Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2018 z dne 24. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2018 z dne 24. 12. 2018

Kazalo

4103. Tarifa 2019 o vrednosti točke za plačilo na podlagi dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti oziroma vpisa v uradno evidenco ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo, stran 13327.

  
Na podlagi petega in šestega odstavka 38. člena Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah (Uradni list RS, št. 87/11 in 84/15) in 4. člena Pravilnika o načinu izračuna plačil na podlagi dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti oziroma vpisa v uradno evidenco ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo (Uradni list RS, št. 72/12) izdaja Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
T A R I F O  2 0 1 9 
o vrednosti točke za plačilo na podlagi dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti oziroma vpisa v uradno evidenco ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo 
1. člen 
(vsebina) 
Ta tarifa določa vrednost točke za izračun plačil na podlagi dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti oziroma vpisa v uradno evidenco ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljnjemu besedilu: agencija) za leto 2019.
2. člen 
(vrednost točke za plačilo na podlagi dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti) 
Vrednost točke za plačilo na podlagi dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti znaša 1,4 EUR.
3. člen 
(vrednost točke za plačilo na podlagi vpisa v uradno evidenco ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo) 
Vrednost točke za plačilo na podlagi vpisa v uradno evidenco ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo znaša 1,4 EUR.
4. člen 
(priloga k tarifi) 
Obrazložitev tarife v Prilogi, ki je sestavni del te tarife, določa razloge za sprejem tarife ter cilje, ki jih agencija zasleduje.
5. člen 
(začetek veljavnosti in uporabe) 
Ta tarifa začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2019.
Št. 0100-4/2018/43
Ljubljana, dne 6. decembra 2018
EVA 2018-3340-0012
mag. Tanja Muha l.r.
Direktorica 
K tej tarifi je dala soglasje Vlada Republike Slovenije s sklepom št. 47601-15/2018/3, z dne 20. 12. 2018.
Priloga k Tarifi 2019 o vrednosti točke za plačilo na podlagi dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti oziroma vpisa v uradno evidenco ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo:
PRILOGA 
Posebna obrazložitev tarife 
Tarifa 2019 o vrednosti točke za plačilo na podlagi dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti oziroma vpisa v uradno evidenco ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo (v nadaljnjem besedilu: tarifa) predvideva neposredno plačevanje agenciji za opravljanje nalog v okviru njenih pooblastil in pristojnosti, ki se nanašajo na regulacijo televizijskih programov in avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo.
Pravna podlaga in razlogi za sprejem te tarife so:
1. Agencija se financira z letnimi plačili zavezancev v višini sredstev, ki so potrebna za pokritje stroškov, ki jih ima agencija z izvrševanjem nalog opredeljenih v Zakonu o avdiovizualnih medijskih storitvah (Uradni list RS, št. 87/11 in 84/15; v nadaljnjem besedilu: ZAvMS) in za sorazmerni delež stroškov delovanja skupnih služb agencije.
2. Vir financiranja agencije so plačila izdajateljev televizijskih programov in ponudnikov na podlagi vpisa v uradno evidenco ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo, kot so opredeljeni v prvem odstavku 38. člena ZAvMS.
3. Za navedeni vir financiranja mora agencija določiti vrednost točke za letno plačilo zavezancev. Vrednost točke določi agencija posebej za plačilo na podlagi dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti in posebej za plačilo na podlagi vpisa v uradno evidenco ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo. Vrednost točke se pomnoži s številom točk, ki odpadejo na posameznega zavezanca in je določeno v Pravilniku o načinu izračuna plačil na podlagi dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti oziroma vpisa v uradno evidenco ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo (Uradni list RS, št. 72/12).
4. Zbrana sredstva omogočajo agenciji neodvisno izvajanje nalog v okviru njenih pristojnosti. Naloge agencije so zakonsko določene, podrobneje pa so opredeljene v programu dela in finančnem načrtu za leto 2019.
5. V letu 2019 bo agencija na podlagi te tarife s pobranimi sredstvi zagotavljala implementacijo področnih zakonov in javnih politik ter si prizadevala za soustvarjanje ustreznih razmer za njihovo delovanje. S pristojnimi ustanovami sodeluje tudi pri oblikovanju zakonov in politik, tako da bo prispevala analize in strokovne podlage v obsegu lastnih pristojnosti. V tem okviru bo agencija spremljala dogajanje na medijskem trgu ter razvijala regulativne pristope. Ob izdajanju dovoljenj, ki jih televizijski programi potrebujejo za izvajanje svoje dejavnosti, ter aktivnostih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za dodelitev statusov programov posebnega pomena, bo agencija izvajala inšpekcijski in prekrškovni nadzor nad programskimi vsebinami ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev.
Še naprej bo sodelovala pri prenovi in posodobitvi slovenske medijske zakonodaje, kot članica skupine evropskih regulatorjev s področja avdiovizualnih medijskih storitev – ERGA, ustanovljene s strani Evropske komisije, pa bo sodelovala tudi pri razvoju in prenovi zakonskih mehanizmov EU, spremljala legislativne trende v širšem mednarodnem okolju (tudi v okviru sodelovanja v okviru EPRA) in skrbela za prenos dobrih regulativnih praks v Slovenijo ob upoštevanju spreminjajočih se medijskih praks, rab medijev s strani občinstev in odzivov družbe na medijske pojave.
V letu 2019 bo potekala implementacija prenovljene direktive o avdiovizualnih medijskih storitvah, ki naj bi bila sprejeta do konca leta 2018. To bo zahtevalo prenovo zakona, ki ureja avdiovizualne medijske storitve. Agencija bo sledila spremembam zakonodaje s pripravo podzakonskih aktov in ustreznim prilagajanjem regulacije.
Izhajajoč iz svojega poslanstva in pristojnosti na področju elektronskih medijev ter na njem utemeljenih načelih delovanja, se bo agencija usmerila osveščanje o odgovornosti na strani industrije ter promocijo samoregulacije in so-regulacije kot dopolnitve obstoječe regulacije, v aktivno udeležbo v strokovnih razpravah doma in na mednarodni ravni z namenom prenosa dobrih regulativnih praks v domače okolje in vplivanja na razvoj mehanizmov, ki podpirajo cilje slovenskih javnih politik na področju medijev ter v aktivno sodelovanje z deležniki na trgu v smeri iskanja optimalnih pristopov in rešitev za doseganje zastavljenih ciljev.
Zaradi pojava novih načinov medijske potrošnje, ki obsega tudi vsebine, ki niso regulirane, bo agencija okrepila spremljanje dogajanja na medijskih trgih v Sloveniji in v tujini ter nadaljevala aktivnosti osveščanja in usposabljanja javnosti za informirano, premišljeno in odgovorno izbiro medijskih vsebin.
Z nadzorom elektronskih medijev agencija sledi glavnim strateškim ciljem nadzora, to je varstvu pravic in zaščiti gledalcev, poslušalcev in uporabnikov avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo ter zagotavljanju izvajanja javnih kulturnih ciljev na področju elektronskih medijev. Glavni del rednih nadzornih nalog bo predstavljal sistemski nadzor preverjanja izpolnjevanja pogojev za lokalne, regionalne, študentske in nepridobitne statuse programov posebnega pomena. V letu 2018 se je na pobudo Ministrstva za kulturo lotila izvajanja nadzora televizijskih programov, ki se bo nadaljeval v letu 2019. Agencija bo vse leto spremljala delovanje sistema za klasifikacijo otrokom in mladoletnikom potencialno škodljivih vsebin Gledoskop in se glede na sodelovanje deležnikov v tem projektu odzivala z nadzorom spoštovanja določil o predvajanju otrokom in mladoletnikom potencialno škodljivih avdiovizualnih programskih vsebin. Na podlagi prejetih poročil o doseženih deležih avdiovizualnih del v letu 2018 bo agencija ugotavljala izpolnjevanje zakonsko določenih deležev evropskih in slovenskih avdiovizualnih del za preteklo leto. Z namenom zaščite gledalcev in z namenom zagotavljanja enakovrednih pogojev za domače in tuje izdajatelje na slovenskem medijskem trgu bo agencija nadaljevala redno spremljanje omejitev obsega oglaševanja v domačih in v tujini registriranih programih, ki so na voljo v shemah slovenskih operaterjev. Del načrtovanega časa pa bo rezerviran za izredne nadzore, ki jih je mogoče uvesti na podlagi izrednih dogodkov ali pojavov na trgu elektronskih medijev.
6. Glede na navedene cilje agencija predlaga, da se vrednost točke za izračun plačila agenciji glede na tarifo za leto 2018 ne spremeni in znaša 1,40 EUR.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti