Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2018 z dne 28. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2018 z dne 28. 12. 2018

Kazalo

4127. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Blagovica (2018–2027), stran 13393.

  
Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K 
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Blagovica (2018–2027) 
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Blagovica (2018–2027), št. 04-11/18 z dne 5. 9. 2018, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2018do 31. decembra 2027 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana.
2. člen 
Gozdnogospodarska enota Blagovica, ki meri 7.535,53 ha, se nahaja v gozdnogospodarskem območju Ljubljana, v občini Lukovica, oziroma v katastrskih občinah Blagovica, Češnjice, Koreno, Krašnja, Lukovica, Prevoje, Rafolče, Spodnje Koseze, Šentožbolt, Trojane, Učak, Zlato polje in Žirovše.
3. člen 
V gozdnogospodarski enoti Blagovica je 1. januarja 2018 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 94,8 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb, 5,0 % državnih gozdov ter 0,2 % gozdov lokalnih skupnosti;
2. površina: 4.492,07 ha, od katere je 4.353,79 ha večnamenskih ter 138,28 ha varovalnih gozdov;
3. lesna zaloga: 302,9 m3/ha, od tega 153,8 m3/ha iglavcev in 149,1 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 8,67 m3/ha, od tega 4,45 m3/ha iglavcev in 4,23 m3/ha listavcev.
4. člen 
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Blagovica (2018–2027) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja Ljubljana, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Blagovica določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 1.973 ha,
– ekološke funkcije na površini 604 ha ter
– socialne funkcije na površini 253 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Blagovica (2018–2027) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen 
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Blagovica za obdobje od 1. januarja 2018 do 31. decembra 2027 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 283.186 m3, od tega 143.404 m3 iglavcev in 139.782 m3 listavcev;
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na dejanski površini 123,2 ha ter
– nega drogovnjaka na površini 47,81 ha.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Blagovica (2018–2027) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen 
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Blagovica v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2027 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Blagovica (2018–2027).
7. člen 
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Blagovica (2018–2027) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Domžale, Ljubljanska cesta 72, 1230 Domžale, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Ljubljana, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Blagovica (2018–2027).
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-251/2018
Ljubljana, dne 18. decembra 2018
EVA 2018-2330-0009
dr. Aleksandra Pivec l.r.
Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost