Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2018 z dne 24. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2018 z dne 24. 12. 2018

Kazalo

4097. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Tuhinj-Motnik (2018–2027), stran 13323.

  
Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K 
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Tuhinj-Motnik (2018–2027) 
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Tuhinj-Motnik (2018–2027) št. 04-33/18 z dne 18. 9. 2018, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2018do 31. decembra 2027 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana.
2. člen 
Gozdnogospodarska enota Tuhinj-Motnik, ki meri 10.273,11 ha, se nahaja v gozdnogospodarskem območju Ljubljana, v občini Kamnik, oziroma v katastrskih občinah Zgornji Motnik, Motnik, Špitalič, Hribi, Zgornji Tuhinj, Rakitovec, Pšajnovica, Šmartno, Hruševka, Znojile, Podhruška in Loke.
3. člen 
V gozdnogospodarski enoti Tuhinj-Motnik je 1. januarja 2018 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 97,1 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb, 2,4 % državnih gozdov ter 0,5 % gozdov lokalnih skupnosti;
2. površina: 7.115,23 ha, od katere je 7.080,43 ha večnamenskih ter 34,80 ha varovalnih gozdov;
3. lesna zaloga: 319,4 m3/ha, od tega 162,7 m3/ha iglavcev in 156,7 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 9,36 m3/ha, od tega 5,22 m3/ha iglavcev in 4,14 m3/ha listavcev.
4. člen 
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Tuhinj-Motnik (2018–2027) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja Ljubljana, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Tuhinj-Motnik določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 2.831,61 ha,
– ekološke funkcije na površini 1.152,93 ha ter
– socialne funkcije na površini 427,26 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Tuhinj-Motnik (2018–2027) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen 
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Tuhinj-Motnik za obdobje od 1. januarja 2018 do 31. decembra 2027 določeni naslednji ukrepi:
1. najvišji možni posek v višini 516.813 m3, od tega 276.134 m3 iglavcev in 240.679 m3 listavcev;
2. gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na dejanski površini 591,82 ha;
3. nega drogovnjaka na površini 169,31 ha ter
4. zaščita s 545 m ograje.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Tuhinj-Motnik (2018–2027) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen 
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Tuhinj-Motnik v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2027 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Tuhinj-Motnik (2018–2027).
7. člen 
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Tuhinj-Motnik (2018–2027) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Kamnik, Tunjiška 21, 1240 Kamnik, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Ljubljana, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Tuhinj-Motnik (2018–2027).
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-252/2018
Ljubljana, dne 18. decembra 2018
EVA 2018-2330-0010
dr. Aleksandra Pivec l.r.
Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti