Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2003 z dne 26. 9. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2003 z dne 26. 9. 2003

Kazalo

4173. Odlok o programu priprave lokacijskega načrta za vplivno območje plazu Strug nad vasjo Koseč v Občini Kobarid, stran 13298.

Na podlagi četrtega odstavka 24. člena zakona o ukrepih za odpravo posledic določenih zemeljskih plazov večjega obsega iz let 2000 in 2001 (Uradni list RS, št. 21/02) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o programu priprave lokacijskega načrta
za vplivno območje plazu Strug nad vasjo Koseč v Občini Kobarid
1. člen
(predmet urejanja)
(1) Priprava lokacijskega načrta za vplivno območje plazu Strug nad vasjo Koseč v Občini Kobarid se prične na podlagi pobude pooblaščenega investitorja države za gradnjo objektov državne vodnogospodarske infrastrukture Agencije Republike Slovenije za okolje (v nadaljnjem besedilu: ARSO), št. 22502-25/2003 z dne 2. 6. 2003.
(2) Pobuda je dokumentirana s projektom Strokovne podlage za podajo pobude za pripravo lokacijskih načrtov za plazove večjega obsega za vplivno območje plazu Strug, Koseč in Ladra pri Kobaridu, ki ga je izdelal Inštitut za vode, d.o.o., Ljubljana, št. 81-FR, december 2002 (v nadaljnjem besedilu: strokovne podlage za podajo pobude).
(3) V strokovnih podlagah za podajo pobude je predlagana rešitev ureditve vplivnega območja plazu Strug z naslednjimi ureditvami:
– dodelava sistema opozarjanja na območju aktivnega plazu,
– ureditev struge Brusnika skozi Koseč,
– potencialno razlivno območje drobirskega toka pod Kosečem,
– ureditev opazovalnih mest v koritih Brusnika in Ročice,
– ureditev alarmnega sistema ob prodni pregradi na Ročici,
– območje zadrževanja naplavin v prodnem zadrževalniku,
– vzdrževanje struge Ročice skozi Ladro,
– nasip za preprečitev razlitja Ročice.
2. člen
(ureditveno območje)
(1) V skladu s strokovnimi podlagami za podajo pobude mora lokacijski načrt za vplivno območje plazu Strug nad vasjo Koseč v Občini Kobarid (v nadaljnjem besedilu: lokacijski načrt) obsegati:
– vplivno območje plazu,
– objekte in naprave, potrebne za sanacijo plazu,
– krajinske ureditve,
– prometne ureditve,
– infrastrukturne objekte in naprave,
– deponije viškov materiala.
(2) Ureditveno območje lokacijskega načrta obsega naslednje parcele ali dele parcel:
– na območju k.o. Ladra:
113, 466/2, 112/1, 112/6, 112/8, 454, 455/1, 453, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 6/1, 7/5, 8, 376/1, 376/10, 376/2, 376/3, 387/1, 387/4, 375/2, 385/1, 385/2, 385/3, 386/1, 386/2, 386/3, 390/1, 390/3, 389, 392/1, 394, 396, 457, 409/1, 409/2, 410, 411, 412, 451/1, 451/37, 452/1, 452/2, 466/1, *64, 376/7, 376/8, 376/9, 377/1, 377/3, 377/5, 377/6, 378/1, 378/2, 455/2, 455/3, 455/4, 455/5, 455/6, 455/7, 455/8, 379/1, 379/2, 386/5, 387/5, 380/1, 380/2, 380/3, 39/02, 390/4, 381/1, 381/2, 384/1, 384/2, 384/3, 391/1, 391/2, 392/2, 392/3, 393/1, 393/2, 393/3, 393/4, 466/3;
– na območju k.o. Smast:
811/1, 811/2, 812/1, 810, 813, 15/18, 15/21, 15/22, 15/25, 15/26, 15/67, 98/1, 98/3, 27, 28, 39/2, 87/1, 90/2, 90/3, 90/4, 91, 92/1, 15/13, 15/14, 15/15, 15/69, 15/70, 689, 691, 692, 778, 783/2, 787/1, 15/19, 15/20, 15/71, 15/72, 15/73, 15/74, 15/75, 15/76, 15/85, 15/87, 15/88, 15/89, 15/17, 15/77, 15/78, 15/79, 15/80, 15/81, 15/82, 15/83, 15/84, 15/86, 15/90, 15/91, 15/92, 15/93, 15/94, 15/95, 15/96, 690/1, 787/3;
– na območju k.o. Drežnica:
750/1, 2683/1, 2689, 2691, 2692, 2693, 702, 705, 707, 725/1, 725/3, 700/1, 716, 717, 718/1, 719, 720/1, 722, 734, 2688/14, 646/1, 651/2, 689, 692/1, 692/2, 692/3, 692/6, 713/2, 2688/16, 2690, 737/1, 737/2, 737/3, 737/4, 777/1, 777/7, 778, 2688/12, 2688/3, 634, 641, 647, 648, 779, 972, 780, 787, 788, 789/2, 971/1, 971/24, 971/25, 971/26, 971/27, 971/28, 971/29, 971/30, 971/31, 971/32, 971/33, 971/34, 794, 795, 796, 931, 932, 935, 936, 943, 944, 945, 946, 960, 965/1, 965/2, 969, 973, 974, 986, 987, 988, 996, 997, 998, 999, 697, 698, 699, 700/8, 701, 706, 708/1, 708/2, 718/2, 720/2, 720/3, 2688/17, 645, 646/2, 691/1, 691/2, 691/3, 691/4, 691/5, 692/4, 692/5, 709/1, 709/2, 710/1, 710/2, 710/3, 711/1, 711/2, 711/3, 713/3, 713/4, 713/5, 713/6, 714, 2688/15, 712/2, 712/3, 712/4, 712/5, 712/6, 713/1, 713/7, 713/8, 736, 631/5, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 643, 644, 971/2, 971/35, 971/36, 971/37, 971/38, 971/39, 971/40, 971/41, 971/42, 971/43, 971/44, 971/45, 971/46, 971/47, 789/1, 790, 791/1, 791/10, 791/11, 791/12, 791/2, 791/3, 791/4, 791/5, 791/6, 791/7, 791/8, 791/9, 792, 793, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958/1, 958/2, 959, 961/1, 961/2, 962, 963, 966, 967, 968, 970, 971/3, 971/4, 971/5, 971/6, 971/7, 971/8.
(3) Parcele iz prejšnjega odstavka, označene z zvezdico, predstavljajo v naravi stavbne parcele.
(4) V skladu z izdelanimi strokovnimi podlagami, pridobljenimi pogoji, soglasji in mnenji se ureditveno območje lokacijskega načrta s sprejemom uredbe o lokacijskem načrtu lahko tudi spremeni.
3. člen
(obseg dela)
Priprava lokacijskega načrta obsega:
– izdelavo strokovnih podlag,
– izdelavo lokacijskega načrta.
4. člen
(strokovne podlage)
(1) Pred izdelavo osnutka lokacijskega načrta se izdelajo oziroma pridobijo naslednje strokovne podlage:
1. idejno zasnovo načrtovane prostorske ureditve, kot celovito urbanistično, krajinsko in arhitekturno rešitev, ki vključuje tudi:
– idejno zasnovo objektov, naprav in ureditev za sanacijo plazu,
– idejno zasnovo vodnogospodarskih ureditev,
– idejno zasnovo novih prometnih ureditev,
– idejno zasnovo novih energetskih, vodovodnih, komunalnih in drugih infrastrukturnih priključkov in ureditev,
– idejno zasnovo zaščite, prestavitve in ukinitve obstoječih energetskih, vodovodnih, komunalnih in drugih infrastrukturnih priključkov in ureditev,
– idejno zasnovo rešitev in ukrepov za preprečitev negativnih vplivov na okolje, naravo, kulturno dediščino in trajnostno rabo naravnih dobrin, vključno z idejno zasnovo ureditve morebitnih izravnalnih ukrepov,
– idejno zasnovo rešitev in ukrepov za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;
2. topografski načrt, izdelan v M 1:1000 in v M 1:5000;
3. zemljiškokatastrski načrt, potrjen na Geodetski upravi Republike Slovenije;
4. strokovne zasnove za varstvo kulturne dediščine, izdelane v skladu z zakonom o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99 in 110/02 – ZGO-1);
5. naravovarstvene smernice, izdelane v skladu s 97. in 98. členom zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 22/03 – uradno prečiščeno besedilo);
6. strokovne podlage o vplivih načrtovane prostorske ureditve na okolje;
7. strokovne podlage glede relevantnih naravnih in ustvarjenih danosti prostora;
8. morebitne druge strokovne podlage, ki izhajajo iz pogojev pristojnih organov in organizacij, določenih v 6. členu tega odloka.
(2) Za izdelavo lokacijskega načrta se lahko uporabijo že izdelane strokovne podlage, ki se po potrebi dopolnijo.
5. člen
(vsebina lokacijskega načrta)
(1) Osnutek lokacijskega načrta se izdela na podlagi strokovnih podlag, ob upoštevanju pogojev organov in organizacij, določenih v 6. členu tega odloka.
(2) Osnutek lokacijskega načrta mora vsebovati:
a) Osnutek uredbe o lokacijskem načrtu:
1. navedbo občinskih prostorskih aktov, ki se s sprejemom tega lokacijskega načrta štejejo za spremenjene in dopolnjene v delu in za območje, ki ga določa lokacijski načrt,
2. seznam parcel, ki se nahajajo znotraj meje ureditvenega območja,
3. pogoje glede urbanističnega, arhitekturnega in krajinskega oblikovanja območja in posegov v prostor z določitvijo namembnosti, velikosti (površine, gabariti in kapacitete) in ureditve objektov, naprav in odprtih prostorov,
4. pogoje glede komunalnega urejanja območja,
5. okoljevarstvene pogoje, pomembne za izvedbo posegov v prostor,
6. določitev odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev, ki so dopustna pri pripravi projektov in se lahko podrobneje določijo v postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja,
7. seznam objektov, predvidenih za rušitev ali odkup, z navedbo naslova in namembnosti objekta, katastrske občine in parcelne številke,
8. možnosti etapnega izvajanja posegov,
9. obveznosti investitorja in izvajalcev pri izvajanju lokacijskega načrta;
b) Tekstualni del:
1. obrazložitev in utemeljitev lokacijskega načrta,
2. povzetek iz prostorskih sestavin planskih aktov Republike Slovenije,
3. opis prostorskih pogojev za ureditev vplivnega območja plazu,
4. opis prostorske, urbanistične in arhitekturne rešitve ureditve vplivnega območja plazu, vključno z opisom namembnosti objektov, naprav in odprtih površin ter določitvijo njihove velikosti (površine, gabariti in kapacitete) ter njihov vpliv na obstoječe objekte in naprave,
5. opis potrebnih infrastrukturnih objektov in naprav za ureditev vplivnega območja plazu ter opis prestavitev, razširitev in drugih prilagoditev obstoječih infrastrukturnih objektov in naprav,
6. opis prostorskih rešitev po posameznih področjih:
– varstvo naravnih vrednot,
– varstvo kulturne dediščine,
– ukrepi za varovanje bivalnega in delovnega okolja,
– varstvo kmetijskih zemljišč,
– vodnogospodarske ureditve in varovanje vodnih virov,
– zasnova ureditve zelenih površin,
– rešitve v zvezi z zaščito pred naravnimi ter drugimi nesrečami,
7. seznam objektov, predvidenih za rušitev ali odkup, z navedbo naslova in namembnosti objekta, katastrske občine in parcelne številke,
8. seznam parcel, ki se nahajajo znotraj meje obravnavanega območja, s podatki o označbi, površini, vrsti rabe in lastništvu,
9. oceno stroškov za izvedbo lokacijskega načrta,
10. etapnost izvajanja lokacijskega načrta,
11. pogoji organov in organizacij določenih v 6. členu tega odloka;
c) Grafični del:
1. prikazi iz prostorskih sestavin planskih aktov Republike Slovenije za obravnavano območje,
2. prikaz iz prostorskih planskih aktov občine s prikazom ureditvenega območja,
3. pregledni situacijski načrt v M 1:5000, vključujoč namensko rabo prostora,
4. ureditvena situacija lokacijskega načrta v M 1:1000 ali v drugem ustreznem merilu (na topografski osnovi), ki vsebuje:
– prikaz ureditvenega območja lokacijskega načrta z vodnogospodarskimi, prometnimi in prostorsko-urbanističnimi rešitvami,
– razporeditev objektov in naprav ter odprtih površin z določitvijo njihove namembnosti, kapacitete in velikosti, z določitvijo okvirne površine ter horizontalnih in vertikalnih gabaritov objektov in zasnovo ureditve odprtih površin,
– usmeritve za urbanistično-krajinsko in arhitekturno oblikovanje objektov, naprav in odprtih površin,
– okoljevarstvene rešitve in ureditve,
– objekte, predvidene za odkup in/ali odstranitev,
5. idejne rešitve komunalnih in energetskih objektov, naprav in ureditev ter ureditev s področja prometa in zvez ter drugih objektov in naprav s področja gospodarskih javnih služb v M 1:1000 ali v drugem ustreznem merilu,
6. idejne rešitve prestavitev, razširitev in drugih prilagoditev obstoječih infrastrukturnih objektov in naprav v M 1:1000 ali v drugem ustreznem merilu,
7. karakteristične poglede in prereze obravnavnega območja in posameznih ureditev v ustreznem merilu,
8. načrt gradbenih parcel v M 1:1000 ali 1:2880;
d) Gradivo za javno razgrnitev in javno obravnavo osnutka lokacijskega načrta ter prospekt.
(3) Dopolnjen osnutek lokacijskega načrta mora poleg vsebin iz osnutka lokacijskega načrta ter ob upoštevanju predloga stališč o utemeljenosti predlogov in pripomb z javne razgrnitve vsebovati tudi:
a) v tekstualnem delu:
– soglasja in mnenja pristojnih organov in organizacij, določenih v 6. členu tega odloka,
b) v grafičnem delu:
– tehnične elemente za zakoličenje objektov in naprav, ki jih določa lokacijski načrt, in elemente za zakoličenje gradbenih parcel.
(4) V dopolnjenem osnutku lokacijskega načrta morajo biti jasno opredeljeni pogoji za izdelavo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja po 57. in 58. členu zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02).
6. člen
(pridobitev pogojev, soglasij in mnenj)
Organi in organizacije, ki morajo pred začetkom priprave osnutka lokacijskega načrta podati pogoje za njegovo pripravo ter soglasja in mnenja k dopolnjenemu osnutku lokacijskega načrta, so:
1. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije;
2. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;
3. Ministrstvo za obrambo, Urad za obrambne zadeve;
4. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, področje varstva okolja;
5. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, področje ohranjanja narave;
6. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, področje upravljanja z vodami;
7. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano;
8. Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste;
9. Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino, skupaj z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije;
10. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave;
11. Zavod za gozdove Republike Slovenije;
12. Zavod za ribištvo;
13. ELES – Elektro Slovenije, d.o.o., Ljubljana;
14. Elektro primorska, d.d., Nova Gorica;
15. Geoplin, d.o.o., Ljubljana;
16. Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana;
17. Občina Nova Gorica in njene službe v delih, kjer so upravljavci komunalne in druge infrastrukture;
18. druge občinske gospodarske javne službe ter drugi organi in organizacije, v kolikor bi se v postopku priprave lokacijskega načrta izkazalo, da rešitve posegajo v njihovo delovno področje.
7. člen
(organizacija dela)
(1) Postopek priprave in sprejemanja lokacijskega načrta vodi Ministrstvo za okolje, prostor in energijo – Urad Republike Slovenije za prostorsko planiranje, Ljubljana, Dunajska 21 (v nadaljnjem besedilu: UPP).
(2) Investitor posega v prostor je Republika Slovenija. Naloge investitorja opravlja ARSO.
(3) Naročnik izdelave strokovnih podlag in lokacijskega načrta je ARSO.
(4) Naročnik izbere izdelovalce na podlagi oddaje javnih naročil v skladu z zakonom o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 – popr., 30/01 – ZTel-1 in 33/03). ARSO pred oddajo javnega naročila za izbiro izdelovalca lokacijskega načrta pridobi soglasje UPP k projektni nalogi, po izbiri pa na UPP dostavi podatke o izbranem izdelovalcu (podjetje, poimenski seznam odgovornih nosilcev). Izbrani izdelovalec mora zagotoviti ustrezno interdisciplinarno ekipo, ki jo obvezno sestavljajo univ. dipl. inž. arhitekture in krajinske arhitekture, univ. dipl. inž. gradbeništva in po potrebi tudi strokovnjaki drugih ustreznih strok.
(5) ARSO mora v celotnem postopku priprave lokacijskega načrta po lastni presoji ali na zahtevo UPP seznanjati slednjega z vsemi vsebinskimi rešitvami in morebitnimi dilemami ter z vsemi izdelanimi strokovnimi podlagami.
8. člen
(postopki in roki)
Udeleženci v postopku priprave lokacijskega načrta opravijo naslednja dejanja v rokih kot sledi:
– K idejni rešitvi sanacije plazu Strug nad vasjo Koseč pridobi UPP pogoje organov in organizacij, določenih v 6. členu tega odloka. Gradivo za pridobivanje pogojev zagotovi ARSO. Rok za določitev pogojev je 15 dni.
– Izdelovalec lokacijskega načrta pripravi analizo pogojev z usmeritvami za izdelavo strokovnih podlag. Analizo in usmeritve potrdi UPP.
– Ob upoštevanju pridobljenih pogojev, analize pogojev in usmeritev za izdelavo strokovnih podlag pridobi ARSO vse strokovne podlage, določene v 4. členu tega odloka do 30. 6. 2004.
– Izdelovalec izdela osnutek lokacijskega načrta v 15 dneh po tem, ko so izdelane vse strokovne podlage, predvidoma do 15. 7. 2004.
– UPP zagotovi strokovni pregled osnutka lokacijskega načrta.
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo z objavo v uradnem glasilu na krajevno običajen način obvesti javnost o razgrnitvi ter kraju in času obravnave ter posreduje osnutek lokacijskega načrta Občini Kobarid.
– Osnutek lokacijskega načrta se javno razgrne na Ministrstvu za okolje, prostor in energijo ter v Občini Kobarid. Javna razgrnitev traja 15 dni.
– UPP v času javne razgrnitve organizira javno obravnavo osnutka lokacijskega načrta.
– V času javne razgrnitve in javnih obravnav občina evidentira vse pisne in ustne pripombe vseh zainteresiranih organov, organizacij in posameznikov.
– V 15 dneh po končani javni razgrnitvi posreduje občina ministru za okolje, prostor in energijo vse pripombe in predloge iz javne razgrnitve in javnih obravnav, skupaj z mnenjem občine. Če v tem roku minister ne prejme pripomb z javne razgrnitve in mnenja občine se šteje, da na osnutek lokacijskega načrta ni pripomb oziroma da je ta usklajen.
– UPP v sodelovanju z investitorjem in izdelovalcem lokacijskega načrta prouči pripombe in predloge iz javne razgrnitve, oblikuje predlog stališč glede upoštevanja oziroma neupoštevanja posameznih pripomb in predlogov z obrazložitvijo razlogov in z njimi seznani občino.
– Na podlagi predloga stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve pridobi ARSO morebitne spremembe in dopolnitve strokovnih podlag.
– Izdelovalec lokacijskega načrta izdela predlog lokacijskega načrta v 10 dneh po tem, ko so izdelane vse morebitne spremembe in dopolnitve strokovnih podlag.
– K dopolnjenemu osnutku lokacijskega načrta pridobi UPP soglasja in mnenja organov in organizacij, določenih v 6. členu tega odloka. Gradivo za pridobivanje soglasij in mnenj zagotovi ARSO. Rok za izdajo soglasja ali mnenja je 15 dni.
– Minister za okolje, prostor in energijo v soglasju z ARSO posreduje usklajen predlog lokacijskega načrta skupaj s predlogom stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve Vladi Republike Slovenije v obravnavo in sprejem.
– Vlada Republike Slovenije sprejme stališča do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve s sklepom. Vlada Republike Slovenije sprejme lokacijski načrt z uredbo, ki jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
9. člen
(sredstva za izdelavo lokacijskega načrta)
Vsa sredstva, potrebna za izdelavo strokovnih podlag in izdelavo lokacijskega načrta, zagotovi Ministrstvo za okolje, prostor in energijo iz proračunske postavke ARSO.
10. člen
(veljavnost)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-31/2003-4
Ljubljana, dne 11. septembra 2003.
EVA 2003-2511-0148
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti