Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2018 z dne 28. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2018 z dne 28. 12. 2018, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

4120. Zakon o interventnih ukrepih pri ravnanju s komunalno odpadno embalažo in z odpadnimi nagrobnimi svečami (ZIURKOE)
4121. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o revidiranju (ZRev-2A)
4122. Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-V)
4123. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (ZPZRTH-G)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

4124. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Islamski Republiki Pakistan
4125. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Srbiji

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4190. Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme ter odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev
4191. Uredba o spremembi Uredbe o organih v sestavi ministrstev

Sklepi

4192. Sklep o določitvi povprečne letne cene toplote za 1 MJ toplote (C) za leto 2019

MINISTRSTVA

4126. Pravilnik o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih
4127. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Blagovica (2018–2027)
4128. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Straža-Toplice (2018–2027)
4129. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost
4193. Pravilnik o spremembah Pravilnika o delu Odbora za priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost

BANKA SLOVENIJE

4130. Sklep o uporabi Smernic o zahtevah poročanja o goljufijah iz člena 96(6) direktive PSD2

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4131. Poročilo o gibanju plač za oktober 2018
4132. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, november 2018

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4133. Dodatek št. 12 h Kolektivni pogodbi za elektroindustrijo Slovenije
4134. Dodatek št. 2 h Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije
4135. Aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi grafične dejavnosti

OBČINE

Cankova

4136. Sklep o začasnem financiranju Občine Cankova v obdobju januar–marec 2019

Celje

4137. Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Celje v obdobju januar–marec 2019
4138. Sklep o potrditvi cenika za izvajanje javnih linijskih prevozov v mestnem prometu Mestne občine Celje

Dobrepolje

4139. Sklep o seznanitvi Občinskega sveta Občine Dobrepolje s poročilom Občinske volilne komisije o izidu rednih volitev svetnikov v Občinski svet Občine Dobrepolje
4140. Sklep o seznanitvi Občinskega sveta Občine Dobrepolje s poročilom Občinske volilne komisije o izidu rednih volitev za župana Občine Dobrepolje
4141. Sklep o imenovanju Komisije za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana
4142. Sklep o potrditvi mandatov članicam in članom Občinskega sveta Občine Dobrepolje
4143. Sklep o predčasnem prenehanju mandata člana Občinskega sveta Občine Dobrepolje
4144. Sklep o imenovanju Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
4145. Sklep o ugotovitvi izvolitve župana Občine Dobrepolje
4146. Sklep o imenovanju nadomestnega člana občinskega sveta

Dobrova-Polhov Gradec

4187. Sklep o začasnem financiranju Občine Dobrova - Polhov Gradec v obdobju januar–marec 2019

Dravograd

4147. Sklep o začasnem financiranju Občine Dravograd v obdobju januar–marec 2019

Gornji Petrovci

4148. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Gornji Petrovci za leto 2019

Grosuplje

4149. Sklep o začasnem financiranju Občine Grosuplje v obdobju januar–marec 2019
4150. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Grosuplje za leto 2019

Kanal ob Soči

4151. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2019
4152. Poročilo o izidu volitev v Občini Kanal ob Soči na rednih lokalnih volitvah 18. 11. 2018
4153. Poročilo o izidu volitev v Občini Kanal ob Soči na naknadnih volitvah članov svetov krajevnih skupnosti 2. 12. 2018
4188. Sklep o začasnem financiranju Občine Kanal ob Soči v obdobju januar–marec 2019

Kočevje

4154. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2019

Koper

4155. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta vršilca dolžnosti direktorja javnega zavoda v plačni razred

Log-Dragomer

4189. Sklep o začasnem financiranju Občine Log - Dragomer v obdobju januar–marec 2019

Loški Potok

4156. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Loški Potok za leto 2019

Metlika

4157. Sklep o začasnem financiranju Občine Metlika v obdobju januar–marec 2019

Mežica

4158. Sklep o začasnem financiranju Občine Mežica v obdobju januar–marec 2019

Moravske Toplice

4159. Sklep o začasnem financiranju Občine Moravske Toplice v obdobju januar–marec 2019
4160. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Moravske Toplice za leto 2019

Piran

4161. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Piran (uradno prečiščeno besedilo)

Podčetrtek

4162. Ugotovitveni sklep o valorizaciji točke za odmero občinskih taks
4163. Sklep o višini denarne pomoči za novorojence v Občini Podčetrtek za leto 2019
4164. Sklep o indeksiranju obračunskih stroškov za izračun komunalnega prispevka za leto 2019
4165. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Podčetrtek
4166. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije Občine Podčetrtek

Radeče

4167. Sklep o začasnem financiranju javne porabe v Občini Radeče v obdobju januar–marec 2019
4168. Ugotovitveni sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Radeče za leto 2019

Rogaška Slatina

4169. Sklep o začasnem financiranju Občine Rogaška Slatina v obdobju januar–marec 2019
4170. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Rogaška Slatina v letu 2019

Semič

4171. Sklep o začasnem financiranju Občine Semič v obdobju januar–marec 2019

Sevnica

4172. Ugotovitveni sklep o prehodu mandata člana Občinskega sveta Občine Sevnica na naslednjo kandidatko

Slovenj Gradec

4173. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta INDIVIDUALNE STANOVANJSKE GRADNJE POD GRADOM; III. faza
4174. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu »Katice«

Slovenska Bistrica

4175. Razpis ponovnih volitev v svet Krajevne skupnosti Šmartno na Pohorju

Slovenske Konjice

4176. Sklep o začasnem financiranju Občine Slovenske Konjice v obdobju januar–marec 2019
4177. Sklep o določitvi izhodiščne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2019
4178. Sklep o vrednosti točke za izračun davka od premoženja v Občini Slovenske Konjice v letu 2019
4179. Sklep o vrednosti elementov za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš, stanovanj in drugih nepremičnin in o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene, s katerim se določi korist za stavbno zemljišče za leto 2019

Sodražica

4180. Sklep o začasnem financiranju Občine Sodražica v obdobju januar–marec 2019
4181. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Sodražica za leto 2019

Straža

4182. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vavta vas

Šentjur

4183. Ugotovitveni sklep o prehodu mandata člana Občinskega sveta Občine Šentjur na naslednjega kandidata

Šmartno pri Litiji

4184. Sklep o začasnem financiranju Občine Šmartno pri Litiji v obdobju januar–marec 2019

Tišina

4185. Sklep o začasnem financiranju Občine Tišina za obdobje januar–marec 2019

Trebnje

4186. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o začetku priprave četrtih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Trebnje

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

35. Zakon o ratifikaciji sprememb Prilog I in II h Konvenciji o preskušanju in označevanju izdelkov iz plemenitih kovin (MSKPOPK)
36. Akt o spremembi in dopolnitvi Akta o notifikaciji nasledstva glede konvencij Organizacije Združenih narodov in konvencij, sprejetih v Mednarodni agenciji za atomsko energijo (MANKZN-D)

Ministrstvo za zunanje zadeve

37. Obvestilo o začetku veljavnosti Protokola o pomislekih irskega naroda o Lizbonski pogodbi za Republiko Slovenijo
38. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Islandijo na drugi strani glede sodelovanja Islandije pri skupnem izpolnjevanju obveznosti Evropske unije, njenih držav članic in Islandije za drugo ciljno obdobje Kjotskega protokola k Okvirni konvenciji Združenih narodov o spremembi podnebja
39. Obvestilo o začetku veljavnosti Protokola med Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije in Ministrstvom za izobraževanje Črne gore o sodelovanju na področju izobraževanja
40. Obvestilo o začetku veljavnosti Spremembe 18. člena Sporazuma o ustanovitvi Evropske banke za obnovo in razvoj za Republiko Slovenijo
41. Obvestilo o začetku veljavnosti Spremembe 1. člena Sporazuma o ustanovitvi Evropske banke za obnovo in razvoj za Republiko Slovenijo
42. Obvestilo o začetku veljavnosti Spremembe Statuta Mednarodne banke za obnovo in razvoj za Republiko Slovenijo
43. Obvestilo o začetku veljavnosti Spremembe Statuta Mednarodnega denarnega sklada o reformi izvršnega odbora za Republiko Slovenijo

Popravki

44. Popravek Obvestila o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Armenije o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in blaga

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti