Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2018 z dne 24. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2018 z dne 24. 12. 2018

Kazalo

4093. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Velika gora (2018–2027), stran 13321.

  
Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K 
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Velika gora (2018–2027) 
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Velika gora (2018–2027) št. 06-17/18 z dne 30. 8. 2018, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2018do 31. decembra 2027 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kočevje.
2. člen 
Gozdnogospodarska enota Velika gora, ki meri 5.866,98 ha, se nahaja v gozdnogospodarskem območju Kočevje, v občinah Ribnica in Sodražica oziroma v katastrskih občinah Jurjevica, Ribnica, Prigorica, Dane, Dolenja vas, Rakitnica in Zamostec.
3. člen 
V gozdnogospodarski enoti Velika gora je 1. januarja 2018 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 94,9 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb, 3,3 % državnih gozdov ter 1,8 % gozdov lokalnih skupnosti;
2. površina: 3.335,66 ha, od katere je 3.332,23 ha večnamenskih ter 3,43 ha varovalnih gozdov;
3. lesna zaloga: 410,6 m3/ha, od tega 203,0 m3/ha iglavcev in 207,6 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 8,44 m3/ha, od tega 4,42 m3/ha iglavcev in 4,01 m3/ha listavcev.
4. člen 
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Velika gora (2018–2027) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja Kočevje, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Velika gora določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 3.014,6 ha,
– ekološke funkcije na površini 615,59 ha ter
– socialne funkcije na površini 68,9 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Velika gora (2018–2027) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen 
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Velika gora za obdobje od 1. januarja 2018 do 31. decembra 2027 določeni naslednji ukrepi:
1. najvišji možni posek v višini 311.000 m3, od tega 156.000 m3 iglavcev in 155.000 m3 listavcev;
2. gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na dejanski površini 239,45 ha;
3. nega mlajšega drogovnjaka na površini 21,53 ha;
4. obžetev na dejanski površini 8,55 ha;
5. nega 13,4 ha prebiralnega gozda;
6. varstvo pred žuželkami v skupnem trajanju 304 dni;
7. zaščita s 5.100 količki ali tulci;
8. vzdrževanje 800 m zaščitnih ograj;
9. vzdrževanje 0,5 ha grmišč, 3,8 ha travinj, in 20,5 vodnih teles;
10. naravni razvoj biotopov na 72,34 ha ter
11. vzdrževanje desetih gnezdilnic.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Velika gora (2018–2027) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen 
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Velika gora v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2027 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Velika gora (2018–2027).
7. člen 
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Velika gora (2018–2027) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Ribnica, Šeškova 14, 1310 Ribnica, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Kočevje, Rožna ul. 39, 1330 Kočevje, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Velika gora (2018–2027).
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-267/2018
Ljubljana, dne 18. decembra 2018
EVA 2018-2330-0036
dr. Aleksandra Pivec l.r.
Ministrica 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti