Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2018 z dne 24. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2018 z dne 24. 12. 2018

Kazalo

4088. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Bohor (2018–2027), stran 13317.

  
Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K 
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Bohor (2018–2027) 
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Bohor (2018–2027) št. 08-12/18 z dne 30. 8. 2018, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2018do 31. decembra 2027 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Brežice.
2. člen 
Gozdnogospodarska enota Bohor, ki meri 3.777,70 ha, se nahaja v gozdnogospodarskem območju Brežice, v občinah Šentjur pri Celju, Kozje, Krško in Sevnica, oziroma v katastrskih občinah Zagorje, Pilštanj, Kozje, Vetrnik, Stranje, Dobrova, Reštanj, Zabukovje, Golobinjek in Šentvid pri Planini.
3. člen 
V gozdnogospodarski enoti Bohor je 1. januarja 2018 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 31,8 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb, 66,9 % državnih gozdov ter 1,3 % gozdov lokalnih skupnosti;
2. površina: 3.308,24 ha, od katere je 3.196,53 ha večnamenskih, 7,23 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih ukrepi niso dovoljeni, ter 104,48 ha varovalnih gozdov;
3. lesna zaloga: 319,5 m3/ha, od tega 121,2 m3/ha iglavcev in 198,3 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 9,56 m3/ha, od tega 3,54 m3/ha iglavcev in 6,02 m3/ha listavcev.
4. člen 
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Bohor (2018–2027) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja Brežice, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Bohor določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 3.134,02 ha,
– ekološke funkcije na površini 140 ha ter
– socialne funkcije na površini 46,6 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Bohor (2018–2027) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen 
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Bohor za obdobje od 1. januarja 2018 do 31. decembra 2027 določeni naslednji ukrepi:
1. najvišji možni posek v višini 291.085 m3, od tega 119.441 m3 iglavcev in 171.644 m3 listavcev;
2. gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 411,39 ha;
3. nega drogovnjaka na površini 38,96 ha;
4. nega 474,55 ha prebiralnega gozda ter
5. zaščita z 2.100 m ograje.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Bohor (2018–2027) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen 
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Bohor v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2027 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Bohor (2018–2027).
7. člen 
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Bohor (2018–2027) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Brežice, Cesta bratov Milavcev 61, 8250 Brežice, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Brežice, Cesta bratov Milavcev 61, 8250 Brežice, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Bohor (2018–2027).
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-259/2018
Ljubljana, dne 18. decembra 2018
EVA 2018-2330-0019
dr. Aleksandra Pivec l.r.
Ministrica 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti