Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2018 z dne 24. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2018 z dne 24. 12. 2018

Kazalo

4083. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Slivnica (2018–2027), stran 13313.

  
Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K 
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Slivnica (2018–2027) 
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Slivnica (2018–2027) št. 05–35/18 z dne 5. 9. 2018, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2018 do 31. decembra 2027 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Postojna.
2. člen 
Gozdnogospodarska enota Slivnica, ki meri 5.918,92 ha, se nahaja v gozdnogospodarskem območju Postojna, v občinah Cerknica in Bloke oziroma v katastrskih občinah Begunje pri Cerknici, Cerknica, Grahovo, Radlek, Selšček in Ulaka.
3. člen 
V gozdnogospodarski enoti Slivnica je 1. januarja 2018 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 97,5 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb, 2,1 % državnih gozdov ter 0,4 % gozdov lokalnih skupnosti;
2. površina: 3.699,14 ha, od katere je 3.677,54 ha večnamenskih gozdov ter 21,60 ha varovalnih gozdov;
3. lesna zaloga: 236,2 m3/ha, od tega 126,2 m3/ha iglavcev in 110,0 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 5,68 m3/ha, od tega 3,73 m3/ha iglavcev in 1,95 m3/ha listavcev.
4. člen 
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Slivnica (2018–2027) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja Postojna, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Slivnica določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 1.676,92 ha,
– ekološke funkcije na površini 1.674,94 ha ter
– socialne funkcije na površini 367,83 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Slivnica (2018–2027) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen 
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Slivnica za obdobje od 1. januarja 2018 do 31. decembra 2027 določeni naslednji ukrepi:
1. najvišji možni posek v višini 171.734 m3, od tega 126.662 m3 iglavcev in 45.072 m3 listavcev;
2. gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na dejanski površini 236,92 ha;
3. nega mlajšega drogovnjaka na površini 146,92 ha;
4. nega prebiralnega gozda na 13,39 ha;
5. vzdrževanje 1,95 km protipožarnih objektov;
6. zaščita s premazom na dejanski površini 12,86 ha;
7. odstranjevanje 1.300 tulcev;
8. vzdrževanje 1.098 m zaščitne ograje;
9. vzdrževanje 0,30 ha grmišč;
10. vzdrževanje 5,13 ha travinj;
11. spravilo sena z odvozom na 5,13 ha površine;
12. vzdrževanje 24 kaluž;
13. ohranjanje biotopov s sečnjo 15 m3 lesa ter
14. naravni razvoj biotopov z 286 m3 lesa.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Slivnica (2018–2027) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen 
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Slivnica v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2027 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Slivnica (2018–2027).
7. člen 
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Slivnica (2018–2027) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Cerknica, Čabranska ulica 1, 1380 Cerknica, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Postojna, Vojkova 9, 6230 Postojna, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Slivnica (2018–2027).
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-255/2018
Ljubljana, dne 18. decembra 2018
EVA 2018-2330-0013
dr. Aleksandra Pivec l.r.
Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti