Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2018 z dne 28. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2018 z dne 28. 12. 2018

Kazalo

4185. Sklep o začasnem financiranju Občine Tišina za obdobje januar–marec 2019, stran 13446.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 (popr.) 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 30. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 41/15) je župan Občine Tišina sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Tišina za obdobje januar–marec 2019 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Tišina (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2019 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen 
(podlaga za začasno financiranje) 
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2018. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 (popr.) 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Tišina za leto 2018 (Uradni list RS, št. 8/18, 57/18 in 66/18); v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
3. člen 
(sestava proračuna in višina proračuna) 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
v EUR
KONTO
OPIS
Proračun januar– marec 2019
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
768.759
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
759.805
70
 
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
568.604
700
 
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
555.529
703
 
DAVKI NA PREMOŽENJE
9.271
704
 
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
3.805
706
 
DRUGI DAVKI
0,00
71
 
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
191.201
710
 
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
23.214
711
 
TAKSE IN PRISTOJBINE
499
712
 
DENARNE KAZNI 
1.546
713
 
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
114.692
714
 
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
51.250
72
 
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
0
720
 
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
0
721
 
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722
 
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA
0
73
 
PREJETE DONACIJE (730+731)
0
730
 
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
0
731
 
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
 
TRANSFERNI PRIHODKI 
8.955
740
 
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
8.955
741
 
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
532.137
40
 
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
263.408
400
 
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
70.543
401
 
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
12.461
402
 
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
175.793
403
 
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
1.784
409
 
SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE
2.828
41
 
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
194.205
410
 
SUBVENCIJE
15.225
411
 
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
122.683
412
 
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM
4.572
413
 
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
51.725
42
 
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
73.070
420
 
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
73.070
43
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)
1.453
430
 
INVESTICIJSKI TRANSFER
0
431
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
1.453
432
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
0
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI) (I.-II.)
236.623
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)
0
750
 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0
751
 
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
752
 
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
440
 
DANA POSOJILA
0
441
 
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0,00
C.
RAČUN FINANCIRANJA
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
500
 
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
0
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
25.390
550
 
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
25.390
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X)=(I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.)
211.232
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–25.390
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–236.623
 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNU 31. 12. 2018
 
9009 Splošni sklad za drugo
900.000
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen 
(posebni del proračuna) 
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
5. člen 
(uporaba predpisov) 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen 
(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
7. člen 
(obseg zadolževanja občine) 
V obdobju začasnega financiranja se občina ne sme zadolžiti.
5. KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2019 dalje do sprejetja proračuna Občine Tišina za leto 2019 oziroma najpozneje do 31. marca 2019.
Št. 032-0036/2018-1
Tišina, dne 18. decembra 2018
Župan 
Občine Tišina 
Franc Horvat l.r.

AAA Zlata odličnost