Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2003 z dne 26. 9. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2003 z dne 26. 9. 2003

Kazalo

4207. Sklep o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Dol pri Ljubljani, stran 13335.

Na podlagi 3. člena zakona o varnosti v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 30/98, 1/91, 61/00 in 67/02) in 16. člena statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 36/02) je Občinski svet občine Dol pri Ljubljani na 7. redni seji dne 17. 9. 2003 sprejel
S K L E P
o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Dol pri Ljubljani
1. člen
S tem sklepom se v Občini Dol pri Ljubljani ustanovi Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Dol pri Ljubljani (v nadaljevanju: svet).
2. člen
Svet skrbi za razvijanje in uveljavljanje ukrepov za večjo varnost, za dvig varnostno prometne kulture udeležencev v cestnem prometu, ter sodeluje s pristojnimi državnimi organi, društvi, organizacijami, podjetji in drugimi, ki imajo podobne interese.
3. člen
Svet opravlja predvsem naslednje naloge:
– proučuje in obravnava problematiko na področju varnosti cestnega prometa ter predlaga organom, ki urejajo posamezna področja pomembna za varnost cestnega prometa, ukrepe za izboljšanje varnosti;
– pospešuje prometno vzgojo in izobraževanje ter etiko udeležencev v cestnem prometu;
– organizira razne vzgojno preventivne akcije z državnimi organi, s šolami in društvi;
– pospešuje in razvija aktivnosti prometne vzgoje v šolah in vrtcih;
– razvija medobčinsko sodelovanje na področju prometne varnosti na cestah in širše;
– daje predloge za izboljšanje varnosti cestnega prometa;
– obravnava druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi in zakoni;
– sodeluje z drugimi sveti ter Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu RS.
4. člen
Svet, ki ga imenuje župan, ima devet članov. Svet je sestavljen iz:
– vodje policijskega okoliša iz PP Bežigrad,
– vodje policijskega okoliša iz PP Polje,
– predstavnika OŠ Dol pri Ljubljani,
– predstavnika sveta staršev OŠ Dol,
– predstavnika občinske uprave,
– štirih članov, imenovanih na podlagi teritorialnega načela in strokovne primernosti.
Člani sveta na svoji prvi seji izmed sebe izvolijo predsednika sveta in podpredsednika.
5. člen
Predsednik sveta pripravlja, sklicuje in vodi seje ter skrbi za izvajanje sprejetih odločitev. V primeru njegove odsotnosti ga nadomešča podpredsednik. Prvo sejo sveta skliče župan.
6. člen
Svet obravnava zadeve iz svojega delovnega področja na sejah. Gradivo za sejo mora poslati članom sveta najmanj tri dni pred sejo.
Svet lahko zaradi obravnave določenih vprašanj povabi k sodelovanju tudi predstavnike drugih organov.
7. člen
Svet lahko sprejme poslovnik o delu. Kolikor ga ne sprejme se smiselno uporabljajo določbe poslovnika o delu Občinskega sveta občine Dol pri Ljubljani.
8. člen
Opravljanje strokovnih in administrativno-tehničnih nalog zagotavlja občinska uprava.
9. člen
Za delo članov sveta se smiselno uporabljajo določbe pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 12/03).
10. člen
Finančna sredstva za izvajanje nalog sveta se na podlagi vsakoletnega programa sveta zagotavljajo v občinskem proračunu. Svet lahko za opravljanje dela in nalog pridobiva sredstva tudi iz drugih virov.
11. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 34003-5/2003
Dol pri Ljubljani, dne 17. septembra 2003.
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Primož Zupančič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti