Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2018 z dne 24. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2018 z dne 24. 12. 2018

Kazalo

4092. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Lenart v Slovenskih goricah (2018–2027), stran 13320.

  
Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K 
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Lenart v Slovenskih goricah (2018–2027) 
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Lenart v Slovenskih goricah (2018–2027) št. 12–04/18 z dne 18. 9. 2018, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2018do 31. decembra 2027 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Maribor.
2. člen 
Gozdnogospodarska enota Lenart v Slovenskih goricah, ki meri 20.455,59 ha, se nahaja v gozdnogospodarskem območju Maribor, v občinah Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Sveti Jurij v Slovenskih goricah, oziroma v katastrskih občinah Spodnji Žerjavci, Zgornji Žerjavci, Jurovski dol, Partinje, Varda, Lenart v Slovenskih goricah, Spodnji Porčič, Radehova, Zamarkova, Močna, Vinička vas, Zgornja Voličina, Spodnja Voličina, Šetarova, Nadbišec, Zavrh, Črmljenšak, Straže, Rogoznica, Selce, Drvanja, Ihova, Trije kralji, Trotkova, Benedikt, Spodnja Ročica, Brengova, Cogetinci, Cerkvenjak, Andrenci, Župetinci, Smolinci, Čagona, Lokavec, Rožengrunt, Zgornja Ščavnica, Spodnji Dražen vrh, Ledinek, Kremberk, Krivi vrh, Zgornja Ročica, Žice, Spodnji Porčič, Zgornji Porčič, Stari Porčič, Gradišče v Slovenskih goricah, Zgornje Verjane, Osek, Spodnje Verjane, Spodnja Senarska, Zgornja Senarska, Gočova, Nadbišec, Žitence, Spodnji Gasteraj, Srednji Gasteraj, Zgornji Gasteraj, Malna, Jurovski dol, Partinje in Varda.
3. člen 
V gozdnogospodarski enoti Lenart v Slovenskih goricah je 1. januarja 2018 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 91,4 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb ter 8,6 % državnih gozdov;
2. površina: 5.516,81 ha, od katere je 5.281,61 ha večnamenskih gozdov, ter 235,20 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih so ukrepi dovoljeni;
3. lesna zaloga: 339,1 m3/ha, od tega 77,0 m3/ha iglavcev in 262,1 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 9,50 m3/ha, od tega 1,77 m3/ha iglavcev in 7,73 m3/ha listavcev.
4. člen 
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Lenart v Slovenskih goricah (2018–2027) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja Maribor, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Lenart v Slovenskih goricah določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 5.101,30 ha ter
– ekološke funkcije na površini 90,89 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Lenart v Slovenskih goricah (2018–2027) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen 
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Lenart v Slovenskih goricah za obdobje od 1. januarja 2018 do 31. decembra 2027 določeni naslednji ukrepi:
1. najvišji možni posek v višini 372.218 m3, od tega 82.211 m3 iglavcev in 290.007 m3 listavcev;
2. gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na dejanski površini 146,3 ha;
3. nega drogovnjaka na površini 4,95 ha;
4. zaščita s 13.800 količki ali tulci;
5. zaščita s 670 m ograje;
6. vzdrževanje 3,05 ha grmišč in 1,07 ha travinj;
7. 32,25 dneva vzdrževanja vodnih površin;
8. 32,51 dneva sadnje plodonosnega drevja ter
9. 15 dni postavitve valilnic in drugih del.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Lenart v Slovenskih goricah (2018–2027) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen 
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Lenart v Slovenskih goricah v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2027 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Lenart v Slovenskih goricah (2018–2027).
7. člen 
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Lenart v Slovenskih goricah (2018–2027) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Maribor, Tyrševa 15, 2000 Maribor, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Maribor, Tyrševa 15, 2000 Maribor, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Lenart v Slovenskih goricah (2018–2027).
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-265/2018
Ljubljana, dne 18. decembra 2018
EVA 2018-2330-0025
dr. Aleksandra Pivec l.r.
Ministrica 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti