Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2018 z dne 28. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2018 z dne 28. 12. 2018

Kazalo

4137. Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Celje v obdobju januar–marec 2019, stran 13401.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 69. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13 in 93/15) župan Mestne občine Celje sprejme
S K L E P 
o začasnem financiranju Mestne občine Celje v obdobju januar–marec 2019 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Mestne občine Celje v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2019.
2. člen 
Začasno financiranje temelji na proračunu Mestne občine Celje za leto 2018. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov mestne občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah in Odlokom o proračunu Mestne občine Celje za leto 2018 (Uradni list RS, št. 74/17 in 44/18).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
3. člen 
(1) V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v evrih
Skupina/Podskupina kontov
Proračun januar–marec 2019
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
8.894.627
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
8.661.193
70
DAVČNI PRIHODKI
6.889.114
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
6.215.144
703 DAVKI NA PREMOŽENJE
416.085
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO 
IN STORITVE
254.312
706 DRUGI DAVKI 
3.573
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.772.079
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU 
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
1.191.872
711 TAKSE IN PRISTOJBINE
8.647
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI
94.715
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
45.395
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
431.450
72
KAPITALSKI PRIHODKI
83.203
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
0
721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
83.202
73
PREJETE DONACIJE
0
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
0
731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
85.337
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
85.337
741 PREJETA SREDSTVA 
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA 
IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU
0
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
64.894
787 PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
64.894
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
7.536.074
40
TEKOČI ODHODKI
1.868.952
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
806.793
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV 
ZA SOCIALNO VARNOST
134.259
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
866.666
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
48.734
409 REZERVE
12.500
41
TEKOČI TRASFERI
4.429.184
410 SUBVENCIJE
305.355
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM 
IN GOSPODINJSTVOM
2.319.560
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
7.846
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
1.796.423
414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
1.192.874
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
1.192.874
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
45.064
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
22.532
431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, 
KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI 
22.532
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PROR. UPORABNIKOM
1.868.952
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK, PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
1.358.553
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 DANA POSOJILA
0
441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
442 PORABA SREDSTEV KUPNIN 
IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (50)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (55)
530.311
55
ODPLAČILA DOLGA
530.311
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
530.311
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
828.242
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
-530.311
XI.
NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-IX.) 
–1.358.553
STANJE NA RAČUNIH 31. 12. 2017
1.247.452
(2) V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma Odlokom o proračunu Mestne občine Celje za leto 2018, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen 
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – podkontov in so priloga k temu sklepu.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
5. člen 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo določbe ZJF, pravilnika, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakona, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in Odlok o proračunu Mestne občine Celje za leto 2018.
6. člen 
(1) V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
(2) Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
(3) Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne od 1. 1. 2019.
Številka zadeve: 410-33/2018
Celje, dne 13. decembra 2018
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost