi a titolo delle assicurazioni,
– le donazioni ed altri cofinanziamenti finalizzati,
– gli oneri di urbanizzazione,
– i mezzi provenienti dall’indennità di soggiorno,
– i mezzi provenienti dalle imposte di concessione per i giochi d’azzardo particolari,
– i mezzi provenienti dalle imposte di concessione in materia di gestione aziendale delle riserve di caccia,
– i mezzi provenienti dalle imposte di concessione sullo sfruttamento delle foreste.
Articolo 6 
Le basi per la ridistribuzione dei diritti d’utilizzo sono costituite dal bilancio di previsione approvato, le modifiche del bilancio di previsione o il bilancio rettificativo per l’anno di esercizio.
In merito alla ridistribuzione dei diritti d’utilizzo, previsti nella parte specifica del bilancio di previsione, decide il Sindaco, su proposta del diretto fruitore.
Il Sindaco con la relazione sull’attuazione del bilancio per il primo semestre sino al 30/09/2019 e con il conto conclusivo relaziona al Consiglio comunale in merito al bilancio di previsione valido per l’anno 2019 e la sua realizzazione.
Nel bilancio approvato l’ufficio finanziario per il bilancio comunale, all’interno di una voce di bilancio, può ridistribuire i fondi tra i conti nell’ambito della stessa voce di bilancio e aprire nuovi conti per una corretta registrazione.
Articolo 7 
I fondi di bilancio possono essere utilizzati solo per le finalità specificate nel bilancio.
I fruitori del bilancio hanno l’obbligo di utilizzare i fondi solamente per le finalità sancite nella sezione particolare del bilancio di previsione e nel piano annuale dei programmi di sviluppo.
I fruitori hanno il divieto di assumere obblighi per conto del bilancio comunale in misura maggiore dei mezzi stanziati dal documento di previsione per le singole finalità.
Articolo 8 
I fondi del bilancio possono essere utilizzati solo se sono soddisfatte tutte le condizioni prescritte dalla legge e dal presente decreto per l’utilizzo dei fondi.
Il contratto per l’acquisto di merce, la richiesta di servizi e l’aggiudicazione di lavori a carico dei fondi di bilancio può essere stipulato solo in conformità alle norme sull’appalto pubblico.
Articolo 9 
I fondi di bilancio vengono assegnati ai fruitori di bilancio con un contratto e garantiti in conformità alle norme che disciplinano il singolo settore con i programmi di lavoro dei fornitori di servizi pubblici e il presente bilancio.
Gli altri destinatari dei fondi di bilancio sono persone fisiche o giuridiche che ricevono i fondi di bilancio in base ad un contratto, una decisione o delibera. L’utilizzo dei fondi e il cofinanziamento dei destinatari dei fondi di bilancio per una singola attività, non definita espressamente da altre norme, viene ripartito con un bando di gara pubblico ovvero secondo i criteri stabiliti dal Sindaco.
L’importo dei programmi dei fornitori di servizi pubblici che non sono fruitori indiretti viene stabilito dal Sindaco entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio e vengono assegnati con un contratto.
Articolo 10 
Dell’uso finalizzato e legittimo dei fondi, stanziati al fruitore del bilancio, ovvero al destinatario dei fondi dal bilancio, rispondono il dirigente dell’organo, dell’ente, della società ossia l’organo amministrativo del destinatario dei fondi.
Articolo 11 
Indipendentemente dalle disposizioni dell’articolo 7 del presente decreto, possono essere impegnati a carico del bilancio gli obblighi di contratti che prevedono il pagamento negli anni successivi e considerati come singola attività corrente o di investimento, conformemente alla legislazione in vigore e alle disposizioni del presente decreto.
A carico del bilancio si possono impegnare gli obblighi di contratti che prevedono il pagamento negli anni successivi e considerarli come singola attività d’investimento se per quell’attività è già stata aperta una voce nel bilancio dell’anno corrente e l’attività è prevista nel piano dei programmi di sviluppo. Gli obblighi assunti complessivi, che richiederanno il pagamento negli anni successivi a titolo delle spese di investimento e dei trasferimenti di capitale, non devono superare l’80 % della spesa del gruppo delle spese 42 e 43 nel saldo di bilancio per l’anno corrente.
A carico del bilancio si possono impegnare gli obblighi di contratti che prevedono il pagamento negli anni successivi, a titolo delle spese correnti (spese per la merce e i servizi) e dei trasferimenti correnti se per tali spese o stanziamenti è già stata aperta una voce nel bilancio dell’anno corrente. Gli obblighi assunti complessivi, che richiederanno il pagamento negli anni successivi a titolo delle spese e degli stanziamenti correnti, non devono superare il 50 % dei fondi garantiti con il bilancio annuale approvato all’interno del sottoprogramma del fruitore diretto.
Le limitazioni del secondo e terzo capoverso del presente articolo non sono valide per l’assunzione di obblighi tramite i contratti di locazione esclusi i casi in cui, in osservanza di tali contratti, il diritto di proprietà sia trasferito ovvero possa esser trasferito dal locatore al conduttore, e l’assunzione di obblighi per i contratti di fornitura dell’energia elettrica, del telefono, dell’acqua potabile, dei servizi comunali e di altro genere, necessari per il funzionamento operativo dei fruitori diretti, nonché l’assunzione di obblighi per i contratti che si finanziano con i fondi finalizzati dell’UE, i fondi finalizzati dei meccanismi finanziari e i fondi di altri donatori.
Per il singolo progetto d’investimento, per il quale il Consiglio comunale ha approvato il programma d’investimento e viene finanziato nell’arco di più anni, è possibile bandire l’appalto pubblico ed assumere obblighi sino all’ammontare dei mezzi stanziati nel piano dei programmi di sviluppo per quel progetto.
Gli obblighi ai sensi dei commi precedenti con scadenze di pagamento negli anni futuri s’includono con priorità nel bilancio di previsione dell’anno in cui sono rilevati.
Articolo 12 
Il fruitore diretto del bilancio tiene il registro dei progetti secondo il piano in vigore dei programmi di sviluppo.
Il Sindaco decide con una delibera in merito alla modifica dell’importo dei progetti validi nel piano dei programmi di sviluppo. Il Consiglio comunale decide con una delibera sulla classificazione dei progetti nel piano in vigore dei programmi di sviluppo.
Articolo 13 
Il fondo di bilancio del bilancio del Comune di Ancarano è un fondo di riserva, formato secondo la Legge che regola la finanza pubblica.
Sul fondo di riserva per il bilancio di previsione dell’anno 2019 si stanziano 20.000,00 euro.
Su proposta dell’organo competente per le finanze del Consiglio comunale il Sindaco decide sull’utilizzo dei fondi del fondo di riserva per le finalità di cui al secondo comma dell’articolo 49 della Legge sulla finanza pubblica – ZJF e ne informa il Consiglio comunale con dei rapporti scritti.
Articolo 14 
Tra le spese del bilancio si prevedono pure i mezzi della riserva generale del bilancio. I mezzi per la riserva generale del bilancio si utilizzano per finalità impreviste, per le quali non sono stati stanziati mezzi nel bilancio, o per finalità, per le quali si accerta durante l’anno di esercizio che i mezzi stanziati a bilancio non sono sufficienti in quanto durante la stesura del bilancio di previsione non si potevano pianificare.
Il Sindaco ha la facoltà di decidere in merito all’utilizzo dei mezzi stanziati nella riserva generale del bilancio di previsione.
I mezzi della riserva generale utilizzati si collocano presso i fruitori in base alle finalità alle quali sono rilevati.
Articolo 15 
Il Sindaco dispone dell’autorizzazione per decidere in merito:
– all’utilizzo dei mezzi della riserva generale per le finalità disposte nella legge in vigore che regola la finanza pubblica;
– all’utilizzo dei fondi della riserva del bilancio;
– all’assunzione di crediti a breve termine in favore del bilancio, sino ad un massimo del 5 % del bilancio di previsione approvato, in caso di afflusso non uniforme delle entrate;
– al blocco dell’attuazione della disposizione corrente dei mezzi di bilancio, conformemente alla legge;
– all’esenzione dal pagamento di crediti sino all’ammontare di 1.000,00 euro per singolo caso, se i costi del procedimento di esazione coatta fossero sproporzionati rispetto all’ammontare del credito;
– all’esenzione dal pagamento di crediti a prescindere dal loro valore nel caso in cui siano caduti in prescrizione;
– alla ridistribuzione dei diritti non fruiti di utilizzo dei mezzi tra le singole partite del bilancio, se con ciò non viene ostacolata l’attuazione dei compiti, per i quali detti mezzi erano previsti;
– ai procedimenti di predisposizione documentale di partecipazione ai bandi pubblici, finalizzati all’ottenimento dei cofinanziamenti, con approvazione del fascicolo dedicata all’investimento e di tutti gli atti necessari;
– alla modifica del valore dei progetti elencati nel piano di programmi di sviluppo.
In merito alla decisione di cui al quarto rigo del precedente capoverso del presente articolo, il Sindaco deve informare il Consiglio comunale subito dopo aver approvato tale decisione. Se non sarà possibile bilanciare il bilancio di previsione durante l’attuazione delle misure per il blocco temporaneo dell’attuazione del bilancio, il Sindaco deve proporre un bilancio rettificativo.
Articolo 16 
Se il bilancio non può essere equilibrato a causa di afflusso non uniforme delle entrate, può essere contratto un prestito per la copertura provvisoria delle spese che deve essere rimborsato entro la fine dell’esercizio di bilancio.
Articolo 17 
I fruitori indiretti del bilancio comunale sono tenuti a presentare agli organi competenti dell’Amministrazione comunale il programma di lavoro e il piano finanziario per l’anno 2019, nonché il rapporto sulla realizzazione dei programmi e l’utilizzo dei fondi secondo le finalità per l’anno 2018, in conformità alle norme, ovvero alla metodologia della classificazione economica dei flussi di finanza pubblica. I fruitori indiretti del bilancio, che si finanziano principalmente dal bilancio, coordinano i loro piani finanziari con il bilancio approvato entro 30 giorni dall’entrata in vigore dello stesso.
I fruitori indiretti del bilancio sono tenuti a presentare ulteriori dati per l’analisi della gestione richiesti dal Sindaco, dal Comitato di vigilanza o dall’organo competente per le finanze dell’amministrazione comunale.
IV. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 
Articolo 18 
Per il periodo del finanziamento temporaneo del Comune di Ancarano nell'anno 2020, nel caso in cui tale provvedimento dovesse dimostrarsi necessario, per lo stesso si applicano il presente decreto e l'atto di delibera sulla determinazione del finanziamento temporaneo.
Articolo 19 
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 011/2018.SVT
Ancarano, addì 18 dicembre 2018
Il Sindaco 
del Comune di Ancarano 
Gregor Strmčnik 
 
Sotto l'autorità 
Vicesindaco 
Barbara Švagelj m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti