Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2003 z dne 26. 9. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2003 z dne 26. 9. 2003

Kazalo

4218. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Moravske Toplice, stran 13349.

Na podlagi 175. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) in 16. člena statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 69/02 in 28/03) je Občinski svet občine Moravske Toplice na 6. redni seji dne 2. 9. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Moravske Toplice
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 71/98, dop. Uradni list RS, št. 20/01, v nadaljnjem besedilu: PUP) zaradi uskladitve meja ureditvenih območij naselij in ostalih poselitvenih območij, zaradi spremembe območij urejanja in veljavnosti ter zaradi uskladitve terminologije z novim zakonom o urejanju prostora.
2. člen
Skladno s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Murska Sobota za območje Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 90/03) se spremenijo meje ureditvenih območij naselij in ostalih poselitvenih območij.
3. člen
Spremeni in dopolni se 4. člen odloka o PUP, navedenega v 1. členu tega odloka, in sicer se v zadnjem odstavku beseda »lokacijske« nadomesti z besedo »projektne« (dokumentacije).
4. člen
V 7. členu odloka o PUP se seznamu območij, ki se že urejajo s prostorskimi izvedbenimi načrti, dodajo zaporedne številke od 4 do 16.
4. ART center (odlok o sprejetju ureditvenega načrta za Art center v Središču na Goričkem – Uradni list RS, št. 109/99),
5. Podov – ob potoku (odlok o zazidalnem načrtu Podov – ob potoku – Uradni list RS, št. 36/00),
6. Gramoznica Lukačevci (odlok o ureditvenem načrtu za gramoznico v Lukačevcih – Uradni list RS, št. 61/00),
7. Gramoznica Mlajtinci (odlok o ureditvenem načrtu za gramoznico v Mlajtincih – Uradni list RS, št. 61/00),
8. Območje Vas v Tešanovcih (odlok o zazidalnem načrtu za območje Vas v Tešanovcih – Uradni list RS, št. 62/00),
9. Območje Močvar (odlok o zazidalnem načrtu za območje Močvar v Moravskih Toplicah – Uradni list RS, št. 66/00),
10. Gramoznica Filovci (odlok o ureditvenem načrtu za gramoznico Filovci – Uradni list RS, št. 77/00),
11. Golf igrišče (odlok o ureditvenem načrtu za območje zelenih in rekreacijskih površin vzhodno in južno od zdraviliškega kompleksa v Moravskih Toplicah – Uradni list RS, št. 63/01),
12. KZ Bogojina (odlok o zazidalnem načrtu za kompleks KZ Martjanci v Bogojini (Uradni list RS, št. 79/00),
13. KZ Fokovci (odlok o zazidalnem načrtu za kompleks KZ Martjanci v Fokovcih (Uradni list RS, št. 79/00),
14. KZ Martjanci (odlok o zazidalnem načrtu za kompleks KZ Martjanci v Martjancih (Uradni list RS, št. 79/00),
15. KZ Prosenjakovci (odlok o zazidalnem načrtu za kompleks KZ Martjanci v Prosenjakovcih (Uradni list RS, št. 79/00),
16. KZ Tešanovci (odlok o zazidalnem načrtu za kompleks KZ Martjanci v Tešanovcih (Uradni list RS, št. 79/00).
5. člen
Spremeni se besedilo 8. člena odloka o PUP, in sicer se črtajo alinee pod zaporednimi številkami 1, 2, 3, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14 in 15. Novi 8. člen se tako glasi:
»Območja, za katera veljajo PUP začasno do izdelave lokacijskih načrtov, so:
1. območje zazidalnega načrta v naselju Martjanci,
2. območje zdravilišča Rimska Čarda v k.o. Sebeborci,
3. območje golf igrišča v k.o. Vučja gomila, Bukovnica in Bogojina,
4. območje zdravilišča Osišče v k.o. Bukovnica.«
6. člen
Dopolni se 12. člen odloka o PUP, in sicer se na koncu prve alinee doda:
»in da gradnja ne ovira poznejše kompleksne ureditve.«
7. člen
Dopolni se 13. člen odloka o PUP, in sicer se na koncu tretje alinee doda: »ter objektov za gostinsko in turistično dejavnost.«
8. člen
Spremeni in dopolni se 19. člen odloka o PUP, in sicer se za prvim odstavkom doda besedilo: »Pri posegih v prostor je potrebno upoštevati tudi vsa območja in objekte iz registra kulturne dediščine.«
V drugem odstavku se za besedo »dediščine« doda: »in območjih ter objektih iz registra kulturne dediščine.«
9. člen
Spremeni se 22. člen odloka o PUP, in sicer se besedi »funkcionalno zemljišče« nadomestita z izrazom »gradbena parcela«.
10. člen
V 40. členu odloka o PUP se za prvim stavkom doda vejica in besedilo: »evidentirana pa je v naravovarstvenih smernicah za Občino Moravske Toplice«.
11. člen
V 41. členu odloka o PUP se za prvim stavkom doda besedilo: »ter evidentira v registru kulturne dediščine«.
V drugem stavku se beseda »lokacijske« nadomesti z besedo »projektne«.
V tretjem odstavku se nadomestita besedi »lokacijskem postopku« z izrazom »postopku pridobitve dovoljenja za gradnjo«.
12. člen
V 44. členu odloka o PUP se v drugem odstavku nadomestita besedi »lokacijskem postopku« z izrazom »postopku za pridobivanje dovoljenj za gradnjo«.
13. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 350-03/00-4
Moravske Toplice, dne 2. septembra 2003.
Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot, univ. dipl. org., ek. l. r.

AAA Zlata odličnost