Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2018 z dne 24. 12. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2018 z dne 24. 12. 2018

Kazalo

4086. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Metlika (2018–2027), stran 13315.

  
Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K 
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Metlika (2018–2027) 
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Metlika (2018–2027) št. 07-17/18 z dne 6. 9. 2018, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2018do 31. decembra 2027 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Novo mesto.
2. člen 
Gozdnogospodarska enota Metlika, ki meri 10.864,36 ha, se nahaja v gozdnogospodarskem območju Novo mesto, v občini Metlika, oziroma v katastrskih občinah Dole, Sekuliči, Hrast pri Jugorju, Bušinja vas, Lokvica, Grabrovec, Bojanja vas, Radovica, Slamna vas, Drašiči, Božakovo, Radoviči, Rosalnice, Metlika, Primostek, Dobravice, Gradac, Podzemelj in Krasinec.
3. člen 
V gozdnogospodarski enoti Metlika je 1. januarja 2018 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 90,3 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb, 9,0 % državnih gozdov ter 0,7 % gozdov lokalnih skupnosti;
2. površina: 5.657,50 ha, od katere je 5.635,64 ha večnamenskih in 21,86 ha varovalnih gozdov;
3. lesna zaloga: 288,6 m3/ha, od tega 76,7 m3/ha iglavcev in 211,9 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 9,61 m3/ha, od tega 3,06 m3/ha iglavcev in 6,55 m3/ha listavcev.
4. člen 
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Metlika (2018–2027) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja Novo mesto, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Metlika določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 5.561,95 ha,
– ekološke funkcije na površini 224,47 ha ter
– socialne funkcije na površini 60,73 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Metlika (2018–2027) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen 
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Metlika za obdobje od 1. januarja 2018 do 31. decembra 2027 določeni naslednji ukrepi:
1. najvišji možni posek v višini 369.607 m3, od tega 102.176 m3 iglavcev in 267.431 m3 listavcev;
2. gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 516,41 ha;
3. nega drogovnjaka na 117,77 ha ter
4. varstvo pred žuželkami v skupnem trajanju 200 dni.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Metlika (2018–2027) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen 
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Metlika v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2026 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Metlika (2018–2027).
7. člen 
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Metlika (2018–2027) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Novo mesto, Gubčeva 15, 8000 Novo mesto, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Semič-Metlika, Pod smreko 10, 8340 Črnomelj, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Metlika (2018–2027).
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-257/2018
Ljubljana, dne 18. decembra 2018
EVA 2018-2330-0017
dr. Aleksandra Pivec l.r.
Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti