Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2018 z dne 24. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2018 z dne 24. 12. 2018

Kazalo

4104. Tarifa 2019 o vrednosti točke za plačilo na podlagi obvestila, za plačilo za uporabo radijskih frekvenc in za plačilo za uporabo elementov oštevilčenja, stran 13328.

  
Na podlagi petega odstavka 6. člena, tretjega odstavka 60. člena in tretjega odstavka 74. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17), 4. člena Splošnega akta o načinu izračuna plačil za uporabo radijskih frekvenc (Uradni list RS, št. 30/13, 33/13 – popr. in 40/13 – popr.) in 4. člena Splošnega akta o načinu izračuna višine plačil za uporabo elementov oštevilčenja (Uradni list RS, št. 31/13) izdaja Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
T A R I F O  2019 
o vrednosti točke za plačilo na podlagi obvestila, za plačilo za uporabo radijskih frekvenc in za plačilo za uporabo elementov oštevilčenja 
1. člen 
(vsebina) 
Ta tarifa določa vrednost točke za izračun plačil na podlagi obvestila, za izračun plačila za uporabo radijskih frekvenc in za izračun plačila za uporabo elementov oštevilčenja Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljnjemu besedilu: agencija) za leto 2019.
2. člen 
(plačilo na podlagi obvestila) 
Vrednost točke za izračun plačila na podlagi obvestila za zagotavljanje javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajanje javnih komunikacijskih storitev je 1,37 EUR.
3. člen 
(plačilo za uporabo radijskih frekvenc) 
Vrednost točke za izračun plačila za uporabo radijskih frekvenc je 0,66 EUR.
4. člen 
(plačilo za uporabo elementov oštevilčenja) 
Vrednost točke za izračun plačila za uporabo elementov oštevilčenja je 0,99 EUR.
5. člen 
(priloga k tarifi) 
Obrazložitev tarife v Prilogi, ki je sestavni del te tarife, določa razloge za sprejem tarife ter cilje, ki jih agencija zasleduje.
6. člen 
(začetek veljavnosti in uporabe) 
Ta tarifa začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2019.
Št. 0100-4/2018/41
Ljubljana, dne 6. decembra 2018
EVA 2018-3130-0027
mag. Tanja Muha l.r.
Direktorica 
K tej tarifi je dala soglasje Vlada Republike Slovenije s sklepom št. 47601-15/2018/3, z dne 20. 12. 2018
Priloga k Tarifi 2019 o vrednosti točke za plačilo na podlagi obvestila, za plačilo za uporabo radijskih frekvenc in za plačilo za uporabo elementov oštevilčenja za delovanje regulatornega organa na področju elektronskih komunikacij:
PRILOGA 
Posebna obrazložitev Tarife 
Tarifa 2019 o vrednosti točke za plačilo na podlagi obvestila, za plačilo za uporabo radijskih frekvenc in za plačilo za uporabo elementov oštevilčenja (v nadaljnjem besedilu: tarifa) predvideva neposredno plačevanje plačil agenciji za opravljanje nalog v okviru njenih pooblastil in pristojnosti.
Pravna podlaga in razlogi za sprejem tarife so:
1. Agencija se financira z letnimi plačili zavezancev v višini sredstev, ki so potrebna za pokritje stroškov, ki jih ima agencija z izvrševanjem nalog opredeljenih v Zakonu o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17; v nadaljnjem besedilu: ZEKom-1) in za sorazmerni delež stroškov delovanja skupnih služb agencije.
2. Vire financiranja agencije na področju elektronskih komunikacij določa ZEKom-1, in sicer predvideva tri vrste plačil:
– plačila na podlagi obvestila iz 5. člena ZEKom-1 (6. člen ZEKom-1),
– plačila za uporabo radijskih frekvenc (60. člen ZEKom-1),
– plačila za uporabo elementov oštevilčenja (74. člen ZEKom-1).
3. Za vsakega od zgoraj navedenih virov financiranja mora agencija določiti vrednost točke za letno plačilo zavezancev. Vrednost točke se pomnoži s številom točk, ki odpadejo na posameznega zavezanca in je določeno z zakonom (drugi in tretji odstavek 6. člena ZEKom-1) oziroma s splošnim aktom, ki ga sprejme agencija (drugi odstavek 60. člena in drugi odstavek 74. člena ZEKom-1). Pri določitvi vrednosti točke mora agencija upoštevati naslednja pravila:
– vrednost točke za izračun plačila na podlagi obvestila je določena tako, da zbrana plačila krijejo načrtovane stroške, ki jih ima agencija z izvrševanjem določb ZEKom-1, razen določb V. in VI. poglavja,
– vrednost točke za izračun plačila za uporabo radijskih frekvenc je določena tako, da zbrana plačila krijejo načrtovane stroške, ki jih ima agencija z upravljanjem in nadzorom radiofrekvenčnega spektra (V. poglavje ZEKom-1),
– vrednost točke za izračun plačila za uporabo elementov oštevilčenja je določena tako, da zbrana plačila krijejo načrtovane stroške, ki jih ima agencija z upravljanjem in nadzorom elementov oštevilčenja (VI. poglavje ZEKom-1).
4. Zbrana sredstva omogočajo agenciji neodvisno izvajanje nalog v okviru njenih pristojnosti. Naloge agencije so zakonsko določene, podrobneje pa so opredeljene v programu dela in finančnem načrtu za leto 2019.
5. V letu 2019 bo agencija na področju elektronskih komunikacij, ki ga pokriva ta tarifa, z zbranimi sredstvi zasledovala spodaj navedene cilje, ločeno za vsako vrsto plačila:
a. Izvajanje aktivnosti na podlagi zakona o elektronskih komunikacijah (razen določb V. in VI. poglavja zakona): Agencija bo v letu 2019 zasledovala 5 ključnih ciljev, predstavljenih v nadaljevanju, skupaj s predvidenimi aktivnostmi za doseganje teh ciljev.
– S ciljem spodbujanja storitvene konkurence in spodbujanja (nad)gradnje širokopasovnih omrežij v smeri NGA bo agencija skozi regulativne ukrepe, ki so bili naloženi z regulatornimi odločbami na trgih širokopasovnega dostopa, spremljala zastavljene cilje in izvrševanje naloženih ukrepov. Agencija bo zaključila postopke z izdajo regulatornih odločb o upoštevnih trgov veleprodajnega zaključevanja govornih klicev v posameznih mobilnih omrežij in v posameznih javnih telefonskih omrežjih na fiksni lokaciji na podlagi novih analiz, ki jih bo opravila v letu 2018. Poleg tega bo agencija izvajala regulatorne aktivnosti tudi na drugih področjih elektronskih komunikacij (navedeno bo terjalo zbiranje podatkov o trgu z analitičnim pregledom stanja, mapiranje infrastrukture, preverjanje pravilnosti prejetih podatkov, izdelava stroškovnih modelov, izdelavo posameznih analiz in pregledov stanj na trgu, izvedbo upravnih postopkov ipd.) ter nudila strokovno podporo deležnikom na trgu tudi v okviru implementacije Uredb Evropske komisije (npr. Uredba o mednarodnem gostovanju). Poleg tega bo z nadzornimi postopki, opravljenimi revizijami OPTM ter vzdrževanjem evidence obvestil spremljala učinke obstoječe regulacije. Prav tako bo agencija izvajala nadzor nad zakonitostjo izvajanja regulativnih ukrepov, izvajanjem ukrepov za varnost omrežij in storitev, spoštovanjem določil glede zasebnosti in zagotavljanjem zaupnosti komunikacij, skrbela za preprečevanje izkrivljanja ali omejevanja konkurence, z objavo nameravanih gradenj, nadzorom investicij pa bo agencija spodbujala gradnjo in razvoj omrežij. Z namenom zasledovanja tega cilja bo agencija v začetku leta zaključila z modernizacijo sistema za zbiranje in obdelavo podatkov ter poročil in obvestil operaterjev pa tudi avtomatizirala sistem za poročanje o incidentih izpadih omrežja in drugih prekinitvah. V primeru, da bi med subjekti na trgu elektronskih komunikacij prihajalo do sporov glede uporabe določb ZEKom-1 oziroma podzakonskih predpisov v njihovih medsebojnih razmerjih, bo Agencija o tem odločala v postopkih reševanja medoperaterskih sporov. Agencija bo tudi še naprej aktivno sodelovala pri implementaciji sprememb regulatornega okvira elektronskih komunikacij ter nudila strokovno podporo za uresničitev ciljev digitalne agende in strateških ciljev strategije Digitalna Slovenija 2020.
– Za doseganje cilja spodbujanje razvoja notranjega trga bo agencija prek spremljanja QoSBB ter omrežne nevtralnosti v letu 2019 skušala odpraviti ovire pri zagotavljanju elektronskih komunikacijskih omrežij, pripadajočih zmogljivosti in storitev. Pri tem bo za doseganje ciljev digitalne agende spodbujala gradnjo razvoj vseevropskih storitev in povezljivosti ter sodelovala z drugimi pristojnimi organi tako na nivoju EU kot tudi na nacionalnem nivoju.
– Z namenom podpiranja interesov državljanov bo agencija zagotavljala širokopasovni dostop do univerzalne storitve vsem državljanom Republike Slovenije po dostopnih cenah. Agencija bo izvedla postopek imenovanja novih izvajalcev univerzalne storitve na trgu elektronskih komunikacij, kar vključuje pripravo analize stanja na trgu, javno razpravo, razpis za določitev izvajalcev posameznih storitev iz nabora storitev in izdajo odločb. Opravljala bo različne raziskave o uporabi elektronskih komunikacij končnih uporabnikov, poleg tega bo skrbela za visoko raven varstva potrošnikov, za visoko raven varstva osebnih podatkov in zasebnosti ter za zagotavljanje jasnih informacij za končne uporabnike. Poleg tega bo agencija tudi v letu 2019 posebno skrb namenjala potrebam posebnih družbenih skupin končnih uporabnikov (invalidi, starejši, osebe s posebnimi socialnimi potrebami). Pomembna naloga agencije v letu 2019 bo tudi ohranjanje celovitosti in varnosti omrežij in storitev, vseskozi pa bo agencija zagotavljala tudi nadzor nad zagotavljanjem odprtega in nevtralnega interneta.
– Agencija bo tudi v letu 2019 skrb namenila zaščiti končnih uporabnikov. Slednje bo zagotovljeno predvsem z reševanjem sporov na trgu elektronskih komunikacij. Z informiranjem končnih uporabnikov ter izvajanjem nadzornih postopkov pa bo agencija spodbujala ponudnike storitev k odgovorni drži do končnih uporabnikov. Pri optimizaciji investicijskih vlaganj v infrastrukturo bo agencija novo podatkovno bazo, nastajajočo na podlagi uvedenega sistema nadzora gradnje komunikacijske in drugih infrastruktur, povezovala z drugimi geografsko informacijskimi sistemi, predvsem z obstoječim zbirnim katastrom, da bi na ta način prišla do uporabnega preseka, kako čim ceneje izvesti izgradnjo novih omrežij. Poleg tega bo nadaljevala z aktivnostmi informiranja, koordinacije (organizacija posvetov in delavnic z vključenimi deležniki, kot so infrastrukturni operaterji, lokalne skupnosti idr.) in nadzorov nad investicijskimi projekti ter spremljala možnosti (so)uporabe telekomunikacijskih in drugih omrežij. Pomemben del aktivnosti bo predstavljal tudi nadzor realizacije izraženega tržnega interesa.
b. Radiofrekvenčni spekter:na podlagi V. poglavja ZEKom-1 agencija zagotavlja optimalno rabo frekvenčnega spektra, kot omejene naravne dobrine. V zvezi z navedenim bo agencija v letu 2019 v skladu z v letu 2018 sprejeto triletno strategijo upravljanja z radiofrekvenčnim spektrom izvajala predvsem v naslednje aktivnosti:
– načrtovanje in optimiziranje radiofrekvenčnega spektra z upoštevanjem zakonodaje in potreb trga;
– spremljanje stanja na trgu;
– aktivno mednarodno udejstvovanje pri sooblikovanju evropske regulatorne politike ter sodelovanje in podpora pri implementaciji evropskega pravnega okvira ter oblikovanje dobrih praks;
– podporo drugim resornim nacionalnim organom pri doseganju ciljev na področju razvoja trga elektronskih komunikacij in sodelovanje z njimi;
– aktivno sodelovanje z deležniki na trgu v smeri iskanja optimalnih pristopov in rešitev za doseganje zastavljenih ciljev.
Pri upravljanju z radijskim spektrom mora agencija zagotavljati njegovo učinkovito rabo, pospeševati uporabo spektralno učinkovitih tehnologij ter zagotavljati in spodbujati razvoj slovenskega gospodarstva. V ta namen bo pripravila posodobitev načrta uporabe radijskih frekvenc; vodila upravne postopke za izdajo odločb o dodelitvi radijskih frekvenc za radijske in televizijske postaje (tako za analogno kot digitalno oddajanje), fiksne zveze, satelitske zveze, radijske postaje letal, radijske postaje plovil, zasebne in izvedla predvidene javne razpise z javno dražbo za javne mobilne komunikacije; izdajala bo radioamaterska dovoljenja (dodelitev klicnega znaka); ter izvajala mednarodno usklajevanje uporabe radijskih frekvenc, ki vključuje pripravo multilateralnih in bilateralnih sporazumov. Agencija v okviru svojih prisojnosti sodeluje tudi na mednarodnem področju v okviru ITU, CEPT, Evropske komisije in NATO. Eden zelo pomembnih projektov v letu 2019 bo tudi aktivna priprava na Svetovno radijsko konferenco WRC'19 v Egiptu, na kateri se bo sprejemalo ključne odločitve v zvezi z radiofrekvenčnim spektrom v prihodnosti. Pomembno bo sodelovanje tako na delovnih skupinah za pripravo na WRC'19 v okviru CEPT, kot tudi sodelovanje na sami konferenci. Svetovna konferenca o radiokomunikacijah skupaj s skupščino (RA) določata najširšo strategijo in obravnavata celotno problematiko radiokomunikacij svetovnega pomena. Poleg tega bo tudi analizirala postopke podeljevanja radijskih frekvenc in jih optimizirala, frekvence bo mednarodno koordinirala ter pripravila razpise radijskih frekvenc za mobilne komunikacije in v sodelovanju s Svetom za radiodifuzijo (SRDF) in Ministrstvom za kulturo nadaljevala za dodelitev analognih radijskih frekvenc za razširjanje radijskih programov. Agencija bo tudi v letu 2019 zagotovila največjo možno proaktivnost v vseh fazah razpisov, da se ti čimprej zaključijo in frekvence dodelijo izdajateljem radijskih programov. Če se bo pokazala potreba po dodatnih frekvencah, bo agencija izvedla tudi javni razpis za podelitev novih frekvenc za radijsko digitalno (DAB+) omrežje. Prav tako bo agencija nadaljevala z izvajanjem aktivnosti za obrambo spektra Republike Slovenije pred motnjami iz drugih držav. Z nadzorom zagotavljanja javnih komunikacijskih storitev bo tudi v letu 2019 spremljala ODRF za javne mobilne sisteme in pokritost ter spremljala kakovost storitev fiksnih in mobilnih širokopasovnih omrežij, spremljala bo tudi konvergenco javnih mobilnih in radiodifuznih storitev v UHF pasu in prehod iz DTT na LTE ter vzpodbujala uvajanje 5G tehnologije. Pri tem bo agencija z nadzornimi in upravnimi postopki spodbujala tudi učinkovito uporabo radijskih frekvenc. Za leto 2019 agencija načrtuje tudi redno posodobitev nadzorno-merilnega sistema za spremljanje rabe radijskega spektra.
c. Oštevilčenje: z namenom zasledovanja določb VI. poglavja ZEKom-1bo agencija v letu 2019 skrbela za poenoteno regulacijo in uporabo številskih virov pri uvajanju novih storitev, še naprej bo dodeljevala elemente oštevilčenja ter skrbela za enotno evidenco številskega prostora. Z namenom zagotavljanja zakonite rabe številskega prostora bodo izvedeni nadzorni postopki. Del svojih nalog pa bo agencija namenila tudi spremljanju in nadziranju izvajanja prenosljivosti številk.
6. Glede na navedene cilje in naloge agencija v nadaljevanju pojasnjuje predlagane vrednosti točk. Pri pripravi tarife agencija upošteva potrebno pokrivanje stroškov, ki so potrebni za izvajanje posameznih dejavnosti agencije, glede na načrtovane cilje in naloge. Pri tem agencija ob uporabi določil ZEKom-1 in področnih pravilnikov upošteva tudi porabo presežkov prihodkov nad odhodki iz leta 2015. Agencija je že pri pripravi tarife za leto 2016 upoštevala usmeritve resornega ministrstva in potrjen presežek leta 2014 v višini 2.398.136 EUR razporedila kot vir pokrivanja odhodkov v letu 2016 in znižala tarife. Ker je del presežka leta 2014 kljub znižanju tarife v letu 2016 ostal neporabljen ga je agencija ustrezno uporabila tudi pri izračunu tarif za leto 2017. Skladno s sklepom Vlade Republike Slovenije, ki zahteva, da se presežki javnih agencij iz preteklih let ne ohranjajo kot nerazporejena sredstva, je agencija pri izračunu tarif za leto 2018 upoštevala neporabljen presežek leta 2014 in potrjen presežek leta 2015 v višini 2.437.155 EUR. Agencija tudi pri pripravi tarife za leto 2019 načrtuje porabo dela presežka leta 2015, preostali del pa načrtuje razporediti na vir za investicije. Agencija bo upoštevajoč načrtovano strukturo in obseg potrebnih stroškov za opravljanje regulatornih nalog (za posamezno vrsto plačila) ter ob dodatno upoštevani ocenjeni porabi še neporabljenega potrjenega presežka leta 2015 v primerjavi z letom 2018 predvidela zvišala naslednje tarife, in sicer:
– pri plačilih za uporabo elementov oštevilčenja za 0,23 EUR oziroma 30,3 %;
– pri plačilih na podlagi obvestila za 0,31 EUR, oziroma 29,2 %;
– pri plačilih za uporabo radijskih frekvenc za 0,15 EUR oziroma za 29,4 %;
Agencija je predlog tarif, ki je vezan na Program dela in finančni načrt agencije za leto 2019 oblikovala na podlagi načrtovane strukture stroškov, ki so potrebni za izvajanje posameznih dejavnosti ter sorazmernega dela stroškov skupnih služb za plačila na podlagi ZEKom-1. Predlog tarife je tako stroškovno naravnan, ob upoštevanju porabe potrjenega presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let. Agencija je v letih 2016–2019 pri pripravi tarife za potrebno pokrivanje stroškov upoštevala / porabljala tudi akumulirane presežke leta 2014 in 2015. Višina teh sredstev v letu 2019 tako ne zadošča več za ohranjanje tarif na nižji ravni, zato jih bo postopno zvišala na ustrezno raven, tako da bodo načrtovani stroški tekočega leta v celoti pokriti iz prihodkov tekočega leta.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti