Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2018 z dne 28. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2018 z dne 28. 12. 2018

Kazalo

4180. Sklep o začasnem financiranju Občine Sodražica v obdobju januar–marec 2019, stran 13442.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 – ZDT-B, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18) in 97. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 32/11) je župan Občine Sodražica dne 13. 12. 2018 sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Sodražica v obdobju januar–marec 2019 
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen 
(vsebina sklepa) 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Sodražica (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2019 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen 
(podlaga za začasno financiranje) 
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2018. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Sodražica za leto 2018 (Uradni list RS, št. 23/17, 13/18; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
3. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov 
začasno financiranje 19
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
505.213
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
433.834
70
DAVČNI PRIHODKI 
392.931
700 Davki na dohodek in dobiček 
377.247
703 Davki na premoženje 
5.673
704 Domači davki na blago in storitve 
7.182
706 Drugi davki 
2.829
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
40.903
710 Udeležba na dobičku in prihodki od premoženja 
30.935
711 Takse in pristojbine 
547
712 Globe in druge denarne kazni
3.710
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 
532
714 Drugi nedavčni prihodki 
5.179
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
1.088
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolg. sredstev
1.088
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
70.291
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
37.022
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU
33.269
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
529.209
40
TEKOČI ODHODKI 
165.722
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
35.459
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
5.887
402 Izdatki za blago in storitve 
120.667
403 Plačila domačih obresti 
709
409 Rezerve 
3.000
41
TEKOČI TRANSFERI 
211.831
410 Subvencije 
2.702
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
178.208
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
994
413 Drugi tekoči domači transferi 
29.927
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
146.069
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
146.069
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
5.587
431 Investicijski transferi pravnim osebam, ki niso proračunski upor.
0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
5.587
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–23.996
III/1.
PRIMARNI PRESEŽEK PRIMANJKLJAJ
–23.287
III./2
TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
56.281
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
200.000
50
ZADOLŽEVANJE
200.000
500 Domače zadolževanje
200.000
VIII. 
ODPLAČILA DOLGA (550)
23.299
55
ODPLAČILA DOLGA
23.299
550 Odplačila domačega dolga
23.299
IX. 
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
152.705
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
176.701
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
23.996
XII. 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 
1.545
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen 
(posebni del proračuna) 
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – kontov (varianta: proračunskih postavk – podkontov) in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine (varianta: na oglasni deski občine).
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
5. člen 
(uporaba predpisov) 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen 
(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
7. člen 
(obseg zadolževanja občine) 
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži do višine 106.883,98 eurov, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu.
5. KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2019 dalje.
Št. 410-12/18
Sodražica, dne 13. decembra 2018
Župan 
Občine Sodražica 
mag. Blaž Milavec l.r.