Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2003 z dne 26. 9. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2003 z dne 26. 9. 2003

Kazalo

4163. Uredba o nadomestilu plače oziroma izgubljenega zaslužka med opravljanjem določenih dolžnosti obrambe, o uveljavljanju pravice do enkratne denarne pomoči in o zneskih te pomoči, stran 13282.

Na podlagi petega odstavka 18. člena in tretjega odstavka 53. člena zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 82/94, 44/97, 87/97, 13/98 – odl. US, 33/00 – odl. US, 87/01 – ZMatD, 47/02, 67/02 – popr. in 110/02 – ZGO-1), četrtega odstavka 29. člena zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94, 33/00 – odl. US, 87/01 – ZMatD in 52/02 – ZDU-1) ter 65. člena zakona o vojaški dolžnosti (Uradni list RS, št. 108/02 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o nadomestilu plače oziroma izgubljenega zaslužka med opravljanjem določenih dolžnosti obrambe, o uveljavljanju pravice do enkratne denarne pomoči in o zneskih te pomoči
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(1) Ta uredba ureja nadomestila plače oziroma izgubljenega zaslužka vojaškemu obvezniku med izvajanjem naborne dolžnosti, dolžnosti služenja v rezervni sestavi Slovenske vojske ter postopek za dodelitev enkratne denarne pomoči v primeru smrti, poškodbe ali bolezni, ki jo utrpi državljan pri opravljanju obrambnih dolžnosti v skladu s pogoji iz 18. člena zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 82/94, 44/97, 87/97, 13/98 – odl. US, 33/00 – odl. US, 87/01 – ZMatD, 47/02, 67/02 – popr. in 110/02 – ZGO-1) in opravljanju nalog ali izvrševanju drugih dolžnosti v Civilni zaščiti v skladu s pogoji iz 29. člena zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94, 33/00 – odl. US, 87/01 – ZMatD in 52/02 – ZDU-1).
(2) Ta uredba se uporablja tudi za pogodbeno opravljanje vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske, če s posebnimi predpisi posamezno vprašanje ni drugače urejeno.
II. NADOMESTILA
2. člen
(1) Dnevni znesek nadomestila plače med izvrševanjem vojaške dolžnosti se izračuna tako, da se, v skladu z zakonom o obrambi, plača za mesec, ki bi jo oseba prejela, če bi delala, deli s številom delovnih dni v mesecu, v katerem je vojaški obveznik opravljal vojaško dolžnost, na katero je bil vpoklican.
(2) Vojaškemu obvezniku, ki samostojno opravlja dejavnost z osebnim delom, pripada med izvrševanjem vojaške dolžnosti denarno nadomestilo izgubljenega zaslužka, ki se določi od bruto osnove, določene za plačilo prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za mesec pred mesecem, v katerem je pričel opravljati vojaško dolžnost.
(3) Dnevni znesek nadomestila izgubljenega zaslužka iz prejšnjega odstavka se izračuna tako, da se bruto osnova iz prejšnjega odstavka deli s številom delovnih dni v mesecu, v katerem je vojaški obveznik opravljal vojaško dolžnost, na katero je bil vpoklican.
3. člen
(1) Vojaškemu obvezniku, ki ni zaposlen in ne dobiva denarnega nadomestila zaradi začasne brezposelnosti oziroma ne pridobiva dohodka na kakšen drug način, pripada denarno nadomestilo, ki se določi na podlagi zajamčene plače v Republiki Sloveniji za čas, v katerem je opravljal vojaško dolžnost.
(2) Dnevni znesek denarnega nadomestila iz prejšnjega odstavka se izračuna tako, da se znesek zajamčene plače v Republiki Sloveniji deli s številom delovnih dni v mesecu, v katerem je vojaški obveznik opravljal vojaško dolžnost, na katero je bil vpoklican.
(3) Pravice iz prejšnjega člena ter prvega odstavka tega člena pripadajo vojaškemu obvezniku med izvajanjem naborne dolžnosti, dolžnosti služenja v rezervni sestavi in pogodbenim opravljanjem vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske.
4. člen
Vojaškemu obvezniku, ki med opravljanjem vojaške dolžnosti prejme pokojnino ali denarno nadomestilo za primer brezposelnosti v nižjem znesku od zneska denarnega nadomestila iz prejšnjega člena, pripada razlika do tega zneska v breme organa, ki je zahteval vpoklic vojaškega obveznika na opravljanje vojaške dolžnosti.
III. ENKRATNA DENARNA POMOČ
5. člen
(1) V primeru okvare zdravja zaradi poškodbe, bolezni ali poslabšanja bolezni, ki jo utrpi državljan pri opravljanju dolžnosti ali nalog v skladu s 1. členom te uredbe, se postopek začne na zahtevo državljana, če zahtevo vloži v treh mesecih od dneva ugotovitve stopnje okvare zdravja v skladu z 9. členom te uredbe.
(2) V primeru smrti državljana pri opravljanju dolžnosti oziroma nalog iz prejšnjega odstavka se postopek za dodelitev enkratne denarne pomoči začne na zahtevo družinskih članov, če zahtevo vložijo v treh mesecih od smrti državljana.
(3) Do enkratne denarne pomoči je državljan upravičen, če se je pri opravljanju obrambnih dolžnosti ali izvrševanju dolžnosti v Civilni zaščiti poškodoval brez svoje krivde.
(4) Odločbe o pravici do enkratne denarne pomoči izdaja na prvi stopnji upravni organ, pristojen za obrambne zadeve oziroma za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki državljana vodi v evidenci.
(5) Če je državljan že uveljavil status mirnodobnega invalida, se za uveljavitev pravice do enkratne denarne pomoči upošteva zdravstvena dokumentacija, na podlagi katere mu je bil dodeljen status mirnodobnega invalida.
(6) O pritožbi zoper odločbo organa, izdano v skladu s četrtim odstavkom tega člena, odloča minister, pristojen za obrambo.
6. člen
Organ, ki je organiziral aktivnost iz 1. člena te uredbe, na kateri se je državljan poškodoval, zbolel ali izgubil življenje, mora:
– v roku treh dni to prijaviti upravnemu organu, pristojnemu za obrambne zadeve oziroma za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki državljana vodi v evidenci,
– poslati pristojni službi zdravstvenega varstva prijavo nesreče pri delu na predpisanem obrazcu.
7. člen
Organ iz prejšnjega člena mora takoj po nastalem dogodku ugotoviti dejstva in okoliščine, v katerih se je državljan poškodoval, zbolel ali je izgubil življenje. Po potrebi, obvezno pa, če je državljan izgubil življenje oziroma, če gre za opravljanje nalog po 21. členu zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, se za ugotovitev teh dejstev in okoliščin imenuje tričlansko komisijo. En član komisije mora biti zdravnik. O ugotovitvi se sestavi zapisnik.
8. člen
Organ iz prejšnjega člena izda na podlagi ugotovljenih dejstev in okoliščin potrdilo za uveljavljanje pravice do enkratne denarne pomoči. Potrdilo se izda državljanu, ki uveljavlja pravico do enkratne denarne pomoči. Če je državljan izgubil življenje, se potrdilo izda njegovim družinskim članom. Potrdilo in zapisnik se pošljeta tudi upravnemu organu, pristojnemu za obrambne zadeve oziroma za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, da odloči o pravici do enkratne denarne pomoči.
9. člen
Za upravičence do enkratne denarne pomoči v skladu s to uredbo se ugotavlja stopnja okvare zdravja, izražena v odstotku invalidnosti, na podlagi izvida in mnenja pristojne zdravniške komisije po predpisih o vojnih invalidih, ki jih mora državljan predložiti za dodelitev enkratne denarne pomoči.
IV. VIŠINA ENKRATNE DENARNE POMOČI
10. člen
Enkratna denarna pomoč se odmeri od osnove, ki jo predstavlja znesek 18 zajamčenih plač v Republiki Sloveniji, če Vlada Republike Slovenije ne odloči drugače.
11. člen
(1) V primeru okvare zdravja pripada državljanu enkratna denarna pomoč v višini, ki je odvisna od stopnje okvare zdravja in okoliščin, v katerih je okvara zdravja nastala.
(2) Znesek enkratne denarne pomoči se odmeri tako, da se osnova iz prejšnjega člena pomnoži z naslednjim količnikom:
---------------------------------------
 Stopnja okvare zdravja    Količnik
  v % invalidnosti
---------------------------------------
   20             1,00
   30             1,05
   40             1,10
   50             1,15
   60             1,20
   70             1,25
   80             1,30
   90             1,35
   100- II. skupina      1,40
   100- I. skupina       1,45
---------------------------------------
12. člen
Družini državljana, ki je izgubil življenje pri opravljanju dolžnosti iz 1. člena te uredbe, se enkratna denarna pomoč odmeri tako, da se osnova iz 10. člena te uredbe pomnoži z naslednjim količnikom, odvisno od števila ožjih družinskih članov:
-----------------------------------------------
 Število ožjih družinskih članov    Količnik
-----------------------------------------------
   eden                1,5
   dva                 2,0
   trije                2,5
   štirje               3,0
   pet                 3,5
   šest ali več članov         4,0
-----------------------------------------------
13. člen
O poškodbah oziroma smrti državljanov pri opravljanju dolžnosti iz 1. člena te uredbe vodi evidenco upravni organ, pristojen za obrambne zadeve oziroma za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki državljana vodi v evidenci.
V. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
14. člen
Državljan, ki je do dneva uveljavitve te uredbe izpolnil pogoje za priznanje pravice do enkratne denarne pomoči, uveljavlja to pravico po predpisih, ki so veljali na dan, ko je prišlo do okvare organizma ali smrti.
15. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe prenehata veljati odlok o višini denarnega nadomestila med izvrševanjem določenih dolžnosti obrambe in zaščite (Uradni list RS, št. 13/91-I in Uradni list RS, št. 48/99) in uredba o uveljavljanju pravice do enkratne denarne pomoči in o zneskih te pomoči (Uradni list RS, št. 21/91).
16. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 113-24/2003-1
Ljubljana, dne 11. septembra 2003.
EVA 2003-1911-0016
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost