Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2003 z dne 26. 9. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2003 z dne 26. 9. 2003

Kazalo

4225. Pravilnik o postopkih vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje dejanskim končnim upravičencem na območju Občine Škocjan, stran 13352.

Na podlagi 6. člena zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (ZVVJTO-UPB1, Uradni list RS, št. 83/03) in na podlagi 15. člena statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 37/99, 51/01 in 44/03) je Občinski svet občine Škocjan na 9. redni seji dne 17. 9. 2003 sprejel
P R A V I L N I K
o postopkih vračanja vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje dejanskim končnim upravičencem na območju Občine Škocjan
1. člen
(splošna določba)
Ta pravilnik ureja postopke vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje dejanskim končnim upravičencem, ki so vlagali v navedeno omrežje na območju Občine Škocjan, ki je pravna naslednica dela Občine Novo mesto – območje Krajevne skupnosti Škocjan ter dela Občine Sevnice – območje Krajevne skupnosti Bučka in naselja Gornja Stara vas.
2. člen
(postopek vračanja vlaganj dejanskim končnim
upravičencem, način sestave seznama, pogoji
in roki vračanja deležev)
V skladu z 2. točko 6. člena zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 83/03) bo Občina Škocjan za potrebe vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje dejanskim končnim upravičencem (v nadaljevanju: upravičenci) sestavila seznam fizičnih in pravnih oseb, ki nastopajo kot upravičenci.
Na seznam fizičnih in pravnih oseb se uvrstijo upravičenci, ki predložijo Občini Škocjan dokumentacijo, iz katere je mogoče nedvoumno ugotoviti dejansko upravičenost za vračilo sorazmernega deleža vloženih sredstev.
Ko primerna dokumentacija za ugotavljanje upravičenosti za vračilo se štejejo: pogodba, sklenjena med krajevnimi skupnostmi, katerih pravna naslednica v celoti ali deloma je Občina Škocjan in upravičencem, nadalje potrdila o plačilu obveznosti, kot verodostojen dokument pa se smatra tudi evidenca o naročnikih – upravičencih, s katero razpolaga občinska uprava (zvezek telefonskih naročnikov iz leta 1989) in ostali seznami.
Seznam mora vsebovati najmanj naslednje podatke o upravičencih:
1. identifikacija upravičenca: ime in priimek oziroma naziv pravne osebe, naslov stalnega prebivališča oziroma naslov sedeža pravne osebe;
2. številka dokumenta, na podlagi katerega se uveljavlja upravičenost, datum dokumenta, višina vloženih sredstev;
3. ugotovljeni delež vračila;
4. finančni račun, kamor se vrne ugotovljena višina vlaganja.
Zahtevek za uvrstitev na seznam lahko upravičenec vloži v roku dveh mesecev od poziva, ki ga Občina Škocjan objavi v Uradnem listu RS in na krajevno običajen način seznani eventualne upravičence, sicer se zahtevek ne upošteva.
Zahtevek, katerega obrazec se dvigne na sedežu Občine Škocjan, Škocjan 67, se s priloženimi dokazili v predpisanem roku vloži na sedežu Občine Škocjan.
Vlagatelj zahtevka lahko dokazuje obstoj pravice do vračila vlaganja z dokumentacijo, navedeno v drugem in tretjem odstavku 2. člena tega pravilnika.
Občina Škocjan, ki nastopa kot upravičenec iz 2. člena ZVVJTO-UPB1, v roku dveh mesecev po sklenitvi pisne poravnave (drugi odstavek 8. člena zakona) ali pravnomočnem nepravdnem postopku za določitev odškodnine (peti odstavek 8. člena zakona) objavi na krajevno običajen način seznam fizičnih in pravnih oseb, ki nastopajo kot dejanski končni upravičenci.
Seznam upravičencev se v roku enega meseca po poteku roka iz petega odstavka tega člena, javno izobesi na krajevno običajen način in postane osnova za določitev odškodnine ter vračilo vlaganj.
Prejeto vračilo s strani zavezanca za vračilo vlaganj vrne Občina Škocjan upravičencem v celoti v deležih, sorazmernih vlaganjem oseb, navedenih na seznamu iz prejšnjega odstavka tega člena. Občina Škocjan začne vračati v roku 30 dni po prejemu vračila iz sklada za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Republika Slovenija).
3. člen
(ugotavljanje sorazmernih deležev)
Osnova za vračilo vlaganja je vrednost, ugotovljena na podlagi dokumentacije iz drugega in tretjega odstavka 2. člena tega pravilnika.
Za ugotovitev višine vračila vlaganja se uporabljajo določbe tretjega in četrtega odstavka 4. člena zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 83/03).
4. člen
(vlaganje Občine Škocjan)
Občina Škocjan ima, zaradi vlaganj v izgradnjo objekta, v katerem je ATC ter zaradi nakupa centrale, pravico do vračila sorazmernega dela vlaganja v predmetno telekomunikacijsko infrastrukturo.
Zahtevek bo Občina Škocjan vložila po določbah zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 83/03) ter jih po prejemu obdržala kot lastna sredstva vlaganja. Ta sredstva se izločijo iz skupine sredstev za vračanje vlaganj ostalim upravičencem.
Sorazmerni del od vračil (4. točka 6. člena ZVVJTO-UPB1) ki pripadajo Občini Škocjan iz naslova namenskih sredstev samoprispevka, bo Občina Škocjan namenila izključno za investicije v infrastrukturo na območju, na katerem so bila zbrana sredstva samoprispevka.
5. člen
(končna določba)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu in nadomesti Pravilnik o postopkih vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje dejanskim končnim upravičencem na območju Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 78/02).
Št. 34500-0001/2003
Škocjan, dne 8. septembra 2003.
Župan
Občine Škocjan
Anton Zupet, univ. dipl. org. l. r.

AAA Zlata odličnost