Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2018 z dne 28. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2018 z dne 28. 12. 2018

Kazalo

4136. Sklep o začasnem financiranju Občine Cankova v obdobju januar–marec 2019, stran 13400.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 16. člena Statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 91/13) je župan Občine Cankova dne 18. 12. 2018 sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Cankova v obdobju januar–marec 2019 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Cankova (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2019 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen 
(podlaga za začasno financiranje) 
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2018. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617; v nadaljevanju: ZJF), Odlokom o proračunu Občine Cankova za leto 2018 (Uradni list RS, št. 14/18; v nadaljevanju: odlok o proračunu) in Odlokom o rebalansu I. proračuna Občine Cankova za leto 2018 (Uradni list RS, št. 46/18; v nadaljevanju: odlok o rebalansu proračuna) in Odlokom o rebalansu II. proračuna Občine Cankova za leto 2018 (Uradni list RS, št. 70/18; v nadaljevanju: odlok o rebalansu proračuna).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
3. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Proračun januar– marec 2019
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
424.510
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
407.546
70
DAVČNI PRIHODKI
305.903
700 Davki na dohodek in dobiček
282.737
703 Davki na premoženje
 10.897
704 Domači davki na blago in storitve
10.413
706 Drugi davki
1.856
71
NEDAVČNI PRIHODKI
101.643
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
32.346
711 Takse in pristojbine
136
712 Denarne kazni
0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
41.973
714 Drugi nedavčni prihodki 
27.188
72
KAPITALSKI PRIHODKI
0
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
0
73
PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
16.964
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
16.964
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
375.483
40
TEKOČI ODHODKI
195.571
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
46.077
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
7.944
402 Izdatki za blago in storitve
141.550
403 Plačila domačih obresti
0
409 Rezerve
0
41
TEKOČI TRANSFERI
152.686
410 Subvencije
0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
121.882
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
3.784
413 Drugi tekoči domači transferi
27.020
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
26.543
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
26.543
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
683
431 Investicijski transferi pravnimi in fizičnim osebam
0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
683
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
49.027
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
14.645
55
ODPLAČILA DOLGA
14.645
550 Odplačila domačega dolga
14.645
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
34.382
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–14.645
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
–49.027
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2017
9009 Splošni sklad za drugo
–176.109
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen 
(posebni del proračuna) 
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na oglasni deski občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
5. člen 
(uporaba predpisov) 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen 
(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
7. člen 
(obseg zadolževanja občine) 
V obdobju začasnega financiranja se lahko Občina Cankova zadolži do višine 12.258,89 eurov, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu. Prav tako se lahko Občina Cankova v obdobju začasnega financiranja likvidnostno zadolži.
5. KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije (ali v uradnem glasilu občine), uporablja pa se od 1. januarja 2019 dalje.
Št. 410-06/2018
Cankova, dne 18. decembra 2018
Župan 
Občine Cankova 
Danilo Kacijan l.r.

AAA Zlata odličnost