Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2003 z dne 26. 9. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2003 z dne 26. 9. 2003

Kazalo

4203. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sežana za območje Občine Divača za obdobje 1986-2000 in družbenega plana Občine Sežana za območje Občine Divača za obdobje 1986-1990, stran 13323.

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in 16. člena statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet občine Divača na 8. seji dne 11. 9. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sežana za območje Občine Divača za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Sežana za območje Občine Divača za obdobje 1986–1990
1. člen
(uvodne določbe)
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sežana (Divača) za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 14/88), usklajen z obveznimi prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana SR Slovenije 1989 (Uradne objave, št. 1/89), dopolnjen 1989 (Uradne objave, št. 37/89), dopolnjen 1991 (Uradni list RS, št. 23/91), dopolnjen 1992 (Uradne objave, št. 5/92), dopolnjen 1993 (Uradne objave, št. 18/93), dopolnjen za območje Občine Divača 1995 (Uradni list RS, št. 22/95), dopolnjen 1996 (Uradni list RS, št. 38/96), dopolnjen 1999 (Uradne objave, št. 27/99) – v nadaljnjem besedilu dolgoročni plan – in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Sežana (Divača) za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list SRS, št. 14/88), usklajen za področje prometa 1989 (Uradne objave, št. 4/89), dopolnjen 1989 (Uradne objave, št. 37/89), dopolnjen 1991 (Uradni list RS, št. 23/91), dopolnjen 1992 (Uradne objave, št. 5/92), dopolnjen 1993 (Uradne objave, št. 18/93), dopolnjen za območje Občine Divača 1995 (Uradni list RS, št. 22/95), dopolnjen 1996 (Uradni list RS, št. 38/96), dopolnjen 1999 (Uradne objave, št. 27/99) – v nadaljnjem besedilu srednjeročni plan – na območju Občine Divača.
Spremembe se nanašajo na:
– spremembo namenske rabe zemljišč in določitev novih stavbnih zemljišč na podlagi individualnih pobud in pobud občine,
– uskladitev veljavnih prostorskih izvedbenih aktov (PUP) s prostorskimi sestavinami planskih aktov Občine Divača,
– zmanjšanje poselitvenih območij ter spremembo v prvotno kmetijsko rabo,
– opredelitev območij za infrastrukturne objekte in naprave,
– opredelitev območja za vetrne elektrarne pri Dolenji vasi,
– opredelitev območij varovanja vodnih virov na območju občine,
– opredelitev območij varovanja naravne in kulturne dediščine,
– opredelitev meje Regijskega parka Škocjanske jame,
– širitev območja športnega letališča,
– opredelitev obrtnih con,
– opredelitev območij za rekreacijo (npr. avtodrom),
– izgradnjo čistilnih naprav,
– širitev kamnoloma Laže,
– opredelitev asfaltne baze pri Senožečah,
– odlagališča odpadkov in opredelitev območij za ureditev deponije odpadnega gradbenega materiala.
2. člen
V podpoglavju 3.7. Promet in zveze se v osmem odstavku doda:
»in izgradnja 2. tira železniške proge na odseku Divača–Koper.«
3. člen
V poglavju 5. REGIONALNI RAZVOJ, UREJANJE PROSTORA IN POSELITVE, VARSTVO OKOLJA IN DOBRIN SPLOŠNEGA POMENA se v podpoglavju 5.1. Regionalni razvoj zadnji stavek nadaljuje: »v skladu z naravovarstvenimi smernicami, ki jih je izdelal Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Nova Gorica.«
4. člen
V poglavju 9. OBVEZNA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO PLANSKIH AKTOV se besedilo nadomesti z novim, ki se glasi:
»9.1.
Obvezna izhodišča, ki jih za območje Občine Divača določa dolgoročni plan RS, so naslednja:
– zemljišča, trajno namenjena kmetijski proizvodnji (do sedaj: trajno zaščitena kmetijska zemljišča 1. in 2. kategorije ter 3. kategorije, ki se pojavlja znotraj 1. in 2. kategorije);
– varovalni gozdovi;
– avtocesta št. A1 Šentilj – Koper, odsek Razdrto – Divača – Kozina,
avtocesta št. A3 Divača – (Gabrk) – Sežana – Fernetiči,
regionalna cesta I. reda št. 205 Divača – Lokev – Lipica,
regionalna cesta II. reda št. 405 Matavun – Ribnica,
regionalna cesta II. reda št. 409 Postojna – Razdrto – Kozina,
regionalna cesta II. reda št. 445 Senožeče – Sežana – Fernetiči,
regionalna cesta II. reda št. 446 Sežana – Divača,
regionalna cesta III. reda št. 622 Divača – Goriče – Košana – Kal,
rekonstrukcija ceste R2-405/1108 Škocjan – Matavun,
izbrani koridor hitre ceste A1-MP Jelšane (po študiji variant cestne povezave A1-Ilirska Bistrica-MP Jelšane);
– glavna železniška proga I. reda Ljubljana – Sežana – državna meja,
glavna železniška proga I. reda Divača – Koper,
hitra železniška proga v proučevanju Sežana – Ljubljana – Dobova;
– odsek magistralnega plinovoda Kozina – Postojna;
– RTP 400/220/110/x kV Divača,
DV 1x400 kV Beričevo – Divača,
DV 1x400 kV Divača – Pehlin (HR),
DV 1x400 kV Divača – Redipuglia (I),
DV 1x220 kV Kleče – Divača,
DV 1x220 kV Divača – Pehlin (HR),
DV 1x220 kV Divača – Padriče (I),
DV 2x110 kV Divača – Koper,
DV 1x110 kV Divača – Koper,
DV 2x110 kV Divača – Pivka,
RTP 400/220/110/x kV Divača – rekonstrukcija,
DV 2x400 kV Beričevo (Lavrica) – Divača – novogradnja,
DV 2x400 kV Divača – (Nova Gorica) – Redipuglia (I) – novogradnja,
DV 2x110 kV Divača – Postojna – novogradnja,
DV 2x110 kV Divača – Dekani – Koper – rekonstrukcija;
– poštne enote Divača, Senožeče, Vremski Britof;
– obstoječe lokalne telekomunikacijske centrale Divača, Vremski Britof, Senožeče, Barka,
medkrajevno optično kabelsko omrežje Sežana – Koper – Postojna – Nova Gorica,
radiorelejni objekt Gornje Ležeče,
planirani radiorelejni objekt Kozjane,
radiorelejni prenosni sistemi LC Divača – LC Barka, LC Barka – LC Vremski Britof, LC Barka – RR Gornje Ležeče, RR Gornje Ležeče – RR Suhorje, LC Barka – RR Buje,
planiran RR prenosni sistem LC Barka – RR Kozjane;
– območja posebnega pomena za področje obrambe;
– regionalni vodovod Brestovica – Sežana – Rodik, Malni – Rodik – Padež (Vremska dolina) – Rodik in Rodik – Obala;
– večnamenski zbiralnik vode Padež – Suhorica;
– meteorološki radar na Vremščici;
– mineralne surovine:
pridobivalni prostor kamnoloma apnenca Razdrto in Laže,
raziskovalni prostor naravnega kamna – apnenca na območju Komen – Divača;
– obvezna prednostna sanacija vodotoka reke Reke;
– obvezna naravovarstvena izhodišča:
Regijski park Škocjanske jame,
Kraški regijski park,
Škocjanske jame – sistem jam,
Vremščica – vrh s pobočji,
Kačna jama,
Divaška jama,
Kapniki v udorni vrtači JV od Divače,
Risnik,
Velika jama na Prevali,
Med jamah (Mejame, Medjame),
Jama nad Škrinjarico,
Mohorčičeva jama,
Škocjanske jame – naravni most,
Škocjanske jame – velika in mala udorna dolina,
Tominčeva jama,
Ozka špilja,
Škocjanska jama,
Vremski Britof – liburnijske plasti;
– Zasnova varstva pomembnejše kulturne dediščine in pomembnejših območij kulturne dediščine iz OSDDP in druga pomembnejša dediščine glede na ažurno stanje zbirnega registra dediščine.
9.2.
Obvezna izhodišča, ki jih v dolgoročnem planu opredeljuje občina, so naslednja:
– razvoj občinskega centra Divača;
– razvoj pomembnejšega lokalnega središča Senožeče in izboljšanje oskrbljenosti krajev na manj razvitih območjih občine;
– graditev gozdnih cest;
– razvoj turizma na območju Škocjanskih jam in reke Reke;
– modernizacija RTP in RP v Divači;
– na območju vodne oskrbe izgradnja vseh sekundarnih in terciarnih vodovodov;
– izgradnja čistilne naprave v Divači;
– izgradnja ustreznih čistilnih naprav za vasi v Parku Škocjanske jame: Škocjan, Betanja in Matavun in vasi na robu parka: Naklo, Brežec in Gradišče;
– ureditev in sanacija odlagališč odpadkov v krajevnih skupnostih;
– nadaljevanje rekonstrukcije in modernizacije železniškega vozlišča Divača;
– razvoj telekomunikacijskega omrežja v krajevnih skupnostih;
– zavarovanje glavnega vodnega vira Padež in manjših lokalnih vodnih virov;
– varovanje in vzdrževanje naravnih in kulturnih spomenikov;
– območja posebnega pomena za obrambo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
– razvoj požarnega varstva v občini
– zagotovitev po strokovnih kriterijih primernih zemljišč za gradnjo
– ureditev nove servisno-proizvodne cone JV od Divače
– postavitev polja vetrnih elektrarn kot začetek novega načina pridobivanja električne energije iz obnovljivih virov«
5. člen
V poglavju 11. ZASNOVA RAZVOJA DEJAVNOSTI V PROSTORU se točki 11.3. ZASNOVA VODNEGA GOSPODARSTVA na koncu doda nov odstavek, ki se glasi:
»Na novo so določena zavarovana območja lokalnih vodnih virov v Občini Divača z naslednjimi vodovarstvenimi pasovi:
VV Brezje – najožji varstveni pas (1)
VV Brezje – ožji varstveni pas (2)
VV Brezje – širši varstveni pas (3)
VV Črna reber – najožji varstveni pas (1)
VV Črna reber – ožji varstveni pas (2)
VV Črna reber – širši varstveni pas (3)
VV Pri koritih – najožji varstveni pas (1)
VV Pri koritih – ožji varstveni pas (2)
VV Pri koritih – širši varstveni pas (3)
VV Ricelj – najožji varstveni pas (1)
VV Ricelj – ožji varstveni pas (2)
VV Ricelj – širši varstveni pas (3)
VV Pod Voglarji – najožji varstveni pas (1)
VV Pod Voglarji – ožji varstveni pas (2)
VV Pod Voglarji – širši varstveni pas (3)
VV Šturek – najožji varstveni pas (1)
VV Šturek – ožji varstveni pas (2)
VV Šturek – širši varstveni pas (3)
VV Ključ – najožji varstveni pas (1)
VV Ključ – ožji varstveni pas (2)
VV Ključ – širši varstveni pas (3)
VV Pod Vidmom – najožji varstveni pas (1)
VV Pod Vidmom – ožji varstveni pas (2)
VV Pod Vidmom – širši varstveni pas (3)
VV Sušet I, II – najožji varstveni pas (1)
VV Zajetje ob poti – najožji varstveni pas (1)
VV Izvir pod Žingarico – najožji varstveni pas (1)
VV Zajetje v potoku – najožji varstveni pas (1)
VV Mlačevo – najožji varstveni pas (1)
Nanoški vodni viri – ožji varstveni pas (2)
Nanoški vodni viri – širši varstveni pas (3)
Ukrepi za zavarovanje vodnih virov ostajajo v skladu s predhodnim odlokom za vodni vir Kozjane.«
6. člen
V poglavju 11. ZASNOVA RAZVOJA DEJAVNOSTI V PROSTORU se točki 11.3. ZASNOVA VODNEGA GOSPODARSTVA na koncu doda nov odstavek, ki se glasi:
»Pri načrtovanih posegih v prostor je potrebno:
– upoštevati zakon o vodah (Uradni list SRS, št. 38/81, 29/86 in Uradni list RS, št. 15/91) in zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) in zakon o regijskem parku Škocjanske jame (Uradni list RS, št. 57/96);
– potrebno je ustrezno urediti meteorni odvodni sistem, da bo na naseljenih področjih dosežena poplavna varnost na Q(100);
– vzporedno z urejanjem naselij in širjenjem zazidljivosti je potrebno urejati tudi meteorni odvodni sistem;
– s predvidenimi posegi v prostor se ne smejo poslabšati sedanje odtočne razmere meteorne vode;
– predvideti je potrebno ustrezne ukrepe za preprečitev erozijskega delovanja vode na območju predvidenih posegov;
– na obravnavanem območju je potrebno registrirati obstoječe vodne vire, jih ohraniti, po potrebi sanirati in preprečiti možnost onesnaženja. S predvidenimi posegi se ne smejo poslabšati karakteristike teh izvirov;
– v meteorne odvodnike in v podtalje se lahko iz obravnavanega območja spušča le čista meteorna voda, ki po kvaliteti ustreza določilom uredbe Vlade RS o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 35/96);
– fekalne in ostale onesnažene vode je potrebno ustrezno prečistiti;
– razbremenjevanje oziroma spuščanje onesnažene vode v meteorni odvodni sistem ali v podtalje ni dovoljeno;
– skladiščenje nevarnih in škodljivih snovi na območju obravnavanih posegov je potrebno posebej obdelati v skladu z veljavnimi predpisi in predvideti način ukrepanja v primeru ekološke nesreče.«
7. člen
V poglavju 11. ZASNOVA RAZVOJA DEJAVNOSTI V PROSTORU se točka 11.4. ZASNOVA MINERALNIH SUROVIN nadomesti z novim tekstom, ki se glasi:
»Zasnova pomembnejših mineralnih surovin je opredeljena za pridobivanje apnenca v Razdrtem in v Lažah.
Raziskovalno območje za arhitektonsko gradbeni kamen je prikazano na tematski karti v M 1:25000 in obsega širše območje Tržaško-Komenskega Krasa.
Nahajališča tehničnega gradbenega kamna so Zajčica, Vremščica, Planina in Matavun.
Za celotno območje kamnoloma Razdrto je po končani eksploataciji obvezna sanacija na osnovi ureditvenega načrta.
Raziskovalni prostor Laže I. se prevede v pridobivalni prostor Laže I.
Opuščeni peskokop Zajčica se sanacijsko ureja in je tako tudi prikazan na tematski karti.
Peskokop Vremščica je opredeljen kot kamnolom s sanacijskim pridobivanjem (S). Dolgoročno ga je potrebno ustrezno sanirati. Sanacijsko izkoriščanje in zaključno sanacijo po izdelanem rudarskem projektu je potrebno poveriti ustrezno usposobljenemu podjetju na tem območju.
Opuščeni peskokop Planina pri Barki je označen z obveznostjo dokončne sanacije in rekultivacije (S). Preprečiti je treba odlaganje odpadnega materiala v dnu opuščenega kamnoloma – površinskega kopa in določiti novo rabo kot kmetijska ali gozdna zemljišča.
Površinski kop pobočnega grušča pri Matavunu leži v zavarovanem območju Škocjanskega regijskega parka, zato se v celoti opusti in sanira oziroma samosanira (S).
Za celovit pregled stanja je dolgoročno potrebna na območju Občine Divača izdelava ocene stanja in vrednotenje vseh nahajališč preostalih površinskih kopov in eventualnih novih nahajališč.«
8. člen
Poglavje 11. ZASNOVA RAZVOJA DEJAVNOSTI V PROSTORU, točka 11.5. ZASNOVA NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE se nadomesti z novim tekstom, ki se glasi:
»11.5.1. Zasnova kulturne dediščine
Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino in Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Nova Gorica sta v strokovnih podlagah za Občino Divača opredelila obvezne smernice in obvezna izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Divača.
V strokovnih podlagah so opredeljene obvezne smernice za prostorsko obravnavo kulturne dediščine:
– zasnova varstva KD iz zbirnega registra varstva dediščine;
– načela celostnega varstva dediščine je treba upoštevati pri prostorskem planiranju in urbanističnem načrtovanju;
– načrtovanje posegov v prostor mora temeljiti na predhodni analizi naravnih in kulturnih značilnosti prostora;
– v največji možni meri je potrebno varovati dediščino na mestu samem;
– načrtovati posege in dejavnosti v prostoru na način, da ne prizadenejo varovanih vrednot in materialne substance dediščine;
– posegi v prostor naj prispevajo k trajni ohranitvi dediščine ali povečanju njene vrednosti;
– ohranjati je potrebno kulturno raznovrstnost in kulturno identiteto slovenskega nacionalnega prostora;
– na območju naravne in kulturne dediščine ima obnova in ohranjanje dediščine prednost pred novogradnjami.
Strokovne podlage določajo podrobnejša varstvena merila in režime za arheološko dediščino, stavbno dediščino, memorialno dediščino, vrtnoa rhitekturno dediščino, naselbinsko dediščino, dediščinsko kulturno krajino.
Opredeljena je najbolj ogrožena kulturna dediščina ter dodatno potrebne študije in raziskave.
Določena je najpomembnejša dediščina v Občini Divača, območja kompleksnega varstva in kriteriji za vplivna območja.
V sklopu strokovnih podlag so izdelani seznami objektov in območij, ki se štejejo za kulturni spomenik:
– seznam objektov in območij, ki so pripravljeni za vpis v Zbirni register dediščine (ZRD),
– seznam objektov in območij, ki so vpisani v ZRD,
– seznam dediščine, ki je predlagana za spomenike državnega pomena,
– območja kompleksnega varstva kulturne dediščine
– regijski park Škocjanske jame.
Seznami so sestavni del kartografskega gradiva, ki je obvezna priloga k planu.
11.5.2. Zasnova naravne dediščine (Naravnih vrednot – po izpeljavi postopka po 37. členu ZON) in zavarovanih območij
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Uprava RS za varstvo narave in Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Nova Gorica sta v Naravovarstvenih smernicah za občino Divača opredelila obvezne usmeritve, izhodišča in pogoje za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Divača.
Opredeljeno je obvezno upoštevanje smernic:
– zasnova varstva naravne dediščine iz inventarja najpomembnejše naravne dediščine;
– načela celostnega varstva dediščine (integralno varstvo);
– predhodna analiza naravnih in kulturnih značilnosti prostora;
– v največji meri varovati dediščino na mestu samem;
– načrtovati posege in dejavnosti na način, da ne prizadenejo varovanih vrednot in materialne substance dediščine;
– posegi v prostor naj prispevajo k trajni ohranitvi dediščine ali povečanju njene vrednosti;
– ohranjati biotsko raznovrstnost;
– ohranjati kulturno raznovrstnost in identiteto slovenskega nacionalnega prostora;
– obnova in ohranjanje dediščine ima na območjih naravne in kulturne dediščine prednost pred novogradnjami.
Specifične smernice za prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje so na območjih zasnove varstva naravne in kulturne dediščine obvezne usmeritve, na območjih izven zasnove pa se uporabljajo kot priporočila za:
geosfero,
hidrosfero,
rastlinstvo in živalstvo,
ekosisteme in habitatne tipe in
antropogeno okolje.
V sklopu naravovarstvenih smernic so izdelani seznami delov narave, ki so spoznani za naravno dediščino z naslednjimi podatki:
– evidenčna številka enote
– evidenčna številka enote iz evidence za območje Kraškega regijskega parka (za nekatere objekte)
– evidenčna številka enote iz osnovne evidence naravne dediščine, ki se vodi na Upravi RS za varstvo narave (za nekatere objekte)
– ime enote
– tipološka skupina
– kratka oznaka
– varstveni režim
– varstveni status (ND – naravna dediščina
NS – naravni spomenik
RP – regijski park
ROI – republiško obvezno izhodišče)
– Karta TTN 5
Za te objekte in območja je v naravovarstvenih smernicah določen postopek pred posegom v prostor.
Seznami so sestavni del kartografskega gradiva, ki je obvezna priloga k planu.
Pregled širših zavarovanih območij – parkov zajema preglednico območij in objektov z naslednjimi podatki:
– evidenčna številka območja, pod katero se vodi območje v osredji evidenci na Upravi RS za varstvo narave
– ime območja
– varstveni status
Smernice določajo tudi postopke pred vsakim posegom v prostor.
Na območju Občine Divača sta opredeljeni kot predloga dve območji z ekosistemskim pomenom: Kras in Vremščica. Določen je ukrep varstva in postopki pred vsakim posegom v prostor.
Smernice v posebnem delu opredeljujejo:
– varstvene režime za zavarovana območja narave in naravno dediščino:
– površinsko geomorfološko naravno dediščino
– podzemeljsko geomorfološko naravno dediščino (jame in brezna)
– geološko-paleontološko in mineraloško-petrografsko naravno dediščino
– hidrološko naravno dediščino
– botanično naravno dediščino
– zoološko naravno dediščino
– gozdno naravno dediščino
– dendrološko naravno dediščino
– oblikovano naravno dediščino;
– varstvene usmeritve za ohranjanje naravnih vrednot in zavarovanih območij ter biotske raznovrstnosti za:
– geološko naravno dediščino
– premično geološko dediščino – »ex situ«
– podzemeljsko geomorfološko naravno dediščino
– površinsko geomorfološko naravno dediščino
– hidrološko naravno dediščino
– drevesno naravno dediščino
– floro in vegetacijo
– favno
– ekosisteme in habitatne tipe
– varstvo krajine;
– varstvene usmeritve za tako rabo ali izkoriščanje naravnih dobrin, ki ohranja biotsko raznovrstnost, naravno ravnovesje in varuje ekosisteme za:
– kmetijstvo
– gozdarstvo
– vodno gospodarstvo
– izkoriščanje mineralnih surovin
– šport in rekreacijo
– promet in ostalo infrastrukturo
– gradnjo objektov in poselitev
Usmeritve določajo tudi postopke pred določenimi posegi v prostor kot so agromelioracije, gradnja gozdnih prometnic, protipožarnih presek in vlak, posegi v vodotoke, stoječe vode in njihove obrežne površine ter obvodna poplavna zemljišča.«
9. člen
V poglavju 11. ZASNOVA RAZVOJA DEJAVNOSTI V PROSTORU, točki 11.7. ZASNOVA PROMETNEGA OMREŽJA se besedilo 2. Odstavka nadomesti z novim tekstom, ki se glasi:
»Na obstoječih državnih cestah Direkcija RS za ceste nima v svojih planih nobenih večjih posegov, dolgoročno pa je predvidena izgradnja avtoceste med AC1 (priključek vzhodno od razcepa Gabrk)in MMP Jelšane.
Za vsak poseg v varovalni pas državnih cest je potrebno pridobiti pogoje Direkcije RS za ceste.«
10. člen
V poglavju 11. ZASNOVA RAZVOJA DEJAVNOSTI V PROSTORU, točki 11.9. ZASNOVA ENERGETIKE se besedilo drugega odstavka nadomesti z novim tekstom, ki se glasi:
»Planirana je izgradnja daljnovodov:
– 2x400 kV Beričevo (Lavrica) – Divača
– 2x400 kV Divača – Nova Gorica – Italija
– 2x110 kV Divača – Postojna in
– rekonstrukcija daljnovoda 2x110 kV Divača – Dekani – Koper ter
– rekonstrukcija RTP Divača
– park vetrnih elektrarn Dolenja vas, ki se bo gradil v več fazah. I. faza obsega postavitev 23 vetrnic in razdelilne transformatorske postaje.
Pred posegom v prostor je potrebno pridobiti od Ministrstva za promet, Uprave RS za zračno plovbo, skladno s predhodnim mnenjem, oceno vpliva predvidenih naprav na varnost zračnega prometa in določitev naprav, ki jih je potrebno zaznamovati z orientacijskimi znamenji.
Za novi dolgoročni plan RS se pripravljajo dopolnitve, od katerih bo skozi Občino Divača potekal del mednarodnega plinovoda Madžarska Italija. Istočasno bo predlagana opustitev odseka plinovoda Kozina – Postojna.«
11. člen
V poglavju 11. ZASNOVA RAZVOJA DEJAVNOSTI V PROSTORU se doda nova točka 11.10. ZASNOVA VAROVANJA OKOLJA, ki se glasi:
»Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje je opredelilo pogoje in usmeritve oziroma strokovna izhodišča s področja varstva okolja, ki se nanašajo na obvezna izhodišča prostorskih sestavin dolgoročnega plana Republike Slovenije:
– na območju Občine Divača obvezna izhodišča prostorskih sestavin dolgoročnega plana RS s področja varstva okolja in sanacije naravnih virov niso opredeljena;
– pri pripravi prostorskih sestavin planskih aktov oziroma dejavnosti v prostoru občine Divača je potrebno poleg prostorske upoštevati tudi okoljevarstveno zakonodajo, in sicer zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96) ter podzakonske akte, ki urejajo področje varstva zraka, tal, voda, hrupa, elektromagnetnih sevanj kakor tudi področje ravnanja z odpadki.
Za gradnjo parka vetrnih elektrarn je treba:
– izdelati strokovno oceno obremenitve okolja zaradi elektromagnetnega sevanja (uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96)
– pred posegom v okolje je treba skladno z uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95) in uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 66/96) preučiti obratovanje vetrnih turbin. Izdelati je potrebno: opis zatečenega stanja okolja z vidika hrupa
rezultate obstoječih meritev
opis in oceno pričakovanih posegov v okolje glede hrupa
opis in oceno ukrepov, ki bi preprečevali povečano raven hrupa
– na izvedbenem nivoju je potrebno v skladu z obsegom in vsebino zahtevkov za njihovo dovoljenje v postopku pridobivanja dovoljenja v skladu z določili uredbe o vrstah posegov v okolje, za katere je obvezna presoja vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 66/96 in 12/00) za potrebe postopkov presoje vplivov na okolje izdelati poročilo o vplivih na okolje
– opraviti prve meritve, ki se izvedejo neposredno po prvem zagonu novega ali rekonstruiranega vira sevanja (transformatorska postaja, daljnovod, generator elektrarne na veter – kolikor njegova nazivna napetost presega 1kV (pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu za vire elektromagnetnega sevanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 70/96);
– obratovalnega monitoringa ni potrebno zagotavljati za:
1. nizkofrekvenčni vir sevanja na II.območju
2. nizkofrekvenčni vir sevanja na I. območju, katerega nazivna napetost je manjša od 110kV.«
12. člen
V poglavju 11. ZASNOVA RAZVOJA DEJAVNOSTI V PROSTORU se doda nova točka 11.11. ZASNOVA VAROVANJA NARAVE, ki se glasi:
»Za posege v območju obveznega republiškega izhodišča mora občina v skladu s 97. členom zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/99, popr. 31/00) ob pripravi prostorsko izvedbenih aktov od Zavoda RS za varstvo narave – območne enote Nova Gorica pridobiti naravovarstvene smernice. Zaradi ugotovitve o upoštevanju naravovarstvenih smernic v predlogu prostorsko izvedbenega akta mora pripravljalec dostaviti pristojnemu zavodu končni predlog akta in od njega pridobiti pisno stališče o upoštevanju naravovarstvenih smernic v obravnavanem aktu.
V primeru, da usmeritve, izhodišča in pogoji, vsebovani v naravovarstvenih smernicah, v sprejetem prostorsko izvedbenem aktu ne bodo upoštevani, pristojni zavod ne bo izdal naravovarstvenega soglasja za poseg v prostor.«
13. člen
V poglavju 11. ZASNOVA RAZVOJA DEJAVNOSTI V PROSTORU se doda nova točka 11.12. ZASNOVA VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, ki se glasi:
»Občinski načrt predvideva načine in postopke zaščite in reševanja v primeru posameznih vrst nesreč. Obdelane so operativne naloge za primere nesreč potresa, poplave, visokega snega, suše, nesreč v prometu, požara v naravnem okolju, požara na prometnem sredstvu, eksplozije, industrijske nesreče, jedrske nesreče, radiološke nevarnosti, nesreče z nevarno snovjo, nesreče na in v vodi, zemeljskega plazu na cesti, neurja, močnega vetra, žleda, zemeljskega plazu, udara strele, nesreče na železnici, nesreče v prometu in drugih nesreč z mrtvimi, nesreč na avtocesti, toče, pozebe, epifitije, epidemije, nalezljive bolezni, vseh nesreč s poškodbami ljudi, epizootije, vseh nesreč kjer so poškodovane živali, nesreč z nevarnimi snovmi na vodozbirnih območjih, prekinitve oskrbe s pitno vodo, odstranjevanja neeksplodiranih ubojnih sredstev, prekinitve oskrbe z električno energijo, prekinitve telefonskih zvez.
Ocena ogroženosti je obdelana v elaboratu zasnova območij za obrambo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki je sestavni del kartografskega gradiva, ki je obvezna priloga k planu.
14. člen
V poglavju 11. ZASNOVA RAZVOJA DEJAVNOSTI V PROSTORU se doda nova točka 11.13. ZASNOVA OBRAMBE, ki se glasi:
»Za področje obrambe so perspektivna naslednja območja:
LETALIŠČE DIVAČA, območje možne izključne rabe,
VREMŠČICA, območje možne izključne rabe.«
15. člen
V poglavju 11. ZASNOVA RAZVOJA DEJAVNOSTI V PROSTORU se doda nova točka 11.14. ZASNOVA REKREACIJE V NARAVNEM OKOLJU, ki se glasi:
»V vseh območjih, ki so opredeljena kot območja za rekreacijo v naravnem okolju, se ohrani prvotna namenska raba, ki je podrejena rekreaciji in športnim aktivnostim v naravnem okolju.«
16. člen
V poglavju 12. POSELITEV IN ORGANIZACIJA DEJAVNOSTI V PROSTORU se razpredelnica PLANSKA TIPOLOGIJA NASELIJ za območje Občine Divača glasi:
--------------------------------------------------------------------
  Krajevna skupnost  Tip Naselje     Št. nas.  Skupaj krajev
--------------------------------------------------------------------
1 BARKA        C  Barka         1        1
2 DIVAČA       B  Divača         1
            D  Matavun
              Dolnje Ležeče
              Kačiče
              Pared
              Naklo
              Betanja
              Brežec pri Divači
              Gradišče pri Divači
              Škocjan        9       10
3 MISLIČE       C  Misliče        1
            D  Kozjane
              Ostrovica
              Vareje
              Vatovlje        4        5
4 SENOŽEČE      B  Senožeče        1
            D  Dolenja vas
              Gabrče
              Laže
              Otošče
              Potoče
              Senadole        6        7
5 VREME        C  Vremski Britof     1
            D  Famlje
              Dolnje Vreme
              Goriče pri Famljah
              Gornje Vreme
              Gornje Ležeče
              Podgrad pri Vremah
              Škoflje
              Zavrhek        8        9
--------------------------------------------------------------------
               SKUPAJ KRAJEV V OBČINI       32
--------------------------------------------------------------------
12.2. Zasnova razmestitve funkcij glede na proizvodne dejavnosti:
– naselji z 2-3 industrijskimi obrati: Senožeče, Divača
– naselje z monostrukturno dejavnostjo: Vremski Britof
12.3. Zasnova razmestitve posebnih funkcij
V ta sklop naselij Matavun, Škocjan in Betanja, oziroma območij spadajo le Škocjanske jame s pretežno turistično funkcijo.
17. člen
V poglavju 13. RABA, PREOBRAZBA IN NAČINI UREJANJA se razpredelnica s predvidenimi načini urejanja prostora za območje Občine Divača glasi:
------------------------------------------------------------
Območje KS      Skupna velikost     PIA
           obstoječa+planirana   Način urejanja
           v ha
------------------------------------------------------------
BARKA – P3
Barka                     PUP
DIVAČA – P5
Dolnje Ležeče                 PUP
Gradišče                   PUP
Brežec                    PUP
Betanja, Škocjan,
Matavun                    PUP + UN
Ledenica                   PUP
Kačiče                    PUP
Pared                     PUP
Dane                     PUP
Naklo                     PUP
Divača                    PUP + ZN
MISLIČE – P15
Misliče                    PUP
Kozjane                    PUP
Ostrovica                   PUP
Vareje                    PUP
Vatovlje                   PUP
SENOŽEČE – P24
Potoče
Dolenja vas                  PUP
Gabrče                    PUP
Laže                     PUP + UN
Otošče                    PUP
Senadole                   PUP
Senožeče                   PUP
Virbašnji dol                 UN
VREME – P33
Vremski Britof                PUP
Dolnje Vreme                 PUP
Gornje Vreme                 PUP
Famlje                    PUP
Goriče                    PUP
Gornje Ležeče                 PUP
Podgrad                    PUP
Potok                     PUP
Škoflje                    PUP
Zavrhek                    PUP
------------------------------------------------------------
18. člen
V poglavju 13. RABA, PREOBRAZBA IN NAČINI UREJANJA se besedilo zadnjega odstavka nadomesti z novim, ki se glasi:
»Spremenijo se meje ureditvenih območij: Regijski park Škocjanske jame, Kamnolom Laže I., naselje Škocjan, naselje Matavun, naselje Betanja, Malni, naselje Senadole, naselje Gabrk, naselje Dolenja vas, naselje Zavrhek, naselje Vremski Britof, naselje Dolnje Vreme, naselje Naklo, naselje Dane, naselje Pared, naselje Gornje Vreme, naselje Barka, naselje Dolnje Ležeče, naselje Divača, naselje Senožeče, naselje Laže, naselje Podgrad. Meje so prikazane na kartografski dokumentaciji na kartah PKN M 1:5000, ki so sestavni del prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Divača.
Doda se nova območja, opredeljena po namenski rabi:
A) NA POSELITVENIH OBMOČJIH
2. območja proizvodnih dejavnosti:
– 1 drugo proizvodno območje – PD;
3. območja javne infrastrukture:
– 1 območje vzgoje in izobraževanja – DI;
4. mešana območja:
– 2 območji storitvenih, proizvodnih in trgovskih dejavnosti – MP-1 in MP-2;
5. območja športno rekreacijskih in zelenih površin:
– 11 območij za šport in rekreacijo – od ZS-1 do ZS-11
B) NA OBMOČJIH GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE
6. območja prometne infrastrukture:
– 1 območje prometne infrastrukture izven vozišča – IP;
– 1 območje vzletišča – IV;
7. območja telekomunikacijske infrastrukture:
– 1 območje objektov in naprav – TO;
8. območja energetske infrastrukture:
– park vetrnih elektrarn Dolenja vas, ki obsega:
– 22 vetrnih elektrarn (od EE-V-1 do EE-V-22),
– transformatorsko postajo EE,
– vplivno območje vetrne elektrarne,
– zasnovo območja za pridobivanje električne energije iz vetra – 2.faza;
9. območja komunalne in okoljske infrastrukture:
– 2 območji za čiščenje voda – OC-1 in OC-2;
– 3 območja za odlaganje neškodljivih gradbenih odpadkov – OO-G-1, OO-G-2 in OO-G-3;
C) NA OBMOČJU KRAJINE
10. območja površinskih voda:
– 2 območji vodne infrastrukture – VI-1 in VI-2;
11. območja mineralnih surovin:
– 2 območji nadzemnega pridobivalnega prostora – LN-1 in LN-2;
12. območja kmetijskih zemljišč:
– 3 območja intenzivne kmetijske proizvodnje – KI-1, KI-2 in KI-3.«
19. člen
V poglavju 16. GRAFIČNE PRILOGE se besedilo nadomesti z novim, ki se glasi:
»Sestavni del dolgoročnega plana so grafične priloge in karte, ki obsegajo:
1. Tematske karte v M 1:25.000
Karta 1. Zasnova kmetijstva in gozdarstva ter zasnova naselij in območij za poselitev
Karta 2. Zasnova vodnega gospodarstva
Karta 3. Zasnova območij nahajališč mineralnih surovin
Karta 4. Zasnova območij sanacij
Karta 5. Zasnova varstva naravne dediščine
Karta 6. Zasnova varstva kulturne dediščine
Karta 7. Zasnova prometnega omrežja
Karta 8. Zasnova energetskega omrežja
Karta 9. Zasnova omrežja zvez
Karta 10. Zasnova rekreacije v naravnem okolju
Karta 11. Zasnova urbanega omrežja
(Karta 12. Zasnova območij za obrambo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami – Področje obrambe – v posebni mapi)
2. Kartografska dokumentacija na preglednem katastrskem načrtu v M 1:5000 vsebuje 36 listov.«
3. Zasnova območij za obrambo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (v posebni mapi)
SREDNJEROČNI DRUŽBENI PLAN OBČINE DIVAČA
ZA OBDOBJE 1986–1990
20. člen
V poglavju 5. RAZVOJ SPLOŠNE LJUDSKE OBRAMBE TER DRUŽBENE SAMOZAŠČITE se besedilo zamenja z novim, ki se glasi:
»5. RAZVOJ OBRAMBE IN VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
5.1. RAZVOJ OBRAMBE
Obrambo bomo uresničevali na temeljih in smereh razvoja slovenske države.
Vse obrambne sisteme bomo prilagodili dejanskim pogojem in zahtevam okolja in slovenske družbe.
V okviru obrambnih nalog bomo krepili regijsko sodelovanje in koordinacijo.
Obrambno načrtovanje bomo prilagodili možnostim in sposobnostim občine, s posebnim poudarkom na uporabi materialnih sredstev, ki so v sedanji rabi.
5.2. RAZVOJ VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
Občina Divača spada med pred naravnimi in drugimi nesrečami srednje ogrožene občine v Sloveniji.
Vse zaščitne sisteme bomo prilagodili dejanskim pogojem in zahtevam okolja in slovenske družbe.
Glede na slabe hidrografske razmere v dveh tretjinah občine in zaradi vetrovnega podnebja obstaja zgodaj spomladi in pozno poleti velika nevarnost požarov v naravnem okolju.
Naselja so požarno manj ogrožena.
Ker sta samo dve prostovoljni gasilski društvi (Divača in Senožeče) s svojimi operativnimi enotami premalo, je potrebno v sistem zaščite in reševanja občine Divača vključiti zunanje izvajalce z območja bivše Občine Sežana (pogodbena ureditev odnosov in sodelovanja s Kraško gasilsko zvezo in Zavodom za gasilno in reševalno službo Sežana).
Zaradi cestnih in železniških prometnic je na tem območju zelo velika nevarnost prometnih nesreč in nesreč z nevarnimi snovmi, zato bo potrebno doslednejše upoštevanje predpisov v zvezi s transporti nevarnih snovi in z odloki urejeno varovanje vodnih virov.
Število glav živine se je v občini v zadnjem času zelo zmanjšalo (trenutno je 500 glav govedi in 1500 glav drobnice). Ker pa obstaja nevarnost nesreč pri transportu živine preko ozemlja občine Divača, ima občina organizirano enoto za prvo veterinarsko pomoč.
Zaradi manjše potresne ogroženosti se bo občina posluževala enote za izvidovanje, organizirane pri Upravi za obrambo Postojna. Organizirani oddelek za reševanje bo po potrebi okrepljen z mehanizacijo podjetnikov, ki so s sklepom zadolženi za pomoč pri reševanju.
Na podlagi ocene ogroženosti in uredbe o merilih za organiziranje, opremljanje in usposabljanje Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč je izdelana organizacija sistema ZiR, usposabljanje pripadnikov CZ in dopolnjevanje potrebne opreme za delovanje sil ZiR.«
21. člen
V poglavju 6. PREGLED ZASTAVLJENIH CILJEV PO KRAJEVNIH SKUPNOSTIH OBČINE DIVAČA se nadomesti tekst po posameznih krajevnih skupnostih z novim tekstom, ki se glasi:
»Krajevna skupnost Barka:
– dokončanje ureditve vodooskrbe,
– ureditev kanalizacijskega omrežja,
– dograjevanje telefonskega omrežja.
Krajevna skupnost Divača:
– popolna komunalna ureditev naselja Divača,
– izgradnja vodovoda Dolnje Ležeče-Naklo,
– adaptacija vaških vodnjakov,
– izgradnja PTT omrežja v naseljih Dolnje Ležeče, Gradišče, Brežec, Betanja, Škocjan, Matavun, Naklo,
– ureditev kanalizacije v Divači in naseljih Matavun, Škocjan, Betanja, Naklo, Brežec in Gradišče z izgradnjo ustreznih čistilnih naprav,
– ureditev avtobusne postaje v Divači,
– izgradnja letališča s spremljajočimi objekti na Gabrku pri Divači,
Krajevna skupnost Misliče:
– izgradnja vodovoda Misliče-Vareje,
– ureditev kanalizacijskega in PTT omrežja v KS,
– ureditev pokopališča,
– vzdrževanje obstoječega objekta osnovne šole,
Krajevna skupnost Senožeče:
– asfaltiranje makadamskih cest v KS, ureditev avtobusne čakalnice in ureditev že asfaltiranih cestnih odsekov,
– izgradnja vodovoda Dolenja vas-Senadole, Dolenja vas-Potoče, Senožeče-Potoče ter v vaseh Gabrče, Laže in novem naselju Senožeče,
– ureditev kanalizacijskega omrežja v Senožečah in Dolenji vasi ter ureditev PTT in elektro omrežja
– ureditev javne razsvetljave,
– gradnja ustreznih šolskih prostorov z igrišči in telovadnico in trim steze,
– širitev trgovske ponudbe,
– nadaljevanje stanovanjske izgradnje,
– gradnja mrliške vežice,
– sanacija hudournika,
Krajevna skupnost Vreme:
– sodelovanje pri vzdrževalnih delih na lokalni cesti št. 062020 ter vzdrževanje in nadaljnje asfaltiranje vaških poti,
– izgradnja vodovoda s priključitvijo na Padežki vodovod in izgradnja vodovoda v Podgradu in Potoku,
– sanacija zbiralnika v Gornjih Ležečah,
– ureditev PTT in kanalizacijskega omrežja ter omrežja za odvodnjavanje javnih površin,
– popestritev trgovske ponudbe,
– razširitev javne razsvetljave, ureditev smetišč,
– ureditev avtobusnih čakalnic.«
22. člen
V poglavju VI. NARAVNA IN KULTURNA DEDIŠČINA se besedilo nadomesti z novim, ki se glasi:
»7. NARAVNA DEDIŠČINA
Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Nova Gorica je pripravil naravovarstvene smernice za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Divača, v katerih je pregled delov narave, ki so spoznani za naravno dediščino, pregled širših zavarovanih območij – parkov in pregled območij dediščine z ekosistemskim pomenom. Določeni so varstveni režimi zavarovanih območij narave in varstveni režimi za varstvo naravne dediščine. Opredeljene so tudi varstvene usmeritve za ohranjanje naravnih vrednot in zavarovanih območij ter biotske raznovrstnosti in varstvene usmeritve za tako rabo ali izkoriščanje naravnih dobrin, ki ohranja biotsko raznovrstnost, naravno ravnovesje in varuje ekosisteme.
Občina bo opredelila in zavarovala posamezne objekte in območja naravne dediščine, zavarovana območja – parke in dediščino z ekosistemskim pomenom.
8. KULTURNA DEDIŠČINA
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Nova Gorica je pripravil strokovne podlage za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Divača iz vidika kulturne dediščine, z njimi podal usmeritve za celostno varstvo kulturne dediščine in strokovno podlago k zasnovi varstva nepremične kulturne dediščine. V smernicah je opredeljena najpomembnejša dediščina v Občini Divača in kriteriji za vplivna območja.
Občina bo opredelila in zavarovala posamezne objekte in območja kulturne dediščine ter vplivna območja.«
23. člen
V delu PROSTORSKE SESTAVINE DRUŽBENEGA PLANA, poglavje 1. Cilji in usmeritve v zvezi z urejanjem prostora in varstvom okolja, se točki 1.3. dodata novi alinei, ki se glasita:
– na objektih in območjih naravne dediščine, ki so zavarovani, in na objektih in območjih naravne dediščine, ki so predlagani za zavarovanje, je potrebno pred vsakim posegom v prostor pridobiti naravovarstveno soglasje;
– na vplivnem območju Regijskega parka Škocjanske jame, ki je določeno z zakonom, in na območjih dediščine z ekosistemskim pomenom je potrebno pred vsakim posegom v prostor pridobiti strokovno mnenje z oceno ogroženosti biotske raznovrstnosti, naravne vrednote ali zavarovanega območja, ki jo pripravi pristojna služba za ohranjanje narave. Na podlagi ugotovitev v oceni ogroženosti bo opredeljeno, ali je za poseg potrebno naravovarstveno soglasje. Navedene zahteve ne veljajo za območja strnjene pozidave;
– za agromelioracije (odkopavanje zemlje iz vrtač, poravnavanje reliefa, čiščenje vegetacije…), gradnjo gozdnih prometnic, protipožarnih presek in vlak, posege v vodotoke, stoječe vode in njihove obrežne površine ter obvodna poplavna zemljišča je potrebno pridobiti strokovno mnenje z oceno ogroženosti biotske raznovrstnosti, naravne vrednote ali zavarovanega območja, ki jo pripravi strokovna služba za ohranjanje narave. Na podlagi ugotovitev v oceni ogroženosti bo opredeljeno ali je za poseg potrebno naravovarstveno soglasje.«
24. člen
V poglavju 2. PROSTORSKA ORGANIZACIJA DEJAVNOSTI IN NAMENSKE RABE PROSTORA NA OBMOČJIH, KJER SO PREDVIDENE NALOGE V ZVEZI Z UREJANJEM PROSTORA TER NAČINI NADALJNJEGA URBANISTIČNEGA UREJANJA, Območje KS Divača, se besedilo zadnje alinee zamenja z novim, ki se glasi:
------------------------------------------------
»PS       Divača  poslovno stanovanjsko«
------------------------------------------------
25. člen
V poglavju 2. PROSTORSKA ORGANIZACIJA DEJAVNOSTI IN NAMENSKE RABE PROSTORA NA OBMOČJIH, KJER SO PREDVIDENE NALOGE V ZVEZI Z UREJANJEM PROSTORA TER NAČINI NADALJNJEGA URBANISTIČNEGA UREJANJA, Območje KS Barka, se dodata novi alinei, ki se glasita:
-----------------------------------------------------------------------------------------
»KI-3-del    Barka  intenzivno kmetijstvo           (del) 1,58 ha  PUP
TO        Barka  telekomunikacije                 0,02 ha  PUP«
-----------------------------------------------------------------------------------------
26. člen
V poglavju 2. PROSTORSKA ORGANIZACIJA DEJAVNOSTI IN NAMENSKE RABE PROSTORA NA OBMOČJIH, KJER SO PREDVIDENE NALOGE V ZVEZI Z UREJANJEM PROSTORA TER NAČINI NADALJNJEGA URBANISTIČNEGA UREJANJA, Območje KS Divača, se dodajo nove alinee, ki se glasijo:
----------------------------------------------------------------------------------------
»MP-1      Divača  storitvene, proizvodne in trgovske dejavnosti  4,28 ha  PUP
MP-2       Divača  storitvene, proizvodne in trgovske dejavnosti  0,43 ha  PUP
ZS-4       Divača  šport in rekreacija
13.12 ha     PUP
ZS-5       Divača  šport in rekreacija
11,12 ha     PUP
ZS-6-del     Divača  šport in rekreacija
(del) 101,18 ha PUP
ZS-8       Divača  šport in rekreacija
2,12 ha     PUP
IV        Divača  vzletišče                   48,69 ha  PUP
OC-2       Divača  čiščenje voda                  0,06 ha  PUP
KI-1       Divača  intenzivna kmetijska proizvodnja        0,34 ha PUP.«
----------------------------------------------------------------------------------------
27. člen
V poglavju 2. PROSTORSKA ORGANIZACIJA DEJAVNOSTI IN NAMENSKE RABE PROSTORA NA OBMOČJIH, KJER SO PREDVIDENE NALOGE V ZVEZI Z UREJANJEM PROSTORA TER NAČINI NADALJNJEGA URBANISTIČNEGA UREJANJA, Območje KS Misliče, se dodata novi alinei, ki se glasita:
-----------------------------------------------------------------------------------------
»ZS-11      Misliče šport in rekreacija                    2,18
ha PUP
KI-3-del     Misliče intenzivna kmetijska proizvodnja         1,58 ha PUP.«
-----------------------------------------------------------------------------------------
28. člen
V poglavju 2. PROSTORSKA ORGANIZACIJA DEJAVNOSTI IN NAMENSKE RABE PROSTORA NA OBMOČJIH, KJER SO PREDVIDENE NALOGE V ZVEZI Z UREJANJEM PROSTORA TER NAČINI NADALJNJEGA URBANISTIČNEGA UREJANJA, Območje KS Senožeče, se besedilo predzadnje alinee črta, na koncu se dodajo nove alinee, ki se glasijo:
-----------------------------------------------------------------------------------------
»Si       Senožeče  stanovanjska in centralna           13,62 ha  PUP
PD        Senožeče  proizvodne dejavnosti             2,33 ha  PUP
DI        Senožeče  vzgoja in izobraževanje            0,78 ha   UN
ZS-1       Senožeče  šport in rekreacija              1,60 ha  PUP
ZS-2       Senožeče  šport in rekreacija              1,95 ha  PUP
ZS-3       Senožeče  šport in rekreacija              21,90 ha  PUP
ZS-7       Senožeče  šport in rekreacija              1,05 ha  PUP
IP        Senožeče  prometna infrastruktura izven vozišča     0,04 ha  PUP
EE-V-1      Senožeče  oskrba z električno energijo          0,04 ha  PUP
EE-V-2      Senožeče  oskrba z električno energijo          0,04 ha  PUP
EE-V-3      Senožeče  oskrba z električno energijo          0,04 ha  PUP
EE-V-4      Senožeče  oskrba z električno energijo          0,04 ha  PUP
EE-V-5      Senožeče  oskrba z električno energijo          0,04 ha  PUP
EE-V-6      Senožeče  oskrba z električno energijo          0,04 ha  PUP
EE-V-7      Senožeče  oskrba z električno energijo          0,04 ha  PUP
EE-V-8      Senožeče  oskrba z električno energijo          0,04 ha  PUP
EE-V-9      Senožeče  oskrba z električno energijo          0,04 ha  PUP
EE-V-10     Senožeče  oskrba z električno energijo          0,04 ha  PUP
EE-V-11     Senožeče  oskrba z električno energijo          0,04 ha  PUP
EE-V-12     Senožeče  oskrba z električno energijo          0,04 ha  PUP
EE-V-13     Senožeče  oskrba z električno energijo          0,04 ha  PUP
EE-V-14     Senožeče  oskrba z električno energijo          0,04 ha  PUP
EE-V-15     Senožeče  oskrba z električno energijo          0,04 ha  PUP
EE-V-16     Senožeče  oskrba z električno energijo          0,04 ha  PUP
EE-V-17     Senožeče  oskrba z električno energijo          0,04 ha  PUP
EE-V-18     Senožeče  oskrba z električno energijo          0,04 na  PUP
EE-V-19     Senožeče  oskrba z električno energijo          0,04 ha  PUP
EE-V-20     Senožeče  oskrba z električno energijo          0,04 ha  PUP
EE-V-21     Senožeče  oskrba z električno energijo          0,04 ha  PUP
EE-V-22     Senožeče  oskrba z električno energijo          0,04 ha  PUP
EE        Senožeče  oskrba z električno energijo          0,04 ha  PUP
         Senožeče  vplivno območje vetrne elektrarne      161,26 ha  PUP
OC-1       Senožeče  čiščenje voda                 0,16 ha  PUP
OO-G-1      Senožeče  odlaganje neškodljivih gradbenih odpadkov   0,68 ha  PUP
OO-G-2      Senožeče  odlaganje neškodljivih gradbenih odpadkov   0,30 ha  PUP
OO-G-3      Senožeče  odlaganje neškodljivih gradbenih odpadkov   0,33 ha  PUP
VI-1       Senožeče  vodna infrastruktura              0,17 ha  PUP
VI-2       Senožeče  vodna infrastruktura              0,15 ha  PUP
LN-1       Senožeče  nadzemni pridobivalni prostor        125,42 ha   UN
LN-2       Senožeče  nadzemni pridobivalni prostor         29,87 ha   UN
KI-2       Senožeče  intenzivna kmetijska proizvodnja        0,25 ha PUP.«
-----------------------------------------------------------------------------------------
29. člen
V poglavju 2. PROSTORSKA ORGANIZACIJA DEJAVNOSTI IN NAMENSKE RABE PROSTORA NA OBMOČJIH, KJER SO PREDVIDENE NALOGE V ZVEZI Z UREJANJEM PROSTORA TER NAČINI NADALJNJEGA URBANISTIČNEGA UREJANJA, Območje KS Vreme, se dodajo nove alinee, ki se glasijo:
------------------------------------------------------------------------------------------
»ZS-6-del    Vreme    šport in rekreacija (del)          101,18 ha   PUP
ZS-9       Vreme    šport in rekreacija              0,14 ha   PUP
ZS-10      Vreme    šport in rekreacija (del)          101,18 ha  PUP.«
------------------------------------------------------------------------------------------
30. člen
V poglavju 4.1. Kartografska dokumentacija (1: 5000) se besedilo zamenja z novim besedilom, ki se glasi:
»Kartografska dokumentacija na preglednem katastrskem načrtu v M 1:5000 vsebuje 36 listov in prikazuje območja najboljših kmetijskih zemljišč, trajno namenjenih kmetijski rabi, ostala kmetijska zemljišča, gozdna zemljišča, poselitvena območja naselij, območja za pridobivanje rudnin, območja varstva vodnih virov, območja varstva naravne dediščine, območja varstva kulturne dediščine, prometno, energetsko, vodno in komunalno infrastrukturo.«
31. člen
V poglavju 4.2. Tematske karte (1: 25000) se besedilo zamenja z novim besedilom, ki se glasi:
»4.2.1. Zasnova kmetijstva in gozdarstva ter zasnova naselij in območij za poselitev
4.2.2. Zasnova vodnega gospodarstva
4.2.3. Zasnova območij nahajališč mineralnih surovin
4.2.4. Zasnova območij sanacij
4.2.5. Zasnova varstva naravne dediščine
4.2.6. Zasnova varstva kulturne dediščine
4.2.7. Zasnova prometnega omrežja
4.2.8. Zasnova energetskega omrežja
4.2.9. Zasnova omrežja zvez
4.2.10. Zasnova rekreacije v naravnem okolju
4.2.11. Zasnova urbanega omrežja
4.2.12. Zasnova območij za obrambo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Področje obrambe – v posebni mapi«
32. člen
V poglavju 4.4. se besedilo zamenja z novim besedilom, ki se glasi:
»Grafične priloge tega družbenega plana so izdelane v treh izvirnikih, ki jih hranijo:
– arhiv Občine Divača
– RS, Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Urad za prostorsko planiranje
– Arhiv Ljubljanskega urbanističnega zavoda d.d.
Za potrebe drugih uporabnikov se po potrebi izdelajo dodatni izvodi posameznih grafičnih prilog.«
33. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 8/01
Divača, dne 11. septembra 2003.
Župan
Občine Divača
Rajko Vojtkovszky, dr. vet. med. l. r.

AAA Zlata odličnost