Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2018 z dne 28. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2018 z dne 28. 12. 2018

Kazalo

Ob-3508/18, Stran 2669
Na podlagi prvega odstavka 146.d člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 38/14, 37/15, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ in 21/18 – ZNOrg) in v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, št. 0141-1/2010-5 z dne 22. 4. 2010 (objavljeni na spletni strani http://www.ekosklad.si/dokumenti/spp.pdf) Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, objavlja
spremembo 
javnega poziva 52SUB-JS17 Nepovratne finančne spodbude za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stavb v lasti javnega sektorja
Javni poziv 52SUB-JS17 Nepovratne finančne spodbude za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stavb v lasti javnega sektorja (Uradni list RS, št. 75/17, 39/18) se spremeni tako, kot sledi:
Preambula javnega poziva se spremeni tako, da se glasi:
»Na podlagi prvega odstavka 146.d člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16 in 61/17 – GZ; v nadaljnjem besedilu: ZVO-1), 19. člena Akta o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada (Uradni list RS, št. 112/09, 1/12, 98/12 in 20/13) in Splošnih pogojev poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, št. 0141-1/2010-5 z dne 22. 4. 2010 (objavljeni na spletni strani http://www.ekosklad.si/dokumenti/spp.pdf), na podlagi programa Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, sprejetega v okviru Poslovnega in finančnega načrta Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, za leto 2017, potrjenega skladno s četrtim odstavkom 317. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15; v nadaljnjem besedilu: EZ-1) s strani Vlade Republike Slovenije s sklepom številka 47602-4/2017/4 z dne 14. 2. 2017, na podlagi Rebalansa poslovnega in finančnega načrta Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, za leto 2017, potrjenega s strani Vlade Republike Slovenije s sklepom št. 47602-4/2017/11 z dne 30. 5. 2017 in na podlagi Rebalansa poslovnega in finančnega načrta Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, za leto 2018, potrjenega s strani Vlade Republike Slovenije s sklepom št. 47602-18/2018/5 z dne 11. 7. 2018, Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad (v nadaljnjem besedilu: Eko sklad), objavlja«
Besedilo 1.) točke (»Predmet in namen javnega poziva«) se v prvem odstavku spremeni tako, da se glasi:
»Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti (v nadaljnjem besedilu: nepovratne finančne spodbude), namenjene temeljnim samoupravnim lokalnim skupnostim (v nadaljnjem besedilu: občine) za obnovo starejših stavb oziroma delov stavb v lasti občin, javnim visokošolskim zavodom, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija in ministrstvom za obnovo starejših stavb v lasti Republike Slovenije, ki bodo izvedene na ozemlju Republike Slovenije.«
Besedilo 1.) točke (»Predmet in namen javnega poziva«) se v drugem odstavku spremeni tako, da se glasi:
»Namen javnega poziva je spodbuditi izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije in povečanje rabe obnovljivih virov energije v starejših stavbah (v nadaljnjem besedilu: stavbe), ki so v lasti občin, javnih visokošolskih zavodov in Republike Slovenije.«
Besedilo 2.) točke (»2.a) vir in višina sredstev«) se v drugem odstavku spremeni tako, da se glasi:
»Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 7.000.000,00 EUR.«
Besedilo 3.) točke (»Upravičene osebe«) se spremeni tako, da se glasi:
»Upravičene osebe za kandidiranje in pridobitev nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu so:
– občine, ki so investitorke v naložbe, ki bodo izvedene v/na stavbah v lasti občin;
– javni visokošolski zavodi, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija;
– ministrstva, ki so investitorji v naložbe, ki bodo izvedene v/na stavbah v lasti Republike Slovenije;
s pisnim soglasjem morebitnih ostalih solastnikov stavbe.«
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad 

AAA Zlata odličnost