Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2018 z dne 28. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2018 z dne 28. 12. 2018

Kazalo

Ob-3491/18, Stran 2645
Javni razpis 
P7R 2018 – mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki Sloveniji
1. Izvajalec
Izvajalec javnega razpisa P7R 2018:
Firma: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
Skrajšana firma: Slovenski podjetniški sklad
Sedež: Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor.
2. Predmet, namen in cilji produkta mikrokrediti
Predmet produkta so mikrokrediti za mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP).
Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja MSP za financiranje rasti in razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj.
Cilji javnega razpisa so:
– ohranitev delovnih mest,
– spodbujanje nastanka novih delovnih mest,
– spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva posamezne regije.
3. Viri financiranja
Sredstva v višini 8.760.000 EUR zagotavlja proračun Republike Slovenije, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Predvidena višina sredstev je določena s Poslovnim načrtom izvajanja mikrokreditiranja na problemskih območjih v Republiki Sloveniji, in sicer:
Maribor z okolico v višini 4.220.000 EUR
Pokolpje v višini 2.590.000 EUR
Hrastnik, Radeče, Trbovlje v višini 1.950.000 EUR.
4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
4.1 Splošni pogoji kandidiranja
Do mikrokredita so upravičeni MSP:
– ki imajo, na dan oddaje vloge, sedež podjetja ali obrata na problemskem območju vsaj zadnjih 6 mesecev,
– ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo1 na problemskem območju,
1 Gospodarska dejavnost kot pridobitna dejavnost pomeni vsako dejavnost, ki se opravlja na trgu, zlasti pa: nakup in prodaja blaga, proizvodnja, prevozne, turistične, gradbene, blagovno prometne in kakršne koli druge storitve. Gre za dejavnosti, ko se izdelki oziroma storitve prodajajo proti plačilu in se strmi k ustvarjanju dobička.
– ki so organizirani kot gospodarske družbe, zadruge z omejeno odgovornostjo, samostojni podjetniki posamezniki2 in gospodarske družbe ali zadruge z omejeno odgovornostjo s statusom socialnega podjetja v skladu z Zakonom o socialnem podjetništvu.
2 Samostojni podjetnik posameznik, ki vodi poslovne knjige po sistamu dvostavnega knjigovodstva in predloži letno poročilo na AJPES.
Na javni razpis lahko kandidirajo podjetja, ki imajo sedež podjetja ali obrata na enem izmed naslednjih problemskih območij v Republiki Sloveniji:
– območja občin Maribora s širšo okolico (Mestna občina Maribor, Hoče - Slivnica, Kungota, Pesnica, Ruše, Selnica ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Podvelka in Radlje ob Dravi),
– območja občin Pokolpja (Kočevje, Loški Potok, Osilnica, Kostel, Črnomelj, Semič in Metlika),
– območja občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje.
Za opredelitev mikro, malih in srednje velikih podjetij se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014 z dne 17. 6. 2014.
Podjetje mora imeti vsaj 1 zaposlenega in manj kot 250 zaposlenih in ima letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR.
Opozarjamo na drugi odstavek 6. člena Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014, ki govori o tem, da se za podjetje, ki ima partnerska podjetja ali povezana podjetja podatki, tudi glede števila zaposlenih, določijo na podlagi računovodskih izkazov in drugih podatkov podjetja ali na podlagi konsolidiranih računovodskih izkazov podjetja, v katerega je podjetje vključeno za namene konsolidacije, če ti obstajajo. Podatkom se prištejejo podatki za vsako partnersko podjetje.
Podjetje mora imeti vsaj enega zaposlenega za polni delovni3 čas. Za izpolnjevanje osnovnega pogoja vsaj 1 zaposlenega v podjetju se število zaposlenih preverja z izjavo o zaposlenih na zadnji dan preteklega meseca glede na mesec oddaje vloge na Sklad. Za potrebe tega razpisa se upošteva kot zaposlena oseba tudi nosilec dejavnosti pri s.p. (če je to njegova edina podlaga za zavarovanje). V število zaposlenih se ne upošteva zaposleni iz programa javnih del.
3 143. člen ZDR določa, če polni delovni čas ni določen z zakonom ali kolektivno pogodbo, se šteje za polni delovni čas 40 ur na teden. V skladu s 67. členom Zakona o delovnih razmerjih, veljajo določene pravice posebnim skupinam zaposlenih, da delajo krajši delovni čas, glede socialnih in drugih pravic in so le-ti izenačeni z delavci, ki delajo poln delovni čas. V primeru samostojnih podjetnikov se kot zaposlena oseba po tem javnem razpisu šteje tudi oseba, ki je nosilka dejavnosti in je zavarovana za polni delovni čas.
Podlagi za pridobitev letnega prometa in bilančne vsote sta:
– za prijavne roke 1. 2., 1. 3., 1. 4. in 1. 5. 2019,
izkaz poslovnega izida in bilanca stanja za leto 2017,
– za prijavne roke 1. 6., 1. 7., 1. 9. in 1. 10. 2019,
izkaz poslovnega izida in bilanca stanja za leto 2018.
Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja, ki opravljajo glavno dejavnost, razvrščeno v naslednja področja, oddelke, skupine in razrede, skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in Uradni list RS, št. 17/08):
– A – Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo;
– B 05 Pridobivanje premoga;
– C 11.01 Proizvodnja žganih pijač, C 12 – Proizvodnja tobačnih izdelkov, C 20.51 Proizvodnja razstreliv, C 25.4 Proizvodnja orožja in streliv, C 30.1. Gradnja ladij in čolnov, C 33.15 Popravilo in vzdrževanje ladij in čolnov, C 30.4 – Proizvodnja bojnih vozil;
– D – oskrba z električno energijo, plinom in paro;
– G 46.35 – Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki, G 47.26 – Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tobačnimi izdelki, G 47.81 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki, G 46.39 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
– R 92 – Prirejanje iger na srečo.
Produkt ne podpira projektov na področju:
– informacijske tehnologije – IT:
– raziskave, razvoj ali tehnične aplikacije, povezane z elektronskimi programi podatkov in rešitvami:
– ki podpirajo katerikoli zgoraj omenjen prepovedan sektor; 
– na področju internetnih iger na srečo in spletnih igralnic ali 
– na področju pornografije; 
– ki naj bi omogočila nezakonit: 
– vstop v elektronske baze podatkov ali
– prenos podatkov v elektronski obliki.
– na področju bioznanosti:
– Pri zagotavljanju podpore k financiranju raziskav, razvoja ali tehničnih aplikacij, ki se nanašajo na:
– kloniranje ljudi, za raziskave ali v terapevtske namene in
– gensko spremenjene organizme. 
Kreditiranje ne bo pogojeno s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi.
Produkt ne podpira podjetij v težavah, ki so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji oziroma so podjetja v težavah v skladu z Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (ZPRPGDZT) (Uradni list RS, št. 5/17) in v skladu z 18. točko 2. člena Uredbe 651/2014/EU.
Družba je v težavah, kadar gre za eno od naslednjih okoliščin (8. člen ZPRPGDZT):
– tekoča izguba kapitalske družbe skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let preseže polovico vpoklicanega kapitala in izgube ni mogoče pokriti v breme prenesenega dobička, rezerv ali presežkov iz prevrednotenja;
– tekoča izguba osebne družbe skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let preseže polovico kapitala iz računovodskih izkazov in izgube ni mogoče pokriti v breme prenesenega dobička, rezerv ali presežkov iz prevrednotenja;
– če je družba že postala trajneje nelikvidna ali dolgoročno plačilno nesposobna in izpolnjuje pogoje za uvedbo postopkov v zvezi z insolventnostjo na podlagi zakona, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje.
Zadruga je v težavah, kadar gre za eno od naslednjih okoliščin:
– tekoča izguba zadruge skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let preseže polovico vseh vpisanih članskih deležev in izgube ni mogoče pokriti v breme prenesenega dobička, rezerv ali presežkov iz prevrednotenja;
– če je zadruga že postala trajneje nelikvidna ali dolgoročno plačilno nesposobna in izpolnjuje pogoje za uvedbo postopkov v zvezi z insolventnostjo na podlagi zakona, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje.
MSP, ki delujejo manj kot 3 leta od registracije do vključno datuma oddaje vloge, se ne štejejo kot podjetja v težavah v skladu z Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah, razen če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij.
Druge omejitve kandidiranja na javni razpis
Produkt ne podpira podjetja;
– ki ima neporavnane zapadle davčne obveznosti do Republike Slovenije,
– ki pridobivajo pomoč po posebnem programu za reševanje in prestrukturiranje,
– ki ima neporavnane obveznosti do Sklada oziroma ima neporavnane obveznosti do poslovnih bank po razpisu Sklada z oznako P1, P1 TIP in P1 plus (razvojne garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere).
4.2. Osnovni pogoji kandidiranja
Podjetje, ki kandidira za mikrokredit, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– imeti zagotovljen trg, ki je razviden: 
– iz prihodkov od prodaje, izhajajoč iz letnega poročila, oddanega na AJPES in/ali
– s predložitvijo veljavnih pogodb ali z razkritjem načrtovanih prihodkov po kupcih/poslovnih modelov v predstavitvenem načrtu,
– zagotoviti porabo kreditnih sredstev za krepitev podjetniške aktivnosti4,
4 Podjetniška aktivnost se običajno kaže, na podlagi primerjave načrtovanih podatkov z doseženimi podatki, kot povečanje prihodkov, števila zaposlenih, dobička, dodane vrednosti na zaposlenega in v tehnološki inovativnosti, kot razvoj ali uvedba novih proizvodov in storitev ali njihovo izboljšanje.
– v vlogi izkazati zaprto finančno konstrukcijo,
– zagotoviti zavarovanje kredita v razmerju 1:1 (razmerje med višino kredita in vrednostjo neobremenjenega nepremičnega premoženja),
– imeti v obdobju od leta 2019 do 2021 predvideno poslovanje z dobičkom,
– imeti v obdobju od leta 2019 do 2021 realno načrtovan pozitivni denarni tok.
– za vloge oddane na prijavne roke od 1. 2. 2019 do vključno 1. 5. 2019, mora podjetje:
– imeti S.BON-1 na podlagi letnega poročila za leto 2017 z oceno vsaj SB85,
5 Dokazilo o bonitetni oceni podjetje pridobi na Agenciji RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES). Ocena SB1 pomeni najboljšo in SB8 najslabšo bonitetno oceno.
– za vloge oddane na prijavne roke od 1. 6. 2019 do vključno 1. 10. 2019, mora podjetje:
– imeti S.BON-1 na podlagi letnega poročila za leto 2018 z oceno vsaj SB86.
6 Dokazilo o bonitetni oceni podjetje pridobi na Agenciji RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES). Ocena SB1 pomeni najboljšo in SB8 najslabšo bonitetno oceno.
4.3. Kreditni pogoji
Najnižji znesek kredita znaša 5.000 EUR, najvišji znesek kredita znaša 25.000 EUR.
Kredit lahko krije do največ 85 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 EUR.
Pogodbena fiksna letna obrestna mera 1,1 % je enaka efektivni obrestni meri7.
7 Efektivna obrestna mera (EOM) je letna obrestna mera, katere izračun je lahko odvisen od: zneska kredita, roka črpanja, roka vračila, števila mesečnih obveznosti, realne obrestne mere, stroškov odobritve kredita in drugih stroškov, povezanih s kreditom, ki jih plača kreditojemalec.
Obrestno obdobje, za katerega se obračunava pogodbena obrestna mera, je mesečno.
Najkrajša ročnost kredita je 12 mesecev, najdaljša 60 mesecev. Najdaljši možni moratorij na odplačilo glavnice je 6 mesecev in se šteje v odplačilno dobo kredita. Začetek moratorija se začne z zapadlostjo roka za črpanje kredita.
Način odplačevanja kredita je mesečno, obročno.
Minimalno zavarovanje kredita:
– 5 menic podjetja in
– 5 menic osebnega poroka, ki je lastnik podjetja in ima nepremično premoženje za zavarovanje kredita8 v razmerju 1:1 (razmerje med zneskom kredita in vrednostjo neobremenjenega nepremičnega premoženja).
8 Zavarovanje kredita je možno z neobremenjenimi nepremičninami, vpisanimi v zemljiško knjigo v Republiki Sloveniji in vrednotenimi po GURS oceni, oziroma po cenitvi s strani pooblaščenih ocenjevalcev nepremičnin, vsaj iz leta 2016.
V primeru, ko podjetje že ima obveznosti iz naslova prejetih mikrokreditov Sklada v preteklosti in je bilo zavarovanje le-teh z isto nepremičnino, mora podjetje, pri ugotavljanju proste vrednosti nepremičnine, upoštevati obstoječe stanje neodplačanega dela mikrokreditov v mesecu pred mesecem oddaje vloge.
Podjetje, ki bo po tem javnem razpisu kandidiralo dvakrat, mora pri zagotavljanju vrednosti zavarovanja z isto nepremičnino, upoštevati še obremenitev za že odobren mikrokredit po tem javnem razpisu.
Če lastnik podjetja nima dovolj lastnega premoženja, lahko k zavarovanju kredita z osebnim poroštvom pristopi še druga fizična oseba, ki razpolaga s prosto nepremičnino.
4.4. Pogoji za črpanje kredita
Podjetje črpa kredit po sklenitvi kreditne pogodbe in ureditvi celotnega zavarovanja kredita.
Črpanje kredita je v enkratnem znesku.
Kredit se črpa namensko za nastale upravičene stroške, v skladu s točko »5. Upravičeni stroški«.
Za prijavne roke 1. 2. 2019, 1. 3. 2019, 1. 4. 2019 in 1. 5. 2019 je obdobje upravičenosti nastanka stroškov od 1. 12. 2018 do 5. 7. 2019, s skrajnim rokom črpanja 30. 6. 2019.
Za prijavne roke 1. 6. 2019, 1. 7. 2019, 1. 9. 2019 in 1. 10. 2019 je obdobje upravičenosti nastanka stroškov od 1. 4. 2019 do 5. 12. 2019, s skrajnim rokom črpanja 30. 11. 2019.
Upravičen strošek nastane z dnem sklenitve dolžniško upniškega razmerja9.
9 Dolžniško upniško razmerje je razmerje med upnikom (dobaviteljem) in kreditojemalcem (kupcem), v katerem se obojestransko strinjata o prevzemu obveznosti iz naslova nakupa neopredmetenih sredstev, opredmetenih osnovnih sredstev, surovin, materiala, blaga in storitev.
S kreditom ni dovoljeno povračilo sredstev podjetju na osnovi že plačanih obveznosti.
Mikrokredit ni namenjen poplačilu že obstoječih kreditov ali leasing pogodb vlagatelja.
Nakup je dovoljeno izvesti le od tretjih oseb po tržnih pogojih, pri tem pa tretja oseba ne sme biti lastniško povezana z vlagateljem s 25 % in več.
Za povezano osebo z vlagateljem se šteje lastniški delež pravne ali fizične osebe in povezanost preko funkcije direktorja oziroma predsednika.
Kadar družinski član10 prvotnega lastnika prevzame malo podjetje, se opusti pogoj, da se morajo sredstva kupiti od tretjih oseb, ki niso povezane s kupcem.
10 Družinski člani; oče, mati ali njihov partner, otrok, posvojenec ali njihov partner, brat, sestra ali njihov partner, vnuki ali njihovi partnerji.
5. Upravičeni stroški
Mikrokredit se lahko porabi za materialne, nematerialne investicije in obratna sredstva, pri čemer se za upravičen strošek upošteva znesek na računu (tudi s pripadajočim DDV).
Višina upravičenih stroškov projekta vlagatelja ni omejena, omejen je maksimalni znesek kredita z višino 25.000,00 EUR.
Med upravičene stroške se upoštevajo:
– izdatki za materialne investicije (nakup opreme, gradnja ali nakup poslovnih prostorov11),
11 Za nakup nepremičnin se za primerjavo tržne vrednosti upošteva ocenjena tržna vrednost po GURS oceni ali cenitvi pooblaščenega cenilca vsaj iz leta 2016.
– izdatki za nematerialne naložbe (nakup patentiranih pravic, licenc, znanja in ne patentiranega tehničnega znanja podjetja),
– izdatki za nakup materiala in trgovskega blaga,
– izdatki za nakup storitev,
– izdatki za plače (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom), a največ do 50 % zneska kredita.
Med upravičene stroške ne spada nakup cestno transportnih sredstev12.
12 Cestno transportna sredstva so vsa cestna prevozna sredstva, ki se morajo registrirati in pridobijo prometno dovoljenje.
Upravičeni stroški morajo nastati za potrebe poslovnih procesov, ki jih vlagatelj opravlja na problemskih območjih.
Upravičeni stroški se ne smejo nanašati na izvedbo projektov, s katerimi bi si vlagatelj krepil dejavnosti, ki so izločene skladno s točko »4.1. Splošni pogoji«.
6. Vsebina vloge
1. Prijavni list za mikrokredit s prilogo (spletni obrazec, ki je na naslovu http://evloge.podjetniskisklad.si/) izpolnite in posredujte v tiskani in elektronski obliki, skladno z navodili spletnega obrazca.
2. a. Predstavitveni načrt,
b. Finančna priloga.
3. Dokazilo o bonitetni oceni S.BON-1 za gospodarske družbe, samostojne podjetnike in zadruge:
– za prijavne roke od 1. 2. 2019 do vključno 1. 5. 2019 na podlagi letnega poročila za leto 2017;
– za prijavne roke od 1. 6. 2019 do vključno 1. 10. 2019 na podlagi letnega poročila za leto 2018.
Vlagatelji lahko za dokazilo bonitetne ocene predloži eS.BON obrazec (spletna bonitetna informacija AJPES).
Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju od št. 1 do št. 3 in predložena v fizični obliki. Posredovana elektronska oblika prijavnega lista in natisnjena oblika spletnega obrazca prijavnega lista morata biti enaki. V primeru razlik med oddano natisnjeno obliko in elektronsko obliko se bo upoštevala natisnjena oblika prijavnega lista.
Sklad lahko od vlagatelja zahteva tudi dodatno dokumentacijo, vsebinsko vezano na vlagatelja in vlogo.
Če vloga ne bo popolna, bo vlagatelj pisno pozvan k dopolnitvi vloge, pri tem pa velja, da Prijavni list in Predstavitveni načrt s finančno prilogo nista predmet dopolnitve.
Če vloga v predvidenem roku (največ 3 dni) ne bo dopolnjena oziroma spremenjena, se kot nepopolna zavrže.
Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev iz razpisa, se kot neustrezna zavrne.
Vsi podatki iz vloge so javni, razen tisti, ki jih vlagatelj posebej označi kot poslovno skrivnost. Kot poslovno skrivnost lahko vlagatelj označi posamezen podatek oziroma del vloge. Poslovna skrivnost se ne more nanašati na celotno dokumentacijo vloge in na podatke potrebne za oceno vloge po merilih javnega razpisa.
7. Oddaja vlog
Vlagatelj posreduje vlogo v pisni obliki po pošti ali neposredno na sedež Slovenskega podjetniškega sklada. Ovojnica vloge mora biti opremljena s pripisom »Ne odpiraj – Vloga za mikrokredit – P7R 2018«.
Naslov za pošiljanje: Slovenski podjetniški sklad, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor.
Neposredna predložitev vloge je možna vsak delovni dan med 9. in 14. uro v recepciji na sedežu Sklada (Ulica kneza Koclja 22, Maribor, 3. nadstropje).
8. Roki za predložitev vlog
Javni razpis ima 8 prijavnih rokov za oddajo vlog;
1. 2. 2019, 1. 3. 2019, 1. 4. 2019, 1. 5. 2019, 1. 6. 2019, 1. 7. 2019, 1. 9. 2019 in 1. 10. 2019.
Merilo za pravočasno prispelo vlogo je poštni žig odtisnjen na ovojnici, ki za obravnavo na posameznem roku ne sme biti kasnejši od datuma roka za predložitev vlog. V primeru neposredne predložitve vloge pa datum, vpisan na potrdilu Sklada, o prejemu pošiljke.
Vloge, ki bodo prispele po prijavnem roku 1. 10. 2019, se kot prepozne zavržejo.
Sredstva na razpisu lahko ostanejo nerazporejena, v kolikor ne zadoščajo za pokrivanje celotnega planiranega sofinanciranja, opredeljenega v finančni konstrukciji vloge, ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja.
9. Odpiranje vlog
Odpiranje se bo izvedlo v roku treh delovnih dni od navedenega roka za predložitev vlog.
Odpiranje vlog ni javno.
10. Merila za izbor končnih upravičencev
Komisija za dodelitev sredstev bo po merilih za izbor ocenjevala le pravočasno prispele, popolne in ustrezne vloge.
Vse popolne vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje za kandidiranje in bodo skladne z namenom javnega razpisa, bo ocenila komisija za dodelitev sredstev na osnovi naslednjih meril;
– število zaposlenih,
– bonitetna ocena vlagatelja po modelu S.BON AJPES,
– finančni kazalniki (dodelitev točk glede na doseženo vrednost kazalnikov; kapital / obveznosti do virov sredstev, mikrokredit / čisti prihodki od prodaje, prosti kreditni limit (PKL) / mikrokredit in finančne obveznosti / EBITDA),
– Glavna dejavnost podjetja; razvrstitev podjetja glede na registrirano glavno dejavnost na zadnji dan meseca pred mesecem oddaje vloge. Razvrstitev podjetja glede na glavno dejavnostjo po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD) na glavno dejavnost v okviru šifre »G – Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil« ali glavno dejavnostjo razvrščeno v ostale šifre po SKD, z upoštevanjem nedovoljenih dejavnosti navedenih pod tč. 4.).
Podrobno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije pod poglavjem »III. Merila za izbor«.
Komisija za dodelitev sredstev, za vse popolne in ustrezne vloge, ki izpolnjujejo kreditne pogoje in po oceni meril dosegajo vsaj 50 točk od možnih 100 točk, poda predlog direktorici Sklada za odobritev vloge.
Komisija Sklada lahko predlaga neodobritev vloge v primeru nedoseganja ciljev prijaviteljev v okviru že podprtih projektov v preteklih petih letih oziroma, če oceni, da je izpostavljenost do projektov iz preteklih podprtih instrumentov previsoka.
V primeru, da je za odobrene vloge potrebnih več finančnih sredstev, kot jih predvideva javni razpis, imajo pri odobritvi prednost vloge, ki dosežejo večje število točk. V primeru istega števila točk imajo prednost vloge, ki so pridobile več točk pri finančnih kazalnikih z vrstnim redom; kredit / čisti prihodek od prodaje, prosti kreditni limit (PKL) / kredit in finančne obveznosti / EBITDA.
Direktorica Sklada sprejme končno odločitev s sklepom o odobritvi oziroma s sklepom o neodobritvi vloge.
11. Obveščanje o izboru in podpis pogodbe
Sektor finančnih spodbud Sklada bo, najkasneje v roku 45 dni od roka za odpiranje vlog, posredoval vlagateljem sklep o odobritvi ali neodobritvi mikrokredita Sklada.
Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani Sklada.
Zoper sklep o odobritvi oziroma neodobritvi mikrokredita Sklada je možno sprožiti upravni spor na Upravnem sodišču Republike Slovenije.
Na podlagi pozitivnega sklepa o odobritvi mikrokredita bo Sklad s podjetjem podpisal kreditno pogodbo in uredil zavarovanje kredita.
Izpolnjevanje osnovnih pogojev vlagatelja, bo komisija za dodelitev sredstev preverila tudi pred podpisom kreditne pogodbe. V primeru, da se bo ugotovilo, da podjetje ne izpolnjuje pogojev, pogodba ne bo sklenjena.
12. Razpoložljivost razpisne dokumentacije in dodatne informacije
Razpisna dokumentacija vsebuje: navodila, besedilo javnega razpisa, merila za izbor upravičencev, vzorec prijavnega lista s prilogami in vzorec kreditne pogodbe.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva v pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada in na spletni strani www.podjetniskisklad.si.
Vse ostale informacije dobite na tel. 02/234-12-88, 02/234-12-42 in 02/234-12-64 ali na e-pošti: bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.
13. Pravna podlaga za izvedbo produkta, de minimis pomoč
Slovenski podjetniški sklad objavlja produkt mikrokrediti P7R na podlagi:
– Zakona o podpornem okolju za podjetništvo – ZPOP-1 (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13, 17/15, 27/17 in 13/18 – ZSInv),
– Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08 in 8/10 – ZSKZ-B),
– Splošnih pogojev poslovanja Slovenskega podjetniškega sklada z dne 19. 4. 2018,
– Ustanovitvenega akta Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo (Uradni list RS, št. 112/04, 11/07, 43/08, 71/09),
– Poslovnega in finančnega načrta Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo za leto 2018, ki ga je Vlada RS sprejela dne 12. 12. 2017, sklep Vlade RS, št. 47602-24/2017/3,
– Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17),
– Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL EU L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1) zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) 2017/1084 z dne 14. junija 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014, kar zadeva pomoč za pristaniško in letališko infrastrukturo, pragove za priglasitev za pomoč za kulturo in ohranjanje kulturne dediščine in pomoč za športno in večnamensko rekreacijsko infrastrukturo ter sheme regionalne pomoči za tekoče poslovanje za najbolj oddaljene regije, in o spremembi Uredbe (EU) št. 702/2014/EU, kar zadeva izračun upravičenih stroškov (UL L št. 156 z dne 20. 6. 2017, str. 1) (v nadaljevanju: Uredba 651/2014/EU),
– Uredbe komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. december 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list Evropske unije L 352/1),
– Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16),
– Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike (Uradni list RS, št. 16/13 in 78/15),
– Programa izvajanja finančnih spodbud Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 2015–2020, št. 3030-4/2016/8, z dne 13. 6. 2016,
– Pogodbe Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, št. C2130-18-900000 o financiranju in izvajanju instrumenta mikrokreditiranja na problemskem območju v letih 2018 in 2019 z dne 23. 5. 2018,
– Sklepa Vlade RS, št. 00726-14/2016/5 z dne 19. 5. 2016 o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemska območja z visoko brezposelnostjo (Uradni list RS, št. 36/16 z dne 20. 5. 2016),
– Sklepa o spremembah in dopolnitvi Sklepa o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemska območja z visoko brezposelnostjo (Uradni list RS, št. 64/16 z dne 14. 10. 2016),
– Poslovnega načrta izvajanja mikrokreditiranja na problemskih območjih v Republiki Sloveniji, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, SPS julij 2016,
– Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju 2013–2018 (sklep Vlade RS, št. 30200-1/2013/4 z dne 10. 10. 2013) s spremembami,
– Spremenjenega programa spodbujanja konkurenčnosti Pokolpja v obdobju 2011–2020 (sklep Vlade RS, št. 30301-2/2016/4 z dne 23. 6. 2016),
– Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje, (sklep Vlade RS, št. 00726-19/2013/7 z dne 25. 7. 2013) s spremembami,
– Soglasja Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo k javnemu razpisu št. 3030-50/2016-170 z dne 18. 12. 2018.
Mikrokredit, ki je predmet tega javnega razpisa, ima status državne pomoči de minimis, skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. 12. 2013 ter na podlagi mnenja o skladnosti sheme de minimis pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis«, podane s strani Ministrstva za finance, Sektor za spremljanje državne pomoči (št. priglasitve M001-2399245-2015/I) z dne 9. 5. 2016. Šteje se, da je pomoč de minimis, ne glede na datum plačila podjetju, dodeljena takrat, ko se dodeli zakonska pravica do njenega prejema.
Skupni znesek pomoči, dodeljen istemu podjetju – končnemu prejemniku, na podlagi pravila de minimis, ne sme presegati 200.000 EUR v kateremkoli obdobju treh poslovnih let. Za prvo leto se upošteva leto odobritve pomoči. Omenjeni znesek se zniža na vrednost 100.000 EUR za podjetja, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu.
Skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 se upošteva definicija enotnega podjetja. Enotno podjetje je definirano kot vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
– eno podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja,
– eno podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja,
– pogodba med podjetjema ali določba v njuni družbeni pogodbi ali statutu, daje pravico enemu podjetju, da izvršuje prevladujoč vpliv na drugo podjetje,
– eno podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora, samo nadzoruje večino glasovalnih pravic,
– podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz prejšnjih alinej, preko enega ali več drugih podjetij, so prav tako »enotno« podjetje.
V skladu s 5. členom Uredbe komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. december 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list Evropske unije L 352/1), se pomoč de minimis lahko kumulira s pomočjo de minimis do zgornje dovoljene meje (200.000 EUR oziroma 100.000 EUR za podjetja, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prometu), ne sme pa se kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, določen za posebne okoliščine vsakega primera v uredbi o skupnih izjemah ali sklepu Komisije. Pomoč de minimis, ki ni dodeljena za določene upravičene stroške ali je navedenim stroškom ni mogoče pripisati, se lahko kumulira z drugo državno pomočjo, dodeljeno na podlagi uredbe o skupinskih izjemah ali sklepa Komisije.
Bruto ekvivalent nepovratnih sredstev je izračunan na podlagi referenčne obrestne mere, ki velja ob dodelitvi pomoči.
Vlagatelji, katerih vloge bodo odobrene, morajo:
– hraniti vso dokumentacijo v zvezi s projektom v skladu z veljavnimi predpisi, vendar najmanj 7 let od datuma prenehanja kredita, za potrebe bodočih preverjanj. Pred iztekom tega datuma je lahko ta rok podaljšan zakonsko ali pa ga lahko podaljša Sklad;
– zagotoviti dostop do celotne dokumentacije v zvezi s projektom vsem organom, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa.
14. Pravila glede obdelave osebnih podatkov
Skladno z določili Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. 4. 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (GDPR), podajamo informacije o obdelavi osebnih podatkov.
Kontaktni podatki upravljavca osebnih podatkov: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, tel. 02/234-12-60, spletna stran: www.podjetniskisklad.si, e-naslov: info@podjetniskisklad.si.
Kontaktni podatki osebe, pooblaščene za varstvo osebnih podatkov: tel. 02/234-12-51, elektronska pošta: gdpr@podjetniskisklad.si.
Vrsta in namen obdelave osebnih podatkov: za namen izvajanja tega javnega razpisa se obdelujejo osebni podatki, kot so ime in priimek, stalno prebivališče, EMŠO, davčna številka, številka transakcijskega računa, banka, telefonska številka, elektronska pošta, podatki o lastništvu premičnega/nepremičnega premoženja vlagatelja in/ali poroka, če le-ta obstaja, osebni podatki, potrebni za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma ter ostali osebni podatki v zvezi vlogo vlagatelja.
Pravna podlaga za obdelovanje osebnih podatkov: javni razpis in namen sklenitve pogodbenega razmerja.
Uporabniki osebnih podatkov: uporabniki osebnih podatkov so Sklad, ministrstva, nadzorni organi, inšpekcije, revizijske družbe in računsko sodišče.
Pravice posameznika
S pisno zahtevo, poslano na Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor ali na elektronski naslov gdpr@podjetniskisklad.si, lahko vlagatelj/kreditojemalec zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oziroma omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva prenos podatkov.
Če vlagatelj/kreditojemalec meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, ima pravico do vložitve pritožbe pri Informacijskemu pooblaščencu.
Hramba osebnih podatkov: vse osebne podatke bo Sklad hranil 2 leti od zaključenega javnega razpisa oziroma v primeru sklenitve pogodbe 10 let po prenehanju pogodbenega razmerja.
Informacije o prenosu osebnih podatkov v tretjo državo in mednarodno organizacijo
Osebni podatki se bodo prenašali v institucije EU – EIF in ali EK.
Osebni podatki se ne bodo prenašali v tretje države.
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo 

AAA Zlata odličnost