Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2018 z dne 24. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2018 z dne 24. 12. 2018

Kazalo

4081. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Logatec (2018–2027), stran 13311.

  
Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K 
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Logatec (2018–2027) 
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Logatec (2018–2027) št. 04-64/18 z dne 5. 9. 2018, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2018do 31. decembra 2027 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana.
2. člen 
Gozdnogospodarska enota Logatec, ki meri 8.138,98 ha, se nahaja v gozdnogospodarskem območju Ljubljana, v občini Logatec oziroma v katastrskih občinah Dolenji Logatec, Laze, Grčarevec, Gorenji Logatec, Hrušica, Ravnik, Hotedršica in Novi svet.
3. člen 
V gozdnogospodarski enoti Logatec je 1. januarja 2018 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 93,9 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb, 5,9 % državnih gozdov ter 0,2 % gozdov lokalnih skupnosti;
2. površina: 5.921,09 ha, od katere je 5.879,59 ha večnamenskih ter 41,50 ha varovalnih gozdov;
3. lesna zaloga: 191,1 m3/ha, od tega 101,8 m3/ha iglavcev in 89,4 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 5,44 m3/ha, od tega 2,99 m3/ha iglavcev in 2,45 m3/ha listavcev.
4. člen 
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Logatec (2018–2027) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja Ljubljana, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Logatec določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 4.764,26 ha,
– ekološke funkcije na površini 511,92 ha ter
– socialne funkcije na površini 670,78 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Logatec (2018–2027) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen 
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Logatec za obdobje od 1. januarja 2018 do 31. decembra 2027 določeni naslednji ukrepi:
1. najvišji možni posek v višini 248.768 m3, od tega 134.459 m3 iglavcev in 114.309 m3 listavcev;
2. gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na dejanski površini 2.160,65 ha;
3. nega drogovnjaka na površini 57,92 ha;
4. zaščita z 2.450 m ograje ter
5. vzdrževanje dejanske površine 3,3 ha travinja.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Logatec (2018–2027) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen 
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Logatec v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2027 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Logatec (2018–2027).
7. člen 
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Logatec (2018–2027) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Logatec, Tržaška cesta 19a, 1370 Logatec, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Ljubljana, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Logatec (2018–2027).
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-253/2018
Ljubljana, dne 18. decembra 2018
EVA 2018-2330-0011
dr. Aleksandra Pivec l.r.
Ministrica 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti