Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2018 z dne 24. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2018 z dne 24. 12. 2018

Kazalo

4085. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Travna gora (2018–2027), stran 13315.

  
Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K 
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Travna gora (2018–2027) 
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Travna gora (2018–2027) št. 06-19/18 z dne 30. 8. 2018, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2018do 31. decembra 2027 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kočevje.
2. člen 
Gozdnogospodarska enota Travna gora, ki meri 9.901,50 ha, se nahaja v gozdnogospodarskem območju Kočevje, v občinah Loški Potok, Ribnica in Sodražica oziroma v katastrskih občinah Retje, Hrib, Travnik, Sušje, Sodražica, Vinice, Žimarice, Gora in Zamostec.
3. člen 
V gozdnogospodarski enoti Travna gora je 1. januarja 2018 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 97,10 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb, 1,41 % državnih gozdov ter 1,48 % gozdov lokalnih skupnosti;
2. površina: 6.441,33 ha, od katere je 6.429,30 ha večnamenskih ter 12,03 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih ukrepi niso dovoljeni;
3. lesna zaloga: 384,9 m3/ha, od tega 244,4 m3/ha iglavcev in 140,5 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 10,33 m3/ha, od tega 6,91 m3/ha iglavcev in 3,42 m3/ha listavcev.
4. člen 
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Travna gora (2018–2027) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja Kočevje, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Travna gora določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 6.364,70 ha,
– ekološke funkcije na površini 1.003,82 ha ter
– socialne funkcije na površini 201,94 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Travna gora (2018–2027) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen 
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Travna gora za obdobje od 1. januarja 2018 do 31. decembra 2027 določeni naslednji ukrepi:
1. najvišji možni posek v višini 590.000 m3, od tega 422.000 m3 iglavcev in 168.000 m3 listavcev;
2. gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na dejanski površini 373,28 ha;
3. nega mlajšega drogovnjaka na površini 46,25 ha;
4. nega 56,1 ha prebiralnega gozda;
5. varstvo pred žuželkami v skupnem trajanju 150 dni;
6. zaščita z 2.000 m ograje in vzdrževanje 1.750 m zaščitnih ograj;
7. vzdrževanje 5,4 ha travinj in enega vodnega telesa ter
8. naravni razvoj biotopov na 49,98 ha.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Travna gora (2018–2027) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen 
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Travna gora v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2027 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Travna gora (2018–2027).
7. člen 
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Travna gora (2018–2027) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Travna gora, Trg 25. Maja 13, 1317 Sodražica, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Kočevje, Rožna ul. 39, 1330 Kočevje, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Travna gora (2018–2027).
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-269/2018
Ljubljana, dne 18. decembra 2018
EVA 2018-2330-0015
dr. Aleksandra Pivec l.r.
Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti