Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2018 z dne 28. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2018 z dne 28. 12. 2018

Kazalo

4130. Sklep o uporabi Smernic o zahtevah poročanja o goljufijah iz člena 96(6) direktive PSD2, stran 13396.

  
Na podlagi tretjega odstavka 13. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15, 44/16 – ZRPPB, 77/16 – ZCKR in 41/17; v nadaljevanju ZBan-2), enajstega odstavka 243. člena Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (Uradni list RS, št. 7/18 in 9/18 – popr., v nadaljevanju ZPlaSSIED) in 13. člena ter prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P 
o uporabi Smernic o zahtevah poročanja o goljufijah iz člena 96(6) direktive PSD2 
1. člen 
(Namen in področje uporabe smernic) 
(1) Evropski bančni organ je na podlagi prvega odstavka 16. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES (UL L št. 331 z dne 15. decembra 2010, str. 12; v nadaljevanju: Uredba (EU) št. 1093/2010) dne 17. septembra 2018 izdal Smernice o zahtevah poročanja o goljufijah iz člena 96(6) direktive PSD2 (v nadaljevanju: smernice), ki so objavljene na njegovi spletni strani.
(2) Smernice iz prvega odstavka tega člena določajo, katere statistične podatke o plačilnih transakcijah in o goljufijah, povezanih z različnimi načini plačila, morajo ponudniki plačilnih storitev predložiti svojim pristojnim organom, pogostost in način poročanja pristojnim organom, kot tudi katere zbrane podatke morajo pristojni organi deliti z Evropskim bančnim organom in Evropsko centralno banko in v kakšni obliki, v skladu s členom 96(6) Direktive (EU) 2015/2366 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o plačilnih storitvah na notranjem trgu, spremembah direktiv 2002/65/ES, 2009/110/ES ter 2013/36/EU in Uredbe (EU) št. 1093/2010 ter razveljavitvi Direktive 2007/64/ES (v nadaljevanju: Direktiva (EU) 2015/2366).
(3) Smernice se uporabljajo za:
– ponudnike plačilnih storitev, kot so opredeljeni v členu 4(11) Direktive (EU) 2015/2366 in navedeni v členu 4(1) Uredbe (EU) št. 1093/2010, razen ponudnike storitev zagotavljanja informacij o računih in
– pristojne organe, kot so opredeljeni v členu 4(2)(i) Uredbe (EU) št. 1093/2010.
2. člen 
(Vsebina sklepa in obseg uporabe smernic) 
(1) S tem sklepom Banka Slovenije določa uporabo smernic za:
1. banke in hranilnice, ki so v skladu z ZBan-2 pridobile dovoljenje za opravljanje bančnih storitev v Republiki Sloveniji,
2. plačilne institucije in plačilne institucije z opustitvijo, ki so v skladu z ZPlaSSIED pridobile dovoljenje za opravljanje plačilnih storitev kot plačilna institucija ali plačilna institucija z opustitvijo v Republiki Sloveniji, razen za ponudnike storitev zagotavljanja informacij o računih,
3. družbe za izdajo elektronskega denarja in družbe za izdajo elektronskega denarja z opustitvijo, ki so v skladu z ZPlaSSIED pridobile dovoljenje za opravljanje storitev izdajanja elektronskega denarja v Republiki Sloveniji, in
4. Banko Slovenije, kadar v skladu z ZPlaSSIED, ZBan-2 in Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 27. junija 2013, str. 1; v nadaljevanju: Uredba (EU) št. 575/2013) v vlogi pristojnega organa izvaja pristojnosti in naloge nadzora nad subjekti iz 1. in 2. točke tega odstavka.
(2) Subjekti iz 1., 2. in 3. točke prvega odstavka tega člena v celoti upoštevajo določbe smernic v delu, v katerem so naslovljene na ponudnike plačilnih storitev.
(3) Banka Slovenije pri opravljanju nalog in pristojnosti nadzora v skladu z ZPlaSSIED, ZBan-2 in Uredbo (EU) št. 575/2013 v celoti upošteva določbe smernic v delu, v katerem se nanašajo na izvajanje nalog in pooblastil pristojnega organa.
3. člen 
(Poročilo) 
Ponudniki plačilnih storitev iz 1., 2. in 3. točke prvega odstavka 2. člena tega sklepa morajo Banki Slovenije predložiti poročilo o plačilnih in goljufivih plačilnih transakcijah v skladu smernicami, ki veljajo od 1. januarja 2019 dalje, z izjemo poročanja o podatkih, povezanih z izjemami iz zahtev za uporabo močne avtentikacije strank, predvidenih v Delegirani uredbi Komisije (EU) 2018/389 o dopolnitvi Direktive (EU) 2015/2366 Evropskega parlamenta in Sveta glede tehničnih standardov za močno avtentikacijo strank ter skupnih in varnih odprtih standardov komunikacije, o katerih morajo poročati od 14. septembra 2019.
4. člen 
(Navodilo) 
Guverner Banke Slovenije izda navodilo za izvajanje Sklepa o uporabi Smernic o zahtevah poročanja o goljufijah iz člena 96(6) Direktive PSD2, s katerim določi vsebino, frekvenco ter način in rok poročanja iz 3. člena tega Sklepa Banki Slovenije.
5. člen 
(Uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne z dnem 1. 1. 2019.
Ljubljana, dne 24. decembra 2018
Primož Dolenc l.r.
namestnik predsednika Sveta Banke Slovenije