Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2018 z dne 24. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2018 z dne 24. 12. 2018

Kazalo

4090. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Dravograd (2018–2027), stran 13318.

  
Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K 
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Dravograd (2018–2027) 
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Dravograd (2018–2027) št. 11-05/18 z dne 1. 10. 2018, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2018do 31. decembra 2027 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Slovenj Gradec.
2. člen 
Gozdnogospodarska enota Dravograd, ki meri 10.492,66 ha, se nahaja v gozdnogospodarskem območju Slovenj Gradec, v občini Dravograd oziroma v katastrskih občinah Libeliče, Libeliška Gora, Črneška Gora, Črneče, Dravograd, Grad, Vič, Goriški Vrh, Ojstrica, Duh na Ojstrici, Velka, Kozji Vrh, Vrata, Trbonje, Danijel pri Trbonjah, Otiški Vrh I., Otiški Vrh II., Dobrova, Selovec in Šentjanž pri Dravogradu.
3. člen 
V gozdnogospodarski enoti Dravograd je 1. januarja 2018 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 84,9 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb in 15,1 % državnih gozdov;
2. površina: 6.096,12 ha, od katere je 6.000,82 ha večnamenskih in 95,30 ha varovalnih gozdov;
3. lesna zaloga: 436,9 m3/ha, od tega 351,5 m3/ha iglavcev in 85,4 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 10,88 m3/ha, od tega 7,69 m3/ha iglavcev in 3,19 m3/ha listavcev.
4. člen 
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Dravograd (2018–2027) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja Slovenj Gradec, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Dravograd določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 6.101,01 ha,
– ekološke funkcije na površini 3.335,25 ha ter
– socialne funkcije na površini 1.460,64 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Dravograd (2018–2027) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen 
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Dravograd za obdobje od 1. januarja 2018 do 31. decembra 2027 določeni naslednji ukrepi:
1. najvišji možni posek v višini 558.590 m3, od tega 458.536 m3 iglavcev in 100.054 m3 listavcev;
2. gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 1376,27 ha;
3. nega drogovnjaka na površini 268,75 ha;
4. vzdrževanje grmišč in obrežij na površini 23,23 ha;
5. vzdrževanje pašnikov in travnikov v gozdu na površini 3,52 ha;
6. vzdrževanje treh vodnih virov in kalov;
7. sajenje 135 kosov plodonosnega drevja in grmičevja;
8. ohranjanje biotopov s sečnjo 638 m3 in nego na 115,44 ha;
9. naravni razvoj biotopov na 0,53 m3;
10. obžetev s ponovitvami na skupno 213,65 ha;
11. odstranjevanje vzpenjavk na 1,3 ha;
12. premazi vršičkov na 2,3 ha;
13. zaščita s količenjem 4.025 kosov ter 154.095 tulci oziroma mrežami;
14. vzdrževanje 350 m zaščitnih ograj ter 800 tulcev oziroma zaščitnih mrež ter
15. odstranjevanje 850 m zaščitnih ograj.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Dravograd (2018–2027) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen 
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Dravograd v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2026 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Dravograd (2018–2027).
7. člen 
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Dravograd (2018–2027) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Slovenj Gradec, Vorančev trg 1, 2380 Slovenj Gradec, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Dravograd-Prevalje, Trg 67, 2391 Prevalje, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Dravograd (2018–2027).
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-263/2018
Ljubljana, dne 18. decembra 2018
EVA 2018-2330-0023
dr. Aleksandra Pivec l.r.
Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti