Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2003 z dne 26. 9. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2003 z dne 26. 9. 2003, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4162. Uredba o državnem lokacijskem načrtu za avtocestni priključek Celje vzhod in povezovalno cesto
4163. Uredba o nadomestilu plače oziroma izgubljenega zaslužka med opravljanjem določenih dolžnosti obrambe, o uveljavljanju pravice do enkratne denarne pomoči in o zneskih te pomoči
4164. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o avtonomnem ukrepu znižanja ali ukinitve carinskih stopenj za določeno blago
4165. Uredba o dopolnitvah uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih motorjev z notranjim izgorevanjem in nepremičnih plinskih turbin
4166. Uredba o spremembi uredbe o ureditvi trga z vinskim grozdjem, moštom in vinom
4167. Uredba o razveljavitvi uredbe o načinu opravljanja obvezne gospodarske javne službe poštnih storitev
4168. Uredba o razveljavitvi uredbe o podelitvi koncesij za uporabo radiofrekvenčnega spektra za opravljanje storitev UMTS/IMT-2000
4169. Uredba o določitvi ureditvenega območja mejnega prehoda za obmejni promet Novi Kot

Odloki

4170. Odlok o programu priprave lokacijskega načrta za vplivno območje plazu Macesnik v Občini Solčava
4171. Odlok o programu priprave lokacijskega načrta za vplivno območje plazu Šmihel v Mestni občini Nova Gorica
4172. Odlok o programu priprave lokacijskega načrta za vplivno območje plazu Gradišče nad Prvačino v Mestni občini Nova Gorica
4173. Odlok o programu priprave lokacijskega načrta za vplivno območje plazu Strug nad vasjo Koseč v Občini Kobarid
4174. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o dodatnem premoženju, ki se preda pooblaščenim investicijskim družbam za lastniške certifikate

MINISTRSTVA

4175. Sklep o javni razgrnitvi predloga lokacijskega načrta za vodnogospodarsko ureditev Drave od Vurberka do Zgornjega Dupleka
4176. Sklep o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta
4177. Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
4178. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah odredbe o obrazcih za obračun davkov po odbitku in drugih dajatev ter načinu in rokih predlaganja obrazcev davčnemu organu
4179. Pravilnik o dopolnitvah pravilnika o blagu, za katerega se izda garancija za brezhibno delovanje
4180. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o posebnih pravilih bivanja in gibanja tujcev v centru za odstranjevanje tujcev in pogojih ter postopku za uporabo milejših ukrepov
4181. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o delitvi dovolilnic za mednarodni prevoz blaga v cestnem prometu
4182. Pravilnik o pogojih za organiziranje in izvajanje krvodajalskih akcij

USTAVNO SODIŠČE

4183. Odločba, da 79. člen, drugi odstavek 181. člena in 200. člen zakona o prekrških ter četrti odstavek 67. člena zakona o kazenskem postopku niso v neskladju z ustavo
4184. Odločba o razveljavitvi 3. člena odloka o avto-taksi prevozih (Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške, št. 15/02)
4185. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe zoper odmerjeni davek na dediščino

BANKA SLOVENIJE

4186. Sklep o opravljanju menjalniških poslov
4187. Sklep o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino

SODNI SVET

4188. Sklep Sodnega sveta o javnem pozivu sodnikom k vložitvi kandidatur za prosto mesto
4189. Akt o spremembi akta o določitvi števila sodniških mest na višjih, okrožnih in okrajnih sodiščih v Republiki Sloveniji

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4190. Sklep o uskladitvi pokojnin od 1. septembra 2003
4191. Sklep o najnižji pokojninski osnovi in osnovi za odmero dodatnih pravic
4192. Sklep o najvišji pokojninski osnovi
4193. Sklep o zneskih dodatka za pomoč in postrežbo
4194. Sklep o zneskih invalidnin za telesno okvaro
4195. Sklep o znesku starostne pokojnine kmetov
4196. Sklep o znesku državne pokojnine
4197. Sklep o uskladitvi preživnin po zakonu o preživninskem varstvu kmetov
4198. Spremembe statuta Skupnosti občin Slovenije
4199. Splošni akt o nalepki za prepoved vročanja v predalčnik
4200. Tarifo o pravnih storitvah
4201. Tarifa o pravnih storitvah

OBČINE

Črnomelj

4202. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Črnomelj

Divača

4203. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sežana za območje Občine Divača za obdobje 1986-2000 in družbenega plana Občine Sežana za območje Občine Divača za obdobje 1986-1990
4204. Odredba o prodaji zemljišč, ki so potrebna za smotrno izkoriščanje ali zaokrožitev stavbnega zemljišča
4205. Pravilnik o merilih za podaljšanje obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, ki opravljajo gostinsko dejavnost na območju Občine Divača

Dobrna

4206. Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Dobrna

Dol pri Ljubljani

4207. Sklep o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Dol pri Ljubljani

Hajdina

4208. Odlok o predkupni pravici Občine Hajdina

Hrpelje-Kozina

4209. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Hrpelje-Kozina
4210. Odlok o dimnikarski službi na območju Občine Hrpelje-Kozina ter pogojih, postopkih in merilih za oddajanje koncesij na področju opravljanja gospodarske javne službe "dimnikarstvo"
4211. Pravilnik o merilih za sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev, prireditev in drugih kulturnih programov

Komen

4212. Poročilo o izidu predhodnega referenduma o odloku za uvedbo samoprispevka na območju Vaške skupnosti Gornja Branica

Krško

4213. Pravilnik o spremembi pravilnika o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje kulturnih programov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Krško
4214. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika za vrednotenje in izbor programov športa v Občini Krško

Ljubljana

4231. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote

Loški Potok

4215. Sklep o ukinitvi statusa splošne rabe

Majšperk

4216. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Majšperk

Mežica

4217. Sklep o višini najemnine za najem grobov

Moravske Toplice

4218. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Moravske Toplice

Novo mesto

4219. Sklep o javni razgrnitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za romsko naselje Šmihel

Osilnica

4220. Odlok o predkupni pravici Občine Osilnica

Sveti Andraž v Slovenskih goricah

4221. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sv. Andraž v Slov. goricah za leto 2002
4222. Dopolnitve sklepa o uvedbi občinskega samoprispevka v denarju za območje Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah

Sveti Jurij ob Ščavnici

4223. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici
4224. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o dejavnostih in pogojih za opravljanje gospodarskih javnih služb s koncesijo

Škocjan

4225. Pravilnik o postopkih vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje dejanskim končnim upravičencem na območju Občine Škocjan
4226. Spremembe in dopolnitve pravilnika o kadrovskem štipendiranju študentov za potrebe javnih zavodov na področju družbenih dejavnosti v Občini Škocjan

Škofja Loka

4227. Odlok o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta prenove starega mestnega jedra Škofje Loke

Šmartno pri Litiji

4228. Program priprave lokacijskega načrta za izkoriščanje peskokopa Vetrnik

Vitanje

4229. Pravilnik o pripravi, izvajanju in sofinanciranju letnih programov športa v Občini Vitanje

Žalec

4230. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta za skladišče pirotehničnih izdelkov v Zavrhu pri Galiciji
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti